Search result for

kadett

(54 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kadett-, *kadett*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kadett มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kadett*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cadet.KadettAllegiance (1990)
You were in his class at cadet school, right?Du warst doch bei ihm in der Kadettenschule, nicht wahr? The Medal (1980)
V.A. Maklakov, deputy of the Duma, Constitutional DemocratW.A. Maklakow, Deputierter der IV. Staatsduma, Kadett Rasputin (1981)
At the age of 13 he went to the Karlsruhe cadet school in Baden.Mit 13 Jahren ging er an die Karlsruher Kadettenschule in Baden. Eye of the Needle (1981)
In the '20s, the Needle was a cadet at the war school in Metz, and Wilhelm Canaris befriended him.In den 20ern war die Nadel Kadett an der Kriegsschule in Metz und freundete sich mit Wilhelm Canaris an. Eye of the Needle (1981)
Five years in the Melbourne Horse Cadets.Fünf Jahre bei den Melbourne Kavallerie-Kadetten. Gallipoli (1981)
Meet me in half an hour outside of B.O.Q.Treffen Sie mich in einer halben Stunde vor dem Kadettenheim. Deadly Maneuvers (1982)
I assume you're loitering around here... to learn what efficiency rating I plan to give your cadets.Möchten Sie wissen, wie ich Ihre Kadetten beurteile? Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
The Kobayashi Maru scenario frequently wreaks havoc... with students and equipment.Kobayashi Maru endet oft im Chaos für Kadetten und Ausrüstung. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Company, dismissed.Kadetten weggetreten! Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Mr. Scott, are your engines capable of handling a training cruise?Mr Scott, sind Ihre Kadetten bereit für einen kleinen Übungsflug? Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Spock, these cadets of yours, how good are they? How will they respond under real pressure?Wie reagieren Ihre Kadetten unter echtem Druck? Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Lieutenant, you are looking at the only Starfleet cadet... who ever beat the no-win scenario.Lieutenant, das ist der einzige Kadett, der je aus der Situation rauskam. Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
-Young cadets do this their first week.- Bei uns machen das schon Kadetten. Part Three (1984)
-Cadets really do this? -No.- Und das machen sogar Kadetten? Part Three (1984)
14,000 Victory Vampires, 6, 700 Ingsoc cadets, 4,600 Ingsoc sea cadets,14.000 Victory-Geschütze, 6. 700 Engsoz-Kadetten, 4.600 Engsoz-Seekadetten, 1984 (1984)
Cadet Bent.Kadett Bent. Episode #1.1 (1985)
Cadet Bent.Kadett Bent. Episode #1.1 (1985)
That Cadet Bent is a little tetched, I think.Dieser Kadett Bent, er scheint leicht reizbar zu sein. Episode #1.1 (1985)
- Cadet Grant, isn't it? - It is.- Kadett Grant, richtig? Episode #1.1 (1985)
George told me you do the laundry for some of the officers and cadets.George sagte mir, Sie machen die Wäsche der Offiziere und Kadetten. Episode #1.2 (1985)
You are bound by your honor as cadet. So think about your answer.Als Kadett sind Sie verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Episode #1.2 (1985)
How did Cadet Fisk sustain his injuries?Wie wurde Kadett Fisk verletzt? Episode #1.2 (1985)
Cadet Orry Main.Kadett Orry Main. Episode #1.2 (1985)
Cadet Orry Main, you are recommended for the infantry.Kadett Orry Main, Sie wurden für die Infanterie empfohlen. Episode #1.2 (1985)
Brett, you know they run cadets ragged at the Point.Brett, du weißt doch, wie hart sie die Kadetten in Point rannehmen. Episode #1.4 (1985)
It's the cadets at the citadel.- Die Kadetten an der Zitadelle. Das ist nur ein Salut. Episode #1.6 (1985)
Look. "Midshipmen drop skivvies. Nudes sail up the Potomac"?Schau. "Seekadetten lassen Unterhosen fallen und segeln nackt am Potomac"? J. Edgar's Ghost (1985)
"Did the United States Navy squash an FBI probe into Midshipmen misbehavior at Annapolis during the 1960s?"Hat die US-Navy eine Untersuchung des Fehlverhaltens der Seekadetten seitens des FBI in den 1960ern in Annapolis unterbunden? J. Edgar's Ghost (1985)
