Search result for

kehren

(106 entries)
(0.3654 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kehren-, *kehren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kehren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kehren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've told you before, never turn your back on the enemy.Du sollst doch dem Feind nicht den Rücken kehrenUnidentified Flying Oddball (1979)
They're coming back.Sie kehren zurück. Pirates of the 20th Century (1980)
Send a wire: "We're coming back." Let them prepare a great reception.Sende: "Wir kehren zurück". Sie sollen sich vorbereiten. Pirates of the 20th Century (1980)
If we cannot go back because of a new Cylon force behind us, then we cannot go forward.Wenn wir nicht umkehren können wegen den Zylonen hinter uns, dann können wir auch nicht nach vorne. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Our ships are what are gonna get all the attention, if we don't get back and charge those energizers.Unsere Schiffe werden Aufsehen erregen, wenn wir nicht bald zurückkehren und die Kraftspeicher aufladen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Our ships are what are gonna get all the attention, if we don't get back and charge those energizers.Unsere Schiffe werden die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn wir nicht zurückkehren und die Stromversorger aufladen. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Return to the Galactica at once:Sofort zur Galactica zurückkehrenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Just consider this a beginning, a token of our good faith, if you keep your silence until we return.Es ist nur ein Anfang, ein Beweis uns zu vertrauen. Halten sie den Mund, bis wir zurückkehrenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Vipers returning from Earth, sir, but they're not alone.Zwei Jäger kehren zurück, Sir, aber nicht allein. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
You see, the creatures that flew them in might come back and they could be dangerous.Die Wesen, die sie geflogen haben, könnten zurückkehren. Sie könnten gefährlich sein. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I'm supposed to watch the children until you return.Ich soll die Kinder betreuen bis sie zurückkehrenSpaceball (1980)
He realizes he can no longer return to the Galactica, except as a prisoner.Er ist sich klar, dass er nicht mehr auf die Galactica zurückkehren kann außer als Gefangener. Spaceball (1980)
Boomer, don't you think I wanna go back for him?Boomer, meinst du, ich würde nicht für ihn zurückkehrenThe Return of Starbuck (1980)
And until we are strong enough, or can find Earth and get help, we can never stop or turn away or look back.Bis wir stark genug sind, oder die Erde finden und Hilfe bekommen, können wir nicht anhalten oder umkehrenThe Return of Starbuck (1980)
The child is safely on its way, and I am ready to return home now.Un ich bin bereit nach Hause zurückzukehrenThe Return of Starbuck (1980)
Then how can we turn back?Wie können wir dann umkehrenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
Children, we won't be going back to the fleet.Kinder, wir werden nicht zur Flotte zurückkehrenThe Super Scouts: Part 1 (1980)
We won't be going back to the fleet.Wir werden nicht zur Flotte zurückkehrenThe Super Scouts: Part 2 (1980)
Then I'm free to turn around and check this out.Gut, dann steht es mir ja frei umzukehren und das zu überprüfen. The Super Scouts: Part 2 (1980)
- Oh, I always knew one day he'd return.- Oh, ich wusste, er würde zurückkehrenThe Furlough (1980)
"As I left Tunisia to return to England, I flew over the Mediterranean."Als ich Tunesien verließ, um nach England zurückzukehren, flog ich übers Mittelmeer. The Furlough (1980)
But with the Allied Forces close to victory in Europe hope grew that soon they would be returning home.Aber durch den nahenden Sieg der Alliierten in Europa wuchs die Hoffnung, dass sie bald zurückkehren würden. The Outrage: Part 1 (1980)
But there's a higher law involved here and I just can't turn my back on it.Aber hier geht es um ein höheres Gesetz, dem ich nicht den Rücken kehren kann. The Outrage: Part 2 (1980)
