Search result for

lecks

(165 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lecks-, *lecks*, leck
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lecks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lecks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fleck[N] จุด, See also: ผงธุลี, รอยด่าง, Syn. speck, spot
fleck[VT] ทำให้เกิดจุดด่าง, Syn. spot, dapple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fleck(เฟลค) n. จุด,ด่าง,ปาน,แต้ม,เม็ดเล็ก,จำนวนเล็กน้อย,ทำให้เป็นจุด,แต้ม., See also: flecky adj., Syn. spot

English-Thai: Nontri Dictionary
fleck(n) จุด,รอยด่าง,จุดด่าง,ปาน,รอยแต้ม
fleck(vt) ทำให้เป็นจุด,ทำให้เป็นรอยด่าง,ทำให้เป็นจุดด่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, fuck off!Leck mich! Silver Bullet (1985)
Yum, yum.Lecker. Judge Dredd (1995)
Yum.- Lecker. Charlie's Angels (2000)
Fuck you.- Leck mich! The Dreamers (2003)
Fuck you!Leck mich! Southland Tales (2006)
Fuck me!Leckt mich! Boys of Summer (2006)
Fuck you.Leck mich. The Dream Team (2007)
- Oh, yum.Lecker! Eagle vs Shark (2007)
Yum.Lecker. Trust Me (2009)
No mark.- Kein FleckDisorder (2010)
Fuck you!Leckt mich! Dallas Buyers Club (2013)
Bite me.Leck mich. Cannon Fodder (2015)
Bootleg.Stiefellecken. Hot Girls Wanted (2015)
- Yum.- Lecker. The Litvinov Ruse (2015)
Nice!Lecker. Party Bus (2017)
Don't be a smart aleck. Thing about that Hani, he's bright.อย่าเพิ่งหลงคารมฮานี่ เขาฉลาดเป็นกรด Body of Lies (2008)
And we can give Ben Affleck an Academy Award for screenwriting. - Big mistake. - He's got a point.คนเราสามารถมอบสิ่งดีๆให้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวพวกเขาเอง Pilot (2009)
I want you to extend to that person... the same compassion that you extend to sharks, pencils, and Ben Affleck.ผมต้องการให้คุณบอกกับคนนั้นว่า "ผมให้อภัยคุณ" - ฉันให้อภัยเธอ Pilot (2009)
No, I still see flecks of red.ไม่ ฉันยังเห็นจุดแดงๆ อยู่เลย Nice Is Different Than Good (2009)
- A metal fleck.- แร่โลหะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Metal fleck.- แร่โลหะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
...want to volunteer to take this fleck to where all the flecks belong....จะอาสาเอาแร่นี้ ไปรวมไว้ในที่ของมัน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Once we have amassed enough flecks we will set a trap.เมื่อเรารวบรวมแม่เหล็กได้มากพอแล้ว เราจะสร้างกับดัก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The last of the flecks are on their way.แร่โลหะแม่เหล็กก้อนสุดท้าย ก็กำลังมา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I'm concerned about this fleck material of which they speak.ข้ามีความเป็นห่วงเรื่อง แม่เหล็กที่พวกเขาพูดถึง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
They have no gizzards to be impaired by the power of the flecks.พลังอำนาจของแม่เหล็กไม่มีผลต่อพวกมัน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
They have no chance against the flecks.พวกมันต้านทานอำนาจแม่เหล็กไม่ได้หรอก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Hey, who you writing to, Leckie?เขียนหาใครอะ เลคกี้? Basilone (2010)
Aw, come on, Leckie.น่า เลคกี้.. Basilone (2010)
- Private Leckie.- พลทหารเลคกี้ Basilone (2010)
- Hey, Leckie!- เฮ้ย เลคกี้! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Leckie, what are you doing?เลคกี้ ทำอะไรน่ะ? Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Lieutenant, I went for a quick piss. Leckie was just covering.ผมไปฉี่แป๊บเดียวครับ เลยวานเลคกี้ให้เฝ้าแทน! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Leckie.เลคกี้ตะหาก Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Your friend, Robert Leckie."จากเพื่อนของคุณ โรเบิร์ต เลคกี้" Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Hey, Leckie, you're not in "H" Company anymore.เฮ้ เลคกี้! นายไม่ได้อยู่กองร้อย"H"แล้วเหรอ? Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Well, that's marine corps in a nutshell, isn't it, Leckie?เหมือนเอานาวิกโยธินไปเก็บกดไว้เลยนะ.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
