Search result for

li

(200 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -li-, *li*.
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lifespan[(lfspn) ไลฟ์ สะ แพน] (n ) A lifetime. 2. The average or maximum length of time an organism, material, or object can be expected to survive or last.
See also: S. lifetime,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
lighten up (vi vt ) ทำให้่ร่าเริง แจ่มใส, รู้สึกร่าเริง แจ่มใส

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lín(หลิน)] ชื่อแพรจีน มีหลายชนิด,ป่า,/-สาด,ราด (ความหมายเกี่ยวกับน้ำ)

English-Thai: Longdo Dictionary
lie on(vi vt) นอนเหยียดยาวบน
lighten up(vt) บรรเทา, ทำให้เบาลง เช่น I've been told to lighten up all my life, by many different people., If you don't allow backpacks with wheels, then you have to find some way to lighten up the backpacks. You have to require less text books to be taken home., S. Relax, keep the current situation in perspective,
line(n ) กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย, S. product line,
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
little cormorant(n name uniq ) นกกาน้ำเล็ก
little finger(n) นิ้วก้อย
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., S. livestock
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liasion (n) การติดต่อ
See also: S. intimacy, commerce,
Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.
licensed bankธนาคารรับอนุญาต
Liechtenstein {n} [geogr.]
lienสิทธิยึดหน่วง
lienสิทธิ์ยึดหน่วง
lien (n ) สิทธิยึดหน่วง
Lieutenant-Governorผู้แทนข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร
Life Saver[ชีพรักษิก (ชีบ-พะ-รัก-สิก)] (n ) น. คือ ผู้ที่เรียนรู้วิชาการช่วยชีวิต และการช่วยเหลือบุคคลที่ประสพภัย ทางน้ำ โดยมิได้รับค่าตอบแทน หรือยึดเป็นอาชีพ life - ชีวิต หรือ ชีพ saver - ผู้รักษา หรือ ผู้ช่วยเหลือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lib    [ABBR] ห้องสมุด (คำย่อของ library)
lid    [N] เปลือกตา, See also: หนังตา, Syn. eyelid
lid    [N] ฝาปิดภาชนะ, See also: ฝา, ฝาครอบ, ที่ครอบ, Syn. cap, top, cover
lid    [N] หมวก (คำสแลง), Syn. hat, cap
lie    [N] การหลอกลวง, See also: การพูดโกหก, Syn. imposture
lie    [VI] โกหก, See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก, Syn. tell a lie, misspeak
lie    [N] คำโกหก, See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ, Syn. falsification, prevarication, Ant. truth
lie    [VT] ได้รับผลโดยการโกหก
lie    [VI] หลอกหลวง, See also: หลอก, Syn. deceive
lie    [VI] ตั้งอยู่, See also: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่, Syn. be located

