ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kontrollen

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kontrollen-, *kontrollen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kontrollen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kontrollen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I check people in and out, lock the gate at night.Besucherkontrollen, nachts das Tor verschließen. Anatomy of a Murder (1959)
Shall I increase the night watch around the fence?Wir könnten die Kontrollen verschärfen. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Controls rigged for surfacing, sir.Kontrollen bereit zum Auftauchen, Sir. On the Beach (1959)
All patrol cars and road blocks are instructed... to stop the suspect vehicle... and arrest the passengers.(Funk:) "Alle Funkstreifen und Straßenkontrollen sind angewiesen, den flüchtenden Wagen anzuhalten. Insassen sind festzunehmen. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
fines, inspections, requisitions. Just my luck!Kontrollen, Konfiszierungen - ich wurde geplündert. Zazie dans le Métro (1960)
It's throwing the gyroscopic controls of a guided missile off balance with a radio beam?Die gyroskopischen Kontrollen einer Rakete mit einem Funkstrahl oder so aus der Balance werfen. Dr. No (1962)
Attention, all controls.Achtung, alle KontrollenDr. No (1962)
Ferchaux chose the car and not the airplane to avoid the airport checks.Ferchaux zog der Kontrollen wegen... das Auto dem Flugzeug vor. Magnet of Doom (1963)
In Austria, there must be even more control than in Germany... because we have such a Catholic majority.In Österreich müssen die Kontrollen strenger sein, weil wir eine katholische Mehrheit haben. The Cardinal (1963)
Now I'll explain the controls.Ich erkläre Ihnen die KontrollenIt's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Now, open the top, and inside are your defense mechanism controls.Drinnen sind die Kontrollen für Ihre Verteidigungsmechanismen. Goldfinger (1964)
Wess, Brad, control.Wess, Burt, an die KontrollenPlanet of the Vampires (1965)
Dr Adams took the controls away from me.Erinnern Sie sich. Dr. Adams entriss mir die KontrollenDagger of the Mind (1966)
Identity checks all night.Personenkontrollen, die ganze Nacht über. Le Samouraï (1967)
Neighbourhood controls will be established. Hostages selected."Nachbarschaftskontrollen werden eingesetzt, Geiseln ausgewählt..." Errand of Mercy (1967)
The directional master controls have been jammed. They're totally unworkable.Die Hauptkontrollen wurden blockiert. I, Mudd (1967)
All the controls are jammed.- Alle Kontrollen sind blockiert. I, Mudd (1967)
He's taken out all the override controls.Er hat die Aufhebungskontrollen entfernt. I, Mudd (1967)
Controls at neutral.Kontrollen bei Null. Mirror, Mirror (1967)
But if we bypass, it means someone has to operate the controls manually.Bei einer Überbrückung bedeutet es, dass jemand manuell die Kontrollen bedienen muss. Mirror, Mirror (1967)
Atmospheric controls cut off.Atmosphärische Kontrollen unterbrochen. Space Seed (1967)
The energy release controls are also most inefficient.Die Energiekontrollen sind auch höchst ineffektiv. The Changeling (1967)
Manual controls.Manuelle KontrollenThe Changeling (1967)
Scotty, set the controls for deep space. 210, mark 1.Scotty, stellen Sie die Kontrollen auf tiefen Raum ein. 210,12. The Changeling (1967)
Control circuits threatening to overload, captain.- Mögliche Überlastung der KontrollenThe City on the Edge of Forever (1967)
The nature of this machine precludes easy access to control mechanisms.Die Art dieser Maschine schließt leichten Zugang zu den Kontrollen aus. The Doomsday Machine (1967)
We can cross-connect the controls, but the ship will be hard to handle.Wir können die Kontrollen verbinden, aber das Schiff wäre schwer bedienbar. The Doomsday Machine (1967)
And you, Major Hochstetter, the Gestapo is now conducting bunk inspections?Und Sie, Major Hochstetter. Führt die Gestapo jetzt Bettenkontrollen durch? Sticky Wicket Newkirk (1968)
