Search result for

kette

(59 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kette-, *kette*
Possible hiragana form: けって
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disketteแผ่นบันทึกหมายถึง จานบันทึกขนาดเล็ก เฉพาะที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะอ่อน จึงเรียกว่า แผ่นบันทึก บรรจุไว้ในซองกระดาษ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เช่นเดียวกับจานบันทึกแม่เหล็ก ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว มีความจุประมาณ 360 เคไบต์ (K byte) หรือ 360,000 ตัวอักษร และ 1.2 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร บางทีเรียกกันว่า floppy disk นอกจากนั้น มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว บรรจุอยู่ในซองที่แข็งกว่า มีความจุประมาณ 720 เคไบต์ และ 1.44 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสี่แสนตัวอักษร ในปัจจุบัน อาจใช้เก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ทำให้บรรจุข้อมูลได้มาก (เดิมบรรจุข้อมูลได้หน้าเดียว) หรือบางทีอาจทำให้ข้อมูลเบียดอัดมากขึ้น เรียกว่า double density (DD) ชนิดธรรมดาเรียกว่า single density (เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว) และหากเก็บข้อมูลได้หน้าเดียว เรียกว่า single sided (SS) ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว หากเก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า เรียกว่า double sided (DS) แผ่นบันทึกชนิดที่มีความจุพิเศษ คือจุได้ถึง 1.2 ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 5.25 นิ้ว และจุได้ 1.44ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 3.5 นิ้ว เรียกว่า high density (HD) ดู disk ประกอบ
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Kettering ignition systemระบบจุดระเบิดแบบเคตเทอริง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Charles Kettering of General Motors found that tetraethyl lead could be marketed as an anti-knock additive to gasoline.พบว่าสารตะกั่ว เทระเอทิล อาจจะมีการวางตลาด เป็นป้องกันเคาะสารเติมแต่ง กับน้ำมันเบนซิน The Clean Room (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิสเก็ตต์[n.] (disket) EN: diskette   FR: disquette [f]
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort   FR: extorquer ; racketter

CMU English Pronouncing Dictionary
KETTER    K EH1 T ER0
KETTELL    K EH1 T AH0 L
KETTERER    K EH1 T ER0 ER0
KETTERING    K EH1 T ER0 IH0 NG
KETTERMAN    K EH1 T ER0 M AH0 N
KETTERLING    K EH1 T ER0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kettering    (n) (k e1 t @ r i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
決定[けってい, kettei] (n) ตกลงใจ,ตัดสินใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: แน่นอน English: definite
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ขั้นสุดท้าย

German-Thai: Longdo Dictionary
Diskettenlaufwerk(n) |das, pl. das Diskettenlaufwerke| หัวอ่านแผ่นดิสเก็ต
Versorgungskette(n) |die, pl. Versorgungsketten| โซ่อุปทาน, ห่วงโซ่อาหาร
Einzelhandelskette(n) |die, pl. Einzelhandelketten| ร้านค้าขายปลีกในเครือหรือกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่าง ร้าน 7-11 เช่น In den Filialen der Einzelhandelskette Lidl wird ab kommenden Montag ein PC angeboten.; Die Einzelhandelsketten Lidl und Kaisers wollen im Herbst 2008 in den Verkauf von Fairtrade-Textilien einsteigen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kette {f} | Ketten {pl}chain | chains [Add to Longdo]
Kette {f}catena [Add to Longdo]
Kette {f}string [Add to Longdo]
Kette {f}thread [Add to Longdo]
Kette {f}; Spalier {n}cordon [Add to Longdo]
Kettenabstreifer {m} [techn.]chain remover [Add to Longdo]
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper [Add to Longdo]
Kettenantrieb {m}; Kettentrieb {m}chain drive [Add to Longdo]
Kettenaufhängebolzen {m} [techn.]chain suspension bolt [Add to Longdo]
Kettenaufhängung {f} | seitliche Kettenaufhängungchain suspension | off-centre chain suspension [Add to Longdo]
Kettenband {m}chained binding [Add to Longdo]
Kettenblatt {n}chain ring; chainwheel [Add to Longdo]
Kettenbrief {m}chain letter [Add to Longdo]
Kettenbruch {m} [math.]continued fraction [Add to Longdo]
Kettendrucker {m}belt printer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
コケッティシュ;コケティッシュ[, koketteishu ; koketeisshu] (adj-na) coquettish [Add to Longdo]
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] (n) {comp} soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ディスケット[, deisuketto] (n) {comp} diskette [Add to Longdo]
ディスケットドライブ[, deisukettodoraibu] (n) {comp} diskette drive [Add to Longdo]
ディスケットドライブランプ[, deisukettodoraiburanpu] (n) {comp} diskette light [Add to Longdo]
バックアップディスケット[, bakkuappudeisuketto] (n) {comp} backup diskette [Add to Longdo]
ピケッティング[, piketteingu] (n) picketing [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] (n) {comp} bootable diskette [Add to Longdo]
ブート不可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] (n) {comp} nonbootable diskette [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ディスケット[でいすけっと, deisuketto] diskette [Add to Longdo]
ディスケットドライブ[でいすけっとどらいぶ, deisukettodoraibu] diskette drive [Add to Longdo]
ディスケットドライブランプ[でいすけっとどらいぶらんぷ, deisukettodoraiburanpu] diskette light [Add to Longdo]
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートかのうディスケット, bu-to kanou deisuketto] bootable diskette [Add to Longdo]
ブート不可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette [Add to Longdo]
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision [Add to Longdo]
位置決めできる点[いちけっていできるてん, ichiketteidekiruten] addressable point [Add to Longdo]
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
欠点[けってん, ketten] Fehler, Makel, Mangel [Add to Longdo]
決定[けってい, kettei] Entscheidung, Beschluss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Kette /kɛtə/ 
   catena; chain; string

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top