Search result for

lidos

(85 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lidos-, *lidos*, lido
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lidos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lidos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lido[N] สถานที่พักผ่อนตามชายทะเล
thalidomide[N] ยากล่อมประสาทที่ทำให้ทารกเกิดมามือและแขนกุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halidomn. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lidocaineไลโดเค็น [TU Subject Heading]
Chlorthalidoneคลอร์ธาลิโดน;คลอร์ทาลิโดน,ยา [การแพทย์]
Folidolโฟลิดอล [การแพทย์]
Furazolidoneฟูราโซลิโดน [การแพทย์]
Lidocaineลิโดเคน; ลิโดเคน, ยา; ยาลิโดเคน; ยาชา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Too many cocktails out on the lido deck.สงสัยมีค๊อกเทลอยู่เยอะในห้องของ ลิโด้ Boxed In (2008)
Uh, draw me up some lidocaine and, uh,เอ่อ ดรอว์ลิโดเคนมาให้ชั้นหน่อย และเอ่อ Invasion (2009)
100 of lido right away.ผ่อนที่ระดับ 100 ไปทางขวา Black Swan (2009)
Lido's in.ผ่อนเข้าไปแล้ว Black Swan (2009)
- Chase it with lido.- ไล่แรงผ่อนไปอีก Black Swan (2009)
We have him on lidocaine, but there's no guarantees they're going to work or what kind of damage was done to his brain by the lack of oxygen.เราต้องให้ยาแอลโดเคน แต่หมอไม่รับประกันว่าจะได้ผลมั้ย และผลกระทบ Grilled Cheesus (2010)
We need lidocaine, morine and an irrigation tray. Come on.เราต้องการยาไลโดเคน มอร์ฟีน และถาดล้างแผล Death and All His Friends (2010)
Chasing lido.ให้ ไลโด Casualties of War (2010)
Yes, a voracious lido and unlimited funds... a deadly combination.นั่นแหละเรเน่ผู้ไม่รู้จักพอและให้อย่างไม่รู้จักคิดเช่นกัน เป็นส่วนผสมที่ลงตัวอะไรเช่นนี้ The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
This is lidocaine. Don't think about it.ไม่ฮะ ...ผมยังดีอยู่ Just Go with It (2011)
Another mg of epi. Chase it with lido.ให้อิพินิพรีนอีกมิลลิกรัม\ ตามด้วยไลโด Us or Them (2011)
Lidocaine. That's an anesthetic.ไลโดเคน เป็นยาสลบนี่ Head Case (2011)
"Supercalifragilistic- expialidocious."สุดยอด น่าอัศจรรย์ โคตรจะเจ๋ง แล้วก็แสนจะวิเศษ" Meet the New Boss (2012)
The way Thalidomide caused birth defects in pregnant moms.ยาธาไลโดไมด์ที่ให้แม่ ทำให้เด็กแขนขากุดได้ God Complex (2012)
And... he has all the markers for a woodcutter's lesion, which would confirm his identity as George Lido.และ... เขามีรอยแผลแบบของคนตัดฝืนอยู่ ซึ่งน่าจะยืนยัน The Patriot in Purgatory (2012)
Supercalifragilistic-expialidociousซุปเปอร์คาลิฟราจิลิสทิเซคส์พิอาลิโดเซียส Saving Mr. Banks (2013)
Snorting lidocaine. Why?กำลังสูดยาชา ทำไม The Corpse on the Canopy (2013)
- You give him lidocaine?ให้ไป 100 นึง City of Angels (1998)
Maybe you should check with the cruise director... on the Lido deck.บางที คุณควรจะไปถาม เจ้าหน้าที่เรือสำราญนะ Legally Blonde (2001)
-As soon as it reads charged-- -Lidocaine. That'll work.แล้วพอเครื่องขึ้นว่าชาร์ท Casino Royale (2006)
Supercalifragilistic- expialidocious.- มีสิ ซุปเปอร์คาลิแฟร็คจิลิสติคเอ็กซ์เพียลิโดเชียส The Nanny Diaries (2007)
Thalidomide.ยากล่อมประสาท Cat's in the Bag... (2008)
