Search result for

kurse

(72 entries)
(1.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kurse-, *kurse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kurse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kurse*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have many courses of study which I would encourage you to pursue.Wir haben viele Studienkurse, die ich Ihnen sehr anraten kann. The Pledge (1980)
He might be coming to some of my classes.Vielleicht begleitet er mich in manche KurseThe Pledge (1980)
He's been taking students out of his classes and testing them.Er testet Studenten aus seinen Kursen. Altered States (1980)
You could teach, or take some classes on the G.I. Bill.Du könntest unterrichten oder ein paar Kurse besuchen. The Whirlwind (1981)
Africa is crawling with British professors frantically trying to flog sociology courses to the natives.In Afrika wimmelt es nur so von britischen Professoren, die verzweifelt versuchen, den Eingeborenen Soziologiekurse zu verscheuern. Doing the Honours (1981)
People have gone to school, evening classes, part-time... and still they try to keep them in the dark.Die haben Schulen besucht, Abendschulen, Fernkurse absolviert, und man versucht, sie in Stumpfsinn zu halten. Man of Iron (1981)
You know, these aggressive-training courses like EST, those type of things.Diese, Aggressions-Training-Kurse, wie EST oder so. Stripes (1981)
He wasn't comfortable with his people like many intellectuals.Wie viele Intellektuelle fühlte er sich im Volk nicht wohl. Er zitierte Platon in seinen Diskursen. Antonieta (1982)
It's not that I don't find a computer class positively electrifying... but, um, I promised to visit a friend, um, been taken ill.- Computerkurse sind ja elektrisierend. Aber... ich werde einen Freund besuchen, der erkrankt ist. Steele Framed (1983)
Okay, everyone on their toes. Here she comes.Er hat ein paar Kurse genehmigt. Always Look a Gift Horse in the Mouth (1983)
That concludes Automobile Surveillance Refresher Tape part one.Ende des Auffrischungskurses, Band 1. Sudden Death (1983)
Tell him about your involvement with Future Enterprisers.Erzähl ihm von deinen Kursen über "Zukünftige Unternehmer". Risky Business (1983)
Get your buns and bikes out there before they start without you. Is it okay to say "buns" on television? How's it feel having a big sister around at the races to clean up after you, Kelly?Die Tragödie begann eines schönen Nachmittags, als die Fahrer den Widows Mountain auf der letzten Gerade des Oakside-Kurses erreichten. Speed Demons (1984)
Your studies at Sandhurst included extensive courses... in chemistry and biology, hence your knowledge of poisons.Ihre Ausbildung an der Militärakademie beinhaltete Kurse in Chemie und Biologie, also mit Giften. Blue Blooded Steele (1984)
You mean the things I'm learning in my training classes here?Sie meinen das, was ich hier in meinen Kursen lerne? Lost and Found (1984)
See, he was breathing that way they teach you in exercise class.Er atmete so, wie sie es einem in den Fitnesskursen sagen. Waiting for Godorsky (1984)
You're not a member of this class, are you?Sie sind kein Mitglied dieses Kurses. Body Double (1984)
Abandon destination Niger.Verlassen des Kurses nach Niger. Rive droite, rive gauche (1984)
I kind of liked it, so I took some night courses in robotics, APL.Er hat mir zugesagt, also habe ich Abendkurse in Robotik belegt. Runaway (1984)
Sorry, Doctor, I have no time to discuss this logically.Entschuldigen Sie, Doktor, ich habe keine Zeit für DiskurseStar Trek III: The Search for Spock (1984)
I've taken all the courses...Alle Kurse habe ich besucht... Tangos, the Exile of Gardel (1985)
How's that computer class shaping up?Wie laufen die ComputerkurseCode Name: FREAK (1986)
Look, if you have any problems with your classes, let me know.Lass es mich wissen, falls du Probleme mit deinen Kursen hast. Code Name: FREAK (1986)
I don't mean the classes. It's the atmosphere.Nicht die Kurse, sondern die Atmosphäre. Code Name: FREAK (1986)
Well, per se, sure, but I'm taking special computer classes.Schon, aber ich belege zusätzliche InformatikkurseMan to Man (1986)
What about your computer classes and your business programmes?Und deine Informatikkurse und Businessmodelle? Man to Man (1986)
Give one lecture and a couple of tutorials and he's got tenure for life!Eine Vorlesung und paar Tutorenkurse und der hat sein Amt auf ewig. The Bishops Gambit (1986)
She's taking courses at Columbia.Sie macht Kurse an der Uni. Hannah and Her Sisters (1986)
I go to Diego Montes' classes.Ich gehe zu den Stierkampfkursen von Diego Montes. Matador (1986)
Yes, from the bullfighting classes.Ja, ich kannte sie aus den Kursen. Matador (1986)
He gives theory lessons downstairs.Unten gibt er die theoretischen KurseMatador (1986)