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liability๑. ความรับผิด๒. หนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability for evictionความรับผิดในการรอนสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liability insuranceการประกันภัยความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liable or not liableรับผิดหรือไม่รับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liana; liane; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
liane; liana; woody climberไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libel and slander insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท มีความหมายเหมือนกับ defamation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Li (Hainan people)ชาวหลี [TU Subject Heading]
Liabilities (Accounting)หนี้สิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Liability (Law)ความรับผิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Liability dividendหนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล [การบัญชี]
Liability for aircraft accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางอากาศ [TU Subject Heading]
Liability for animalsความรับผิดเกิดจากสัตว์ [TU Subject Heading]
Liability for environmental damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายของสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Liability for hazardous substance pollution damagesความรับผิดสำหรับความเสียหายจากมลพิษของสารอันตราย [TU Subject Heading]
Liability for marine accidentsความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางทะเล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
liWe have lived in this town since 1960.
liWe are living in the latter half of the twentieth century.
liWe have lived in Tokyo for six years.
liWe have lived in the U.S. for ten years now.
liWe got a little bored with each other.
liWe shall never forget helping each other like this.
liWe have lived in this town for five years.
liWe often call America the land of liberty.
liWe listened to her for some time.
liWe like English the best of all our subjects.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
liable(ไล'อะเบิล) adj. โน้มเอียง,โน้มน้าว,อาจจะ,ง่ายต่อ,รับผิดชอบ (ตามกฎหมาย)
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
liar(ไล'อาร์) n. ผู้โกหก,ผู้มุสา
lib(ลิบ) n. =liberation (อิสรภาพ,เสรีภาพ)
libation(ไลเบ'เชิน) n. การกรวดน้ำ,การเท
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
liable(adj) อาจเป็นไปได้,รับผิดชอบ,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง
liaison(n) การติดต่อ,การประสานงาน,การคบกันฉันชู้สาว
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
liar(n) คนพูดปด,คนพูดเท็จ,คนโกหก,คนหลอกลวง
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาส    [N] light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูเขาเลากา    [ADV] like a mountain, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เขามีงานกองทิ้งไว้เป็นภูเขาเลากาเลย, Thai definition: ที่สูงใหญ่มาก
ตัวจริง    [N] life-size, See also: life-like, Ant. ตัวปลอม, Example: มีรูปเขาขนาดตัวจริงอยู่ในห้องโถง
ทำนองเดียวกับ    [CONJ] likewise, See also: in the same way as, in the same manner as, Syn. เช่นเดียวกับ, Example: แม่บอกว่าตัวฉันขาวขึ้นทำนองเดียวกับเพื่อนบ้านบางคนที่ทักทายฉันในทำนองนี้
พระพุทธประวัติ    [N] life of the Buddha, See also: history of the Buddha, Example: ภาพเหล่านั้นแสดงถึงเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติ ครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนย์ชีพอยู่, Thai definition: ประวัติของพระพุทธเจ้า
มีสีสัน    [ADJ] colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน
รายชื่อ    [N] list, See also: name list, list of names, roll, register, Syn. รายนาม, Example: เขาจะต้องเดินทางไปขายของตามเมืองที่มีรายชื่อนี้ทุกเมือง, Count unit: รายชื่อ, Thai definition: บัญชีชื่อที่เรียงกันเป็นลำดับไป
ลิปสติก    [N] lip stick, Syn. ลิป, Example: ผู้หญิงทุกคนชอบลิปสติกที่คงสีสวยเหมือนใหม่ตลอดวัน โดยไม่ต้องทาซ้ำ, Count unit: แท่ง, Thai definition: เครื่องสำอางที่ใช้แต่งริมฝีปากให้เป็นสีต่างๆ โดยมากทำเป็นแท่งเล็กๆ, Notes: (อังกฤษ)
ขี้จุ๊    [V] lie, See also: tell a lie, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Example: ฉันอยากรู้อยากฟังว่ามันจะขี้จุ๊ ยกตัวของมันเองสักแค่ไหน, Thai definition: จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, Notes: (ถิ่นเหนือ)
คลังสมอง    [N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LI    L IY1
LIA    L IY1 AH0
LIB    L IH1 B
LID    L IH1 D
LIE    L AY1
LIL    L IH1 L
LIM    L IH1 M
LIN    L IH1 N
LIP    L IH1 P
LIS    L IH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lib    (n) (l i1 b)
Liz    (n) (l i1 z)
lib    (n) (l i1 b)
lid    (n) (l i1 d)
lie    (v) (l ai1)
lip    (n) (l i1 p)
lit    (v) (l i1 t)
limo    (n) (l i1 m ou)
Lily    (n) (l i1 l ii)
Lima    (n) (l ii1 m @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[N][lipəu,səkʃən, lip] การดูดไขมัน (ด้วยเครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

German-Thai: Longdo Dictionary
lichtempfindlich(adj) ที่ไวต่อแสง เช่น Trotzdem bleibt auch eine homogenisierte Milch lichtempfindlich und muss in lichtundurchlässigen Beuteln, Kartons oder Flaschen aufbewahrt werden.
Liebe(n) |die| ความรัก
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.
Lied(n) |das, pl. Lieder| เพลง
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liebe (vt ) love
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า
Litschi (n ) ลิ้นจี่
Little Devil (n) ปีศาจ

French-Thai: Longdo Dictionary
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage
lire(vt) |je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent| อ่าน
lit(n) |m| เตียงนอน, See also: R. pucier
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
nationali(n) |f| สัญชาติ
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
mille milliard(numéro) หนึ่งล้านล้าน, 1000000000000
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] zero (same as 零) [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, / ] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, / ] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, / ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
供出[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
[ひかる, hikaru] Licht [Add to Longdo]
光年[こうねん, kounen] Lichtjahr [Add to Longdo]
光線[こうせん, kousen] Lichtstrahl [Add to Longdo]
口唇[こうしん, koushin] Lippen [Add to Longdo]
口紅[くちべに, kuchibeni] Lippenstift [Add to Longdo]
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]
孝行[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
定価[ていか, teika] Listenpreis, fester_Preis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Li \Li\ (l[=e]), n.
   1. A Chinese measure of distance, being a little more than
    one third of a mile.
    [1913 Webster]
 
   2. A Chinese copper coin; a cash. See {Cash}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puntello \Pun*tel"lo\, n.; pl. {-li}. [It., dim. of punto
   point.] (Sculpture)
   One of the points sometimes drilled as guides for cutting
   away superfluous stone.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 li
   adj 1: being one more than fifty [syn: {fifty-one}, {51}, {li}]
   n 1: a soft silver-white univalent element of the alkali metal
      group; the lightest metal known; occurs in several minerals
      [syn: {lithium}, {Li}, {atomic number 3}]
   2: Chinese distance measure; approximately 0.5 kilometers

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LI
     Lawful Interception (ETSI)
     

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 li
    there
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 equivoque equivoke
 
 1. çift anlam, belirsizlik, müphemiyet, kaçamak
 2. müphem söz
 3. kelime oyunu -er (sonek) -ci
 4. -li
 5. daha (baker, New Yorker, colder gibi)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 of
 
 1. (edat) nin, li, (den.) of course tabii, beklenildiği gibi. of late son zamanlarda. of note önemli, itibarlı. of oneself kendiliğinden
 2. kendi hakkında. a man of talent hüner sahibi adam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 y
 
 1. (sonek) olan, -li
 2. gösteren, ufak.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top