Search result for

kai

(108 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kai-, *kai*. Possible hiragana form: かい
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
KaiPug (n ) ไข่ของพี่พุก แฟนคุณไข่มุก

English-Thai: Longdo Dictionary
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kailas (n) เขาไกรลาศ วิมาณของพระอิศวร หรือ พระศิวะ
kaitae[kai tay] (n aux. verb ) อวัยวะเพศของด.ช.พีรกิจหรือเตเต้ มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแต่สามารถใช้งานได้มากกว่าไข่พุก หรือ ไข่ม้า see 'KaiPug' for more information
See also: S. KaiPug, A. KaiBright, R. KaiYuay

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kaiak    [VI] เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kayak
kaiak    [VT] เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kayak
kaiak    [N] เรือแคนูขนาดเล็ก, Syn. kayak
Kaiser    [N] จักรพรรดิซีซาร์, See also: อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย, Syn. Caesar

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kainotophobiaอาการกลัวการเปลี่ยนแปลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kai's power toolsไคส์ พาวเวอร์ ทูลส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kaiWhat's the word for kaisha in English?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kaiser(ไค'เซอะ) n. จักรพรรดิเยอรมัน,จักรพรรดิ. -Kaiserdom,kaiserism n.
cockaigne(โคเคน') n. แดนสุขาวดีในฝัน

English-Thai: Nontri Dictionary
Kaiser(n) พระเจ้าไกเซอร์แห่งเยอรมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอกไกโด[n. prop.] (Høkkaidō) EN: Hokkaidō   FR: Hokkaido
ไกเซอร์สเลาเทิร์น[n. prop.] (Kaisoēslaothoēn) EN: Kaiserslautern   FR: Kaiserslauten [m]
ผีเสื้อไกเซอร์ดำ[n. exp.] (phīseūa Kaisoē dam) EN: Black Kaiser   

CMU English Pronouncing Dictionary
KAI    K AY1
KAIL    K EY1 L
KAIN    K EY1 N
KAIM    K EY1 M
KAINZ    K EY1 N Z
KAINE    K EY1 N
KAIFU    K AY1 F UW2
KAISHA    K EY1 SH AH0
KAISER    K AY1 Z ER0
KAIREY    K EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kai    (n) (k ai1)
kail    (n) (k ei1 l)
Kaifu    (n) (k ai1 f uu)
Kaiser    (n) (k ai1 z @ r)
Kaisers    (n) (k ai1 z @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
買い上げ[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า
海外[かいがい, kaigai] (n) ต่างประเทศ
開発[かいはつ, kaihatsu] (n) พัฒนา
開票[かいひょう, kaihyou] (vt) เปิดหีบนับคะแนน
解決[かいけつ, kaiketsu] (vt) การแก้ปัญหา / การจัดการกับ ปัญหาหรือความลำบากหรือความยุ่งยาก ให้ดีขึ้นหรือหมดไป / ทางออกของปัญหา
飼い主[かいぬし, kainushi] (n) เจ้าของสัตว์เลี้ยง
会社[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท
開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม
開店[かいてん, kaiten] (n) การเปิดร้าน (เช่นร้านขายของ)
回答[かいとう, kaitou] (n) คำตอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かい, kai, kai , kai] (n ) ชั้น
改革[かいかく, kaikaku] (n vt) การปฏิรูป
改革[かいかく, kaikaku] (n vi) การปฏิรูป, ปฏิรูป
改革[かいかく, kaikaku] (n) ปฏิรูป
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] รางวัลคนที่มาไม่เคยขาด
皆勤率[かいきんりつ, kaikinritsu] (n ) อัตราเบี้ยขยัน
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม
戒厳令[かいげんれい, kaigenrei] (n ) กฎอัยการศึก , See also: R. martial law
解雇[かいこ, kaiko] (n ) การเลิกจ้าง,การไล่ออกจากงาน,การปลดพนักงานออก , See also: R. 解雇する
解雇する[かいこする, kaikosuru] (vt ) เลิกว่าจ้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
海外[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad
海外[かいがい, kaigai] Thai: ข้ามประเทศ
開発[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development
[かい, kai] Thai: ครั้ง English: counter for occurrences
海軍[かいぐん, kaigun] Thai: ทหารเรือ English: navy
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
開催[かいさい, kaisai] Thai: การเปิดงานแสดง English: open an exhibition
海路[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route
回教[かいきょう, kaikyou] Thai: มุสลิม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kai {m}; Kaje {f}quay; quayside [Add to Longdo]
Kaikuckuck {m} [ornith.]Kai Coucal [Add to Longdo]
Keiraupenfänger {m} [ornith.]Kai Cicadabird [Add to Longdo]
Weißschwanzmonarch {m} [ornith.]Kai Monarch [Add to Longdo]
Kai {m}; Anlegeplatz {m} | Kaje {pl}; Anlegeplätze {pl}wharf | wharves; wharfs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ) [Add to Longdo]
凯利[Kǎi lì, ㄎㄞˇ ㄌㄧˋ, / ] Kelly (person name) [Add to Longdo]
凯彻[Kǎi chè, ㄎㄞˇ ㄔㄜˋ, / ] variant of 愷撒|恺撒, Caesar (emperor) [Add to Longdo]
凯撒肋雅[Kǎi sā lèi yǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚ ㄌㄟˋ ㄧㄚˇ, / ] Caesarea (town in Israel, between Tel Aviv and Haifa) [Add to Longdo]
凯文[Kǎi wén, ㄎㄞˇ ㄨㄣˊ, / ] Kevin (person name) [Add to Longdo]
凯旋[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, / ] return triumphant [Add to Longdo]
凯旋门[kǎi xuán mén, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ, / ] triumphal arch [Add to Longdo]
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, / ] triumphal hymn; victory song; paean [Add to Longdo]
凯尔特人[Kǎi ěr tè rén, ㄎㄞˇ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] Celt [Add to Longdo]
凯瑟琳[kǎi sè lín, ㄎㄞˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Catherine; Katherine; (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下賜[かし, kashi] kaiserliche_Schenkung, kaiserliche_Verleihung [Add to Longdo]
介入[かいにゅう, kainyuu] Einmischung [Add to Longdo]
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
介抱[かいほう, kaihou] -Pflege, Wartung [Add to Longdo]
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
会則[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
会員[かいいん, kaiin] Mitglied (eines Vereins) [Add to Longdo]
会員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] Mitgliederverzeichnis [Add to Longdo]
会社[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kai [kai] (n) , s.(m )
     embankment; quay; wharf
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top