Search result for

kitt

(76 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kitt-, *kitt*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kitten heel (n ) รองเท้าส้นแหลม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kitty    [N] แมว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kitten, cat
kitten    [VI] คลอดลูกแมว
kitten    [N] ลูกแมว, Syn. kitty, cat
kittle    [ADJ] ที่ยุ่งยาก, Syn. awkward, difficult
kittenish    [ADJ] ขี้เล่น, Syn. amusing, frisky, playful
kittiwake    [N] นกนางนวลจำพวกหนึ่งที่วางทำรังบนหน้าผา, See also: นกทะเลชนิดหนึ่งมีปีกยาว, Syn. gull

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kittDr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.
kittFinally, she chose another kitten.
kittThe tiger cub looked like a large kitten.
kittReporter: Did you buy her a kitten?
kittIt was naughty of Mary to pull the kitten's tail.
kittIt is very naughty of you to pull the kitten's tail.
kittThe kitten wanted in.
kittThe kitten couldn't get down from the tree.
kittI'll give these kittens to whoever likes cats.
kittI'll give these kittens to whoever likes cats.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kitten(คิท'เทิน) n. ลูกแมว. vt.,vi. คลอดลูกแมว
kittenish(คิท'เทินนิช) adj. ขี้เล่นเหมือนลูกแมว
kittle(คิท'เทิล) vt. ทำให้จั้กจี้,กระตุ้น,ยั่ว,เร้า. adj. จั้กจี้,ขบขัน
kitty(คิท'ที) n. ลูกแมว,ชื่อเล่นสำหรับแมว,กองทุน,เงินเดิมพัน,เงินชัก pl.kitties

English-Thai: Nontri Dictionary
kitten(n) ลูกแมว
kitty(n) ลูกแมว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกแมว[n.] (lūk maēo) EN: kitten   FR: chaton [m]
น่ารัก [adj.] (nārak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiwek kha dam) EN: Black-legged Kittiwake   FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle

CMU English Pronouncing Dictionary
KITT    K IH1 T
KITTS    K IH1 T S
KITTY    K IH1 T IY0
KITTLE    K IH1 T AH0 L
KITTEN    K IH1 T AH0 N
KITTEL    K IH1 T AH0 L
KITTNER    K IH1 T N ER0
KITTMAN    K IH1 T M AH0 N
KITTLES    K IH1 T AH0 L Z
KITTLER    K IH1 T AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kitty    (n) (k i1 t ii)
kitty    (n) (k i1 t ii)
kitted    (v) (k i1 t i d)
kitten    (n) (k i1 t n)
kittens    (n) (k i1 t n z)
kitties    (n) (k i1 t i z)
kitting    (v) (k i1 t i ng)
kittenish    (j) (k i1 t n i sh)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kittel(n) |der, pl. Kittel| เสื้อคลุมยาว, เสื้อกาวน์(สำหรับแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์), See also: Related: Mantel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kitt {m}cement; putty; lute [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おぎゃあ[, ogyaa] (n) cry (of baby); mewl (of kitten) [Add to Longdo]
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P) [Add to Longdo]
にゃんこ[, nyanko] (n) (chn) (See にゃんにゃん) kitty cat [Add to Longdo]
ぽきっと[, pokitto] (adv) (on-mim) snappingly; with a snap [Add to Longdo]
インサーキットエミュレータ[, insa-kittoemyure-ta] (n) {comp} incircuit emulator [Add to Longdo]
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester [Add to Longdo]
ウォールサーキットブレーカ[, uo-rusa-kittobure-ka] (n) {comp} wall circuit breaker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小猫[xiǎo māo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄠ, / ] kitten [Add to Longdo]
小鹰号[xiǎo yīng hào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄠˋ, / ] Kitty Hawk (US aircraft carrier) [Add to Longdo]
猫儿[māo ér, ㄇㄠ ㄦˊ, / ] kitten [Add to Longdo]
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, / ] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin [Add to Longdo]
猫咪[māo mī, ㄇㄠ ㄇㄧ, / ] kitty [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]
ツールキット[つーるきっと, tsu-rukitto] toolkit [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
プログラマーズツールキット[ぷろぐらまーずつーるきっと, purogurama-zutsu-rukitto] programmer's tool kit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sand \Sand\, n. [AS. sand; akin to D. zand, G. sand, OHG. sant,
   Icel. sandr, Dan. & Sw. sand, Gr. ?.]
   1. Fine particles of stone, esp. of siliceous stone, but not
    reduced to dust; comminuted stone in the form of loose
    grains, which are not coherent when wet.
    [1913 Webster]
 
