Search result for

koo

(71 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -koo-, *koo*
Possible hiragana form: こお
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kook[N] คนประหลาด (คำสแลง), Syn. eccentric, madman, nut
kooky[SL] บ้า
koodoo[N] ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่, Syn. kudu

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kookie(คูค'คี) adj. ประหลาด,วิตถาร,โง่,บ้า., See also: kookiness n.
kooky(คูค'คี) adj. ประหลาด,วิตถาร,โง่,บ้า., See also: kookiness n.
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า,เสียงร้องของนกดุเหว่า,คนสติฟั่นเฟือน,คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง,ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน,โง่

English-Thai: Nontri Dictionary
cuckoo(n) นกกาเหว่า,คนโง่,คนฟั่นเฟือน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง Rising Malevolence (2008)
We've had no further contact with General Plo Koon.เราขาดการติดต่อกับอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
It was Master Plo Koon who found me, and brought me to the temple where I belonged.และนำข้ามายังวิหาร ซึ่งเป็นที่ๆข้าควรจะอยู่ Rising Malevolence (2008)
Tell me, has there been any word from Master Plo Koon or his fleet?บอกข้าซิ มีข่าวอะไร จากยานของอาจารย์โพล คูนบ้างมั้ย? Rising Malevolence (2008)
I decided we couldn't just give up on Master Plo Koon.ข้าตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่หมดหวัง กับการตามหาอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
Toketa koori no naka ni lf, within the thawed polar ice, kyouryuu ga itara tamanori shikomitai ne There is a dinosaur, then I want to train him to balance atop a ball-Toketa koori no naka ni Kyouryuu ga itara tamanori shikomitai ne Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Koo Sul-soo.กู โซล-ซู My Sassy Girl (2008)
See if he got Kool-Aid.ดูสิเขาทำกับคูเลด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I thought my legs were too pale, so I used this stupid Kool-tan cream.ฉันคิดว่าขาฉันมันซีดๆ ก็เลยเอาแทนครีมบ้าๆมาทา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- "Come To Me" by Koop -- "Come To Me" by Koop - Loyal and True (2008)
- "Koop Island Blues" by Koop -- "Koop Island Blues" by Koop - Loyal and True (2008)
Not to say that Koobus and his cowboys are not wanted.อย่าบอกนะว่า คูบัสและพวกโคบาลของเขาไม่ถูกหมายจับ District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kooMr Koop would be the last person to take a bribe.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่สร้างคู่สม [TM] (Khūsāngkhūsom ) EN: Koosang Koosom   
งุ้ม[adj.] (ngum) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward   
นกเฉี่ยว[n.] (nok chīo) EN: cuckoo-shrike ; woodshrike   
นกเฉี่ยวบุ้งกลาง[n. exp.] (nok chīo bung klāng) EN: Indochinese Cuckooshrike   FR: Échenilleur d'Indochine [m]
นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก[n. exp.] (nok chīo bung lek) EN: Lesser Cuckooshrike   FR: Échenilleur frangé [m] ; Petit Échenilleur [m]
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[n. exp.] (nok chīo bung yai) EN: Black-winged Cuckooshrike   FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกอีวาบตั๊กแตน[n. exp.] (nok īwāp takkataēn) EN: Plaintive cuckoo   FR: Coucou plaintif [m]
นกคัคคู[n.] (nok khakkhū) EN: cuckoo   FR: coucou [m]
นกคัคคูหางแพน[n. prop.] (nok khakkhū hāngphaēn) EN: Rusty-breasted Cuckoo ; Brush Cuckoo   FR: Coucou à ventre roux [m] ; Coucou à poitrine rousse [m]
นกคัคคูขาวดำ[n. exp.] (nok khakkhū khāo dam) EN: Pied Cuckoo   FR: Coucou jacobin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KOO    K UW1
KOOP    K UW1 P
KOOS    K UW1 Z
KOOK    K UW1 K
KOOR    K UW1 R
KOOY    K UW1 IY0
KOOL    K UW1 L
KOOI    K UW1 IY0
KOON    K UW1 N
KOOB    K UW1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kookaburra    (n) (k u1 k @ b uh r @)
kookaburras    (n) (k u1 k @ b uh r @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
凍る[こおる, kooru] Thai: แข็งตัว English: to freeze
凍る[こおる, kooru] Thai: แข็งจนกลายเป็นน้ำแข็ง English: to be frozen over

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kooperation {f}cooperation; co-operation [Add to Longdo]
Kooperationspartner {m}cooperation partner [Add to Longdo]
Kooperationsvereinbarung {f}cooperation agreement [Add to Longdo]
Kooperative {f} | Kooperativen {pl}cooperative | cooperatives [Add to Longdo]
Koordinate {f} | Koordinaten {pl}coordinate | coordinates [Add to Longdo]
Koordinate {f} [math.] | generalisierte Koordinate {f}; verallgemeinerte Koordinate {f} | natürliche Koordinate {f}coordinate | generalized coordinate | natural coordinate [Add to Longdo]
Koordinaten-Bohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine [Add to Longdo]
Koordinatenmessgerät {n}coordinate measuring equipment [Add to Longdo]
Koordinaten-Messmaschine {f}coordinate measuring machine (CMM) [Add to Longdo]
Koordinatenschreiber {m}coordinatograph [Add to Longdo]
Koordinatenschreiber {m}; Kurvenschreiber {m}; XY-Schreiber {m}x-y plotter [Add to Longdo]
Koordinatenschreiber {m}x-y recorder [Add to Longdo]
Koordinatensystem {n} [math.]coordinate system [Add to Longdo]
Koordinatenursprung {m} [math.]point of origin; origin of ordinates [Add to Longdo]
Koordinatenwandler {m}resolver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かけたかの鳥[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
こちょこちょ;コチョコチョ[, kochokocho ; kochokocho] (adv,adv-to,vs) (on-mim) coochy-coo; hitchy-koo; kitchy-koo (tickling sound) [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
ほぞんかけたか[, hozonkaketaka] (n) (See てっぺんかけたか) calling sound of the lesser cuckoo [Add to Longdo]
クーキー[, ku-ki-] (n) (1) kooky; weird; (2) (usu. クッキー) cookie; cooky; (P) [Add to Longdo]
クーキーガール[, ku-ki-ga-ru] (n) (obsc) kooky girl [Add to Longdo]
クックー;ククー(ik)[, kukku-; kuku-(ik)] (n) (See 郭公) cuckoo [Add to Longdo]
コオペラティヴシステム[, kooperateivushisutemu] (n) cooperative system [Add to Longdo]
サイコオンコロジー[, saikoonkoroji-] (n) psycho-oncology [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辜振甫[Gū Zhèn fǔ, ㄍㄨ ㄓㄣˋ ㄈㄨˇ, ] Koo Chen-fu [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呼応[こおう, koou] im_Einklang_handeln, im_Einverstaendnis_handeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top