ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lancaster

L AE1 N K AE2 S T ER0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lancaster-, *lancaster*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's turning onto Lancaster Square.เลี้ยวเข้าแลงคาสเตอร์สแควร์แล้ว The Truman Show (1998)
Palmdale and Lancaster are reporting wind speeds in excess....ลมที่ปาล์มเดล ความเร็วเกิน 70 ไมล์ต่อชั่วโมง The Day After Tomorrow (2004)
I'm detective Bill Lancaster. Thank you for coming.ผมนักสืบบิล แลงคาสเตอร์ ขอบคุณที่มาครับ A Shade of Gray (2009)
Lancaster,I've been where you are. I was a cop,too.แลงคาสเตอร์ ผมก็เคยเป็นแบบคุณ ผมเคยเป็นตำรวจ A Shade of Gray (2009)
Lancaster.แลงคาสเตอร์ A Shade of Gray (2009)
Morgan,call Garcia and see what she can find out about Lancaster that we don't already know.มอร์แกน โทรหาการ์เซีย ดูว่าเธอจะหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับแลงคาสเตอร์ที่เรายังไม่รู้ได้บ้าง A Shade of Gray (2009)
Ok,I found something notable on Lancaster.โอเค ฉันเจอเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสะดุดตา A Shade of Gray (2009)
Detective Lancaster just confessed.นักสืบแลงคาสเตอร์เพิ่งจะสารภาพ A Shade of Gray (2009)
We'll compare it to Lancaster's statement.และเราจะนำไปเปรียบเทียบ กับคำสารภาพของแลงคาสเตอร์ A Shade of Gray (2009)
Lancaster had to hit Kyle to make the wounds consistent with Rollins' victims.แลงคาสเตอร์จำเป็นต้องตีไคล์ เพื่อให้เกิดแผลที่เหมือนกับของเหยื่อของโรลินส์ A Shade of Gray (2009)
Sidney Matt Lancaster came by a bit ago.คุณแลงคาสเตอร์มาเมื่อกี๊นี้ Nothing But the Blood (2009)
Our school nurse, mrs. lancaster, is in a coma. Oh, she took a terrible tumble down the stairwell yesterday.พยาบาลคนเก่าของเรา อยู่ในโคม่า แกตกบันไดเมื่อวาน Vitamin D (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LANCASTER    L AE1 N K AE2 S T ER0
LANCASTER    L AE1 NG K AH0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lancaster    (n) lˈæŋkɪstər (l a1 ng k i s t @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lancaster \Lancaster\ prop. n.
   1. A city in Northwest England on the river Lune. [WordNet
    sense 1]
    [WordNet 1.5]
 
   2. The English royal house that reigned from 1399 to 1461;
    its symbol was a red rose; called also the {House of
    Lancaster}. [WordNet sense 2]
 
   Syn: Lancastrian line.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lancaster
   n 1: a city in northwestern England
   2: the English royal house that reigned from 1399 to 1461; its
     emblem was a red rose [syn: {Lancaster}, {House of
     Lancaster}, {Lancastrian line}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top