Search result for

kelle

(45 entries)
(0.0807 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kelle-, *kelle*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keller Procedureการผ่าตัดแก้หัวแม่เท้าเก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Last year, she played Helen Keller.ปีที่แล้ว หล่อนเล่นเป็น เฮเลน เคลเลอร์ New York, I Love You (2008)
We've talked to Agent Paul Kellerman in D.C, we've settle this with the feds.คุยกับ พอล เคลเลอร์แมน ในวอชิงตัน ดี.ซี. เราคุยแล้ว Prison Break: The Final Break (2009)
Why did Kellerman send you if you can't do anything?เคลเลอร์แมน สงนายมาทำไม ในเมื่อนายทำอะไรไม่ได้ Prison Break: The Final Break (2009)
Helen Keller could try this case.คนหูหนวกตาบอดยังว่าความคดีนี้ได้เลย Law Abiding Citizen (2009)
Look, I mean, it's all kind of little dribs and drabs, but right here, take Keller, for instance.ฟังนะ ฉันหมายถึง ทั้งหมดมันทีละนิด แต่ตรงนี้ ให้เคลเลอร์ อย่างเช่น Mandala (2009)
Once you add it all up, though, and with Keller, the revenues are almost 10% less than was actually received.เมื่อคุณใส่ตัวเลขทั้งหมด และผ่านไปยังเคลเลอร์ รายได้เกือบ 10% ตัวเลขน้อยกว่าที่ได้รับตามความเป็นจริง Mandala (2009)
Daniel Keller, 21, A junior at benjamin Franklin university.แดเนียล เคลเลอร์ 21 ปี นักศึกษาปีหนึ่ง มหาวิทยาลัยเบนจามินแฟรงคลิน Conflicted (2009)
Dan keller's girlfriend Describes himมันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามีปัญหานิดหน่อย Conflicted (2009)
Barack obama. Did you murder dan keller?คุณโกหกเรื่องที่คุณทะเลาะกับวิลเลียม บราวเดอร์ Conflicted (2009)
No. Did you murder dan keller? What time Did you leave workในสูตร y = mx+b ตัว b แทนอะไร ( สูตรเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ) Conflicted (2009)
You disappeared before Dan keller was killed,จู... โอ๊ย! มี... Conflicted (2009)
Kellerman!เคลเลอร์แมน! Killing Your Number (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kelleHelen Keller was blind, deaf and dumb.
kelleHelen Keller was deaf and blind.

CMU English Pronouncing Dictionary
KELLEY    K EH1 L IY0
KELLER    K EH1 L ER0
KELLEN    K EH1 L AH0 N
KELLEMS    K EH1 L EH0 M Z
KELLETT    K EH1 L EH0 T
KELLEY'S    K EH1 L IY0 Z
KELLENYI    K EH2 L EH1 N Y IY0
KELLER'S    K EH1 L ER0 Z
KELLEHER    K EH1 L AH0 HH ER0
KELLERMAN    K EH1 L ER0 M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Keller(n) |der, pl. Keller| ห้องใต้ดิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kelle {f} | Kellen {pl}dipper | dippers [Add to Longdo]
Kelle {f} | Kellen {pl}trowel | trowels [Add to Longdo]
Kelle {f}; Spatel {m} | Kellen {pl}scoop | scoops [Add to Longdo]
Keller {m} | Keller {pl}cellar | cellars [Add to Longdo]
Kellerei {f}wine cellars [Add to Longdo]
Kellerfalte {f}inverted pleat [Add to Longdo]
Kellergeschoss {n}basement [Add to Longdo]
Kellergewölbe {n}basement vault [Add to Longdo]
Kellerlokal {n}cellar restaurant [Add to Longdo]
Kellermeister {m}cellarer [Add to Longdo]
Kellerspeicher {m}pushdown stack [Add to Longdo]
Kellerspeicher {m}stack register [Add to Longdo]
Kellertheater {n}cellar theatre; cellar theater [Am.] [Add to Longdo]
Kellerwohnung {f} | Kellerwohnungen {pl}basement flat | basement flats [Add to Longdo]
Kellenschnabel {m} [ornith.]Black & Red Broadbill [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むろ, muro] Keller, Gewaechshaus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 head
 
