Search result for

kompanien

(51 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kompanien-, *kompanien*
Possible hiragana form: こんぱにえん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kompanien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kompanien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My companies are the best-trained the best-disciplined soldiers on this base.Meine Kompanien bestehen aus den trainiertesten und diszipliniertesten Soldaten dieser Basis. Private Benjamin (1980)
And not a word on the two companies that deserted!Doch kein Wort davon, dass zwei Kompanien desertiert haben! The Medal (1980)
We should've taken three units.Wir sollten drei Kompanien nehmen. The Medal (1980)
You are now in Wellington's army... commanding a regiment of eight companies, in double rank... at that same center of the line.Sie sind in Wellingtons Armee und führen ein aus 8 Kompanien bestehendes Regiment an, das sich zur Mitte der Kampflinie begibt. Episode #1.2 (1985)
The company's regrouping there.Die Kompanien werden neu eingeteilt. Casualties of War (1989)
I'm gonna break up the squad, send you in different directions.Ich löse die Gruppe auf und schicke alle fünf in verschiedene KompanienCasualties of War (1989)
Form companies?Kompanien bilden? Glory (1989)
We will commence with forming companies.- Wir werden jetzt Kompanien bilden. Glory (1989)
You recruits will report to your respective otticers... by the letter of your company in alphabetical order... which is in the top lett-hand corner of your muster sheet.alle Rekruten melden sich sofort bei ihren Offizieren. Dort werden Sie nach dem alphabet in Kompanien eingeteilt. Wem Sie zugeteilt werden, steht in der linken Ecke Ihres Musterungspapieres. Glory (1989)
Company commanders, we`ll wait here and advance under cover ot darkness.alle Kompanien herhören! Wir bleiben hier in Deckung bis es dunkel wird und rücken dann vor. Glory (1989)
I have sealed orders to be given to the companies within the hour. This one for the cadets, I'll keep.Der Marschbefehl, den ich hier habe, gelangt sogleich an alle Kompanien, nur der für die Kadetten bleibt zurück. Cyrano de Bergerac (1990)
They were divided into companies of 50.Sie wurden in Kompanien von 50 aufgeteilt. Mel Gibson's 'Braveheart': A Filmmaker's Passion (2000)
- Sir, we've got nine companies, sir.- Sir, wir haben 9 Kompanien, Sir. Currahee (2001)
In fact, except for the actions of a few of your non-coms you fielded one of the finest companies of soldiers I've seen.Von den Handlungen einiger Ihrer Feldwebel abgesehen, haben Sie eine der feinsten Kompanien, die ich je gesehen habe. Currahee (2001)
Dog and Fox companies will be on our left flank with us. Any questions?Wir werden die Dog und Fox Kompanien an unserer linken Flanke haben. Carentan (2001)
You're looking at two full companies of SS.Du siehst hier 2 komplette SS-KompanienCrossroads (2001)
Maybe I could put a company of my men up against Marshall's, see how they'd go.Vielleicht könnte ich eine meiner Kompanien gegen eine von Marshall aufstellen. Buffalo Soldiers (2001)
I will lead five companies north to cut off the Indians' retreat.Ich schneide mit fünf Kompanien im Norden den Rückzug ab. Casualties of War (2005)
They're losing on the Eastern Front, he will send Norwegian companies there.Doch, das kann er. An der Ostfront gibt es Rückschläge. Er will norwegische Kompanien hinschicken. Max Manus: Man of War (2008)
Donau has five full companies and tons of equipment.Auf der "Donau" sind fünf Kompanien. Tonnen an Waffen und Ausrüstung. Max Manus: Man of War (2008)
The other companies have bumped into high gear.Die anderen Kompanien wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Get Some (2008)
The rifle company march in formation.Die Schützenkompanien gehen in Formation. The Holy Land of Tyrol (2010)
Find your company areas.Zugewiesene Kompanienabschnitte suchen. Melbourne (2010)
