Search result for

lea

(174 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lea-, *lea*
English-Thai: Longdo Dictionary
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics. , S. permission to be absent ,
nucleate(vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
bandleader(n) ผู้นำวง, วาทยากร, S. conductor, music director, band leader

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lea[N] ทุ่งหญ้า, See also: สนาม
lead[VT] ก่อให้เกิด, Syn. induce, cause
lead[N] การทิ้งไพ่นำ, See also: การทิ้งไพ่ใบแรก
lead[N] ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา, See also: ร่องรอย, Syn. clue, tip
lead[VT] ควบคุม, See also: สั่งการ, อำนวยการ, Syn. control, command
lead[N] เชือก (จูงสุนัข), See also: เชือกนำทาง, Syn. leash
lead[VT] ดำเนิน (ชีวิต), See also: ใช้ชีวิต, Syn. experience, live
lead[N] ตัวเอก, See also: นางเอก, พระเอก
lead[N] ตำแหน่งนำ, Syn. first position
lead[VT] นำ, See also: นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า, Syn. be ahead of, Ant. follow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lea(ลี'เล) n. ทุ่ง,ทุ่งหญ้า,สนาม., Syn. ley
leach(ลีชฺ) vt.,vi. กรอง,โกรก,กรองทิ้ง.
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
leadoff(ลีด'ออฟ) n. การตั้งตน,การเริ่มต้น,ผู้เริ่มเล่นตีลูกเบสบอล, Syn. beginning
leaf(ลีฟ) {leafed,leafing,leafs} n. ใบไม้,ใบ,กลีบดอก,หน่วยหน้าหนังสือ2หน้า (หนึ่งแผ่น) ,แผ่นโลหะบาง ๆ ,ชั้น,มีใบ,ปกคลุมด้วยใบ. vi. ผลิใบ,พลิกหน้าหนังสืออย่างรวดเร็ว. vt. พลิกหน้าหนังสือ-Phr. (turn over a new leaf เริ่มใหม่) pl. leaves
leafage(ลี'ฟิจฺ) n. ใบไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
leach(vt) สระล้าง,ชะ,โกรก,กรองทิ้ง
lead(adj) ทำด้วยตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว
lead(n) ตะกั่ว,ลูกปืน,ตัวอย่าง,การนำ,การเล็งปืน,การโจมตี
lead(vt) นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต,ชักจูง
leaden(adj) ทำด้วยตะกั่ว,เป็นสีตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
leaf(n) ใบไม้,กลีบดอกไม้,แผ่นกระดาษ,บานประตู,ยาสูบ
leaf(vi) มีใบ,ผลิใบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leach hole; sinkholeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leachingการซึมชะละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
leadผู้รับประกันภัยนำ มีความหมายเหมือนกับ leading underwriter [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead evidence, toนำพยานหลักฐานมาสืบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead inสายต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead paralysisอัมพาตพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lead poisoning; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leach Rate อัตราการชะละลาย, อัตราการชะซึม
ปริมาณของสารต่าง ๆ ที่ถูกชะละลายออกจากขยะต่อหน่วยเวลาหรือ ต่อหน่วยพื้นที่และเวลา เช่น กรัม/วัน หรือ กรัม/ตร.ชม.-วัน [สิ่งแวดล้อม]
Leach Test Specimen ตัวอย่างทดสอบการชะละลาย, ชะซึม
ตัวอย่างของแข็งซึ่งมีของเสียประกอบอยู่ด้วย นำมาจุ่มแช่ในน้ำหรือกรด เพื่อศึกษาถึงปริมาณของเสียในของแข็งที่ถูกชะละลายออกมาว่า มีมากน้อยเพียงใด [สิ่งแวดล้อม]
Leachability ความสามารถชะละลาย, ชะซึม
ขนาดที่แสดงความสามารถชะละลายออกของสารต่างๆ จากวัตถุใดๆ ภายใต้สภาวะหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Leachability Index ดัชนีความสามารถชะละลาย
ค่าดัชนีความสามารถชะละลายเป็นค่าไม่มีหน่วย โดยเกิดจากการทดสอบ การชะละลายของของแข็งที่มีของเสียประกอบอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Leachateน้ำชะขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leachateน้ำชะมูลฝอย
ของเหลวที่ไหลชะล้างผ่านหรือออกมาจากขยะมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วย สารละลาย สารแขวนลอยผสมอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
Leachate น้ำเสียจากกองขยะ, น้ำชะละลาย(ขยะ), น้ำชะชึม(ขยะ)
น้ำเสียที่มีความสกปรกสูง และมีสภาพความเป็นกรด ที่ไหลซึมผ่าน หรือออกมาจากกองฝังกลบ จะมีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรคและโลหะหนักต่างๆ หากน้ำจากขยะรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียงได้ เช่น การรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน : ดู Seepage (Seepage หมายถึง การสูญเสียน้ำในรูปของการซึมออกจากทางน้ำ คลอง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Leachate Treatment การบำบัดน้ำชะละลาย (ขยะ), ซึม
การบำบัดของเหลวชะละลายโดยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การป้อนกลับน้ำชะละลาย(ขยะ) การฉีดพ่นกระจายบริเวณพื้นที่หญ้าข้างเคียง การบำบัดทางเคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Leachingการละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Leaching การชะละลาย, การชะซึม
การล้างสารละลายออกจากดินหรือวัตถุอื่นโดยใช้ น้ำไหลซึมผ่าน หรือการระบายน้ำทิ้งบนพื้นที่ซึ่งมีความพรุน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lead (Marketing ) ผู้สนใจ ที่อาจจะเป็นลูกค้า
Image:
leaf borerหนอนเจาะใบ
lean (n jargon) ศัพท์ธุรกิจ หมายถึง การปรับลดหรือตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นหรือสิ้นเปลืองออก เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน หรือสร้างความสามารถทางธุรกิจ เป็นแนวคิดของโตโยต้าที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตของตนเองที่เรียกว่า TPS: Toyota Production System
See also: S. -, A. -,
leaseback[ลิซแบ็ค] (n ) นิติกรรมซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งขายทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อได้นำทรัพย์สินออกให้ผู้ขายเช่าทันที นิติกรรมเช่นนี้ทำให้ผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องมีภาระทางการเงิน ส่วนใหญ่มักทำนิติกรรมนี้กันเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี บางทีก็เรียกว่า sale and leaseback
leasing outให้เช่า
leave (n) ลากิจ
Leave no stone unturned (IDIOMS ) พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ The police left no stone unturned in search for the missing pupil.= ตำรวจพยายามทุกอย่างที่จะค้นหาเด็กนักเรียนที่หายไป ;
leave nothing to chanceto not plan something but just hope that everything will happen as intended

