Search result for

klerus

(50 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -klerus-, *klerus*, kleru
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา klerus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *klerus*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three days hence, the Bishop will hear the confession of the clergy in the cathedral in Aquila.In drei Tagen wird der Bischof dem Klerus die Beichte abnehmen, in der Kathedrale in Aquila. Ladyhawke (1985)
Some priest!Was für ein Klerus! Year of Enlightment (1986)
His book on the poverty of the clergy isn't favored reading in papal palaces.Sein Buch über die Armut des Klerus ist in den päpstlichen Palästen unbeliebt. The Name of the Rose (1986)
You Franciscans wish to see the clergy renounce its possessions and surrender its riches the abbeys dissipate their sacred treasures and hand over their fertile acres to the serfs...Ihr Franziskaner wollt, dass der Klerus dem Besitztum entsagt, dass die Abteien ihre Schätze verteilen, ihre fruchtbaren Äcker den Leibeigenen übergeben. The Name of the Rose (1986)
Col. Brandon desires me to say, as you wish to join the clergy, that he has pleasure in offering you the parish at Delaford, in the hope it may enable you and Miss Steele to marry.Dem Namen nach. Wenn Sie dem Klerus beitreten wollen, soll ich Ihnen mitteilen... dass er Ihnen nur allzu gern seine Pfarrei in Delaford überlässt... damit Ihre Hochzeit mit Miss Steele ermöglicht wird. Sense and Sensibility (1995)
I'm just a fan of clergy-molestation humor.Ich mag nur den Klerus-Kindesmissbrauch-Humor. Chasing Amy (1997)
-I like to fuck with the clergy.- Ich verarsche den Klerus gern. Dogma (1999)
sex, salvation. They have brothels just for clerics.Es gibt Bordelle nur für den Klerus! Luther (2003)
We have a lovely blanket, kindly donated by the clergy of Pietracamela.Außerdem haben wir eine hübsche Decke, die uns der Klerus von Pietracamela geliehen hat. The Best of Youth (2003)
People serving god has been tortured, killed, and expelledDer Klerus wurde geschunden, ermordet und verjagt. The Ninth Day (2004)
Goldie worked the clergy.Goldie schaffte beim Klerus an. Sin City (2005)
It instructed the clergy on how to locate, torture and kill all freethinking women.Eine Anleitung für den Klerus... zur Folterung und Ermordung aller freidenkerischen Frauen. The Da Vinci Code (2006)
They carry a personal message from me, Napoleon Bonaparte, that I will not stand by and watch our Spanish neighbors continue to suffer the tyranny of corrupt and decadent kings, repressive clergy and foreign imposters.Sie bringen eine persönliche Botschaft von mir, Napoleon Bonaparte: Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie unsere spanischen Nachbarn weiter unter der Tyrannei korrupter und dekadenter Könige, einem Klerus, der sie unterdrückt, und ausländischen Betrügern leidet! Goya's Ghosts (2006)
No, the clergy is really Too coarse and too mealyNein, Klerus ist ehrlich zu fasrig und mehlig. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Besides the religious leaders are against a republic and, frankly, they're right.Und du weißt, dass der Klerus gegen die Republik ist. Und unter uns gesagt: nicht zu Unrecht. Persepolis (2007)
Supreme head of the Church and clergy of England.Höchstes Oberhaupt von Kirche und Klerus von England. Everything Is Beautiful (2008)
There is a great clamour against the privileges enjoyed by the clergy and their abuse of it.Es gibt lauten Protest gegen die Privilegien des Klerus'... und ihren Missbrauch. Tears of Blood (2008)
I have here in my hands the oath which all members of the clergy swear to the pope at the time of their consecration.Ich halte hier den Eid in den Händen... den alle Mitglieder des Klerus' dem Papst... bei ihrer Priesterweihe schwören. Tears of Blood (2008)
He is demanding that the clergy submit themselves totally to the king's will and to secular authority.Er fordert, dass sich der Klerus vollständig dem Willen des Königs... und einer sekulären Autorität unterwirft. Tears of Blood (2008)
Here is the submission of the clergy to Your Majesty's will.Hier ist die Unterwerfung des Klerus'... unter den Willen Euer Majestät. Tears of Blood (2008)
As far as the clergy are concerned, we mean to issue a set of injunctions requiring them to preach the Supremacy.Was den Klerus betrifft, planen wir, Verfügungen zu erlassen... die verlangen, dass sie das Supremat predigen. Matters of State (2008)
And the candidate need only be an ordained member of the clergy... present in the Sistine Chapel at the moment of his election.Der Kandidat muss nur... ein geweihtes Mitglied des Klerus... und bei der Wahl in der Sixtinischen Kapelle zugegen sein. Angels & Demons (2009)
You call the Pope's clergy riffraff, which he planted in his tyranny?Du nennst den Klerus des Papstes den "Pöbel" seiner Tyrannei. Secrets of the Heart (2010)