       That finer matter, called sand, is no other than
       very small pebbles.          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. A single particle of such stone. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The sand in the hourglass; hence, a moment or interval of
    time; the term or extent of one's life.
    [1913 Webster]
 
       The sands are numbered that make up my life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Tracts of land consisting of sand, like the deserts of
    Arabia and Africa; also, extensive tracts of sand exposed
    by the ebb of the tide. "The Libyan sands." --Milton. "The
    sands o' Dee." --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   5. Courage; pluck; grit. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Sand badger} (Zool.), the Japanese badger ({Meles ankuma}).
    
 
   {Sand bag}.
    (a) A bag filled with sand or earth, used for various
      purposes, as in fortification, for ballast, etc.
    (b) A long bag filled with sand, used as a club by
      assassins.
 
   {Sand ball}, soap mixed with sand, made into a ball for use
    at the toilet.
 
   {Sand bath}.
    (a) (Chem.) A vessel of hot sand in a laboratory, in which
      vessels that are to be heated are partially immersed.
    (b) A bath in which the body is immersed in hot sand.
 
   {Sand bed}, a thick layer of sand, whether deposited
    naturally or artificially; specifically, a thick layer of
    sand into which molten metal is run in casting, or from a
    reducing furnace.
 
   {Sand birds} (Zool.), a collective name for numerous species
    of limicoline birds, such as the sandpipers, plovers,
    tattlers, and many others; -- called also {shore birds}.
    
 
   {Sand blast}, a process of engraving and cutting glass and
    other hard substances by driving sand against them by a
    steam jet or otherwise; also, the apparatus used in the
    process.
 
   {Sand box}.
    (a) A box with a perforated top or cover, for sprinkling
      paper with sand.
    (b) A box carried on locomotives, from which sand runs on
      the rails in front of the driving wheel, to prevent
      slipping.
 
   {Sand-box tree} (Bot.), a tropical American tree ({Hura
    crepitans}). Its fruit is a depressed many-celled woody
    capsule which, when completely dry, bursts with a loud
    report and scatters the seeds. See Illust. of {Regma}.
 
   {Sand bug} (Zool.), an American anomuran crustacean ({Hippa
    talpoidea}) which burrows in sandy seabeaches. It is often
    used as bait by fishermen. See Illust. under {Anomura}.
 
   {Sand canal} (Zool.), a tubular vessel having a calcareous
    coating, and connecting the oral ambulacral ring with the
    madreporic tubercle. It appears to be excretory in
    function.
 
   {Sand cock} (Zool.), the redshank. [Prov. Eng.]
 
   {Sand collar}. (Zool.) Same as {Sand saucer}, below.
 
   {Sand crab}. (Zool.)
    (a) The lady crab.
    (b) A land crab, or ocypodian.
 
   {Sand crack} (Far.), a crack extending downward from the
    coronet, in the wall of a horse's hoof, which often causes
    lameness.
 
   {Sand cricket} (Zool.), any one of several species of large
    terrestrial crickets of the genus {Stenophelmatus} and
    allied genera, native of the sandy plains of the Western
    United States.
 
   {Sand cusk} (Zool.), any ophidioid fish. See {Illust.} under
    {Ophidioid}.
 