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you just claim your throne and leave me alone?ทำไมเธอไม่กลับไปนั่งบนบัลลังค๋ของเธอแล้วเลิกยุ่งกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
At least I won't have to watch the next episode of the Serena show.อย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องทนดูโชว์ชุดต่อไปของเซรีน่าแล้วกัน The Serena Also Rises (2008)
Can I at least have my shoes?ขอรองเท้าฉันหน่อยเหอะน่า The Serena Also Rises (2008)
- You never learn, do you? - Excuse me?เธอไม่เคยเรียนเลยสินะ // อะไรนะคะ? The Serena Also Rises (2008)
I guess she didn't learn her lesson last year.สงสัยเธอคงยังไม่ได้บทเรียนกับเรื่องเมื่อปีที่แล้วสินะ The Serena Also Rises (2008)
In fact, I will leave them outside with P.E.T.A.จริงๆ ฉันคงปล่อยพวกหล่อนไว้หลังพวกพีต้า The Serena Also Rises (2008)
Then learn something new. Get out of your comfort zone.งั้นทำไมคุณไม่ลองหาอะไรใหม่ๆบ้างหละ ออกมาจากที่ๆปลอดภัยได้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
The only person with fewer friends than you is Dan Humphrey, and at least his lame '90s dad likes him.คนเดียวที่มีเพื่อนน้อยกว่านาย ก็คือ แดน ฮัมฟรีย์ แต่อย่างน้อยหนะนะ อีตาพ่อพิการยุค 90 ก็ยังชอบเค้าหละ The Serena Also Rises (2008)
I'll just leave you to your fans.ฉันก็จะปล่อยให้เธออยู่กับแฟนคลับของเธอน่ะสิ The Serena Also Rises (2008)
I'm sorry. But the good news is that I convinced them both to leave town.- เสียใจด้วยนะ แต่ข่าวดีคือ ฉันตกลงกับพวกเขาให้ออกจากเมืองนี้ไป The Ex-Files (2008)
Kinky. I'll think about it. I hope you're not leaving.มาคิดดูแล้วหวังว่า นายคงยังไม่กลับนะ The Ex-Files (2008)
Are you ordering me to leave?เธอสั่งให้ฉันออกไปงั้นหรอ The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leaA bicycle will rust if you leave it in the rain.
leaA blanket of leaves.
leaA book bound in leather.
leaAccidents will happen when they are least expected.
leaA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
leaA cold often leads to all kinds of disease.
leaA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
leaA dictionary is an important aid in language learning.
leaA dry leaf fell to the ground.
leaA fallen leaf floated on the surface of the water.
leaA fish leaped out of the water.
leaAfter 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ชักนำ[N] guide, See also: leader, Syn. ผู้ชักจูง, คนชักนำ, Example: อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม
ผู้เรียนรู้[N] learner, See also: student, Syn. ผู้เรียน, Ant. ผู้สอน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ศึกษาเพื่อให้จำได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
คอหนัง[N] leatherneck, Syn. ทหารนาวิกโยธิน, Count unit: นาย, Notes: (ปาก)
ตกข่าว[V] miss the news, See also: leave out the news, Example: เพื่อนส่งข่าวให้เขารับรู้เสมอเวลาอยู่ต่างประเทศ ทำให้เขาไม่ตกข่าวจากเมืองไทย, Thai definition: พลาดการรับรู้ข่าวสาร, ไม่ทราบข่าว, โดยปริยายหมายถึงรับรู้ไม่ทันสมัย
ตูดปอด[ADJ] lean buttocks, Syn. ก้นปอด, ก้นสอบเล็ก, Example: รูปร่างของเขาสูงชลูดและมีตูดปอดจนดูน่าเกลียด, Notes: (ปาก)
ทอดธุระ[V] leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai definition: ไม่เอาเป็นธุระ
นุ่งน้อยห่มน้อย[V] be in the buff, See also: leave one's body bare, Example: นางแบบนุ่งน้อยห่มน้อยถ่ายแบบปฏิทินสุรา, Thai definition: เกือบไม่ได้นุ่งอะไรเลย
ค.ร.น.[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
บทบรรณาธิการ[N] leading article, See also: leader, editorial
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย[N] leading man, See also: film actor, film star, star