The right-handed isomer of the drug thalidomide is a perfectly fine, good medicine to give to a pregnant woman to prevent morning sickness.ก่อให้เกิดโรคไอโซเมอร์ จากยาเสพติดกล่อมประสาททำให้ทารกเกิดมามือและแขนกุด อย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกัน เป็นยาที่ดีเช่นเดียวกัน เป็นผลดีต่อหญิงตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการแพ้ท้อง Cat's in the Bag... (2008)
But make the mistake of giving that same pregnant woman the left-handed isomer of the drug thalidomide and her child will be born with horrible birth defects.แต่ก็มีผลเสีย ต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของอาการไอโซเมอร์ จากยาเสพติดชนิดกล่อมประสาท และลูกของเธอที่คลอดออกมา จะมีข้อบกพร่องที่น่ากลัว Cat's in the Bag... (2008)
Do they recommend lido or amiodarone?he's barely got a pulse. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
nasal speculum and lidocaine.nasal speculum and lidocaine Here Comes the Flood (2008)
larger speculum. Another lidocaine.larger speculum.Another lidocaine Here Comes the Flood (2008)
All right,push 100 of lidocaine.get the pacer ready.เอาล่ะ ฉีดลิโดเคน100cc. เตรียมพร้อม Rise Up (2008)
Someone's been playing Guy Fawkes with my Rolls, and a touch of Jaws in the lido. That's what's up, mate.- In meinem Rolls saß Guy Fawkes und der weiße Hai hat im Lido gewütet, das ist los, Freundchen. The Long Good Friday (1980)
He received intravenous lidocaine intravenous epinephrine, a lidocaine drip 2.7 percent sodium-chloride solution catheters from the "A" line.Ihm wurden intravenös Lidocain... und Adrenalin zugeführt, des Weiteren eine Lidocain-Infusion, eine 2,7-prozentige Natriumchlorid-Lösung... und Katheter der "A" -Serie verabreicht. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
No, my last meal had to be a chilidog.Meine letzte Mahlzeit war ein Chilidog. The Survivors (1983)
Milo's Daffy Dog makes the best chilidogs in all of Washington.Milos Daffy Dog macht die besten Chilidogs in ganz Washington. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
Who knew Amanda was gonna pay for the chilidogs?Amanda hätte diese Chilidogs gar nicht bezahlen sollen. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
The chilidogs?Die Chilidogs? I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
I'd heard that Milo's Daffy Dogs had the best chilidogs in Washington, so...Milo macht die besten Chilidogs in ganz Washington, also... I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
- There are two chilidogs.- Es sind 2 Chilidogs. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
- Chilidogs.- Chilidogs. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
- Chilidogs, chilidogs.- Chilidogs, Chilidogs. I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
Chilidogs and, um...Chilidogs und, ähm... I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
Maybe I made the whole thing up about the chilidogs, the napkins, the notes, and...Vielleicht ist das mit den Chilidogs, den Servietten, der Nachricht... I Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
- My name is Kalidor. I befriended your sister, remember?- Ich heiße Kalidor und habe deiner Schwester geholfen. Red Sonja (1985)
Don't make me angry, Kalidor.Mach mich nicht wütend, Kalidor. Red Sonja (1985)
Prince, get Kalidor and Falkon.Prinz, holt Kalidor und Falkon! Red Sonja (1985)
Kalidor, Falkon, this way!Kalidor, Falkon! Hier entlang! Red Sonja (1985)