It's Leckie, it's Leckie, it's Leckie!ฉันเลคกี้ เลคกี้! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Leckie, go to the intelligence tent!เลคกี้ กลับไปที่เต๊นท์ข่าวกรองนะ! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Leckie, Phillips, check that hut.เลคกี้.. ฟิลลิป ตรวจดูกระท่อมด้วย Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Leckie?เลคกี้? Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Get out of my tent, leckie.ออกไปจากเต้นท์ได้แล้วนะ เลคกี้ Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
- Leckie!- เลคกี้! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Don't get cute with me, leckie.อย่ามาทำไก๋ เลคกี้ Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Sorry, leckie, no magic pill.ไม่มีอะ เลคกี้ ไม่มียาวิเศษที่ไหนหรอก Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Hey, Leckie, your parents ever send you your dress blues?เฮ้ เลคกี้.. พ่อแม่นายส่งเครื่องแบบสีฟ้ามาให้มั่งมั้ย? Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Hey, Leckie, food.เลคกี้.. กินข้าว Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Leckie, hot food.เลคกี้ ข้าวร้อนๆนะ Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Hey, Leckie.เฮ้ เลคกี้! Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Thanks, Leckie.ขอบใจนะ เลคกี้ Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leckSome smart-alecks cut in when I was asking her to marry me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้แมลงวัน[N] fleck, Example: ลูกชายคนที่สองของเขามีขี้แมลงวันที่คาง, Count unit: จุด, เม็ด, Thai definition: จุดดำเล็กๆ ที่ขึ้นตามตัว

CMU English Pronouncing Dictionary
LECK    L EH1 K
KLECK    K L EH1 K
BLECK    B L EH1 K
FLECK    F L EH1 K
KLECKA    K L EH1 K AH0
FLECKS    F L EH1 K S
LECKEY    L EH1 K IY0
LECKIE    L EH1 K IY0
MLECKO    M L EH1 K OW0
MLECKO    M AH0 L EH1 K OW0
MALECKI    M AH0 L EH1 K IY0
PILECKI    P AH0 L EH1 K IY0
KLECKER    K L EH1 K ER0
SELLECK    S EH1 L IH0 K
SOLECKI    S AH0 L EH1 T S K IY0
AFFLECK    AE1 F L IH0 K
HALLECK    HH AE1 L IH0 K
BLECKER    B L EH1 K ER0
DOLECKI    D AH0 L EH1 T S K IY0
TERLECKI    T ER0 L EH1 T S K IY0
BIALECKI    B IY0 AH0 L EH1 K IY0
BIELECKI    B IY0 L EH1 T S K IY0
BIELECKI    B AY0 L EH1 K IY0
CLECKLER    K L EH1 K L ER0
CLECKLEY    K L EH1 K L IY0
LECKRONE    L EH1 K R AH0 N
GLECKLER    G L EH1 K L ER0
VANVLECK    V AE2 N V L EH1 K
KLECKNER    K L EH1 K N ER0
CLECKNER    K L EH1 K N ER0
SIEDLECKI    S IY0 D L EH1 T S K IY0
KOSTELECKY    K AH0 S T EH0 L EH1 T S K IY0
STAHLECKER    S T AA1 L IH0 K ER0
STRZELECKI    S T R EH2 Z AH0 L EH1 T S K IY0
STRZELECKI    S T ER2 Z AH0 L EH1 T S K IY0
FLECKENSTEIN    F L EH1 K AH0 N S T AY2 N
FLECKENSTEIN    F L EH1 K AH0 N S T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fleck    (v) (f l e1 k)
flecks    (v) (f l e1 k s)
flecked    (v) (f l e1 k t)
flecking    (v) (f l e1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
lecker(adj) อร่อย เช่น Dein Pasta ist sehr lecker. พาสต้าของเธออร่อยมาก
lecken(vt) |leckte, hat geleckt, etw.(A)| เลีย(ด้วยลิ้น) เช่น Mein Hund leckt gern die Hand. สุนัขของฉันชอบเลียมือ, See also: S. schlecken,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antifleck...non-soil [Add to Longdo]
Befleckung {f}maculation [Add to Longdo]
Blutfleck {m} | Blutflecken {pl}bloodstain | bloodstains [Add to Longdo]
Brandfleck {m}; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark [Add to Longdo]
Brandflecken {pl}gangrenous spot [Add to Longdo]
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad [Add to Longdo]
Fettfleck {m}grease spot [Add to Longdo]
Fleckchen {n}speck [Add to Longdo]
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen; Flecken verursachenstain | stains | to stain [Add to Longdo]
