Search result for

kap

(74 entries)
(0.0554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kap-, *kap*.
English-Thai: Longdo Dictionary
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kaposi's Sarcoma (n ) โรคมะเร็งคาโปซี, โรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา, โรคเคเอส (KS)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kapok    [N] นุ่น (จากต้นนุ่น)
kappa    [N] พยัญชนะภาษากรีกตัวที่ 10

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
KAP survey (survey of knowledge, attitude and practice)การสำรวจ เคเอพี (การสำรวจความรู้ เจตคติหรือทัศนคติ และการปฏิบัติ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kappa curveเส้นโค้งแคปปา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
KAP Survey การสำรวจ เคเอพี, การสำรวจ ค.พ.ป.
การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติ [สิ่งแวดล้อม]
Kapiกะปิ [TU Subject Heading]
Kapokนุ่น [TU Subject Heading]
Kapokนุ่น [การแพทย์]
Kaposi's Varicelliform Eruptionการติดเชื้อเริมในผู้ป่วยโรคผิวหนัง, การติดเชื้อที่ผิวหนังอย่างแพร่กระจายและรุนแรง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kapok(เค'พอค) n. นุ่น,ต้นนุ่น
kaput(คาพุท') adj. เสียหาย,เสื่อมเสีย,สลักหักพัง
okapi(โคคา'พี) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายยีราฟแต่คอสั้นกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางกะปิ[n. prop.] (Bāng Kapi) EN: Bang Kapi   FR: Bang Kapi
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
กาบเชิง[n. prop.] (Kāp Choēng) EN: Kap Choeng (District – Surin)   FR: Kap Choeng (District – Surin)
เขตบางกะปิ[n. prop.] (Khēt Bāng Kapi) EN: Bang Kapi district   
นุ่น[n.] (nun) EN: kapok ; White silk cotton tree   FR: kapokier [m]
ต้นนุ่น[n. exp.] (ton nun) EN: kapok ; White silk cotton tree   FR: kapokier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KAPS    K AE1 P S
KAPP    K AE1 P
KAPUR    K AE1 P ER0
KAPPA    K AE1 P AH0
KAPOR    K EY1 P ER0
KAPOOR    K AH0 P UW1 R
KAPOSI    K AH0 P OW1 S IY0
KAPPES    K AE1 P S
KAPAUN    K AE1 P AW0 N
KAPPEL    K AE1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kapok    (n) (k ei1 p o k)
kaput    (j) (k @1 p u1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
kapieren(vt slang) |kapierte, hat kapiert| เข้าใจ เช่น Ich kapiere das einfach nicht! = ผมไม่เข้าใจมันเลยเนี่ย ให้ตายสิ!, See also: S. verstehen,
Kapitel(n) |das, pl. Kapitel| บทในหนังสือ
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kapitalmarkt {m} (n ) ตลาดทุน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kap {n}cape [Add to Longdo]
Kap Verde [geogr.]Cape Verde (cv) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P) [Add to Longdo]
かっぺ;カッペ[, kappe ; kappe] (n) (abbr) (vulg) (See 田舎っ兵衛) hick; country bumpkin; yokel [Add to Longdo]
かっぽれ[, kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance) [Add to Longdo]
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
でかぱい;デカパイ[, dekapai ; dekapai] (n) (X) (vulg) huge breasts [Add to Longdo]
ばかっぽい[, bakappoi] (adj-i) geeky; geekish [Add to Longdo]
ぱかぱか[, pakapaka] (adv-to,adv) (on-mim) clip-clop; clippety-clop [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡帕[kǎ pà, ㄎㄚˇ ㄆㄚˋ, ] kappa (Greek letter Κκ) [Add to Longdo]
卡波西氏肉瘤[kǎ bō xī shì ròu liú, ㄎㄚˇ ㄅㄛ ㄒㄧ ㄕˋ ㄖㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 西] Kaposi's sarcoma [Add to Longdo]
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, ] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カプセル化[カプセルか, kapuseru ka] encapsulation [Add to Longdo]
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture [Add to Longdo]
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
元金[がんきん, gankin] Kapital [Add to Longdo]
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] Kapazitaet, Toleranz, Grossmut [Add to Longdo]
喝破[かっぱ, kappa] niederschreien, aufhellen, erklaeren [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
楽隊[がくたい, gakutai] Kapelle, Musikkorps [Add to Longdo]
活発[かっぱつ, kappatsu] lebhaft, aktiv [Add to Longdo]
[しょう, shou] KAPITEL, ABZEICHEN [Add to Longdo]
第一章[だいいちしょう, daiichishou] Kapitel_1 [Add to Longdo]
船長[せんちょう, senchou] Kapitaen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 kap
   cape
   prey
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 kap [kɑp]
   cowl; hood
   bonnet; cap
   lamp‐shade
   roof
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cape
 
 1. pelerin, kap.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 crock
 
 1. çanak, çömlek, toprak tencere, kap
 2. (ing) yaşlı veya sakat at
 3. (argo) âciz veya beceriksiz kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pot
 
 1. kap, maden veya topraktan yapılmış yuvarlak kap, kavanoz
 2. kadeh
 3. bir kap dolusu
 4. ıstakoz tutmaya mahsus sepet
 5. baca başlığı
 6. kumarda bir oyunda ortava konan paranın toplamı
 7. (k. dili) büyük miktarda para
 8. (jeol.) akıntının nehir dibinde açtığı yuvarlak çukur, bu çukurda bulunan çakıl
 9. (argo) haşiş
 10. (bak.) potentiometer. pot bottle takriben yarım litrelik şişe. pot cheese süzme peynir. pot hat melon şapka. pot liquor yemek suyu. pot roast ağır ateşte pişmiş et, kapama. pot shot sadece çantayı doldurmak maksadıyle avlama
 11. kısa mesafeden silah atma
 12. rasgele vuruş. chamber pot lâzımlık. chimney pot baca başlığı, ocak külâhı. go to pot bozulmak, mahvolmak. lobster pot ıstakoz sepeti.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 receptacle
 
 1. kap, zarf
 2. depo, havuz
 3. hazne
 4. (bot.) çiçek tablası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 utensil
 
 1. kap
 2. alet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 urn
 
 1. ayaklı kavanoz veya vazo
 2. kap
 3. ceset külü koyacağı: semaver
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vessel
 
 1. kap, tas, tekne: tekne, gemi
 2. (anat.) damar, kanal
 3. alet. blood vessel kan damarı.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Kap [kap] (n) , s.(n )
   cape
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top