ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

land

L AE1 N D   
195 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -land-, *land*, lan
English-Thai: Longdo Dictionary
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
land[VT] นำขึ้นบก, Syn. unload, disembark
land[VT] นำลงจอด (เครื่องบิน), See also: บินลง, ร่อนลง, ลงสู่, Syn. set on land
land[N] พื้นดิน, See also: แผ่นดิน, ผืนดิน, Syn. soil, earth
land[N] พื้นที่ชนบท, See also: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่, Syn. rural
land[N] พื้นที่ที่มีขอบเขต, See also: อาณาบริเวณ
land[N] อสังหาริมทรัพย์, See also: ที่ดิน, Syn. real estate
land[N] อาณาจักร, See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต, Syn. realm, domain
landed[ADJ] ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน, Syn. property-holding
landed[ADJ] ที่เป็นที่ดิน
land at[PHRV] (เครื่องบิน) ลงจอด, See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า, Syn. land in, land on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน,ผู้ยึดที่ดิน
land minen. กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน
landed(แลน'ดิด) adj. มีที่ดิน,ประกอบด้วยที่ดิน,เป็นเจ้าของที่ดิน
landfall(แลนดฺ'ฟอล) n. การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน,แผ่นดินที่ดิน,แผ่นดินถล่ม
landholder(แลนดฺ'โฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน., See also: landholding n. ดูlandholder
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได
landlady(-'เลดี) n. เจ้าของที่ผู้หญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
landless(แลนดฺ'ลิส) adj. ไม่มีที่ดินของตนเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
land(vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน
land(vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
landบ่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
land๑. ที่ดิน, แผ่นดิน๒. ทางบก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land abandonedที่ดินซึ่งมีผู้ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land boundariesขอบเขตที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land certificateหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land certificateหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land chargesภาระติดพันที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land compensationค่าทดแทนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land grantการยกที่ดินสาธารณะให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land grantการมอบที่สาธารณะให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Land ที่ดิน
1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
Landที่ดิน [การบัญชี]
Land Allocation ที่ดินจัดสรร
ที่ดินที่ทำการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งได้แก่ 1. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 100 แปลง แต่ไม่เกิน 500 แปลง 2. ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่าย เกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป [สิ่งแวดล้อม]
Land Application การประยุกต์บนดิน
ดู Land Treatment (Land Treatment หมายถึง การบำบัดหรือกำจัดน้ำเสียวิธีหนึ่งโดยกระจายลง บนดินที่มีพืชคลุมอยู่) [สิ่งแวดล้อม]
Land Appraisal การประเมินราคาที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land banksธนาคารที่ดิน [TU Subject Heading]
Land breezeลมบก หรือลมเฉลี่ยบก (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) [อุตุนิยมวิทยา]
Land capabilityศักยภาพของที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Land Capability Classification การจำแนกสมรรถนะที่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Land capability for agricultureที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
land damages (n) ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าชดเชยที่ฝ่ายรัฐจ่ายให้ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
land degradation (n ) การเสื่อมโทรมของที่ดิน
land grant (n) การยกที่ดินสาธารณะให้
land line[แลนด์ ไลน์] (n ) โทรศัพท์บ้าน
Land plot division for sale แบ่งขายที่ดิน
landing (n ) โถง พื้นซึ่งเชื่อมระหว่างห้องหนึ่งกับห้องหนึ่ง
Landleben {n} (n ) ความเป็นอยู่ของชนบท
landmine[di4 lei2] (n ) ระเบิด
Landslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of lLandslides and related phenomena cause substantial damage (Figure 7.1) and loss of life. In the United States, between 25 and 50 people are killed each year by landslides. This number increases to between 100 and 150, if collapses of trenches and other excavations are included. The total annual cost of damages is about $3.5 billion.1,2 Landslides and other types of ground failure are natural phenomena that would occur with or without human activity. However, human land use has led to an increase in these events in some situations and a decrease in others. For example, landslides may occur on previously stable hillsides that have been modified for housing development; on the other hand, landslides on naturally sensitive slopes are sometimes averted through the use of stabilizing structures or techniques. The goal of the U.S. landslide hazards program is to reduce losses from landslides. Key elements are research, mapping the landslide hazard, real-time monitoring of landslides, assessment of losses, identifying and implementing loss reduction measures, emergency preparedness, and education of the public about the landslide hazard.2

