Search result for

lachers

(67 entries)
(2.0643 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lachers-, *lachers*, lacher
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lachers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lachers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My relationship with Cooter, it was more sour than Brian Urlacher's compression shorts.ความสัมพันธ์ของฉันกับคูเตอร์ มันขมขื่น ยิ่งว่าที่ Brian Urlacher บอกไว้อีก The Role You Were Born to Play (2012)
You don't mind if I just pop in there for a few laughs?Darf ich für ein paar Lacher hereinschauen? Caddyshack (1980)
When you're in stir you take the laughs when you can get 'em, Rosenthal.Hinter schwedischen Gardinen kriegt man nicht viele LacherThe Great Muppet Caper (1981)
Your alpha scan reading seems to be levelling off.Ihre Alpha-Scan-Messkurve wird langsam flacherAirplane II: The Sequel (1982)
O!Du ganz flacherBomber (1982)
Small head, flat mouth and short sightedKleiner Kopf, flacher Mund, kurzsichtig. Fearless Hyena 2 (1983)
Is it always fun and games around here?Wird hier immer so gespielt? Hast du was gegen ein paar LacherBreakout (1985)
short thighs, low ass.- Kurze Beine, flacher Hintern. Year of the Jellyfish (1984)
We need some laughs in the third act.Ein paar Lacher im dritten Akt. The Smile in the Third Row (1985)
"Get some laughs in the third act." Quote, unquote.Er will "Lacher im dritten Akt", wörtliches Zitat. The Smile in the Third Row (1985)
- It was a ground ball!Und es war ein ganz flacher Ball. The Eraser (1986)
I think as far as plain laughs go, that was probably the best thing that we ever did.Was die Lacher angeht, war das wohl wirklich unsere beste. Hannah and Her Sisters (1986)
How can you tell ? Elementary !Wenn ich in den nächsten Sekunden keinen Lacher höre. ALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
i have a healthy appetite. nothing wrong with that, is there?Nach solch einem herzhaften Lacher ist es Zeit für eine herzhafte Mahlzeit. Going Out of My Head Over You (1987)
Please welcome to the microphone, the lieutenant of laughs, the officer of oral, the Westmoreland of wit, swinging Steven Hauk.Bitte begrüßen Sie den Lieutenant der Lacher. Der Hauk des Humors. Der Weltmeister des Witzes. Good Morning, Vietnam (1987)
Go on, get out of here.Sie werden flacher als ein Pfannkuchen sein. - ALF: Oooh. Alone Again, Naturally (1988)
"I'm anxious to have you over to dinner soon.Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand einen Lacher ausschreibt. Tequila (1988)
You know, i'm kinda proud of brian --Sie sollte flachere Schuhe tragen. You Ain't Nothin' But a Hound Dog (1988)
d I'm number one, my son, the date's always fun d d I'll take a shot, I got a lot, I'm hot, he's not, I'm Oscar d d I'm bad, I'm alive, I'm smokin', he's broken dIch bin der Kracher, mache die Lacher. Ich bin witzig, spritzig, böse, hitzig. Read My Lips (1988)
Well, she must have come From the shallow end of the gene pool.Sie muss einer flacheren Stelle des Genpools sein. Vanity's Mirror (1988)
There are at least three big laughs on that page alone.Du findest mindestens 3 große Lacher auf dieser Seite allein. Funny Farm (1988)
The first one I hear a peep out of...Noch ein Lacher und... Life Is a Long Quiet River (1988)
Said, "In an otherwise dismal evening, Reginald Kincaid provided some welcome laughs."An einem sonst langweiligen Abend sorgte Kincaid für willkommene LacherWithout a Clue (1988)
Laughs?- LacherWithout a Clue (1988)
Well, she must have come from the shallow end of the gene pool.Sie ist aus einer flacheren Stelle des Genpools. Face of Evil (1989)
I told you you'd get a laugh with that.Ich hab dir doch gesagt, wir kriegen damit LacherEl Problema Grande de D.J. (1989)
I got a lot of laughs.Ich bekam viele LacherHoney, I Shrunk the Kids (1989)
