Search result for

kent

(69 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kent-, *kent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Kentucky[N] ชื่อแม่น้ำในรัฐเคนตั๊กกี้
Kentucky[N] รัฐเคนตั๊กกี้, See also: รัฐเคนตั๊กกี้ในภาคกลางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kent!เค้นท์! Hothead (2001)
Clark Kent.รู้ปล่าวใครแบกฉันกลับ... ไม่ใช่โอลิเวอร์ ควีนหรอก. Committed (2008)
Clark Kent...ใครจะเชื่อหล่ะ, โลอีส, ไม่มีใครรักกันในเสี้ยววิหรอก. Committed (2008)
They're Clark Kent-free zones.ทุกที่ปราศจาก คล๊าก เคนท์ Odyssey (2008)
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
There was a liver transplantation in Kentucky last year.ผมจะพาคุณไปโรงพยาบาล แล้วก็เย็บแผลให้ The Eye (2008)
Kent!เค้นท์! Vantage Point (2008)
- Kenta Sato.ซาโต้ เคนตะ. Cyborg Girl (2008)
I'm Kenta. Kenta Sato.ผมเคนตะครับ เคนตะ ซาโต้ครับ Cyborg Girl (2008)
The kentucky operations have been calling in nonstop.ปฎิบัติการณ์เคนตั๊กกี้ยังคงดำเนินการอยู่ I Lied, Too. (2009)
I'd like you to meet one of my friends. Name's clark kent.ฉันอยากให้ คุณ พบ เพื่อนที่ดีที่สุดของ ฉัน Legion (2009)
You may be known as clark kent now, but one day you'll be known as sup...ตอนนี้ทุกคนรู้จักคุณในนามคล้าร์ก เค้นท์ แต่วันหนึ่ง คุณจะ เป็นที่รู้จักในชื่อ ซุป.. Legion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kentThe last time I saw Kent, he was very well.
kentKentaro is staying with his friend Kyoto.
kentKentaro was tired and moreover his car's engine had got hot so he stopped driving.
kentKent is a born leader.
kentAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหัวโตขาดำ[n. exp.] (nok hūa tō khā dam) EN: Kentish Plover   FR: Pluvier à collier interrompu [m] ; Gravelot à collier interrompu [m] ; Gravelot pattenoire [m] ; Gravelot de Kent [m] ; Pluvier de Kent [m] ; Pluvier à poitrine blanche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KENT    K EH1 N T
KENTE    K EH1 N T EY0
KENT'S    K EH1 N T S
KENTON    K EH1 N T AH0 N
KENTNER    K EH1 N T N ER0
KENTUCKY    K AH0 N T AH1 K IY0
KENTUCKIAN    K EH2 N T AH1 K IY0 AH0 N
KENTUCKY'S    K AH0 N T AH1 K IY0 Z
KENTUCKIANS    K EH2 N T AH1 K IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kent    (n) (k e1 n t)
Kentucky    (n) (k e1 n t uh1 k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肯塔基州[Kěn tǎ jī zhōu, ㄎㄣˇ ㄊㄚˇ ㄐㄧ ㄓㄡ, ] Kentucky, US state, #64,695 [Add to Longdo]
肯塔基[Kěn tǎ jī, ㄎㄣˇ ㄊㄚˇ ㄐㄧ, ] Kentucky (US state), #101,010 [Add to Longdo]
肯德基炸鸡[kěn dé jī zhá jī, ㄎㄣˇ ㄉㄜˊ ㄐㄧ ㄓㄚˊ ㄐㄧ, / ] Kentucky Fried Chicken (KFC) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
検討[けんとう, kentou] (n) การค้นคว้า พิเคราะห์พิจารณา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
見当[けんとう, kentou] Thai: เล็ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kentern; umkippento keel over [Add to Longdo]
kentern | kenternd | gekentert | er/sie/es kentert | ich/er/sie/es kenterteto capsize | capsizing | capsized | he/she/it capsizes | I/he/she/it capsized [Add to Longdo]
Kentuckywaldsänger {m} [ornith.]Kentucky Warbler [Add to Longdo]
Kentucky (US-Bundesstaat)Kentucky (KY) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けんつくを食わす;剣突を食わす[けんつくをくわす, kentsukuwokuwasu] (exp,v5s) (obsc) to burst out in anger [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] (n) {comp} Chi square test [Add to Longdo]
ケンタウルス座[ケンタウルスざ, kentaurusu za] (n) (constellation) Centaurus [Add to Longdo]
ケンタウロス;ケンタウルス;センタウル;セントール;ケンタウル;セントーア;サントール;ケンタウア[, kentaurosu ; kentaurusu ; sentauru ; sento-ru ; kentauru ; sento-a ; santo-ru ; ken] (n) Centaur (gre [Add to Longdo]
ケンタッキー[, kentakki-] (n) Kentucky [Add to Longdo]
ケンチキ[, kenchiki] (n) (abbr) (sl) Kentucky Fried Chicken [Add to Longdo]
ケント紙[ケントし, kento shi] (n) Kent paper [Add to Longdo]
ニューヨーク証券取引所[ニューヨークしょうけんとりひきじょ, nyu-yo-ku shoukentorihikijo] (n) New York Stock Exchange; NYSE [Add to Longdo]
バーケンチン[, ba-kenchin] (n) barkentine; barquentine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study [Add to Longdo]
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
検討結果[けんとうけっか, kentoukekka] results of an investigation [Add to Longdo]
検討対象[けんとうたいよう, kentoutaiyou] subject of an investigation [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation [Add to Longdo]
試験体[しけんたい, shikentai] test body [Add to Longdo]
試験対象[しけんたいしょう, shikentaishou] IUT [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
検定[けんてい, kentei] amtliche_Genehmigung [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]
献呈本[けんていぼん, kenteibon] Freiexemplar [Add to Longdo]
賢哲[けんてつ, kentetsu] Weiser [Add to Longdo]
遣唐使[けんとうし, kentoushi] Gesandter (im T'ang-China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Kent
   n 1: a county in southeastern England on the English Channel;
      formerly an Anglo-Saxon kingdom, it was the first to be
      colonized by the Romans
   2: United States painter noted for his woodcuts (1882-1971)
     [syn: {Kent}, {Rockwell Kent}]

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 kent
  city; town

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top