ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

konvektion

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konvektion-, *konvektion*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา konvektion มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *konvektion*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deep-convection patterns.Tiefenkonvektionsmuster. Half a Life (1991)
Convection-boundary uncoupling.Konvektionsbegrenzung löst sich auf. Half a Life (1991)
- The home also features a spacious kitchen, complete with granite countertops and state of the art convection oven.- Das Haus hat auch eine geräumige Küche mit Arbeitsflächen aus Granit und einen modernen Konvektionsherd. A Knight to Remember (2001)
When we hit the convection zone, the temperature will reach 40 million degrees.Wenn wir in die Konvektionszone kommen, wird die Temperatur 40° Millionen erreichen. All-Star Superman (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konvektion {f}convection [Add to Longdo]
Konvektionsleiter {f}convector [Add to Longdo]
Naturkonvektion {f}natural convection [Add to Longdo]
Zwangskonvektion {f}forced convection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Konvektion /kɔnvɛktsiːoːn/ 
   convection

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top