Search result for

len

(182 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -len-, *len*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lender lender

English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
millennium(n) สหัสวรรษ, ช่วงเวลาหนึ่งพันปี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lend[VI] ให้ยืม
lend[VT] ให้ยืม
lens[N] เลนส์
lens[N] เลนส์ตา (อวัยวะ), Syn. crystalline lens
lent[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lend
lent[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lend
lent[SUF] เต็มไปด้วย
length[N] ความยาว, See also: ส่วนยาว
length[N] ระยะทาง, Syn. distance
length[N] ระยะเวลา, See also: ช่วงระยะเวลา, Syn. duration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lend(เลนดฺ) vt. ให้ยืม,ให้ยืมเงิน,ให้,มอบให้,ปรับตัว. vi. ยืม,ยืมเงิน,กู้เงิน., See also: lender n.
length(เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) ., Syn. extent,term,segment
lengthen(เลง'เธิน) vt. ทำให้ยาวขึ้น. vi. ยาวขึ้น., See also: lengthener n., Syn. increase
lengthwise(เลงธฺ'ไวซ) adj.,adv. ตามยาว., Syn. lengthways
lengthy(เลง'ธี) adj. ยาวมาก, (คำพูด) ยืดยาวเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง., See also: lengthily adv. lengthiness n. ดูlengthy, Syn. interminable
lenience(ลี'เนินซฺ) n. =leniency
leniency(ลี'นิเอินซี,เลน'เยินซี) n. ความผ่อนผัน,ความกรุณาปรานี,ความโอนอ่อน
lenient(ลี'เนียนทฺ) adj. ผ่อนผัน,กรุณา,ปรานี,โอนอ่อน., See also: leniently adv., Syn. soft
lenin(เลน'นิน) n. Vladimir Ilyich นายกรัฐมนตรีโซเวียต (ค.ศ.1918-1924)
lens(เลนซ) n. เลนซ์,แว่น,กระจกส่องภาพในกล้อง,ชุดเลนส์ pl., See also: lenses

English-Thai: Nontri Dictionary
lend(vt) ให้ยืม,ให้กู้
lender(n) ผู้ให้ยืม,ผู้ให้กู้
length(n) ความยาว,ระยะทาง,ช่วงเวลา
lengthen(vi) ยาวขึ้น,นานขึ้น
lengthen(vt) ทำให้ยาว,ทำให้นาน,ต่ออายุ
lengthways(adj) ตามยาว
lengthwise(adv) ตามยาว
lengthy(adj) ยาว,ยืดยาว
leniency(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความกรุณา,การผ่อนผัน
lenient(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,กรุณา,ผ่อนผัน,โอนอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lendให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lenderผู้ให้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lengthความยาว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
length of absenceระยะเวลาที่ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
length of lifeความยืนยาวของชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Leninismลัทธิเลนิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens๑. แก้วตา [มีความหมายเหมือนกับ lens, crystalline]๒. เลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens capsule; phacocystถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens capsule; phacocystถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lens pitรอยหวำกำเนิดแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lengthความยาว, ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด ในระบบ SI ความยาวมีหน่วยเป็น เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lengthความยาว [การแพทย์]
length of damlength of dam, ความยาวเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
length of runlength of run, ระยะทางน้ำไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Length of stayระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Length of the Bodyความยาวของเด็กทารก [การแพทย์]
Length Tension Curveกราฟแสดงความสัมพันธ์ความยาวความตึง [การแพทย์]
Length Tension Relationความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของใยกล้ามเนื้อกับแรง [การแพทย์]
Length, Appearanceความยาวที่วัดได้ [การแพทย์]
Length, Axialความยาวของแนวแกนลูกตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lenghty[เลง' ธี] (adj ) ยาวมาก,ยืดยาวเกินไป
lentils (n ) ถั่วเลนทิล มีลักษณะเป็นเมล็ดเล็กกลมแบนเหมือนนัยน์ตาคน มีหลายสี เช่น น้ำตาล เขียว แดง เหลือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lennie.เลนนี่... Of Mice and Men (1992)
I will lend these to Serena when she wears the dress. Okay.ฉันจะให้ เซรีน่า ยืมคู่นี้ ตอนเธอใส่เดรสล่ะ/โอเคค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Here. Let me lend you my phone.นี่ คุณยืมมือถือของฉันก็ได้ There Might be Blood (2008)
'Cause i need to know if he lends money interest-Free.เพราะว่าฉันต้องการรู้ ถ้าเขาให้เงินใครยืมแล้วไม่คิดดอกเบี้ย Not Cancer (2008)
I didn't sleep well so I couldn't get the contact lenses in.ฉันนอนไม่พอ เลยใส่คอนเท๊กเลนส์ไม่ได้ Akai ito (2008)
- Lend the physician your servant. - Merlin?แล้วก็อยู่ในที่ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ The Mark of Nimueh (2008)
Up to three books can be lent out per day.สามารถยืมหนังสือได้สามเล่มต่อวัน Heartbreak Library (2008)
But there's no lend outs for as long as your overdue term.แต่อย่าเอาไปนานเกินกำหนด Heartbreak Library (2008)
His Majesty is lending him such support, so all we need to do is continue following His Highness.พระองค์จะสนับสนุนเขาแน่นอน ดังนั้น พวกเราก็ต้องทำตามคำสั่งขององค์ชายต่อไป The Kingdom of the Winds (2008)
Three times I have received Order of Lenin.3 ครั้ง ที่ได้รับสั่งจาก เลนิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Borrowed money once too many times from the wrong sort of money lenders.ยืมเงินครั้งละมากๆ จากแหล่งกู้เงินที่ผิดๆ The Secret of Moonacre (2008)
- Eyes right to lens.เอาละนะ Shutter (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lenIt was really considerate of you to lend me $500 when I was in difficulties.
lenLend me your dictionary, please.
lenWould you be so kind as to lend me your book?
lenLend your money and lose your friend.
lenI'll lend it to you.
lenShe'll lend you his book.
lenLend me your ears!
lenThe party leader rattled on at great length about future policies.
lenLend me your bicycle.
lenIf you need any money, I'll lend you some.
lenThe man lent me two books this morning.
lenI do not have the courage to ask my boss to lend me his car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลนส์[N] lens, Syn. แก้วตา, Example: ส่วนที่เป็นกลไกในการรับภาพและสีที่สำคัญคือ เลนส์และเรตินา, Notes: (อังกฤษ)
ออกดอก[V] lend, See also: give a loan, Thai definition: เอาเงินให้กู้เอาดอกเบี้ย
ยาว[ADJ] long, See also: lengthy, extensive, elongated, extended, Example: เขาเป็นคนขายาวเลยก้าวได้ไกลกว่าคนอื่นๆ
ยืด[V] extend, See also: lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand, Example: หากเราใช้ของอย่างทะนุถนอมก็จะสามารถยืดอายุของมันไปได้อีก, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป
เกื้อ[V] help, See also: lend a hand, support, aid, assist, promote, favor, Syn. เกื้อหนุน, หนุน, Example: เพราะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันเกื้อให้ไกรสร พรหมวิหารกุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น
เกื้อหนุน[V] aid, See also: lend a hand, assist, help, support, Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ, เกื้อหนุนจุนเจือ, Example: เราต้องสามัคคีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยแท้จริงจึงจะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้, Thai definition: ช่วยเหลือสนับสนุน
ตามยาว[ADV] lengthwise, See also: lengthways, Ant. ตามขวาง, Example: พ่อค้าตัดผ้าตามยาวแบ่งขายให้ลูกค้า, Thai definition: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามขวาง
การลดหย่อน[N] abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา
การกู้[N] raising a loan, See also: lending out, borrowing, loaning out, Syn. การยืม, การกู้ยืม, Example: การกู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEN    L EH1 N
LENO    L IY1 N OW0
LEND    L EH1 N D
LENE    L IY1 N
LENK    L EH1 NG K
LENS    L EH1 N Z
LENT    L EH1 N T
LENO    L EH1 N OW0
LENG    L EH1 NG
LENA    L IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Len    (n) (l e1 n)
Lens    (n) (l o1 n s)
Lent    (n) (l e1 n t)
lend    (v) (l e1 n d)
lens    (n) (l e1 n z)
lent    (v) (l e1 n t)
Lenin    (n) (l e1 n i n)
Lenny    (n) (l e1 n ii)
Lents    (n) (l e1 n t s)
lends    (v) (l e1 n d z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
Zahlen(n) |pl.|, See also: Zahl
zahlen(vi vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
erzählen(vt) |erzählte, hat erzählt| บอกเล่า, อธิบายเรื่องหนึ่งๆ, See also: berichten, sagen
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
sollenควร
spielenเล่น |spilete, gespielt|
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|
vielen, See also: viele