   {Sand dab} (Zool.), a small American flounder ({Limanda
    ferruginea}); -- called also {rusty dab}. The name is also
    applied locally to other allied species.
 
   {Sand darter} (Zool.), a small etheostomoid fish of the Ohio
    valley ({Ammocrypta pellucida}).
 
   {Sand dollar} (Zool.), any one of several species of small
    flat circular sea urchins, which live on sandy bottoms,
    especially {Echinarachnius parma} of the American coast.
    
 
   {Sand drift}, drifting sand; also, a mound or bank of drifted
    sand.
 
   {Sand eel}. (Zool.)
    (a) A lant, or launce.
    (b) A slender Pacific Ocean fish of the genus
      {Gonorhynchus}, having barbels about the mouth.
 
   {Sand flag}, sandstone which splits up into flagstones.
 
   {Sand flea}. (Zool.)
    (a) Any species of flea which inhabits, or breeds in,
      sandy places, especially the common dog flea.
    (b) The chigoe.
    (c) Any leaping amphipod crustacean; a beach flea, or
      orchestian. See {Beach flea}, under {Beach}.
 
   {Sand flood}, a vast body of sand borne along by the wind.
    --James Bruce.
 
   {Sand fluke}. (Zool.)
    (a) The sandnecker.
    (b) The European smooth dab ({Pleuronectes
      microcephalus}); -- called also {kitt}, {marysole},
      {smear dab}, {town dab}.
 
   {Sand fly} (Zool.), any one of several species of small
    dipterous flies of the genus {Simulium}, abounding on
    sandy shores, especially {Simulium nocivum} of the United
    States. They are very troublesome on account of their
    biting habits. Called also {no-see-um}, {punky}, and
    {midge}.
 
   {Sand gall}. (Geol.) See {Sand pipe}, below.
 
   {Sand grass} (Bot.), any species of grass which grows in
    sand; especially, a tufted grass ({Triplasis purpurea})
    with numerous bearded joints, and acid awl-shaped leaves,
    growing on the Atlantic coast.
 
   {Sand grouse} (Zool.), any one of many species of Old World
    birds belonging to the suborder Pterocletes, and
    resembling both grouse and pigeons. Called also {rock
    grouse}, {rock pigeon}, and {ganga}. They mostly belong to
    the genus {Pterocles}, as the common Indian species
    ({Pterocles exustus}). The large sand grouse ({Pterocles
    arenarius}), the painted sand grouse ({Pterocles
    fasciatus}), and the pintail sand grouse ({Pterocles
    alchata}) are also found in India. See Illust. under
    {Pterocletes}.
 
   {Sand hill}, a hill of sand; a dune.
 
   {Sand-hill crane} (Zool.), the American brown crane ({Grus
    Mexicana}).
 
   {Sand hopper} (Zool.), a beach flea; an orchestian.
 
   {Sand hornet} (Zool.), a sand wasp.
 
   {Sand lark}. (Zool.)
    (a) A small lark ({Alaudala raytal}), native of India.
    (b) A small sandpiper, or plover, as the ringneck, the
      sanderling, and the common European sandpiper.
    (c) The Australian red-capped dotterel ({Aegialophilus
      ruficapillus}); -- called also {red-necked plover}.
 
   {Sand launce} (Zool.), a lant, or launce.
 
   {Sand lizard} (Zool.), a common European lizard ({Lacerta
    agilis}).
 
   {Sand martin} (Zool.), the bank swallow.
 
   {Sand mole} (Zool.), the coast rat.
 
   {Sand monitor} (Zool.), a large Egyptian lizard ({Monitor
    arenarius}) which inhabits dry localities.
 
   {Sand mouse} (Zool.), the dunlin. [Prov. Eng.]
 
   {Sand myrtle}. (Bot.) See under {Myrtle}.
 
   {Sand partridge} (Zool.), either of two small Asiatic
    partridges of the genus {Ammoperdix}. The wings are long
    and the tarsus is spurless. One species ({Ammoperdix
    Heeji}) inhabits Palestine and Arabia. The other species
    ({Ammoperdix Bonhami}), inhabiting Central Asia, is called
    also {seesee partridge}, and {teehoo}.
 