Fleck {m} | Flecken {pl} | Flecken bekommen; schmutzen | ein schönes Fleckchen Erdespot | spots | to spot | a lovely spot [Add to Longdo]
nicht vom Fleck kommento make no headway; not to be getting anywhere [Add to Longdo]
sich nicht vom Fleck rührennot to budge [Add to Longdo]
am falschen Fleckin the wrong place [Add to Longdo]
Fleckchen {n}; Sommersprosse {f}freckle [Add to Longdo]
Fleckenreiniger {m}; Fleckentferner {m} | Fleckenreiniger {pl}spot remover | spot removers [Add to Longdo]
Fleckenreinigung {f} | Fleckenreinigungen {pl}spot remove | spot removes [Add to Longdo]
Fleckfieber {n}epidemic typhus [Add to Longdo]
Fleckigkeit {f}blotchiness [Add to Longdo]
Fleckwasser {n}stain remover [Add to Longdo]
Heliumleck {n}helium leak [Add to Longdo]
Kalibrierleck {n}calibration leak [Add to Longdo]
Klecks {m}; Fleck {m} | Kleckse {pl}splotch; splodge; blot; blotch | blots [Add to Longdo]
Knutschfleck {m}love bite [Add to Longdo]
Kriecher {m}; Arschkriecher {m}; Speichellecker {m} | Kriecher {pl}sycophant | sycophants [Add to Longdo]
Leberfleck {m}; Pigmentfleck {m}liver spot; mole (on skin) [Add to Longdo]
Leck {n} | Lecks {pl} | scheinbares Leckleak | leaks | virtual leak [Add to Longdo]
Leck {n}; Sickerstelle {f}seepage [Add to Longdo]
Leck {n} | Lecks {pl}leakage | leakages [Add to Longdo]
Leckagemessung {f}leakage measurement [Add to Longdo]
Leckerbissen {m}; Delikatesse {f} | Leckerbissen {pl}; Delikatessen {pl}delicacy | delicacies [Add to Longdo]
Leckerbissen {m} | Leckerbissen {pl}titbit; tidbit [Am.] | titbits; tidbits [Am.] [Add to Longdo]
ein Leckerbissena sop in the pan [Add to Longdo]
Leckluftstrom {m}leakage air flow [Add to Longdo]
Leckrate {f}leak rate [Add to Longdo]
Lecktest {m}leak test [Add to Longdo]
Makel {m}; Schandfleck {m}slur; blot [Add to Longdo]
Makula {f}; gelber Fleck; Stelle des schärfsten Sehens im Auge [anat.]macula; yellow spot [Add to Longdo]
Mal {n}; Fleck {m} | Male {pl}mark | marks [Add to Longdo]
Nebelfleck {m} | Nebelflecken {pl}nebula | nebulae [Add to Longdo]
fleckenlosfleckless [Add to Longdo]
fleckenlosuntainted [Add to Longdo]
Rotweinfleck {n}red wine stain [Add to Longdo]
Rußfleck {m}soot mark [Add to Longdo]
Schandfleck {m}stain; blot; eyesore [Add to Longdo]
Schlauberger {m}; Klugscheißer {m}; Besserwisser {m} | Schlauberger {pl}; Klugscheißer {pl}; Besserwisser {pl}smart aleck; smart alec | smart alecks [Add to Longdo]
Schleckerei {f}licking [Add to Longdo]
Schmutzfleck {m} | Schmutzflecken {pl}smudge | smudges [Add to Longdo]
Selbstbefleckung {f}self-abuse [Add to Longdo]
Sonnenfleck {m} | Sonnenflecke {pl}sunspot | sunspots [Add to Longdo]
Sonnenfleckenkern {m}umbra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
斑点[はんてん, hanten] (n,adj-no) speck; fleck [Add to Longdo]
綿ぼこり;綿埃[わたぼこり, watabokori] (n) dustballs; cotton dust; fluff; flecks of fibre (fiber) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自作聪明[zì zuò cōng ming, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, / ] to think oneself clever; to try to be smart; a smart aleck [Add to Longdo]
鸡血石[jī xuè shí, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄕˊ, / ] bloodstone; red-fleck chalcedony, used for carving seals; (mineral.) heliotrope [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
多辺形[たへんけい, tahenkei] Vieleck [Add to Longdo]
斑点[はんてん, hanten] -Fleck, -Tupfer [Add to Longdo]
染み[しみ, shimi] Fleck [Add to Longdo]
汚名[おめい, omei] Schmach, Schande, Schandfleck [Add to Longdo]
汚点[おてん, oten] Fleck, Fehler, Makel [Add to Longdo]
漏る[もる, moru] auslaufen, -lecken [Add to Longdo]
漏れる[もれる, moreru] auslaufen, -lecken [Add to Longdo]
珍味[ちんみ, chinmi] Delikatesse, Leckerbissen [Add to Longdo]
雨漏り[あまもり, amamori] Leck_im_Dach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Lecks [lɛks] (n) , pl.
     leakages
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top