You gave him classes and water.Sie gaben ihm Kurse und ein Glas Wasser. Matador (1986)
We don't have class on weekends.Am Wochenende gebe ich keine KurseMatador (1986)
You'll be taking college courses, and me, Teddy, Vern we'll all be in the shop courses making ashtrays and birdhouses.Du wirst in deine Collegekurse gehen und ich, Teddy und Vern sind... in den Werkkursen und basteln Aschenbecher und Vogelhäuser. Stand by Me (1986)
You wouldn't be talking about taking these stupid shop courses if I was.Du würdest nicht rumlaufen und sagen, dass du diese Werkkurse nehmen willst. Stand by Me (1986)
Maybe you could go into the college courses with me.Vielleicht kannst du mit mir die Collegekurse machen. Stand by Me (1986)
He enrolled in the college courses with me.Er ging mit mir in die CollegekurseStand by Me (1986)
i know those knives are here somewhere.Tatsächlich fehlen mir nur noch ein paar Kurse für mein Diplom. I've Got a New Attitude (1987)
- She's taken classes.- Sie hat schon Kurse besucht. Ghost Rider (1987)
- You call those classes?- Das nennst du KurseGhost Rider (1987)
I thought most jails offered courses to help train the inmates for when they got out.Ich dachte, dass die Gefängnisse Kurse anbieten, in denen die Gefangenen lernen, mit der Welt draußen wieder klarzukommen. Why Punish the Children? (1987)
Going back to school. Nights and weekends.Es gibt Abend- und WochenendkurseD. O. A.: MacGyver (1987)
You take night classes in obstetrics?Besuchen Sie Abendkurse in Geburtshilfe? The Belly of an Architect (1987)
We need to raise capital quickly so we can boost stock support.Wir müssen schnell Kapital auftreiben und damit die Aktienkurse hochtreiben. The Secret of My Success (1987)
Their stocks were severely depressed.Ihre Aktienkurse fielen. The Neutral Zone (1988)
Now I go to night school.Mein Vater schmiss mich raus. Ich besuche AbendkurseFriday the 13th Part VII: The New Blood (1988)
"Yo, Irene, drop out of that flaky college, come home and make me dinner.""Hey, Irene, lass die blöden Kurse, komm heim und mach mir mein Essen." Fogged In (1989)
They got classes in the evening.Schließlich gibt es doch AbendkurseThe Source (1989)
Mm-Hmm. Did you like it?Ich weiß noch nicht, welche Kurse ich mir aussuchen soll, weil ich noch nicht weiß, was ich als Hauptfach will. Don't Be Afraid of the Dark (1989)
What do you mean? Well, we have a saying in college-- Those who can, do,Ich weiß endlich, welche Kurse ich nehmen soll. Don't Be Afraid of the Dark (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendkurs {m} | Abendkurse {pl}evening class | evening classes [Add to Longdo]
Abschlussturnier {n} (eines Kurses)end-of-course tournament [Add to Longdo]
Abwendung des Konkurses {f}avoidance of bankruptcy [Add to Longdo]
Ausbildungslehrgang {m}; Ausbildungskurs {m} | Ausbildungslehrgänge {pl}; Ausbildungskurse {pl}training course | training courses [Add to Longdo]
Beendigung {f}; Beendung {f}; Abschluss {m}; Erledigung {f} | nach Abschluss des Kursescompletion | on completion of the course [Add to Longdo]
Insolvenzeröffnung {f}; Konkurseröffnung {m}opening of bankruptcy [Add to Longdo]
Kassakurs {m} | Kassakurse {pl}spot price | spot prices [Add to Longdo]
Konkurs {m}; Bankrott {m} | Konkurse {pl} | in Konkurs gehen; Konkurs machen; Bankrott machen | Konkurs abwenden | Konkurs abwendenbankruptcy | bankruptcies | to go bankrupt | to avert bankruptcy | to avoid bankruptcy [Add to Longdo]
Konkurserklärung {f}; Insolvenzerklärung {f} | Konkurserklärungen {pl}; Insolvenzerklärungen {pl}declaration of bankruptcy; declaration of insolvency | declarations of bankruptcy; declarations of insolvencies [Add to Longdo]
Konkurseröffnungsbeschluss {m}adjudication order [Add to Longdo]
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings [Add to Longdo]
Kurs {m}; Kursus {m}; Lehrveranstaltung {f} (Bildung) | Kurse {pl}course; class | courses [Add to Longdo]
Kurseinbruch {m}fall in prices; slump [Add to Longdo]
Kursentwicklung {f}price development; price trend [Add to Longdo]
Stabilität {f} | Stabilität der Wechselkurse | Stabilitäts- und Wachstumspakt {m} | Stabilität auf welliger Straßestability | exchange rate stability | Stability and Growth Pact | bumpy road path stability [Add to Longdo]
Tageskurs {m} | Tageskurse {pl}current rate; today's rate | current rates [Add to Longdo]
Umrechnungskurs {m} | Umrechnungskurse {pl}rate of exchange; conversion rate | rates of exchange [Add to Longdo]
Zickzackkurs {m} | Zickzackkurse {pl}zigzag course | zigzag courses [Add to Longdo]
Die Kurse geben nach (ziehen an).Prices are softening (hardening). [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kurse [kurzə] (n) , s.(f )
     courses
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top