Our boys from service will be returning.Unsere Jungs kehren bald heim. The Pledge (1980)
Nice of you to sweep up without being told.Nett von dir, freiwillig die Veranda zu kehrenThe Prodigals (1980)
They yearn but for the end of battle that all return to the haven of home.Sie sehnen sich nach dem Ende der Schlacht, damit alle in ihre Heimat zurückkehren können. The Valediction (1980)
Some will never return.Einige werden nie zurückkehrenThe Valediction (1980)
Can a 74 millionbuilding project in the middle of a city,be swept underthe carpet?Wie soll sich ein Bauprojekt für 74 Millionen Pfund auf einem neun Hektar großen Grundstück mitten in der Stadt unter den Teppich kehren lassen? Jobs for the Boys (1980)
Can't we hush it up?Kehren wir es unter den Teppich. Open Government (1980)
This time he allowed them to returnDiesmal hat er ihnen erlaubt, zurückzukehrenTwo Champions of Death (1980)
One easily forgets the faults of children when they return to their duty.Man verzeiht seinen Kindern, wenn sie zur Pflicht zurückkehrenThe Miser (1980)
- in 50 years!Nicht zurückzukehrenThe Conductor (1980)
Lord ... you can see ... Despite press speculation, prisoners returned.Tja, meine Herren, wie Sie sehen, kehren trotz gewisser Artikel in der Presse noch einige zurück. Le guignolo (1980)
We've just got a telegram.Die Hausherren kehren übermorgen zurück. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
You probably want to continue your education and return to this factory as an engineer?Möchten Sie wohl auch studieren, um als Ingenieur hierher zurückzukehrenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
They'll be back.Und sie werden zurückkehrenThe King and the Mockingbird (1980)
How much further before you turn back?Wann kehren Sie um? Any Which Way You Can (1980)
Obsessed by an idea? - A recurring thought.- Ein immer wiederkehrender Gedanke. From the Life of the Marionettes (1980)
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.Es macht mich traurig und verletzt mich ... dass die beiden jungen Männer, die ich erzogen habe ... an die zehn Gebote zu glauben ... zu mir zurückkehren als zwei Diebe ... mit übler Rede und verkommenen Ansichten. The Blues Brothers (1980)
Let? s go backLass uns zurückkehren The Blues Brothers (1980)
Let's go way on back whenLass uns ganz zurückkehren The Blues Brothers (1980)
Let there be a hush on the land.Lasst Stille einkehrenBrubaker (1980)
We must oust the Jew from the stage and the wings... and keep him out!Der Jude muss von der Bühne, von der Kulisse vertrieben werden! Nie wieder darf er zurückkehrenThe Last Metro (1980)
Back to the movies, Mrs!"- Kehren Sie zur Leinwand zurück." - Siehst du. The Last Metro (1980)
Master Yoda, I promise to return and finish what I've begun.Meister Yoda, ich werde zurückkehren und beenden, was ich begonnen habe. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
And I'll return.Und ich werde zurückkehrenStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
I guess we'll have to turn back.Wir werden wohl umkehren müssen. Fame (1980)
Return to base.Kehren Sie unverzüglich zum Stützpunkt zurück! The Final Countdown (1980)
We'll return to the Imperial Rocket.Wir kehren zurück zur imperialen Rakete. Flash Gordon (1980)
But it is told by the fishermen and their fathers and grandfathers that when the fog returns to Antonio Bay,Aber die Fischer erzählen sich, wie schon ihre Väter und Großväter, sollte der Nebel nach Antonio Bay zurückkehrenThe Fog (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
zurückkehren(vi) |kehrte zurück, ist zurückgekehrt| กลับสู่สภาพเดิม, คืนสู่, คืนกลับ เช่น in den Hafen zurückkehren คืนสู่ฝั่ง, auf Mond zurückkehren กลับสู่ดวงจันทร์, zur Normalität zurückkehren กลับสู่สภาพเดิม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfung {f} | wiederkehrende Prüfungeninspection; test | period tests [Add to Longdo]
(wiederkehrender) Textbaustein {m}; Standardformulierung {f}boilerplate [Add to Longdo]
abkehren; wegwenden | abkehrend; wegwenden | abgekehrt; weggewendetto turn away | turning away | turned away [Add to Longdo]
(Schmutz) abkehrento sweep the dust off [Add to Longdo]
anal verkehrento bugger [Add to Longdo]
