Search result for

kais

(74 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kais-, *kais*, kai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Kaiser[N] จักรพรรดิซีซาร์, See also: อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย, Syn. Caesar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kaiser(ไค'เซอะ) n. จักรพรรดิเยอรมัน,จักรพรรดิ. -Kaiserdom,kaiserism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Kaiser(n) พระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, that machine was a piece of kaiser-era junk.ฉันหมายถึง, เครื่องนั่นมันก็ทำงานผิดพลาดกันได้ Committed (2008)
Mike Kaiser.หมายเลขตราของนายหมายเลขอะไร Sex and Violence (2009)
Uh, yeah, assistant director kaiser, please.-ขอพูดกับผู้ช่วยผู้บังคับบัญชไคเซอร์ครับ Sex and Violence (2009)
Hey, wait a minute. That's not how you play Kaiserspiel.เดี๋ยวก่อน นั่นไม่ใช่วิธีการเล่น แคสเซอเปี้ยน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Kaiserspiel?แคสเซอเปี้ยน? I Got a Right to Sing the Blues (2010)
The Germans are preparing a report for the kaiser.เยอรมันกำลังทำรายงานถวายจักรพรรดิ มันคือแผนที่ Sucker Punch (2011)
We got Italian bread, French bread, bulky rolls... different kinds of kaiser rolls, pita bread.มีขนมปังอิตาเลี่ยน ฝรั่งเศษ โรล มีโรลหลายแบบเลย แล้วก็ขนมปังปิต้าด้วย The Perfect Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kaisWhat's the word for kaisha in English?
kaisKaishuu made nothing of hardship.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไกเซอร์สเลาเทิร์น[n. prop.] (Kaisoēslaothoēn) EN: Kaiserslautern   FR: Kaiserslauten [m]
ผีเสื้อไกเซอร์ดำ[n. exp.] (phīseūa Kaisoē dam) EN: Black Kaiser   

CMU English Pronouncing Dictionary
KAISER    K AY1 Z ER0
KAISHA    K EY1 SH AH0
KAISER'S    K AY1 Z ER0 Z
KAISERTECH    K AY1 Z ER0 T EH2 K
KAISERAUGST    K AY1 Z ER0 AO0 G S T
KAISERTECH'S    K AY1 Z ER0 T EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kaiser    (n) (k ai1 z @ r)
Kaisers    (n) (k ai1 z @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
会社[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท
開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
開催[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition
開始[かいし, kaishi] Thai: การเริ่มต้น English: commencement
開始[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start
回数券[かいすうけん, kaisuuken] Thai: ตั๋วราคาเดียวกันที่มีหลายใบขายเป็นชุดใช้สำหรับชำระค่าโดยสารเป็นต้น English: book of tickets

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaiser {m}emperor [Add to Longdo]
Kaiserin {f} | Kaiserinnen {pl}empress | empresses [Add to Longdo]
Kaiserpfalz {f}imperial palace [Add to Longdo]
Kaiserreich {n}empire [Add to Longdo]
Kaiserzeit {f} [hist.]Imperial Era [Add to Longdo]
kaiserlich {adj}imperial [Add to Longdo]
kaiserlich {adv}imperially [Add to Longdo]
Kaiserschnitt {m} [med.] | durch Kaiserschnitt geborenCaesarean (section); Cesarean (section); Cesarian (section); C-section | to be born by Caesarean (Cesarian) [Add to Longdo]
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery [Add to Longdo]
Kaiseradler {m} [ornith.]Imperial Eagle (Aquila heliaca) [Add to Longdo]
Kaiserpinguin {m} [ornith.]Emperor Penguin [Add to Longdo]
Kaiserreiher {m} [ornith.]Imperial Heron [Add to Longdo]
Kaisergans {f} [ornith.]Empeor Goose [Add to Longdo]
Kaiserfasan {m} [ornith.]Imoerial Pheasant [Add to Longdo]
Kaiserbekassine {f} [ornith.]Imperial Snipe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] (n) {comp} access line [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] (n) {comp} analog line (circuit) [Add to Longdo]
アルカイズム;アルカイスム[, arukaizumu ; arukaisumu] (n) archaism (fre [Add to Longdo]
イエズス会士[イエズスかいし, iezusu kaishi] (n) Jesuit [Add to Longdo]
オープンシステムの会社[オープンシステムのかいしゃ, o-punshisutemu nokaisha] (n) {comp} open systems company [Add to Longdo]
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company [Add to Longdo]
オビトウカイスズメダイ[, obitoukaisuzumedai] (n) Okinawa chromis (Chromis okamurai) [Add to Longdo]
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX) [Add to Longdo]
データ(の)階層[データのかいそう, de-ta nokaisou] data hierarchy [Add to Longdo]
データ解析[データかいせき, de-ta kaiseki] data analysis [Add to Longdo]
データ回線[データかいせん, de-ta kaisen] data-circuit [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
会則[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
会社[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
[ちょく, choku] kaiserliches_Dekret [Add to Longdo]
勅命[ちょくめい, chokumei] kaiserlicher_Befehl, kaiserlicher_Auftrag [Add to Longdo]
勅語[ちょくご, chokugo] kaiserliche_Botschaft, Thronrede [Add to Longdo]
[こう, kou] KAISERIN [Add to Longdo]
回想[かいそう, kaisou] (Rueck)Erinnerung, Reminiszenz [Add to Longdo]
回数券[かいすうけん, kaisuuken] Sammelfahrkarte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top