 1. (çoğ.) heads) baş, kafa
 2. kelle
 3. reis, şef
 4. baş yer, baş taraf, ön taraf
 5. ekin başı, başak
 6. madde, fıkra
 7. kaynak, su başı, menba, pınar başı
 8. zirve, şahika, doruk
 9. akıl
 10. manşet
 11. konu
 12. madeni paranın resimli yüzü (tura)
 13. göbek
 14. bira köpüğü
 15. birikmiş basınç
 16. enerji sağlanan suyun düşme yüksekliği
 17. (coğr.) burun
 18. (den.) seren yakası
 19. (den.), yüznumara
 20. (den.), pruva
 21. (A.B.D.), , (argo) esrar düşkünü
 22. (çoğ.) head) baş: fifty head of cattle elli baş sığır. head and shoulders above çok daha iyi. Heads (I.) win, tails you lose Ne olursa olsun ben kazanacağım, sen kaybedeceksin. head money adam başına verilen vergi
 23. bir düşmanın kellesinin getirilmesi karşılığında verilen para. head of steam buhar basıncı
 24. (k.dili.) şevk, gayret, hırs. Heads or tails? Yazı mı tura mı? head over heels tepetaklak perende atma
 25. adamakıllı. head over heels in love sırılsıklam âşık. head shop hipilere tütsü ve renkli afişler gibi eşya satan dükkân. head tone (müz.) kafasesi. Heads up! (A.B.D.), (k.dili.) Dikkat! Yukarıya dikkat! head wind (den.) pruva rüzgârı. a crowned head kral
 26. kraliçe. bring to head karar noktasına getirmek, meydana çıkarmak, buhrana sebep olmak. from head to foot baştan başa, baştan ayağa, tepeden tırnağa kadar. give a horse his head dizginleri boşaltmak. go to one's head başını döndürmek, aklını başından almak
 27. burnu büyümek. hang veya hide one's head utanmak, başını önüne eğmek. (I.) can't make head or tail of it Hiç bir şey anlayamıyorum. It cost him his head Hayatına (mal.) oldu. keep one's head soğukkanlılığını muhafaza etmek, kendine hâkim olmak. keep one's head above water yüzer durumda tutmak
 28. borca girmemek, ayağını yorganına göre uzatmak .Iose one's head kendinden geçmek, aklı başından gitmek, şaşırmak
 29. boynu vurulmak. make head against güçlükler karşısında ilerlemek. off one's head, out of one's head (k.dili.) deli, çıldırmış zıvanadan çıkmış, kaçık. over one's head anlaması zor
 30. yapabileceğinin üstünde
 31. daha yüksek bir makama (baş vurma) put their heads together baş başa verip düşünmek. put something out of one's head unutmak veya unutturmak. rocks veya holes in the head (argo) delilik, çatlaklık. take it into one's head aklına koymak, tasarlamak. talk one's head off bir kimsenin kafasım şişirmek. the crown of the head başın tepesi. The song runs in my head şarkı aklıma takıldı. turn one's head överek gururlan- dırmak. under the head of başlığı altında, maddesinde. yell one's head off şiddetle ve durmadan azarlamak .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 knob
 
 1. (bed, bing) top, yumru
 2. topuz, tokmak
 3. tepecik, yuvarlak tepe
 4. (argo.) kafa, kelle
 5. yumrulaştırmak. knobbiness yumru yumru olma. knobby yumrulu, yumru yumru olan
 6. tokmak gibi.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kelle [kɛlə] (n) , s.(f )
   dipper; scoop; trowel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top