Yeah, I got a good laugh.Ich habe gute Lacher geerntet. Seinfeld (1989)
Courtesy laugh.HöflichkeitslacherTrue Colors (1990)
This may have led to one oftelevision's best-loved bloopers-- Krusty's near-fatal, on-the-air heart attack in 1986.Das führte zu einem Lacher, als er live einen Herzinfarkt erlitt. Krusty Gets Busted (1990)
Breathing slow and shallow.Langsamer, flacher Atem. Episode #2.6 (1990)
He's always good for a laugh.Der ist immer für einen Lacher gut. Beauty and the Beast (1991)
Kennedy is close and on a flat, low trajectory.Kennedy aus nächster Nähe, flacher Schusswinkel. JFK (1991)
It's the only way we can get our laughs.Nur so ernten wir LacherThe Beatles: The First U.S. Visit (1991)
Now, Scott Christian with "Laugh and a Half."Jetzt Scott mit "Anderthalb Lacher". Homer Defined (1991)
I got my first laughs at yeshiva... impersonating my father.Meine ersten Lacher hatte ich, als ich meinen Vater imitierte. bla, bla, bla, Moses. Like Father, Like Clown (1991)
Out at 5. Catch Sherman at 5:30. clean him at 6.Es war schwer... was zu schreiben, das ein guter Witz sein sollte, aber keiner war... aber trotzdem einen Lacher erntet. The War of the Simpsons (1991)
Five seconds and we still haven't got a laugh.Nach fünf Sekunden noch kein LacherNoises Off... (1992)
Not a bad power-laugh.Kein schlechter Kraft-LacherCrushed (1992)
But we also know that it always gets a laugh.Aber er erntet immer LacherCrushed (1992)
I glanced at it.Angesehen. Junge ruft "Wolf", hat einige LacherMarge Gets a Job (1992)
I thought dabbling in the black arts would be good for a chuckle.Ich dachte, schwarze Magie wäre gut für einen LacherTreehouse of Horror III (1992)
See this here? Flat flooring?ganz flacher Dielenboden. What's Eating Gilbert Grape (1993)
Now, when going with a plank floor like this, you want to go with the grain.Bei flacher Oberfläche arbeitet man in Richtung der Maserung. Howard's End (1993)
Laughing, spooky, fun-house laughs... "Sie gaben gruselige Geisterbahnlacher..." The Basketball Diaries (1995)
Big laughs, I tell you. Big laughs.Ich kann Ihnen sagen, das war ein LacherHumbug (1995)
I got the laugh, though.- Aber ich hab einen LacherWorkshop 'Til You Drop (1996)
It's ridiculous.Es ist lacherlich. Event Horizon (1997)
I'd look ridiculous.Ich wurde mich lacherlich machen. Ma Vie en Rose (1997)
When I want to do things that would make me look ridiculous, I have a trick.Aber ich kenne einen Trick, um das zu tun, was eigentlich lacherlich wäre. Ma Vie en Rose (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie   FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ผายลม[v.] (phāilom) EN: pass wind ; break wind   FR: faire un pet (fam.) ; lâcher des vents (vx) ; péter (vulg.)
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce   FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way   FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop   FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender   FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ถอยหนี[v. exp.] (thøi nī) EN: flee ; run away ; retreat   FR: céder ; flancher ; fuir ; lâcher pied ; reculer ; se replier
ตด[v.] (tot) EN: fart ; break wind   FR: péter (fam.) ; faire un pet ; lâcher des vents ; avoir des gaz (fam.)
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag   FR: relâcher ; détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
LACHER    L AE1 K ER0
GALLACHER    G AE1 L AH0 K ER0
HARLACHER    HH AA1 R L AH0 K ER0
HORLACHER    HH AO1 R L AH0 K ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lacher {m}laugher [Add to Longdo]
flach; platt {adj} | flacher; platter | am flachsten; am plattestenflat | flatter | flattest [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
遠浅[とおあさ, tooasa] flacher_Strand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top