Search result for

kanons

(78 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kanons-, *kanons*, kanon
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kanons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kanons*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Canon!Oh, Kanone. Croesus (1960)
I've got another gun in my office.Ich habe noch eine Kanone in meinem Büro. Zombie (1979)
Oh, no, I didn't. I did that when you stuck that gun in my face.Nein, kann ich garnicht, weil Sie mir die Kanone ins Gesicht halten. The Villain (1979)
You want to see my gun?Soll ich Ihnen mal meine Kanone zeigen? The Villain (1979)
Because we both know it's not loaded.Weil wir beide wissen, dass die Kanone leer ist. The Villain (1979)
This is called thunder strike.Das nennt sich Kanonenschlag. The Incredible Kung Fu Master (1979)
The flight crew, Briton and Kanon, both sustained wounds from their ordeal, but they performed admirably as warriors.Die Besatzung Briton und Kanon wurden beide verletzt, aber haben sich bewundernswert geschlagen. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
"Cannons to the right ofhim,Cannons to the left ofhim,Kanonen rechts von ihm, Kanonen links von ihm. Jobs for the Boys (1980)
In the old days we'd just send in a gun boat.Ja, früher, da erledigte sowas ein Kanonenboot. Ja, natürlich. The Official Visit (1980)
Ted Striker was a crack flight leader.Ted Striker war eine Kanone. Airplane! (1980)
You know they can't use no guns knives or hardware like thatMesser, Kanonen oder ähnliche Gegenstände sind nicht erlaubt. Battle Creek Brawl (1980)
Ask if he knows where the gun is.Frag, ob er weiß, wo die Kanone ist. The Big Red One (1980)
The ion cannon will fire several shots... to make sure that any enemy ships will be out of your flight path.Die Ionenkanone wird mehrere Schüsse abgeben... um Ihre Flugbahn von feindlichen Schiffen freizuhalten. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
That armour's too strong for blasters.Die sind zu stark gepanzert für unsere Laserkanonen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Charge the boosters.Kanonen aufladen. Flash Gordon (1980)
Holy God of the prophets!Heiliges Kanonenrohr! Heaven's Gate (1980)
If you don't release me this instant, I'll have you tied to a cannon to be discharged at sunset!Wenn du mich nicht auf der Stelle aussteigen läßt, lasse ich dich an eine Kanone binden und bei Sonnenuntergang abfeuern! Herbie Goes Bananas (1980)
Harold, get him to take that metal out of my earhole.Harold, sag ihm, er soll die Kanone aus meinem Ohr nehmen. The Long Good Friday (1980)
- Give me the gun.- Gib mit die Kanone! The Long Good Friday (1980)
Get to your battle stationsAn die Kanonen! Popeye (1980)
Get the cannon and move it here.Holt die Kanone und bringt sie her. Popeye (1980)
- Get the cannon and move it!- Stellt die Kanone auf! Popeye (1980)
- Cannon?- Kanone? Popeye (1980)
- Remember where this gun is.- Merk dir, wo die Kanone ist! Seems Like Old Times (1980)
Well, as you can see, Bandit... I got my piece in my hand.Wie du siehst, Bandit, habe ich meine Kanone in der Hand. Smokey and the Bandit II (1980)
Bring some rifles!Bring ein paar kanonen! Used Cars (1980)
You can smoke through traffic like shot through a gun in this thing.Damit schießt man durch den Verkehr, wie mit einer Kanonenkugel. The Cannonball Run (1981)
Now there's Radom, Ursus, committee buildings being burned... and you want me to canonize Birkut?Jetzt gibt es Radom, Ursus, die Komitees brennen, es dauern Kämpfe... und ich soll Birkut kanonisieren? Man of Iron (1981)
Well, then I took this big cannon and I aimed it right at the doorNa ja, ich hab diese große Kanone genommen und genau auf die Tür gezielt. Deadly Blessing (1981)
You've got a gun.Du hast 'ne Kanone. Escape from New York (1981)
What you doing in here with a gun, Snake?Was hast du hier mit 'ner Kanone zu suchen? Escape from New York (1981)