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lende {f}haunch [Add to Longdo]
Lende {f}loin [Add to Longdo]
Lendengegend {f}lumbar region [Add to Longdo]
Lendenstück {n} [cook.] | Lendenstücke {pl}sirloin; tenderloin | sirloins [Add to Longdo]
Lendenschurz {m}; Lendentuch {n}loincloth; loin cloth [Add to Longdo]
Lendenwirbel {m}lumbar vertebra [Add to Longdo]
Leninist {m}Leninist [Add to Longdo]
Lenkbarkeit {f}tractability [Add to Longdo]
Lenkbarkeit {f}turn-in [Add to Longdo]
Lenker {m}handlebars [Add to Longdo]
Lenkeranbauten {pl}handlebar extensions [Add to Longdo]
Lenkerband {n}bar tape [Add to Longdo]
Lenkerendschalthebel {m}bar-end shifter [Add to Longdo]
Lenkerhörnchen {pl}bar ends [Add to Longdo]
Lenkrad {n}; Steuer {n} | verstellbares Lenkradsteering wheel | adjustable steering wheel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借出[jiè chū, ㄐㄧㄝˋ ㄔㄨ, ] lend [Add to Longdo]
[lěng, ㄌㄥˇ, ] cold [Add to Longdo]
冷冷[lěng lěng, ㄌㄥˇ ㄌㄥˇ, ] coldy [Add to Longdo]
冷冻[lěng dòng, ㄌㄥˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] to freeze; to deep-freeze [Add to Longdo]
冷却[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] cooling; cool off [Add to Longdo]
冷却剂[lěng què jì, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] coolant [Add to Longdo]
冷却塔[lěng què tǎ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄚˇ, / ] cooling tower [Add to Longdo]
冷却水[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] cooling water (in a reactor) [Add to Longdo]
冷天[lěng tiān, ㄌㄥˇ ㄊㄧㄢ, ] cold weather; cold season [Add to Longdo]
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, ] obscure word; unfamiliar character [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
データビット長[データビットちょう, de-tabitto chou] data bit length [Add to Longdo]
バースト長[バーストちょう, ba-suto chou] burst length [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
ビット長[ビットちょう, bitto chou] bit length [Add to Longdo]
ファイル名の完結[ファイルめいのかんけつ, fairu meinokanketsu] filename completion [Add to Longdo]
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] filename extension [Add to Longdo]
ファイル名置換[ファイルめいちかん, fairu meichikan] filename substitution [Add to Longdo]
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
腰布[こしぬの, koshinuno] Lendenschurz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LEN
     Low Entry Networking (IBM, SNA, PU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LEN
     Loi pour la confiance dans l'Economie Numerique (France)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 len
   soft
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top