Search result for

kpj

(11 entries)
(0.1287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kpj-, *kpj*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kpj มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: าย่ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
branch(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิ่งก้าน,กิ่ง,สาขา,แขนง,วิชาย่อย,ทางแยก,สายย่อย,แคว vt. แตกกิ่งก้านสาขา,, Syn. bough แยกแตกกิ่ง1. หมายถึง การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง เช่น แยกออกจากโปรแกรมหลัก (main program) ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) ตามคำสั่ง Go to2. ความหมายที่ใช้กับ "ต้นไม้" (tree) มีความหมายถึงการแตกกิ่งก้านสาขา เช่นในการแสดงแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
crape(เครพ) {craped,craping,crapes} n. แขนทุกข์ (สีดำ) ,ผ้าย่นสีดำ,ด้ายดำ,ผ้าย่น,แพรย่น,ผ้าไว้ทุกข์,เครื่องหมายไว้ทุกข์. vt. ใช้ด้ายย่นหรือแพรย่นปิดคลุม,ทำให้เป็นลอน, Syn. crepe
crepe(เครพ) n. แพรย่น,ไหมย่น,ผ้าย่น,กระดาษลูกฟูก,ด้ายย่นสีดำ (สำหรับไว้ทุกข์)
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
packmann. พ่อค้าเร่,พ่อค้าย่อย
roaster(โรส'เทอะ) n. เครื่องย่างหรือปิ้งเนื้อ,เตาย่างหรือปิ้งเนื้อ,ผู้ย่าง,ผู้ปิ้ง,ไก่หรือสัตว์ที่เหมาะสำหรับย่างหรือปิ้งกิน
snowshoe(สโน'ชู) n.รองเท้าย่ำหิมะ. vi. ย่ำหิมะด้วยรองเท้าดังกล่าว., See also: snow shoer,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
pepsin(n) น้ำย่อย,ยาย่อยอาหาร

Are you satisfied with the result?

Go to Top