This is Dr John Polidori, a man with no biography, commissioned to write mine.Das ist Dr. John Polidori, ein Mann ohne Biographie, er soll meine schreiben. Gothic (1986)
I'm sure eveln Polidori can perform a simple abortioln.Ich bin sicher, selbst Polidori kann eine einfache Abtreibung durchführen. Gothic (1986)
His biographer, Dr Polidori, committed sulicide in Lolndoln.Sein Biograph, Dr. Polidori, beging in London Selbstmord. Gothic (1986)
We need 100 milligrams of lidocaine, stat.Wir brauchen 100 mg Lidocain, sofort. Mission of Gold (1987)
Lidocaine with a push.Lidocain. - Hallo. Memories of Me (1988)
Push the lidocaine!Lidocain! Bride of Re-Animator (1989)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาพอง[N] Pseudochelidon sirintarae, See also: house martin, Pseudochelidon sirintarae, Syn. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร, นกนางแอ่นตาพอง, Example: ฉันเห็นนกตาพองตอนฉันไปเที่ยวบึงบอระเพ็ด, Count unit: ตัว,ชนิด, Thai definition: ชื่อนกนางแอ่นชนิด Pseudochelidon sirintarae ในวงศ์ Hirundinidae ลำตัวสีดำ มีแต้มขาวตรงโคนหาง ตาและขอบตาขาว ปากเหลือง เฉพาะตัวผู้มีหางยาวคล้ายเส้นลวด 2 เส้น พบบริเวณบึงบอระเพ็ด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Saibīrīa) EN: Northern House Martin ; Common House Martin   FR: Hirondelle de fenêtre [f] ; Chélidon de fenêtre [m] ; Cul-blanc [m]
นกนางนวลแกลบปากหนา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp pāk nā) EN: Gull-billed Tern   FR: Sterne hansel [f] ; Sterne à gros bec [f] ; Gélochélidon hansel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIDO    L IY1 D OW0
PULIDO    P UW0 L IY1 D OW0
POLIDORI    P OW0 L IY0 D AO1 R IY0
POLIDORO    P OW0 L IY0 D AO1 R OW0
PALLIDOTOMY    P AE2 L AH0 D AO1 T AH0 M IY0
THALIDOMIDE    TH AH0 L IH1 D AH0 M AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lido    (n) (l ii1 d ou)
lidos    (n) (l ii1 d ou z)
thalidomide    (n) (th @1 l i1 d @ m ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strandbad {n}lido [Add to Longdo]
Trauerseeschwalbe {f} [ornith.]Black Tern (Chlidonias niger) [Add to Longdo]
Weißbart-Seeschwalbe {f} [ornith.]Whiskered Tern (Chlidonias hybridus) [Add to Longdo]
Weißflügel-Seeschwalbe {f} [ornith.]White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サリドマイド[, saridomaido] (n) thalidomide [Add to Longdo]
サリドマイドベビー[, saridomaidobebi-] (n) thalidomide baby [Add to Longdo]
リドカイン[, ridokain] (n) lidocaine [Add to Longdo]
山吹草[やまぶきそう, yamabukisou] (n) yamabukisou (chelidonium japonicum); type of perennial poppy [Add to Longdo]
有鱗類[ゆうりんるい, yuurinrui] (n) (1) (See 蜥蜴目) Squamata (order of scaled reptiles); (2) (See 穿山甲) Pholidota (order of pangolins) [Add to Longdo]
魴鮄;竹麦魚[ほうぼう;ホウボウ, houbou ; houbou] (n) (uk) red gurnard (Chelidonichthys spinosus); gurnet; sea robin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氯磷定[lǜ lín dìng, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧㄥˋ, ] pralidoxime chloride [Add to Longdo]
沙利迈度[shā lì mài dù, ㄕㄚ ㄌㄧˋ ㄇㄞˋ ㄉㄨˋ, / ] thalidomide [Add to Longdo]
甲磺磷定[jiǎ huáng lín dìng, ㄐㄧㄚˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧㄥˋ, ] pralidoxime mesylate [Add to Longdo]
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top