Search result for

kursen

(52 entries)
(1.2577 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kursen-, *kursen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kursen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kursen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's been taking students out of his classes and testing them.Er testet Studenten aus seinen KursenAltered States (1980)
He wasn't comfortable with his people like many intellectuals.Wie viele Intellektuelle fühlte er sich im Volk nicht wohl. Er zitierte Platon in seinen DiskursenAntonieta (1982)
Tell him about your involvement with Future Enterprisers.Erzähl ihm von deinen Kursen über "Zukünftige Unternehmer". Risky Business (1983)
You mean the things I'm learning in my training classes here?Sie meinen das, was ich hier in meinen Kursen lerne? Lost and Found (1984)
See, he was breathing that way they teach you in exercise class.Er atmete so, wie sie es einem in den Fitnesskursen sagen. Waiting for Godorsky (1984)
Look, if you have any problems with your classes, let me know.Lass es mich wissen, falls du Probleme mit deinen Kursen hast. Code Name: FREAK (1986)
I go to Diego Montes' classes.Ich gehe zu den Stierkampfkursen von Diego Montes. Matador (1986)
Yes, from the bullfighting classes.Ja, ich kannte sie aus den KursenMatador (1986)
You'll be taking college courses, and me, Teddy, Vern we'll all be in the shop courses making ashtrays and birdhouses.Du wirst in deine Collegekurse gehen und ich, Teddy und Vern sind... in den Werkkursen und basteln Aschenbecher und Vogelhäuser. Stand by Me (1986)
I got so flustered... Tell me, child, have you ever thought of studying here?Sagen Sie, Kind, wollen Sie an meinen Kursen teilnehmen? Licence to Kill (1989)
- Um, I think we both took Ted's classes.- Ich glaube, von Teds KursenHonor Among Thieves (1990)
Because one day you'll have a beautiful diploma just like this that reads:"Melden Sie sich zu den SommerkursenPeggy Made a Little Lamb (1990)
Please take a seat, Miss Wanker. Move it or lose it, girlie.Von allen Hauswirtschaftskursen in allen Schulen der Welt... muss sie ausgerechnet in meinen kommen. Peggy Made a Little Lamb (1990)
Are there correspondence courses in plastic surgery?Kann man das in Fernkursen lernen? Falling Down (1993)
Geoffrey, Harvard has all those great titles the students give the courses.Geoffrey, Harvard gibt seinen Kursen immer fantastische Namen. Six Degrees of Separation (1993)
The campus hallways were once again bustling With people going to classes.In den Fluren des Campus tummelten sich abermals Leute auf dem Weg zu ihren KursenClass of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
Well, I wanted to find out if either of you will be taking aerobics classes.Ich wollte fragen, ob einer von Ihnen an den Aerobic-Kursen teilnimmt. 25 Years and What Do You Get? (1995)
Xander, we each had four classes with her last year.Xander, wir waren beide in vier Kursen mit ihr. Out of Mind, Out of Sight (1997)
We have a full range of arts and crafts... to keep our loved ones happy.HAUS DER GELASSENHEIT Wir haben ein breites Angebot an Kunst- und Handarbeitskursen für unsere Lieben. Hope Floats (1998)
You know, these extension courses are a really good place to meet women.In diesen Volkshochschulkursen kann man sehr gut Frauen anbaggern. Educating Doug (1998)
I'll tell you, this was a banner idea you kids had, taking classes at night.Das mit den Abendkursen war eine sehr gute Idee! Educating Doug (1998)
- I'm trying to better myself by taking night seminars.- Ich bilde mich in Abendkursen weiter. K-911 (1999)
And I'd Iike to see you act in those organ donation courses.Ich will deine Simulationen sehen in den Organspende-KursenAll About My Mother (1999)
It's all because of the stock prices.Das liegt alles an den AktienkursenSongs from the Second Floor (2000)
Hair. - Let's see your moves.Sie geht zu Aggressions-KontrollkursenCoyote Ugly (2000)
They're smaller, because less people take them.Die sind etwas kleiner, weil in den Kursen weniger Leute sind. Crazy (2000)