   {Sand picture}, a picture made by putting sand of different
    colors on an adhesive surface.
 
   {Sand pike}. (Zool.)
    (a) The sauger.
    (b) The lizard fish.
 
   {Sand pillar}, a sand storm which takes the form of a
    whirling pillar in its progress in desert tracts like
    those of the Sahara and Mongolia.
 
   {Sand pipe} (Geol.), a tubular cavity, from a few inches to
    several feet in depth, occurring especially in calcareous
    rocks, and often filled with gravel, sand, etc.; -- called
    also {sand gall}.
 
   {Sand pride} (Zool.), a small British lamprey now considered
    to be the young of larger species; -- called also {sand
    prey}.
 
   {Sand pump}, in artesian well boring, a long, slender bucket
    with a valve at the bottom for raising sand from the well.
    
 
   {Sand rat} (Zool.), the pocket gopher.
 
   {Sand rock}, a rock made of cemented sand.
 
   {Sand runner} (Zool.), the turnstone.
 
   {Sand saucer} (Zool.), the mass of egg capsules, or oothecae,
    of any mollusk of the genus {Natica} and allied genera. It
    has the shape of a bottomless saucer, and is coated with
    fine sand; -- called also {sand collar}.
 
   {Sand screw} (Zool.), an amphipod crustacean ({Lepidactylis
    arenarius}), which burrows in the sandy seabeaches of
    Europe and America.
 
   {Sand shark} (Zool.), an American shark ({Odontaspis
    littoralis}) found on the sandy coasts of the Eastern
    United States; -- called also {gray shark}, and {dogfish
    shark}. See Illust. under {Remora}.
 
   {Sand skink} (Zool.), any one of several species of Old World
    lizards belonging to the genus {Seps}; as, the ocellated
    sand skink ({Seps ocellatus}) of Southern Europe.
 
   {Sand skipper} (Zool.), a beach flea, or orchestian.
 
   {Sand smelt} (Zool.), a silverside.
 
   {Sand snake}. (Zool.)
    (a) Any one of several species of harmless burrowing
      snakes of the genus {Eryx}, native of Southern Europe,
      Africa, and Asia, especially {Eryx jaculus} of India
      and {Eryx Johnii}, used by snake charmers.
    (b) Any innocuous South African snake of the genus
      {Psammophis}, especially {Psammophis sibilans}.
 
   {Sand snipe} (Zool.), the sandpiper.
 
   {Sand star} (Zool.), an ophiurioid starfish living on sandy
    sea bottoms; a brittle star.
 
   {Sand storm}, a cloud of sand driven violently by the wind.
    
 
   {Sand sucker}, the sandnecker.
 
   {Sand swallow} (Zool.), the bank swallow. See under {Bank}.
    
 
   {Sand trap}, (Golf) a shallow pit on a golf course having a
    layer of sand in it, usually located near a green, and
    designed to function as a hazard, due to the difficulty of
    hitting balls effectively from such a position.
 
   {Sand tube}, a tube made of sand. Especially:
    (a) A tube of vitrified sand, produced by a stroke of
      lightning; a fulgurite.
    (b) (Zool.) Any tube made of cemented sand.
    (c) (Zool.) In starfishes, a tube having calcareous
      particles in its wall, which connects the oral water
      tube with the madreporic plate.
 
   {Sand viper}. (Zool.) See {Hognose snake}.
 
   {Sand wasp} (Zool.), any one of numerous species of
    hymenopterous insects belonging to the families
    {Pompilidae} and {Spheridae}, which dig burrows in sand.
    The female provisions the nest with insects or spiders
    which she paralyzes by stinging, and which serve as food
    for her young.
    [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 kitt
   cement
   putty
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kitt [kit] (n) , s.(m )
   cement; lute; putty
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top