Recently discovered FBI reports suggest midshipmen and their dates sailed nude up the Potomac during the 1966 incident that was apparently hushed up.Kürzlich entdeckten FBI-Berichten zufolge, hatten Seekadetten und ihre weiblichen Begleiterinnen 1966 nackt auf dem Potomac gesegelt, der Vorfall wurde jedoch vertuscht. J. Edgar's Ghost (1985)
Today, some of the same unnamed cadets are commanding...Heute befehligen manche dieser unbenannten Kadetten J. Edgar's Ghost (1985)
The unnamed midshipmen in this Ledger article I was one.Was die Kadetten aus dem Ledger-Artikel betrifft, war ich einer von ihnen. J. Edgar's Ghost (1985)
What about these other midshipmen?Was ist mit den anderen Kadetten? J. Edgar's Ghost (1985)
I killed a cadet while in training.Ich tötete in der Ausbildung einen Kadetten. The Littlest Dragon (1985)
What are we running here, a cadet ship, Number One ?Was ist das hier? Ein Kadettenschiff? The Cage (1986)
What a wonderful moment, my favorite graduates back.Was für ein wunderbarer Augenblick. Meine Lieblingskadetten sind zurück. Police Academy 3: Back in Training (1986)
I'm not teaching my cadets how to use a wok!Ich lehre meine Kadetten nicht den Umgang mit einem Wok. Police Academy 3: Back in Training (1986)
As you can see, sir, I have instant access over all my cadets... and all of the instructors.Wie Sie sehen können, Sir, habe ich meine Kadetten jederzeit im Auge, ebenso wie alle Ausbilder. Police Academy 3: Back in Training (1986)
You have impressive moves for a cadet.Sie haben beeindruckende Fähigkeiten für einen Kadetten. Police Academy 3: Back in Training (1986)
Now, I want you guys to take the cadets downtown... for some fieldwork.Ich will, dass ihr die Kadetten in die Innenstadt schickt. Sie sollen praktische Erfahrungen sammeln. Police Academy 3: Back in Training (1986)
Cadets don't go into the field till after their tenth week.Kadetten gehen vor der 10. Woche nie ins Einsatzgebiet. Police Academy 3: Back in Training (1986)
Bringing cadets into the field this early... has all the makings of one of your lousy ideas.Die Kadetten so früh in die Praxis einzuführen klingt nach einer deiner miserablen Ideen. Police Academy 3: Back in Training (1986)
No faith in the cadets?Kein Vertrauen in die Kadetten? Police Academy 3: Back in Training (1986)
Now I've got a bunch trainees hanging around with this damn committee!Jetzt hängt hier außer dem Scheiß- Komitee auch eine Horde Kadetten rum. Police Academy 3: Back in Training (1986)
-The new cadets are doing well?- Machen sich die neuen Kadetten gut? Police Academy 3: Back in Training (1986)
I'm surprised you had the nerve to show up... after your cadets humiliated the Police Department.Ich bin überrascht, dass ihr euch traut, hier aufzutauchen, nachdem eure Kadetten derart die Polizei blamiert haben. Police Academy 3: Back in Training (1986)
Let's just say that Lassard's cadets have not exactly impressed them.Sagen wir mal, dass Lassards Kadetten sie nicht gerade beeindruckt haben. Police Academy 3: Back in Training (1986)
Your cadets have been doing their usual fine job... so it looks like I've got this one in the bag.Ihre Kadetten haben wie immer gute Arbeit geleistet, deshalb sieht es so aus, als hätte ich den Sieg in der Tasche. Police Academy 3: Back in Training (1986)
He said you can't judge an academy by rushing its cadets out into the field... or by seeing whose cadets marched the straightest, no.Er sagte, man kann eine Akademie nicht nach Kadetten in der Praxis beurteilen oder danach, wer beim Marschieren besser im Takt bleibt. Nein! Police Academy 3: Back in Training (1986)
He wants one cadet from each academy to go with us.Er möchte, dass je ein Kadett von jeder Akademie mitkommt. Police Academy 3: Back in Training (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kadett {m} | Kadetten {pl}cadet | cadets [Add to Longdo]
Seekadett {m} | Seekadetten {pl}naval cadet | naval cadets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Kadett [kadɛt] (n) , s.(m )
     cadet
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top