Search result for

kino

(60 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kino-, *kino*
Possible hiragana form: きの
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kino(คี'โน) n. โรงภาพยนตร์,โรงหนัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kinomereไคโนเมียร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're Kinokuniya Bunzaemon, right?เจ้าคือ คิโนะคุนิยะ บันซาเอม่อน ใช่ไม๊? Goemon (2009)
I'm calling it a kino, you know, after the Russian--ผมเรียกมันว่า คีโน คุณรู้ไหม หลังจาก รัสเซีย Air: Part 1 (2009)
Okay, so you figured out where they keep the kinos,โอเค งั้นนายก็ดูแล้วกันว่า ที่ไหนที่พวกเขาจะเอาคิโนไปด้วย Air: Part 1 (2009)
I'm calling it a kino--ผมเรียกมันว่า คีโน Air: Part 1 (2009)
We can use the kino to find out.เราสามารถใช้ คีโน เพื่อตรวจสอบมันก่อน Air: Part 1 (2009)
They also have the kino.พวกเค้ามี คินโน เหมือนกัน\i0} Air: Part 3 (2009)
What's with the kino?นั่นอะไรมากับคีโน Earth (2009)
I put a kino into search modeผมวาง คีโน ในโหมดค้นหา Darkness (2009)
I asked him how the kino works--ผมถามเขาวิธีใช้ คีโน Darkness (2009)
On the kino.บน คิโน Time (2009)
Yeah, there was a kino already there?ใช่ มีคีโนอยู่ที่นั่น ? Time (2009)
And we sent a kino to check out the planet.และส่งคีโนไปสำรวจดาวนั่น Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kinoThe Maruyama river flows through Kinosaki.
kinoMr Kinoshita left his glasses behind in the office yesterday.
kinoWe know Toukichirou Kinoshota.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมาจู[n. exp.] (mā jū) EN: chow ; Pekinese   FR:kinois [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINOSHITA    K IY0 N OW0 SH IY1 T AH0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
機能[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน
昨日[きのう, kinou] (n) เมื่อวาน, See also: S. 昨日(さくじつ),

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
きのう[きのう, kinou, kinou , kinou] (n adv ) เมื่อวาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機能[きのう, kinou] Thai: ฟังก์ชัน
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity

German-Thai: Longdo Dictionary
Kino(n) |das, pl. Kinos| โรงหนัง
ins Kino gehen(phrase) ไปโรงหนัง เช่น Sollen wir heute abend mal ins Kino gehen? = เย็นวันนี้ เราไปดูหนังกันมั้ย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kino {n} | ins Kino gehenmovies; motion-picture theater; movie theater [Am.] | to go to the movies (pictures) [Add to Longdo]
Kino {n}; Lichtspielhaus {n} | Kinos {pl}cinema [Br.] | cinemas [Add to Longdo]
Kinobesucher {m}cinemagoer; moviegoer [Am.] [Add to Longdo]
Kinogänger {m}filmgoer [Add to Longdo]
Kinoliebhaber {m}cineast [Add to Longdo]
Kinonarr {m}filmfan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability [Add to Longdo]
この先の心持ち[このさきのこころもち, konosakinokokoromochi] (exp) feelings from this point on [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] (n) {comp} truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis [Add to Longdo]
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] (n) {comp} adaptation function [Add to Longdo]
アントラキノン[, antorakinon] (n) anthraquinone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function [Add to Longdo]
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function [Add to Longdo]
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
木の芽[きのめ, kinome] -Knospe, Baumknospe [Add to Longdo]
機能[きのう, kinou] Funktion [Add to Longdo]
気の毒[きのどく, kinodoku] bedauernswert, mitleiderregend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kino \Ki"no\, n.
   The dark red dried juice of certain plants, used variously in
   tanning, in dyeing, and as an astringent in medicine.
   [1913 Webster]
 
   Note: The chief supply is from an East Indian leguminous
      tree, the {Pterocarpus Marsupium}. Other sources are
      the African {Pterocarpus erinaceus}, the tropical
      American sea grape ({Coccoloba uvifera}), and several
      Australian Eucalypti. See {Botany bay kino}, under
      {Botany bay}, {Gum butea}, under {Gum}, and
      {Eucalyptus}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kino
   n 1: a gum obtained from various tropical plants; used as an
      astringent and in tanning [syn: {kino}, {gum kino}, {kino
      gum}]
   2: East Indian tree yielding a resin or extract often used
     medicinally and in e.g. tanning [syn: {kino}, {Pterocarpus
     marsupium}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kino [kiːnoː] (n) , s.(n )
   cinema; movie theater; movies; [Am.] motion-picture theater
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top