- Stay with the controls.- Bleiben Sie an den KontrollenElaan of Troyius (1968)
- Lock in phaser tracking controls.- Erfassen Sie ihre PhaserkontrollenThe Tholian Web (1968)
Navigational controls locked in by M-5.M5 blockiert NavigationskontrollenThe Ultimate Computer (1968)
M-5 has rerouted helm and navigational controls, bypassing this primary system.Die M5 leitete die Steuerkontrollen um und umging so dieses System. The Ultimate Computer (1968)
I believe that when M-5 discovered our tampering, it rerouted the controls, leaving this one active by simply sending through an electronic impulse at regular intervals.Die M5 bemerkte unsere Manipulation und leitete die Kontrollen um, wobei sie dieses System aktiv ließ, indem sie in Intervallen elektrische Impulse aussandte. The Ultimate Computer (1968)
The controls are frozen. - Are repair crews assigned?Die Kontrollen sind eingefroren. Wink of an Eye (1968)
Are the inspectors too strict?Sind die Kontrollen denn streng? Les patates (1969)
And these two are at 100-hour checks.Das sind Hundert-Stunden-KontrollenBattle of Britain (1969)
- Check out manoeuvring controls. - Aye, sir.- Prüfen Sie die ManöverkontrollenLet That Be Your Last Battlefield (1969)
Set directional controls for Starbase 4.Richtungskontrollen auf Sternenbasis 4 einstellen. Let That Be Your Last Battlefield (1969)
The directional control and the self-destruct are both burnt out.Die Richtungskontrollen und die Selbstzerstörung. Let That Be Your Last Battlefield (1969)
Have repairs on directional control been completed? Aye, sir.Sind die Reparaturen der Richtungskontrollen beendet? Let That Be Your Last Battlefield (1969)
Check controls and coordinates.Umgeleitet. Prüfen Sie die Kontrollen und die Koordinaten. Let That Be Your Last Battlefield (1969)
I will set the outpost controls on automatic.Ich stelle die Außenposten-Kontrollen auf Automatik. That Which Survives (1969)
Haven't had a chance-- too many security checks.Noch nicht. Zu viele SicherheitskontrollenBombsight (1969)
Mm-hmm. With the general cracking down, there's bound to be roadblocks between here and that tunnel.Wenn der General Kontrollen macht, werden wir auf ein paar Straßenblockaden treffen. Klink's Escape (1970)
Those surprise inspections of yours-- they never fail to surprise me.Diese Überraschungskontrollen überraschen mich jedes Mal. The Sergeant's Analyst (1970)
And in stock dealing-- to maintain some sort of balance on the Board of Directors and in lobbying to see that international drug controls aren't passed.Dann der Erwerb von Aktien für ein Gleichgewicht im Aufsichtsrat. Und die Arzneimittelkontrollen, die man ohne nachzuhelfen nicht umgehen kann. Flip Side (1970)
Yes, sir. I want every exit out of this country sealed off.Verschärft die Grenzkontrollen in der nächsten Zeit. The Amateur (1970)
They can't possibly get out of the airport.Sie können unmöglich durch unsere Kontrollen kommen. The Amateur (1970)
They were going to mask what I was doing behind the vault wall.Sie brachten mich durch die Kontrollen und verstecken mich hinter einer Wand. The Innocent (1970)
You'll still run the same maintenance checks and perform the same duties... ..that you've been doing on the ship,... ..but you'll also be spending much more time with me in the forest.Ihr werdet weiterhin die Wartungs- kontrollen und eure alten Aufgaben auf dem Schiff ausführen, aber ihr werdet viel mehr Zeit mit mir im Wald verbringen. Silent Running (1972)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entspannung {f}; Lockerung {f} | Lockerung der Kontrollenrelaxation | relaxation of controls [Add to Longdo]
Kontrolle {f}; Beherrschung {f} | Kontrollen {pl} | unter Kontrolle | außer Kontrollecontrol | controls | under control | out of control [Add to Longdo]
Zollkontrolle {f} | Zollkontrollen {pl}customs examination | customs examinations [Add to Longdo]
stichprobenweise; stichprobenartig {adv} | stichprobenweise Kontrollenon a random basis | spot checks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kontrollen /kɔntrɔlən/ 
   controls

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top