Search result for

kanüle

(54 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kanüle-, *kanüle*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kanüle มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kanüle*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He, uh, pulled it out again tonight.Er hat sich heute Nacht die Kanüle rausgezogen. Maniac (1980)
Put him on 025 liters by nasal cannula and draw blood gas in 20 minutes.25 ml durch Nasenkanüle und entziehen Sie in 20 Minuten das Blut. E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
If you'll excuse me, I've a dog who's getting an IV... and I have no assistants.Verzeihung. Ich habe einen Hund an der Kanüle... und keinen Helfer. Auf Wiedersehen. Miami Supercops (1985)
Okay, I've got a central line in.Ok. Kanüle ist gesetzt. RoboCop (1987)
- It is a trach ring.- Eine TracheotomiekanüleClerks (1994)
Come on, not even a needle.Na los, keine ganze KanüleSuch Great Patience (1994)
I need a cannula.Eine KanüleThe Erlenmeyer Flask (1994)
We gotta get a line!Eine KanüleOutbreak (1995)
Give him a line.Leg ihm 'ne KanüleOutbreak (1995)
We're going to put a drain in this afternoon.Wir legen eine KanüleBreaking the Waves (1996)
So I get out a biopsy needle, a kind of syringe, quite big, attached to a handle.Ich hole eine Biopsienadel. Eine Art Kanüle, ziemlich dick. Smilla's Sense of Snow (1997)
By the angle of the needle, she was almost certainly injecting herself.Dem Winkel der Kanüle nach hat sie sich sehr wahrscheinlich selbst gespritzt. Force Majeure (1997)
And he slides this needle in really slowly and it doesn't hurt just after a couple moments, which is what one would expect, but: It hurts so bad from the start, like nothing ever hurt in my whole entire life!Und der schiebt diese Kanüle so ganz langsam rein und es tut nicht erst nach 'n paar Momenten weh, also von da an, wo man es vielleicht erwartet hätte, sondern: Gigantic (1999)
That the needle is now at a point, where it has to slide into the right channel. And that hurt so bad!Dass die Kanüle jetzt an einer Stelle sei, wo sie in den richtigen Kanal rutschen muss. Gigantic (1999)
- Chest tube tray.- Pneumothorax-Kanüle bereit? My First Day (2001)
Give me the tube.Gib mir die KanüleMy First Day (2001)
Honestly, needles make me kinda queasy.Um ehrlich zu sein, ich habe Angst vor Kanülen. Wormhole X-Treme! (2001)
There's no cut down the cannula, the femoral vein.Die Kanüle hat keinen Schnitt, die Femoralvene. Something the Lord Made (2004)
We'll get that tube out of your throat later today.Die Kanüle in Ihrem Hals werden wir heute noch entfernen. Pilot (2004)
He must've fallen out of bed and got the nasal cannula wrapped around his neck somehow.Er muss aus dem Bett gefallen sein und die nasale Kanüle muss sich irgendwie um seinen Hals gewickelt haben. Informed Consent (2006)
Angle the needle at 45 degrees.- Kanüle im Winkel von 45° halten. Parenthood (2006)
Now make sureall the grafts are de-aired before you remove the venous and aortic cannulas.Überzeugen Sie sich jetzt alle Transplantate entlüftet sind, bevor Sie die venösen und Aorta Kanülen entfernen. Staring at the Sun (2006)
I COULD PUT THE AORTIC CANNULA INTO HIS RIGHT ATRIUM.Ich könnte die Aortakanüle in sein Atrium stecken. Don't Stand So Close to Me (2006)
REPLACE IT WITH A 2-STAGE VENOUS CANNULA.Ersetzen Sie sie durch eine 2-stufige VenenkanüleDon't Stand So Close to Me (2006)
i need to put the cannulas back in so we can empty out the heart again.Ich muss die Kanülen wieder anbringen, so dass wir das Herz wieder entleeren können. From a Whisper to a Scream (2006)
You think he'll be in painif we take the drip out?Glaubst du, er wird Schmerzen haben, wenn wir die Kanüle abmachen? Release the Hounds (2007)
She blocked the damn thing!Jetzt hat sie mir die Kanüle verstopft. The Merry Widow (2007)
- I can do it with a cannula.- Ich schaff es mit einer Kanüle300 Patients (2007)
Nasal cannula at 15.Nasenkanüle mit 15 I pro Minute. 300 Patients (2007)
If you're right, and we stick a scope back down a kid with liver failure, he could bleed again.Wenn du Recht hast und wir eine Kanüle in einen Jungen mit Leberversagen stecken, dann könnte er wieder bluten. Ugly (2007)
But the scope caused variceal bleeding.Die Kanüle hat 'ne Varizenblutung verursacht. Ugly (2007)
Get them back in, 18-gauge spinal needle connector tubing and a manometer.WEAVER: Bestellt ihn wieder her. 18er Spinalkanüle, und einen Anschluss zur Druckmessung. Breach of Trust (2007)
Canula in place.Kanüle sitzt. Family (2007)
Found him at the beach, large hypodermic needle jammed in his heart.Dieser Typ hat der Motorrad-Gang Drogen gestohlen. Er wurde am Strand gefunden, eine Kanüle mit großer Nadeln in sein Herz gestoßen. I Heart Mom (2009)
In taking care of his wife Mr. Vargas probably became quite proficient with a hypodermic.Durch die Pflege seiner Frau wurde Mr. Vargas wahrscheinlich sehr geschickt mit einer KanüleBlood Money (2009)
We're going to need a chest tube.Wir brauchen eine BrustkanüleCan We Get That Drink Now? (2009)
Put down IV.Infusionskanüle anlegen... In a Better World (2010)
Yeah.Ein Kind braucht eine Kanüle für die ECMO. The Garden of Forking Paths (2010)
The aortic cannula is dislodged.Die Aortenkanüle ist verschoben. Shock to the System (2010)
Grab the aortic cannula.Greif die AortenkanüleShock to the System (2010)
Two-cc hypodermic needle that will be filled with potassium chloride.Eine 2-ml-Kanüle, gefüllt mit Kaliumchlorid. All the Way (2010)
He's doing much better since you brought him in, but he does have renal failure.Es geht ihr viel besser. Aber sie hat Nierenversagen, deshalb die KanüleThe Future (2011)
Cannulas.Kanülen. Golden Hour (2011)
He's D.I.C. his cannula sites are oozing.Er ist DIC. Die Kanülen triefen. Golden Hour (2011)
An identical one was used to drain Bjorn's blood.Mit einer solchen Kanüle wurde Björn das Blut abgezapft. Episode #1.6 (2011)
It's not a nasal cannula, but it will do.Es ist keine Nasenkanüle, aber es wird genügen. A Better Man (2012)
Stella is refusing an intravenous drip unless you do it.Stella will sich keine Infusionskanüle legen lassen, nur von Ihnen, hat sie gesagt. Barbara (2012)
He detached the connector to the artificial lung, and I had to clamp off the cannula to stop the bleeding.Er hat den Stecker zur künstlichen Lunge gezogen... und ich musste die Kanüle abklemmen,... um die Blutung zu stoppen. If/Then (2012)
And the needle gauge was much bigger, too.Und die Kanüle war auch sehr viel dicker. Money Maker (2012)
Hold the syringe at 90 degrees and push the needle all the way in.Halte die Spritze im 90 Grad-Winkel und drücke die Kanüle ganz hinein. The Three Bears (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanüle {f}canula; cannula [Add to Longdo]
Kanüle {f}(drain) tube [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top