Search result for

kita

(50 entries)
(0.0422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kita-, *kita*
Possible hiragana form: きた
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jiro Kitamura.คิตามูระ จิโร่ Cyborg Girl (2008)
Mr. Kitamura, it's time for your shot. Please wake up.คุณ คิตามูระคะ,ตื่นเถอะคะ ได้เวลาฉีดยาแล้วค่ะ Cyborg Girl (2008)
The one you donated the bone marrow to was it this Kitazato Yousuke person?คนนึงที่คุณบริจาคไขกระดูกให้... ...ใช่คิตะซาโต้ โยสุเกะคนนี้รึเปล่า ? Episode #1.8 (2009)
The suspect is Kitazato Yousuke.ผู้ต้องสงสัยคือ คิตะซาโต้ โยสุเกะ Episode #1.8 (2009)
Kitazato?คิตะซาโต้ เหรอ? Episode #1.8 (2009)
Despite this Kitazato consistently declaring his innocence the judges decided that DNA evidence is absolute and found him guilty.ถึงแม้ว่าคิตะซาโต้ จะพยายามยื่นอุทธรณ์ ว่าเขาบริสุทธ์... .... แต่ศาลก็ยังตัดสินใจ ใช้ผลDNAเป็นหลักฐานหลัก... Episode #1.8 (2009)
The suspect is Kitazato Yousuke.ผู้ต้องสงสัยคือ คิตะซาโต้ โยซุเกะ Episode #1.8 (2009)
Right before the incident an izakaya employee saw a drunk Kitazato and the victim having an argument.ก่อนเกิดเหตุนั้น... ...พนักงานคนหนึ่งของร้านอิซากายะได้เห็น คิตะซาโต้ ที่กำลังเมากำลังทะเลาะกับผู้ตาย Episode #1.8 (2009)
A woman also saw a man fitting Kitazato's description fleeing the scene afterwards.ผู้หญิงอีกคนก็เห็นคนที่มีรูปพรรณตรงกับ Nคิตะซาโต้ กำลังวิ่งหนีจากที่เกิดเหตุ Episode #1.8 (2009)
Kitazato kept denying that he was involved in the incident.คิตะซาโต้ได้แต่ปฎิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์นี้ Episode #1.8 (2009)
But, DNA from skin cells found under the victim's nails were found to match Kitazato's DNA...แต่ว่าผลการตรวจDNAจากเซลล์ผิวหนัง ที่พบใต้เล็บของผู้ตาย... ...ตรงกับของคิตะซาโต้... Episode #1.8 (2009)
Kitazato was sentenced to a 14 year prison sentence.คิตะซาโต้ถูกตัดสินให้จำคุก 14 ปี Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kitaI'm going to climb Mt. Kitadake.

CMU English Pronouncing Dictionary
KITA    K IY1 T AH0
KITAGAWA    K IY0 T AA0 G AA1 W AH0
KITAJIMA    K IY2 T AH0 JH IY1 M AH0
KITAMURA    K IY0 T AA0 M UH1 R AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kitakyushu    (n) (k i2 t @ k y uu1 sh uu)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
北朝鮮[きたちょうせん, kitachousen] (n name) ประเทศเกาหลีเหนือ
汚い[きたない, kitanai] (adj) สกปรก, See also: A. きれい,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
期待[きたい, kitai] (n ) ความมุ่งหวัง, การคาดหวัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
北アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kitakyushu (Stadt in Japan)Kitakyushu (city in Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきたこまち[, akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
と来たら[ときたら, tokitara] (exp) (uk) (See 来る・きたる・1) when it comes to ...; concerning; where ... are concerned [Add to Longdo]
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
アーキタイプ[, a-kitaipu] (n) archetype [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄託[きたく, kitaku] deposit [Add to Longdo]
寄託図書館[きたくとしょかん, kitakutoshokan] deposit library [Add to Longdo]
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]
構文解析対象文字データ[こうぶんかいせきたいしょうもじデータ, koubunkaisekitaishoumoji de-ta] parsed character data [Add to Longdo]
表記体系[ひょうきたいけい, hyoukitaikei] notation, system of notation [Add to Longdo]
木探索[きたんさく, kitansaku] tree search [Add to Longdo]
領域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きた, kita] Norden [Add to Longdo]
北区[きたく, kitaku] (Name eines Verwaltungsbezirkes) [Add to Longdo]
北風[きたかぜ, kitakaze] Nordwind [Add to Longdo]
帰宅[きたく, kitaku] nach_Hause_gehen, heimkehren [Add to Longdo]
期待[きたい, kitai] Erwartung, Hoffnung [Add to Longdo]
来す[きたす, kitasu] fuehren, fuehren_zu [Add to Longdo]
来る[きたる, kitaru] -kommen [Add to Longdo]
気体[きたい, kitai] -Gas [Add to Longdo]
汚い[きたない, kitanai] schmutzig [Add to Longdo]
鍛える[きたえる, kitaeru] haerten, schmieden, abhaerten, ueben, trainieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top