Search result for

ks

(71 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ks-, *ks*.
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ
nunchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. numchucks, chain sticks
numchucks(n) กระบอง 2 ท่อนมีโซ่เชื่อม อาวุธแบบของบรูซลี, S. nunchucks, chain sticks

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ksitigarbha (Buddhist deity)พระกษิติครรภ [TU Subject Heading]
Ksitigarbhapranidhanasutraกษิติครรภ์ปณิธานสูตร [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backside(แบค'ไซดฺ) n. ด้านหลัง,ส่วนหลัง
backslash\ (อักขระ) <เครื่องหมาย>หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง <คำแปล>เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
backstroke(แบค'สโทรค) {backstroked,backstroking,backstrokes} vt.,n. พลิกมือตบหรือตี,ว่ายน้ำท่าหงายหลัง
blacksmithn. ช่างตีเหล็ก,คนทำเกือกม้าและใส่เกือกม้า
blackstrapn. เหล้าอ้อยผสมน้ำผึ้งชนิดหนึ่ง
bobbysocksn. ถุงเท้าสั้นของผู้หญิง
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ

English-Thai: Nontri Dictionary
backseat(n) ที่นั่งข้างหลัง,ที่นั่งตอนหลัง
backside(n) ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
backslide(vi) ถอยกลับ,เสื่อม,ย้อนกลับ
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
backstairs(adj) ลับๆ,สกปรก
backstairs(n) บันไดหลัง
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
barracks(n) ค่ายทหาร
blacksmith(n) ช่างตีเหล็ก
bookseller(n) คนขายหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญประกาศ[n.] (anyaprakāt) EN: quotation marks   FR: guillemets [mpl]
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt dīo) EN: single quotation marks ; ' '   
อาตมา[pr.] (āttamā) EN: I (for monks)   FR: je (pour les moines)
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; fireworks   
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KSIAZEK    K AH0 S IY0 AA1 Z EH0 K

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr,
krankschreiben(vi) |schrieb krank, hat krankgeschrieben| (แพทย์) วินิจฉัยว่าป่วย (ทำให้สามารถลางานได้)
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はまち;ハマチ, hamachi ; hamachi] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
あきまへん[, akimahen] (adj-na) (ksb [Add to Longdo]
あほんだら[, ahondara] (n) (ksb [Add to Longdo]
あんさん[, ansan] (n) (ksb [Add to Longdo]
あんじょう[, anjou] (adv) (ksb [Add to Longdo]
あんま[, anma] (adv) (ksb [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地藏[Dì zàng, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ, ] Kṣitigarbha, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏王菩萨[Dì zàng wáng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄨㄤˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
地藏菩萨[Dì zàng Pú sà, ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]
大願地藏菩萨[Dà yuàn Dì zàng Pú sà, ㄉㄚˋ ㄩㄢˋ ㄉㄧˋ ㄗㄤˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Kṣitigarbha Bodhisattva, the Bodhisattva of the Great Vow (to save all souls before accepting Bodhi); also translated Earth Treasury, Earth Womb, or Earth Store Bodhisattva [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー順データセット[キーじゅんデータセット, ki-jun de-tasetto] KSDS, Key-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum [Add to Longdo]
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS) [Add to Longdo]
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation [Add to Longdo]
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] workstation [Add to Longdo]
ワークステーションウィンドウ[わーくすてーしょん'ういんどう, wa-kusute-shon ' uindou] workstation window [Add to Longdo]
ワークステーションビューポート[わーくすてーしょんびゅーぽーと, wa-kusute-shonbyu-po-to] workstation viewport [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  KS
      n 1: a state in midwestern United States [syn: {Kansas},
           {Sunflower State}, {KS}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top