befahren (regelmäßig); verkehren; fahren; pendeln (zwischen)to ply between [Add to Longdo]
bekehren | bekehrend | bekehrtto convert to | converting to | converted to [Add to Longdo]
bekehren | bekehrend | bekehrt | bekehrt | bekehrteto proselytize | proselytizing | proselytized | proselytizes | proselytized [Add to Longdo]
jdn. bekehren zuto win sb. over to [Add to Longdo]
bekehrendproselyting [Add to Longdo]
einkehrento stop for a bite to eat [Add to Longdo]
einkehrend; kommendcoming [Add to Longdo]
einwärts kehrento introvert [Add to Longdo]
fegen; ausfegen; kehren; auskehren; wegkehren | fegend; ausfegend; kehrend; auskehrend; wegkehrend | gefegt; ausgefegt; gekehrt; ausgekehrt; weggekehrt | er/sie fegt; er/sie kehrt | ich/er/sie fegte; ich/er/sie kehrte | er/sie hat/hatte gefegt; er/sie hat/hatte gekehrt | nicht gekehrtto sweep {swept; swept} | sweeping | swept | he/she sweeps | I/he/she swept | he/she has/had swept | unswept [Add to Longdo]
heimkehrendhoming [Add to Longdo]
immer wiederkehrend; immer während; ewigperennial [Add to Longdo]
das oberste zu unterst kehrento turn inside out [Add to Longdo]
das oberste zuunterst kehrento turn everything upside down [Add to Longdo]
nichtwiederkehrendnon-recurrent [Add to Longdo]
periodisch wiederkehrend; regelmäßig wiederkehrend; ständig wiederkehrend {adj}recurrent [Add to Longdo]
rückkehren; rückspringento return [Add to Longdo]
umkehrento invert [Add to Longdo]
umkehren; zurückkehrento turn back [Add to Longdo]
umkehrento turn around [Add to Longdo]
umkehrento turndown [Add to Longdo]
umkehrendinversive [Add to Longdo]
umkehrendreversing [Add to Longdo]
etw. ins Gegenteil verkehrento reverse sth. [Add to Longdo]
verkehren mit jdm.; den Verkehr mit jdm. pflegento associate with sb. [Add to Longdo]
verkehren | verkehrend | verkehrt | verkehrt | verkehrteto consort | consorting | consorted | consorts | consorted [Add to Longdo]
in Künstlerkreisen verkehrento move in artistic circles; to mix with artists [Add to Longdo]
wegkehrendaversive [Add to Longdo]
wiederkehren | wiederkehrend | wiedergekehrt | er/sie/es kehrt wieder | ich/er/sie kehrte wieder | er/sie/es ist/war wiedergekehrtto recur | recurring | recurred | he/she/it recurs | I/he/she/is recurred | he/she/it has/had recurred [Add to Longdo]
in regelmäßigen Intervallen wiederkehrento occur at regular intervals [Add to Longdo]
wiederkehrend {adv}recurrently [Add to Longdo]
zukehren | zukehrendto turn to | turning to [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückkommen | zurückkehrend; zurückkommend | zurückgekehrt; zurückgekommento revert | reverting | reverted [Add to Longdo]
zurückkehren; zurückschicken; zurücklaufen; zurückzahlen; zurückgeben | zurückkehrend; zurückschickend; zurücklaufend; zurückzahlend; zurückgebend | zurückgekehrt; zurückgeschickt; zurückgelaufen; zurückgezahlt; zurückgegeben | in den Schoß der Familie zurückkehren | unverrichteter Dinge zurückkehren | mit leeren Händen zurückkehrento return | returning | returned | to return to the fold | to return empty-handed | to return empty-handed [Add to Longdo]
Er soll vor der eigenen Tür kehren.He should mind his own business. [Add to Longdo]
Neue Besen kehren gut.A new broom sweeps clean. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交う[かう, kau] verkehren (mit) [Add to Longdo]
交わる[まじわる, majiwaru] verkehren (mit) [Add to Longdo]
伏せる[ふせる, fuseru] (die_Augen) niederschlagen, umkehren, bedecken, verstecken [Add to Longdo]
帰す[かえす, kaesu] zurueckkehren_lassen, entlassen [Add to Longdo]
帰国[きこく, kikoku] (in Heimatland) zurueckkehren [Add to Longdo]
帰宅[きたく, kitaku] nach_Hause_gehen, heimkehren [Add to Longdo]
[ふく, fuku] ZURUECKKEHREN, WIEDERHOLEN [Add to Longdo]
戻る[もどる, modoru] zurueckkehren [Add to Longdo]
掃く[はく, haku] -fegen, kehren [Add to Longdo]
翻す[ひるがえす, hirugaesu] (etwas) umkehren, (seine Meinung) aendern, (Fahne) flattern_lassen [Add to Longdo]
返す[かえす, kaesu] zurueckgeben, umkehren [Add to Longdo]
返る[かえる, kaeru] zurueckkehren [Add to Longdo]
通う[かよう, kayou] (regelmaessig) verkehren, (regelmaessig) fahren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kehren [keːrən]
     swept}; to sweep {swept
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top