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด! Pinocchio (1940)
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน The Old Man and the Sea (1958)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน The Old Man and the Sea (1958)
There was no land in sight now.มีที่ดินในสายตาไม่มีตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
That means you have three days from the time you land behind enemy lines.จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ How I Won the War (1967)
In the land of submarinesในดินแดนของเรือดำน้ำ Yellow Submarine (1968)
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ Yellow Submarine (1968)
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
His sound has gone out unto all the lands and His light unto the end of the world.พระองค์ทรงล้มล้างโลกเเห่งบาปใบเก่า สร้างโลกขึ้นใหม่ จวบจนวาระสุดท้ายของโลก Beneath the Planet of the Apes (1970)
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it!ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น Blazing Saddles (1974)
I want that land so badly, I can taste it.ฉันสุดแสนจะต้องการ จนลิ้มรสได้ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
landAbout one third of the earth's surface is land.
landA helicopter is able to take off and land straight up and down.
landAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
landAmerica is a land of immigrants.
landAn aircraft's landing gear.
landA part of this land is mine.
landA plot of land about the size of a handkerchief.
landA quarrel arose about what to do with the land.
landA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
landAre there any landmarks?
landBefore I knew it, the plane had landed.
landBy the time you land at Narita, it will be dark.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนะขาดลอย[V] achieve a decisive victory, See also: landslide victory, Syn. ชนะขาด, กินขาด, Ant. แพ้ราบคาบ, Example: ฝ่ายค้านชนะขาดลอยในการเลือกตั้งครั้งนี้, Thai definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (สำนวน)
เจ้าของที่ดิน[N] landowner, Syn. เจ้าของที่, Example: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น
ผืนดิน[N] land, See also: ground, terra firma, earth, Syn. แผ่นดิน, Example: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน
ภาษีที่ดิน[N] land tax, Example: เราควรจะต้องผจญกับเรื่องภาษีที่ดินโดยทันที
วิว[N] view, See also: landscape, panorama, perspective, scene, Syn. ทิวทัศน์, Example: บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติ
ภูมิสถาปัตยกรรม[N] landscape architecture, Example: ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ต้องได้รับปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมโดยตรง และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
ภูริ[N] earth, See also: land, Syn. แผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ภูวดล[N] earth, See also: land, Syn. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ขึ้นบก[V] land, See also: go ashore, Syn. ยกพลขึ้นบก, Example: ทหารอเมริกันขึ้นบกที่โอกินาวา, Thai definition: ยกกำลังทหารจากน้ำขึ้นบก
แผ่นดิน[N] land, See also: ground, earth, terra firma, Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ประเทศที่เป็นเกาะจะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยมาก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: พื้นดินของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อวัยวะสร้างน้ำตา[n. exp.] (awaiyawa sāng nāmtā) EN: tear glands ; lacrimal glands   FR: glande lacrymale [f]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บินลง[v.] (binlong) EN: land   FR: atterrir