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อ่านเล่น[v. exp.] (ān len) EN: read for entertain; read for pleasure   FR: lire pour le plaisir
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEA    L IY1
LEAD    L IY1 D
LEAK    L IY1 K
LEAP    L IY1 P
LEAL    L IY1 L
LEAH    L IY1 AH0
LEAF    L IY1 F
LEAR    L IH1 R
LEAN    L IY1 N
LEAD    L EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
LEA    (n) (e2 l ii2 ei1)
lea    (n) (l ii1)
lead    (n) (l e1 d)
lead    (v) (l ii1 d)
leaf    (v) (l ii1 f)
leak    (v) (l ii1 k)
leal    (j) (l ii1 l)
lean    (v) (l ii1 n)
leap    (v) (l ii1 p)
leas    (n) (l ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leadwood-Baum {m} [bot.]leadwood [Add to Longdo]
Leasing {n} [econ.]leasing [Add to Longdo]
Leasinggeber {m}; Leasinggeberin {f}; Leasingfirma {f}lessor [Add to Longdo]
Leasingnehmer {m}; Leasingnehmerin {f}lessee [Add to Longdo]
Leasingvertrag {m}; Pachtvertrag {m}; Mietvertrag {m}lease contract [Add to Longdo]
Learara {m} [ornith.]Indigo Macaw [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
learn (vt) เรียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
eラーニング[イーラーニング, i-ra-ningu] (n) e-learning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不辞而别[bù cí ér bié, ㄅㄨˋ ㄘˊ ㄦˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] leave without saying good-bye [Add to Longdo]
主导性[zhǔ dǎo xìng, ㄓㄨˇ ㄉㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] leadership [Add to Longdo]
主角[zhǔ jué, ㄓㄨˇ ㄐㄩㄝˊ, ] leading role; lead [Add to Longdo]
事假[shì jià, ㄕˋ ㄐㄧㄚˋ, ] leave of absence [Add to Longdo]
令导人[lìng dǎo rén, ㄌㄧㄥˋ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] leader; usually written 領導人|领导人 [Add to Longdo]
假条[jià tiáo, ㄐㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ, / ] leave permit; application for leave [Add to Longdo]
[zhāi, ㄓㄞ, / ] lean on one side [Add to Longdo]
传单[chuán dān, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ, / ] leaflet [Add to Longdo]
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent; also written 元勳|元勋 [Add to Longdo]
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, / ] leading light; founding father; principal proponent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]
クリア[くりあ, kuria] clear (vs) [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band [Add to Longdo]
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader [Add to Longdo]
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lea \Lea\, n. [Cf. {Lay}, n. (that which is laid), 4.] (Textile
   Manuf.)
   (a) A measure of yarn; for linen, 300 yards; for cotton, 120
     yards; a lay.
   (b) A set of warp threads carried by a loop of the heddle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lea \Lea\, n. [OE. ley, lay, As. le['a]h, le['a]; akin to Prov.
   G. lon bog, morass, grove, and perh. to L. lucus grove, E.
   light, n.]
   A meadow or sward land; a grassy field. "Plow-torn leas."
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The lowing herd wind slowly o'er the lea. --Gray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mausoleum \Mau`so*le"um\, n.; pl. E. {Mausoleums}, L. {-lea}.
   [L. mausoleum, Gr. ?, fr. ? Mausolus, king of Caria, to whom
   Artemisia, his widow, erected a stately monument, one of the
   wonders of the ancient world.]
   A magnificent tomb, or stately sepulchral monument.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lea
   n 1: a unit of length of thread or yarn
   2: a field covered with grass or herbage and suitable for
     grazing by livestock [syn: {pasture}, {pastureland}, {grazing
     land}, {lea}, {ley}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LEA
     Law Enforcement Agency (ETSI, ETSI 201 671)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top