Search result for

kiew

(73 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kiew-, *kiew*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kiew มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kiew*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Can I help you, Mr. Mankiewicz?-จะให้ผมช่วยอะไรครับ มิสเตอร์แมนคีวิสซ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Thank you, Dr. Mankiewicz!-ขอบคุณฮะ คุณหมอแมนคีวิซ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Oh, god. It's me and Todd Mankiewicz all over again.โอ้ พระเจ้า นั่นมันฉันกับ ท๊อด แมงกี้วิค And Lots of Security... (2011)
I'll get these papers for you at Pankiewicz.เดี๋ยวไปเอาหลักฐานที่ร้านขายยา Schindler's List (1993)
I'm sorry. I was given this address and I'm looking for Mr. Dzikiewicz.ผมขอโทษ ผมขอโทษ ผมมาตามที่อยู่นี้ The Pianist (2002)
Michal Dzikiewicz, he's my husband.ผมมาหาคุณชีคีวิคซ์ มิเคล ชีคีวิทซ์ เขาเป็นสามีฉัน The Pianist (2002)
Remember the two glorious characters depicted by our immortal bard, Adam Mickiewicz.Erinnert ihr euch an zwei Literaturgestalten, die von unserem unsterblichen Dichter Mickiewicz gezeichnet wurden? Nightmares (1979)
Dynamo Kiev.Dynamo KiewTeil 2 (1984)
Well, your Brian is really Mischa Dubinski, a Soviet student from Kiev.Tja, Ihr Brian ist eigentlich Mischa Dubinski, ein sowjetischer Student aus KiewSuitable for Framing (1987)
British radio claims the Germans have been overrun along a 60-mile front west of Kiev.Laut Radio London haben sie die deutsche Front auf 100 km durchbrochen. Westlich von KiewAu Revoir les Enfants (1987)
Chicken Kiev.Chicken KiewA Fish Called Wanda (1988)
Chicken Kiev.Chicken KiewA Fish Called Wanda (1988)
Language school in Kiev.Sprachschule in KiewRed Heat (1988)
Oh, yeah. That's like as in Chicken Kiev.So wie in Hühnchen "Kiew"! Red Heat (1988)
I suppose they taught you everything you need to know about car wrecks and the price of insurance in your school in Kiev.Ich bin sicher, man hat Ihnen alles beigebracht über Totalschäden und Versicherungen in der berühmten Schule in KiewRed Heat (1988)
Dig? What, they didn't teach you that in Kiev?Haben sie dir das in Kiew etwa nicht beigebracht? Red Heat (1988)
Kiev.- In Kiew, bei der Armee. Red Heat (1988)
Bangkok? Pankow!Ja, über Kiew, Warschau, Potsdam, Pankow. Schtonk (1992)
Kiev string quartet plays at the consulate on Thursday night.Das Kiewer Streichquartett spielt Donnerstag abend im Konsulat. Sneakers (1992)
Because I'm making that chicken Kiev that those ruskies eat... it scorch raw butter when you stick your fork in it.Heute gibt es Hühnchen à la Kiew. Beim Reinpiken spritzt Butter raus. The Tommyknockers (1993)
I'll get these papers for you at Pankiewicz.Ich besorge Ihnen diese Papiere bei Pankiewicz. Schindler's List (1993)
- Kiev.- KiewDragonswing (1993)
What is chicken Kiev?Was ist Kiew-Hühnchen? The Switch (1995)
He is now in Kiev and will rendezvous with you in Prague.Er ist jetzt in Kiew und wird Sie in Prag treffen. Mission: Impossible (1996)
Is it possible that it's worse than the sludge you made in Kiev?Das ist schlimmer als der Dreck, den du in Kiew gebrüht hast. Mission: Impossible (1996)
- We missed you in Kiev, Jim.- Wir vermissten dich in Kiew, Jim. Mission: Impossible (1996)
Like this afternoon-- What is chicken Kiev?Erst heute... Was ist Kiew-Hühnchen? The Abstinence (1996)
Kiev?KiewSwept from the Sea (1997)
- Kiev is the capital of my country.- Kiew ist meine Haupstadt. Swept from the Sea (1997)
Our first question, from Ray Winston, University of Kiev:Die 1 . Frage kommt von Ray Winston, Universität KiewThe Deconstruction of Falling Stars (1997)
He ordered every Jew in Kiev to come to the Babi Jar ravine.Er befahl, alle Juden in Kiew in die Babi-Jar-Schlucht zu bringen, Apt Pupil (1998)