CMU English Pronouncing Dictionary
LAND L AE1 N D
LANDS L AE1 N D Z
LANDA L AE1 N D AH0
LANDY L AE1 N D IY0
LANDT L AE1 N T
LANDO L AE1 N D OW0
LANDI L AE1 N D IY0
LANDE L AE1 N D
LANDER L AE1 N D ER0
LANDAY L AE1 N D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
land (v) lˈænd (l a1 n d)
lands (v) lˈændz (l a1 n d z)
landau (n) lˈændɔː (l a1 n d oo)
landed (v) lˈændɪd (l a1 n d i d)
landaus (n) lˈændɔːz (l a1 n d oo z)
landing (v) lˈændɪŋ (l a1 n d i ng)
landfall (n) lˈændfɔːl (l a1 n d f oo l)
landings (n) lˈændɪŋz (l a1 n d i ng z)
landlady (n) lˈændlɛɪdiː (l a1 n d l ei d ii)
landless (j) lˈændləs (l a1 n d l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土地[tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, ] land; territory, #918 [Add to Longdo]
天下[tiān xià, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] land under heaven; the whole world; the whole of China; realm; rule; domination, #2,180 [Add to Longdo]
景观[jǐng guān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ, / ] landscape, #4,449 [Add to Longdo]
地主[dì zhǔ, ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, ] landlord; land-owner, #6,790 [Add to Longdo]
山水[shān shuǐ, ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ, ] landscape, #9,293 [Add to Longdo]
着陆[zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ, / ] landing; touchdown; to land; to touch down, #11,846 [Add to Longdo]
房东[fáng dōng, ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ, / ] landlord, #12,293 [Add to Longdo]
河西[Hé xī, ㄏㄜˊ ㄒㄧ, 西] land west of the Yellow river; Shaanxi, Qinghai and Gansu provinces, #15,946 [Add to Longdo]
房主[fáng zhǔ, ㄈㄤˊ ㄓㄨˇ, ] landlord, house-owner, #18,908 [Add to Longdo]
地雷[dì léi, ㄉㄧˋ ㄌㄟˊ, ] landmine, #18,994 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Land(n) |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen
Land(n) |das, pl. Länder| ประเทศ
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Russlandประเทศรัสเซีย
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Ausländer(n) |der, pl. Ausländer| ชาวต่างชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Landesherrลันเดสแฮร์ เป็นตำแหน่งเจ้าศักดินาในยุคกลาง มีอำนาจเฉกเช่นเจ้าแผ่นดินเหนือดินแดนหนึ่ง ดินแดนนั้นอาจมีสถานะเป็นรัฐอิสระ หรือรัฐบริวารของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landstreicher {m}yegg [Add to Longdo]
Baunutzungsordnung {f}land use act [Add to Longdo]
Grundbuch {n}land register; cadaster [Add to Longdo]
Grundbuchamt {n} | Grundbuchämter {pl}land registry | land registries [Add to Longdo]
Kataster {m,n}land register; cadaster [Add to Longdo]
Landwehr {f}landwehr [Add to Longdo]
Land {n}; Boden {m}; Festland {n} | über Landland | overland [Add to Longdo]
Land {n}; Gegend {f} | Länder {pl} | auf dem Landcountry | countries | in the country [Add to Longdo]
Land {n}county [Add to Longdo]
Land {n}terra [Add to Longdo]
Landarbeiter {m}agricultural labourer [Add to Longdo]
Landarbeiter {m}peasant labourer [Add to Longdo]
Landarbeiter {m}farmhand [Add to Longdo]
Landarbeiterschaft {f}peasant labour [Add to Longdo]
Landau-Symbol {n} [math.]Landau symbol [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer [Add to Longdo]
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy [Add to Longdo]
アイスランド語[アイスランドご, aisurando go] (n) Icelandic (language) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アイランド[, airando] (n) island [Add to Longdo]
アイランドキッチン[, airandokicchin] (n) island kitchen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation [Add to Longdo]
ボーランド[ぼーらんど, bo-rando] Borland [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上陸[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
反逆[はんぎゃく, hangyaku] Landesverrat, Hochverrat [Add to Longdo]
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]
国境[こっきょう, kokkyou] Landesgrenze, Grenze [Add to Longdo]
国賊[こくぞく, kokuzoku] Landesverraeter, Hochverraeter [Add to Longdo]
国防[こくぼう, kokubou] Landesverteidigung [Add to Longdo]
土地[とち, tochi] Land, Boden [Add to Longdo]
地図[ちず, chizu] Landkarte, Plan [Add to Longdo]
[こん, kon] LANDGEWINNUNG, KULTIVIERUNG [Add to Longdo]
売国奴[ばいこくど, baikokudo] Landesverraeter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Land \Land\ (l[a^]nd), n.
   Urine. See {Lant}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Land \Land\, n. [AS. land, lond; akin to D., G., Icel., Sw.,
   Dan., and Goth. land. ]
   1. The solid part of the surface of the earth; -- opposed to
    water as constituting a part of such surface, especially
    to oceans and seas; as, to sight land after a long voyage.
    [1913 Webster]
 
       They turn their heads to sea, their sterns to land.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Any portion, large or small, of the surface of the earth,
    considered by itself, or as belonging to an individual or
    a people, as a country, estate, farm, or tract.
    [1913 Webster]
 
       Go view the land, even Jericho.    --Josh. ii. 1.
    [1913 Webster]
 
