Search result for

klo

(67 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -klo-, *klo*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kloof(คลูฟ) n. หุบเขาลึก
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน,ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Schindler ] Klonowska, who is it ?โคลโนวสก้า... ใครมา Schindler's List (1993)
- Have you taken your Klonopin today?- วันนี้แม่กินยาคลอโนพินแล้วยัง Charlie Bartlett (2007)
Hey, hey! It's your old pal Krusty, for my new pork sandwich, the Klogger.เฮ้ เฮ้ ฉันเองครัสตี้ เพื่อนเก่าไง ขอแนะนำแซนวิชหมู "เดอะ เคลเกอร์์" The Simpsons Movie (2007)
Klootzak says what? - - What?ครูสแทกพูดว่าอะไรนะ อะไร ? Meet the Spartans (2008)
Seriously, babe, what would you do for a Klondike bar?ที่รักอยากได้อันนี้มากแค่ไหน หึ Chuck Versus the Seduction (2008)
Klondike 5-55-66, please.Klondike 5-55-66 กรุณา Revolutionary Road (2008)
Tequila and Klonopin, baby girl.เหล้าเตอกีล่า กับ ยาคลอโนพิน นั่นแหละแม่สาวน้อย Bad Blood (2010)
I found traces of Klonopin in the mystery blood, which means, whoever it belongs to either has a panic disorder or epilepsy.ฉันพบร่องรอยของการใช้ยา Klonopin ในเลือดชุดที่สอง หมายความว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของเลือดชุดนี้ ไม่เป็นโรคตื่นตระหนก ก็เป็นโรคลมบ้าหมู The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I'll call you if I get a hit on the Klonopin.เชิญตามสบาย ถ้าฉันได้อะไรจากเรื่อง Klonopin จะรีบโทรไปบอกนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
My friend gave me some leftover Klonopin he had when he switched to seizure meds.เพื่อนผมให้ยา Klonopin ที่เขามี ตอนเขาเปลี่ยนจากยาชัก Bombshells (2011)
Kleidaria klodanum.มันสายไปแล้ว Slither (2011)
- It's a Klosterhaus, a retirement/monastic retreat home for Wesen.ที่นี่คืออะไร มันเรียกว่าโคสเตอร์ฮัส เป็นบ้านที่ให้พวกเวสเซ่นที่เกษียณหรือรักสันโดษมาอยู่น่ะ Tarantella (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คติชาวบ้าน[n.] (khatichāobān) EN: folklore ; folk story   
คติชน[n.] (khatichon) EN: folk wisdom ; folklore   FR: sagesse populaire [f]
คติชนวิทยา[n.] (khatichonwitthaya) EN: folklore   FR: folklore [m]
เขื่อนแม่กลอง[n. prop.] (Kheūoen Maē Kløng) EN: Maeklong Dam   
คลอง[n.] (khløng) EN: canal ; waterway; watercourse ; khlong   FR: canal [m] ; klong = khlong [m] ; bras (d'un ncours d'eau) [m]
คลองเตย[n. prop.] (Khløng Toēi) EN: khlong Thoei ; Khlong Toei   FR: klong Thoei
นกกินปลีคอสีทองแดง[n. exp.] (nok kin plī khø sī thøng daēng) EN: Copper-throated Sunbird   FR: Souimanga de Macklot [m] ; Souimanga à gorge cuivrée [m] ; Souimanga cuivré [m]
เพลงชาวบ้าน[n. exp.] (phlēng chāobān) EN: folk song   FR: chanson populaire [f] ; chanson folklorique [f]
เรือนจำกลางคลองเปรม[n. prop.] (Reūoenjam Klāng Khløng Prēm) EN: Klong Prem Central prison   
ตลาดคลองถม[n. prop.] (Talāt Khløng Thom) EN: Klong Thom Market ; Khlong Thom Market   

CMU English Pronouncing Dictionary
KLOM    K L AO1 M
KLOC    K L AA1 K
KLOS    K L AA1 S
KLOPF    K L AA1 P F
KLOOS    K L UW1 Z
KLOSE    K L OW1 Z
KLOMP    K L AA1 M P
KLOCK    K L AA1 K
KLOSS    K L AO1 S
KLOPP    K L AA1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kloves    (n) (k l ou1 v z)

German-Thai: Longdo Dictionary
klobig(adj) ใหญ่ เทอะทะ เช่น Die Schuhe sind nicht zu klobig und wie ich finde kann man sehr gut damit reiten.; Das Gebäude ist groß und wirkt zunächst monumental und klobig, bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch, dass es im inneren recht offen konzipiert ist.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klo {n} | im Klo; auf dem Kloloo; john [Am.] | in the loo; in the john [Am.] [Add to Longdo]
Kloake {f}sewer [Add to Longdo]
Kloake {f}cloaca [Add to Longdo]
Klon {m} [biol.] | Klone {pl}clone | clones [Add to Longdo]
Klopapier {n}loo paper [Add to Longdo]
Klopapierrolle {f}loo roll [Add to Longdo]
Klopfen {n}; Schlag {m}knock [Add to Longdo]
Klopfer {m}; Rührbesen {m}beater [Add to Longdo]
Klopfer {m} | Klopfer {pl}sounder | sounders [Add to Longdo]
Klosettbecken {n}closetbowl [Add to Longdo]
Klosettdeckel {m}lavatory lid [Add to Longdo]
Klosettpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Kloster {n} | Klöster {pl}monastery | monasteries [Add to Longdo]
Kloster {m}cloister [Add to Longdo]
Kloster {n} | Klöster {pl} | ins Kloster gehenconvent | convents | to enter a convent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ガツン[, gatsun] (n) (1) klop; klunk; whonk; (adv,adv-to) (2) (See がつんと言う) with a heavy impact; forcibly [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger [Add to Longdo]
ツィクロンB[ツィクロンビー, tsuikuronbi-] (n) Zyklon B [Add to Longdo]
バックログ[, bakkurogu] (n) backlog [Add to Longdo]
ピクシー;ピグシ;ピスキー[, pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore) [Add to Longdo]
フォークロア[, fo-kuroa] (n) forklore [Add to Longdo]
フォルクローレ[, forukuro-re] (n) folklore [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
僧院[そういん, souin] Kloster, Tempel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  klo
   claw

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Klo /kloː/ 
   john [Am.]; loo

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  klo
   claw

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top