The caterer rang to say it's gonna be chicken kiev instead of tarragon.Der Chefkoch sagte, es gibt nicht Huhn Kiew, sondern Huhn Tarragona. The One with Ross's Wedding (1998)
- Do you know Kiev?- Kennst Du KiewCosy Dens (1999)
I bought it during a fellowship in Kiev.Ich habe das neulich in Kiew gekauft. Cosy Dens (1999)
Kiev.Kiew East/West (1999)
Dear French guests, dear fellow citizens, I'd like to take this opportunity to thank the Kiev municipal authorities, Soviet government and Communist Party leadership, who enabled me to return to my homeland, to work for my people and welcomed my wife and son.Sehr geehrte Gäste, Französisch liebe Mitbürger Ich würde gerne diese Gelegenheit zum Anlass nehmen um Kiew zu danken der Stadtverwaltung der sowjetischen Regierung und KP-Führung, die es mir ermöglicht haben in meine Heimat zurückzukehren für mein Volk zu arbeiten und willkommen zu sein mit meiner Frau und meinem Sohn East/West (1999)
The selectors will be in Kiev in 3 weeks.Die Auswahl wird in Kiew sein in wenigen Wochen East/West (1999)
I mean, in Kiev?Ich meine, in KiewEast/West (1999)
Our man in Kiev is a good cop.Unser Mann in Kiew ist ein guter Cop East/West (1999)
Your wife will get me into trouble back in Kiev.Deine Frau wird mich in Schwierigkeiten zu bringen danach in Kiew East/West (1999)
Let her go back to Kiev and that will be that.Lass sie zurück nach Kiew und damit genug East/West (1999)
I'll go back to Kiev.Ich gehe nach Kiew zurück East/West (1999)
The only crate that size was picked up at Kiev International ten days ago and flown to the Canary Islands.Die einzige Ladung dieser Größe wurde vor zehn Tagen in Kiew verladen und zu den Kanaren gebracht. The Sum of All Fears (2002)
I was given this address and I'm looking for a Mr. Dzikiewicz.Jemand hat mir diese Adresse gegeben. Ich will zu einem Herrn Dzikiewicz. The Pianist (2002)
Michal Dzikiewicz, he's my husband.Michal Dzikiewicz. Das ist mein Mann. The Pianist (2002)
I was born in Kiev. I was the oldest of three children.Ich kam in Kiew... als ältestes von drei Kindern zur Welt. Broken Silence (2002)
Children from Moscow, Kiev, and small towns.. . very poor and not so poor.Kinder aus Moskau, Kiew und Kleinstädten, sehr arme und nicht ganz so arme. Broken Silence (2002)
At 2:00 a.m. there was a horrible bombardment of Kiev... and in an hour... all our husbands received draft orders.Um 2 Uhr morgens gab es ein schreckliches Bombardement auf Kiew... und innerhalb einer Stunde... erhielt jeder unserer Ehemänner einen Einberufungsbescheid. Broken Silence (2002)
BABl YAR City of Kievbabi YAR Kiew Broken Silence (2002)
- September, 1941 In September, the German army captured Kiev.- September 1941 lm September eroberten die Deutschen KiewBroken Silence (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
KIEWIT    K IY1 W AH0 T
BUTKIEWICZ    B AH1 T K AH0 V IH0 CH
WASKIEWICZ    V AA1 S K AH0 V IH0 CH
TOMKIEWICZ    T AA1 M K AH0 V IH0 CH
MICKIEWICZ    M IH1 K AH0 V IH0 CH
MARKIEWICZ    M AA1 R K AH0 V IH0 CH
MANKIEWICZ    M AE1 NG K AH0 W IH2 T S
MALKIEWICZ    M AA1 L K AH0 V IH0 CH
MACKIEWICZ    M AE1 K IY0 AH0 W IH2 T S
JURKIEWICZ    Y ER1 K AH0 V IH0 CH
JASKIEWICZ    Y AA1 S K AH0 V IH0 CH
DUTKIEWICZ    D AH1 T K AH0 V IH0 CH
JANKIEWICZ    Y AE1 N K AH0 V IH0 CH
WOJTKIEWICZ    W OY1 T K AH0 V IH0 CH
WASZKIEWICZ    V AA1 SH K AH0 V IH0 CH
FRANKIEWICZ    F R AE1 N K AH0 V IH0 CH
STANKIEWICZ    S T AE1 N K AH0 V IH0 CH
PASZKIEWICZ    P AA1 SH K AH0 V IH0 CH
KOZAKIEWICZ    K AH0 Z AA1 K AH0 V IH0 CH
MAZURKIEWICZ    M AH0 Z ER1 K AH0 V IH0 CH
KRAWCCYKIEWI    K R AW2 CH IH0 K UW1 IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kyyiv; Kiew (Hauptstadt der Ukraine)Kyyiv; Kiev (capital of Ukraine) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top