I bet with myself I could get an A in the three hardest courses.Ich wettete mit mir, dass ich in den 3 schwersten Kursen eine 1 bekäme. Wit (2001)
Tenoch was the second of three sons of a Harvard economist Subsecretary of State and of a housewife attending esoteric courses and activities.(Erzähler) Tenoch war das zweite... von drei Kindern eines Harvard-Absolventen... und stellvertretenden Innenministers... und seiner Frau, die ihre Zeit mit Kursen und Esoterik verbrachte. Y Tu Mamá También (2001)
I cannot waste time with these classes and these books.Ich kann keine Zeit mit diesen Kursen und... mit diesen Büchern verschwenden. A Beautiful Mind (2001)
All my classes, actually.Äh, an allen meinen KursenTough Love (2001)
-You'll have to take summer school.-Du solltest an Sommerkursen teilnehmen.. Ken Park (2002)
I'm gonna start slowly, you know. Do a couple of night courses.Ich fange langsam an mit einigen AbendkursenMy Big Fat Greek Wedding (2002)
I am stressing you? ! Yeah, blood.Du lernst das schon das fünfte Jahr in der Schule und in Kursen und alles wie Blut in den Sand. Day of the Wacko (2002)
Well, you're the one that took real-estate classes.Du warst ja damals in diesen MaklerkursenWhitecaps (2002)
We have a couple of classes together.Eh, wir sind zusammen in 1, 2 KursenSuspect (2002)
She attended workshops twice a week. She sometimes missed sessions and didn't always call us.Sie kam meistens zu den Kursen dienstags und donnerstags. Hanging Offense (2003)
We spoke to the review center and they say that... he hasn't been in the SAT class for at least two months.Wir sprachen mit dem Prüfungszentrum und man sagte uns, dass er seit mindestens 2 Monaten nicht mehr zu den Prüfungskursen geht. Sons and Daughters (2003)
Kid's got a girlfriend that nobody's ever heard of... got a bruise on his face, been ducking his SAT classes... for the last two months.Der Junge hat eine Freundin, die keiner kennt, hat einen Bluterguss im Gesicht und geht seit 2 Monaten nicht zu seinen PrüfungskursenSons and Daughters (2003)
You have to be in two classes at once.Du musst zur selben Zeit in 2 Kursen sein. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
How could anyone be in two classes at once?Wie kann man zur selben Zeit in 2 Kursen sein? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
This is how I've been getting to my lessons all year.So hab ich's geschafft, in so vielen Kursen zu sein. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I don't know... with the European tax, it will be... well, yes, they're right:Keine Ahnung, bei den Kursen in Europa wird es bei 15 liegen. Le convoyeur (2004)
You've been at the top of every acting class since you were a child.Schon als Kind waren Sie der Beste in allen TheaterkursenTeam America: World Police (2004)
Everybody else can handle the classes, but I can't.Alle kommen mit ihren Kursen sehr gut zurecht, aber ich nicht. The Incredible Sinking Lorelais (2004)
Hey, uh, what do you talk about at these classes?- Hey! Worüber sprecht ihr so in diesen Kursen, ich meine, was sagen die? Furious Gorge (2004)
My dad's gonna get the F3 for me... if I can finish the program and maintain a B average.Mein Dad hat gesagt, er kauft mir die F-3, wenn ich bis zum Kursende meinen Zweier-Durchschnitt halte. The Weather Man (2005)
All her kids in all her classes get to perform.Die Kinder aus all ihren Kursen treten auf. We've Got Magic to Do (2005)
That's what I do instead of a final exam because it encourages them...Das mache ich in meinen Kursen statt Abschlussprüfungen, weil es sie ermutigt. Safe (2005)
It's a kind of nudist camp... with spiritual courses and stuff.Wer weiß, vielleicht hab ich ja Glück. Es ist so eine Art FKK-... Camp mit spirituellen Kursen und so. The Elementary Particles (2006)
Well, if she's a student, I'm not finding her in any of Ted's classes.Wenn sie Schülerin ist, ist sie aber nicht in einem von Teds KursenFade-Away (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kursentwicklung {f}price development; price trend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top