This constitution is nothing but a license for oil companies and foreign interests to destroy my beloved Wadiya!Diese Verfassung ist nichts als eine Lizenz für Öl-Kompanien. .. und für fremde Interessen, um mein geliebtes Wadiya zu zerstören! The Dictator (2012)
The resistance force has been penetrated by bomb disposal soldiers, naval storm troopers and SS formation, with the help of the Schlesswig Holstein battleship.Ihr Widerstand wurde durch Pioniere, Marine-Sturmkompanien und SS-Heimwehr unter Mitwirkung der "Schleswig Holstein" gebrochen. 1939 Battle of Westerplatte (2013)
Eight companies. Six!8 KompanienKissed (2013)
She only asked for six companies.- Sie bat um 6 KompanienKissed (2013)
If I win, you send those six companies of men.Gewinne ich, schickst du die 6 KompanienKissed (2013)
My ship in the bay has several companies of men.Auf meinem Schiff befinden sich mehrere KompanienKissed (2013)
There are six companies of men Quartered between us and the channel.Wir haben 6 Kompanien stationiert zwischen uns und dem Ärmelkanal. Kissed (2013)
Six companies are on their way to scotland tonight.Heute segeln 6 Kompanien nach Schottland. Was? Kissed (2013)
Six companies.6 Kompanien. Dein Sohn. Kissed (2013)
Yes. While bash was riding to six different companies, It appears someone loyal to the english rode straight to calaisAls Bash zu den Kompanien ritt, hat ein den Engländern Ergebener sie in Calais gewarnt. Kissed (2013)
There are eight companies of fighting men on that ship.Ich habe auf dem Schiff 8 Kompanien unter Waffen. Kissed (2013)
To six different companies, it appears someone loyal To the english rode straight to calais and warned them.Während Bash zu 6 Kompanien ritt, ritt jemand nach Calais und warnte die Engländer. Hearts and Minds (2013)
I was hoping you could help us locate the companies we lost track ofIch hoffte, Sie könnten bei der Auffindung einiger Kompanien helfen. The Water Diviner (2014)
How many companies?Wie viele KompanienThe First Day (2015)
You'll have three Australian companies.Jetzt haben Sie drei australische KompanienThe Desert Rats (1953)
From now on, every company on the perimeter will raid at least one of these positions every night.Von nun an greiftjede unserer Kompanien jede Nacht mindestens eine feindliche Stellung an. The Desert Rats (1953)
- All the other companies are committed.- Alle Kompanien sind im Einsatz. Attack (1956)
- Let the battalion be dismissed.Lassen Sie die Kompanien wegtreten. The Bridge (1959)
Battalion dismissed!Kompanien wegtreten lassen! The Bridge (1959)
Companies, halt!Kompanien, Halt! They Came to Cordura (1959)
- In Companies Two and Three.- Auf die Kompanien 2 und 3. Ivan's Childhood (1962)
"I regret to report a disastrous engagement which took place on the morning of the 22nd of January between the armies of the Zulu king Cetewayo and our Number 3 Column, consisting of Five Companies of the 1 st Battalion, 24th Regiment of Foot,"Ich bedaure, ein schlimmes Gefecht zu melden, das am Morgen des 22. Januars stattfand zwischen der Armee des Zulukönigs Cetewayo und unserer dritten Kolonne, bestehend aus fünf Kompanien des 1. Bataillons, 24. Infanterieregiment, und einer Kompanie des zweiten Bataillons, Zulu (1964)
Companies A and B, move up! Ho!Kompanien A und B ausrücken! The Hallelujah Trail (1965)
Companies A and B of the cavalry escorted the ex-temperance marchers back to their husbands and hungry children at Fort Russell.Die Kompanien A und B der Kavallerie eskortierten die Ex-Demonstrantinnen zu ihren Männern und hungrigen Kindern im Fort Russell. The Hallelujah Trail (1965)
Companies, report.Kompanien, Achtung! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Companies, forward.Kompanien: Vorwärts! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
As a matter of fact, one of his companies... has been assigned the defense of divisional headquarters.Und eine seiner Kompanien wurde mit der Verteidigung des Hauptquartiers betraut. The Dirty Dozen (1967)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompanie {f} [mil.] | Kompanien {pl}company | companies [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top