       Ill fares the land, to hastening ills a prey,
       Where wealth accumulates and men decay. --Goldsmith.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Land \Land\, v. i.
   1. To come to the end of a course; to arrive at a
    destination, literally or figuratively; as, he landed in
    trouble; after hithchiking for a week, he landed in Los
    Angeles.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Specifically: To go on shore from a ship or boat; to
    disembark.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: To reach and come to rest on land after
    having been in the air; as, the arrow landed in a flower
    bed; the golf ball landed in a sand trap; our airplane
    landed in Washington.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Land \Land\, v. t. [imp. & p. p. {Landed}; p. pr. & vb. n.
   {Landing}.]
   1. To set or put on shore from a ship or other water craft;
    to disembark; to debark.
    [1913 Webster]
 
       I 'll undertake to land them on our coast. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To catch and bring to shore; to capture; as, to land a
    fish.
    [1913 Webster]
 
   3. To set down after conveying; to cause to fall, alight, or
    reach; to bring to the end of a course; as, he landed the
    quoit near the stake; to be thrown from a horse and landed
    in the mud; to land one in difficulties or mistakes.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically: (Aeronautics) To pilot (an airplane) from
    the air onto the land; as, to land the plane on a highway.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 land
   n 1: the land on which real estate is located; "he built the
      house on land leased from the city"
   2: material in the top layer of the surface of the earth in
     which plants can grow (especially with reference to its
     quality or use); "the land had never been plowed"; "good
     agricultural soil" [syn: {land}, {ground}, {soil}]
   3: territory over which rule or control is exercised; "his
     domain extended into Europe"; "he made it the law of the
     land" [syn: {domain}, {demesne}, {land}]
   4: the solid part of the earth's surface; "the plane turned away
     from the sea and moved back over land"; "the earth shook for
     several minutes"; "he dropped the logs on the ground" [syn:
     {land}, {dry land}, {earth}, {ground}, {solid ground}, {terra
     firma}]
   5: the territory occupied by a nation; "he returned to the land
     of his birth"; "he visited several European countries" [syn:
     {country}, {state}, {land}]
   6: a domain in which something is dominant; "the untroubled
     kingdom of reason"; "a land of make-believe"; "the rise of
     the realm of cotton in the south" [syn: {kingdom}, {land},
     {realm}]
   7: extensive landed property (especially in the country)
     retained by the owner for his own use; "the family owned a
     large estate on Long Island" [syn: {estate}, {land}, {landed
     estate}, {acres}, {demesne}]
   8: the people who live in a nation or country; "a statement that
     sums up the nation's mood"; "the news was announced to the
     nation"; "the whole country worshipped him" [syn: {nation},
     {land}, {country}]
   9: a politically organized body of people under a single
     government; "the state has elected a new president"; "African
     nations"; "students who had come to the nation's capitol";
     "the country's largest manufacturer"; "an industrialized
     land" [syn: {state}, {nation}, {country}, {land},
     {commonwealth}, {res publica}, {body politic}]
   10: United States inventor who incorporated Polaroid film into
     lenses and invented the one step photographic process
     (1909-1991) [syn: {Land}, {Din Land}, {Edwin Herbert Land}]
   11: agriculture considered as an occupation or way of life;
     "farming is a strenuous life"; "there's no work on the land
     any more" [syn: {farming}, {land}]
   v 1: reach or come to rest; "The bird landed on the highest
      branch"; "The plane landed in Istanbul" [syn: {land}, {set
      down}]
   2: cause to come to the ground; "the pilot managed to land the
     airplane safely" [syn: {land}, {put down}, {bring down}]
   3: bring into a different state; "this may land you in jail"
     [syn: {bring}, {land}]
   4: bring ashore; "The drug smugglers landed the heroin on the
     beach of the island"
   5: deliver (a blow); "He landed several blows on his opponent's
     head"
   6: arrive on shore; "The ship landed in Pearl Harbor" [syn:
     {land}, {set ashore}, {shore}]
   7: shoot at and force to come down; "the enemy landed several of
     our aircraft" [syn: {down}, {shoot down}, {land}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 land
  country; land

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Land /lant/ 
  country; county; land; terra

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 land /lɑnt/
  1. field
  2. country; land
  3. earth; land; soil

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 land
  1. country; countryside
  2. country; land

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top