He had a gun on me, Duke, there was nothing I could do.Er bedrohte mich mit 'ner Kanone, Ich hatte keine Chance. Escape from New York (1981)
Ships' guns gonna knock 'em out before we go over.Die Schiffskanonen schalten sie aus, bevor wir rübergehen. Gallipoli (1981)
Will you put that thing away?Hey, wedeln Sie nicht mit Ihrer Kanone durch die Gegend. Halloween II (1981)
Guns, fireworks...Kanonen, Feuerwerk... History of the World: Part I (1981)
The gun.Die Kanone. The Road Warrior (1981)
- A cannon, a big cannon!- Eine große Kanone! The Skin (1981)
- Yes, I know... but the cannon is just old metal.. What am I supposed to do with a cannon? The war is over.Ja, ich verstehe, Kanone, aber eine Kanone ist Altmetall, was soll ich mit einer Kanone, der Krieg ist aus, verstehst du? The Skin (1981)
They got one big gun, a couple of tanks. They got a hundred Baryshnikovs running around.Sie haben eine Kanone, ein paar Panzer... und ein paar hundert Barischnikows, die wie Hühner rumwimmeln. Stripes (1981)
I've got the goddamned cannon and its-Ich habe die gottverdammte Kanone und ihre... Tarzan the Ape Man (1981)
Where's my cannon?Wo ist meine Kanone? Tarzan the Ape Man (1981)
Yes. where is my cannon?Ja, wo ist meine Kanone? Tarzan the Ape Man (1981)
Where's my cannon?Wo ist meine Kanone? Tarzan the Ape Man (1981)
Find my cannon and bring it to me immediately!Finden Sie meine Kanone und bringen Sie sie unverzüglich her! Tarzan the Ape Man (1981)
I want my cannon up there right away!Ich will meine Kanone und zwar jetzt sofort! Tarzan the Ape Man (1981)
That cannon is the key to the whole bloody thing!Diese Kanone ist der verdammte Schlüssel zu der ganzen Sache. Tarzan the Ape Man (1981)
Watch my cannon!Vorsicht mit meiner Kanone! Tarzan the Ape Man (1981)
Don't lose my cannon!Vorsicht mit meiner Kanone! Tarzan the Ape Man (1981)
My beautiful, beautiful cannon!Meine wunderbare Kanone! Tarzan the Ape Man (1981)
This here's a cannon.Dies ist die Kanone. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
KANON    K EY1 N AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flintenschuss {m}; Kanonenschuss {m} | Flintenschüsse {pl}; Kanonenschüsse {pl}gunshot | gunshots [Add to Longdo]
Geschütz {n}; Kanone {f} | Geschütze {pl}; Kanonen {pl} | schwenkbares Geschützgun | guns | flexible gun [Add to Longdo]
Harpunenkanone {f}harpoon gun [Add to Longdo]
Kanon {m} [mus.]canon [Add to Longdo]
Kanone {f} | Kanonen {pl}cannon | cannons [Add to Longdo]
Kanonenbohrer {m}; Tieflochbohrer {m}gun drill [Add to Longdo]
Kanonenboot {n} | Kanonenboote {pl}gunboat | gunboats [Add to Longdo]
Kanonenfutter {n}cannon fodder [Add to Longdo]
Kanonenkugel {f}cannon ball; cannonball [Add to Longdo]
Kanonenofen {m}round iron stove [Add to Longdo]
Kanonier {m} | Kanoniere {pl}gunner | gunners [Add to Longdo]
Könner {m}; Kanone {f} [ugs.]top-notcher [coll.] [Add to Longdo]
Lauf {m}; Rohr {n} (einer Kanone)barrel (of a cannon) [Add to Longdo]
Maschinenkanone {f} [mil.]pom-pom [Add to Longdo]
Rohrwischer {m}; Kanonenwischer {m}; Ofenwäscher {m}scovel [Add to Longdo]
Schimpfkanonade {f}tirade [Add to Longdo]
Stimmungskanone {f}great joker [Add to Longdo]
kanonisch {adj}canonical [Add to Longdo]
kanonisches Rechtcanon law [Add to Longdo]
Er schießt mit Kanonen nach Spatzen.He breaks a fly on the wheel. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノン[, kanon] (n) (1) canon; (2) (abbr) (also written as 加農) (See カノン砲) cannon (dut [Add to Longdo]
カノン法[カノンほう, kanon hou] (n) canon law [Add to Longdo]
カノン砲[カノンほう, kanon hou] (n) (See 加農砲) cannon (esp. high-velocity artillery) [Add to Longdo]
蚊の鳴くような声;蚊の泣くような声;蚊の鳴く様な声[かのなくようなこえ, kanonakuyounakoe] (n) very thin voice [Add to Longdo]
蚊の涙[かのなみだ, kanonamida] (n) pittance; something very small [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大砲[たいほう, taihou] -Kanone [Add to Longdo]
[ほう, hou] GEWEHR, KANONE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top