Ambassadors, clerics, courtiers... They all interpret the facts to suit themselves. For myself, God knowsBotschaftern, dem Klerus, den Höflingen... sie alle legen die Wahrheit für ihre eigenen Zwecke aus. Secrets of the Heart (2010)
What love and charity is there amongst the clergy when one calls the other heretic and Anabaptist? And the other calls him Papist and hypocrite?Wie kann der Klerus einander lieben... wenn der eine den anderen Ketzer und Anabaptisten schimpft... und der andere ihn einen Papisten und Heuchler nennt? Secrets of the Heart (2010)
You take it upon yourself to judge the clergy by the sole light of your fantastical opinions and vain expositions.Ihr meint, den Klerus verurteilen zu dürfen... allein aufgrund eurer wunderlichen Meinungen... und eitlen Darbietungen. Secrets of the Heart (2010)
I'm not a churchy friar. Never was.Erfährt das der Bischof, so will der Klerus auch den Honig. Robin Hood (2010)
My feelings for you leave me in no doubt I am not cut out to be a clergyman.Ich bin wohl nicht dazu bestimmt, ein Mann des Klerus zu werden. Episode #1.2 (2011)
We shall forge a Holy League which will decimate the French and bring della Rovere to his knees.Riario-Sansoni, nach Florenz. Überzeugt die Herzöge und Dogen, die Händler und den Klerus davon, dass wir uns zusammenschließen müssen, um Italien zu retten. The Invasion of Rome (2011)
And fearing the power of the weapon they created... the ruling clergy ordered the priests disbanded.Aus Angst vor der Kraft der Waffe, welche sie geschaffen hatten, ordnete der Klerus die Entlassung der Priester an. Priest (2011)
Questioning the authority of the clergy is absolutely forbidden.Den Klerus anzuzweifeln ist absolut verboten. Priest (2011)
Authenticated by the clergy themselves...Durch den Klerus bestätigt. Priest (2011)
Your clergy took away a boy... and returned an old man.Der Klerus nahm einen Jungen und brachte einen alten Mann zurück. Priest (2011)
Most people out there know that the clergy thinks of us as a bunch of godless heathens.Die Menschen hier denken, dass der Klerus uns für gottlose Heiden hält. Priest (2011)
- The Clergy sent me.Der Klerus schickte mich. Ich soll dich zurückbringen. Priest (2011)
I was a young girl when the Clergy found me.Ich war ein junges Mädchen, als der Klerus mich fand. Priest (2011)
He was nearly you're age when the Clergy came for him.Er war in deinem Alter, als der Klerus ihn aufnahm. Priest (2011)
With or without the Clergy, we're still priests.Mit oder ohne den Klerus, wir sind noch immer Priester. Priest (2011)
- She was just a baby when the Clergy took me.Sie war ein Baby, als der Klerus mich einzog. Priest (2011)
In return, the government will loosen some restrictions on the clergy.Als Gegenleistung wird der Staat die Einschränkungen des Klerus etwas lockern. For Greater Glory: The True Story of Cristiada (2012)
No one joins the clergy without having that epiphany.Niemand schließt sich dem Klerus an, ohne diese Erleuchtung zu haben. Chase (2012)
The Carlsbad community was leveled by tragedy today as three clergy members were found dead.Die Carlsbader Gemeinde erlebte heute eine Tragödie. Drei Klerusmitglieder wurden tot aufgefunden. 30 Nights of Paranormal Activity with the Devil Inside the Girl with the Dragon Tattoo (2013)
clergy versus Enlightenment, Church versus the occult, belief versus knowledge, good versus evil.Klerus gegen Aufklärung. Kirche gegen Alchemie. Glaube gegen Wissen. Rubinrot (2013)
You'll have to explain that to those who keep shouting "Down with the clergy"Das musst du den Sekulären erklären, die dauern schreien: "Nieder mit dem Klerus" The Jewish Cardinal (2013)
A word from the French clergy between Green Radio and Gay FM?Das Wo_rt des französischen Klerus zwischen Oko- und Schwulen-Sendern? The Jewish Cardinal (2013)
We've seen hundreds of people travel across the country to attend tomorrow's march, mostly white, mostly clergy of some kind.Hunderte Menschen reisen durchs Land, um an dem Marsch teilzunehmen, vor allem Weisse und Angehörige des Klerus. Selma (2014)
I heard about the attack of innocent people who just want their rights, and I couldn't just stand by when Dr. King put out that call to clergy.Ich hörte, dass unschuldige Menschen angegriffen wurden, die nur ihre Rechte wollen, und ich konnte nicht untätig bleiben, als Dr. King den Klerus aufrief. Selma (2014)
All right.KLERUS ANWESEND. Selma (2014)
The clergy at this time of the night.Der Klerus, um diese Zeit! Calvary (2014)
In the wake of the scandal, I imagine the clergy have lost their appetite to boycott the fight tent.Ich nehme an, dass der Klerus wegen des Skandals die Lust verloren hat, das Kampfzelt zu boykottieren. This Woman's Work (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top