Search result for

kde

(63 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kde-, *kde*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kde มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kde*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's get back to Turkdean barrow near Hazelton.ได้แล้ว, กลับมาตรงด้านนี้: ที่ เตอร์กดีน แบร์โร, ใกล้ฮาเฮลตัน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
When I think of my graduation, I don't wanna remember that I walked through a trellis covered with fake flowers.Wenn ich an meine Abschlussfeier zurückdenke, will ich mich nicht an ein Spalier mit Kunstblumen erinnern. The Valediction (1980)
The Directory states Sashio had webbed underarms, a bone-marrow deficiency, a scratched face and that she is a dreamer, Category One. Water. Flight.Sashio hat mit Schwimmhäuten versehene Unterarme, ein Knochenmarkdefizit, ein zerkratztes Gesicht und ist eine Träumerin der Kategorie 1, Wasser, Flug. The Falls (1980)
The VUE had given Bwythan a bone-marrow deficiency, wattles and cobs along his backbone and a foot disease that shredded his toenails.Vom GUE hatte Bwythan ein Knochenmarkdefizit, Zotteln und Klumpen entlang des Rückgrats und ein Fußleiden, das seine Zehennägel zerfetzte. The Falls (1980)
But it will make you not mind remembering.Aber du wirst gerne daran zurückdenken. Flash Gordon (1980)
"Political cowardice to reject the BCC proposal".Politische Feigheit, den Antrag der BCC abzulehnen. Das ist memmenhaftes Zweckdenken. The Greasy Pole (1981)
Let's get back to Turkdean barrow near Hazelton.Und nun zurück zum Turkdean-Grab bei Hazelton. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm a genetic designer.Ich bin ein Genetikdesigner. Blade Runner (1982)
Because I do genetic design work for the Tyrell Corporation.Ich bin nämlich Genetikdesigner der Tyrell Corporation. Blade Runner (1982)
Yet, thinking back to the times that followed, I just can't be sad.Aber wenn ich an die Zeit danach zurückdenke, kann ich nicht traurig sein. My Other Husband (1983)
Will rendezvous at 24:00 at the Hilton Hotel, parking level D, Section 4.Das Rendezvous findet um 24:00 im Hilton Hotel, Parkdeck D, Sektion 4 statt. Trading Places (1983)
He's got to be some kind of a lunatic!Hey, warten Sie, der Tankdeckel! The Jigsaw Man (1983)
The elevator's on your right.Sie wartet auf dem Parkdeck. Custom Made Killer (1985)
Well, she said she saw me leaving the parking structure and...Sie sagte, sie hätte gesehen, wie K.I.T.T. und ich das Parkdeck verließen. Custom Made Killer (1985)
My scanner just picked up an identical vehicle on the opposite tower.Ich orte einen identischen Wagen auf dem gegenüberliegenden Parkdeck. KITTnap (1985)
She's going to land on the upper parking area.Gleich landet sie auf dem oberen Parkdeck. Knight Behind Bars (1985)
- Another day, another afghan.- Noch ein Tag, noch eine Strickdecke. Nothing in Common (1986)
- An afghan around her legs.- Eine Strickdecke um ihre Beine. Nothing in Common (1986)
I want you to go back in time forty-eight hours ago.Ich möchte, dass du zurückdenkst. 48 Stunden zurück. A Matter of Choice (1987)
I've heard of these crack dealers franchising out to places like Kansas City and Seattle, but here? What--? Come on.Ich habe gehört, dass sich Crackdealer in Kansas City oder Seattle breitmachen, aber hier? Blood Brothers (1988)
Think we'll ever look back on this and laugh?Werden wir wohl je daran zurückdenken und lachen können? Arthur 2: On the Rocks (1988)
They found his body in one of the tunnels to the parking lot.In einem der Parkdecks wurde seine Leiche gefunden. Erschossen. The Bourne Identity (1988)
We have plenty of room on level 4.Wir haben jede Menge Platz auf Parkdeck 4. Twins (1988)
Brand-new Caddy on level 4.Ein brandneuer Caddy auf Parkdeck 4. Twins (1988)
Through times of happiness and times of sadness, good fortune and tribulation, you will always remember this time together.In Zeiten der Freude und in leiten des Kummers, i_ gute_ Zeite_ u_d i_ schlechte_ Zeite_ werdet ihr immer a_ diese gemei_same leit zurückde_ke_. Two Moon Junction (1988)
You guys just sit back and reminisce about being human.Ihr könnt daran zurückdenken, wie es war, menschlich zu sein. Married... with Prom Queen: Part 1 (1989)
Picnic blanket.- Picknickdecke. Dead Poets Society (1989)
They'll watch the game and remember what it was like.Sie werden die Spiele anschauen und zurückdenken. Field of Dreams (1989)
Ever since I can remember I've had this feeling...Solange ich zurückdenken kann hatte ich dieses Gefühl My Name Is Bill W. (1989)
This will be a happy memory.Daran werde ich gern zurückdenken. My New Partner at the Races (1990)
One day we're gonna look back at this and laugh our heads off.Eines Tages werden wir zurückdenken und uns totlachen. Fraternity Reunion (1990)
I know it's hard but you'll understand in time... and you'll remember this clay with happiness.Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber ich versichere dir, du wirst es mit der Zeit verstehen. Und dann wirst du mit Freude an diesen Tag zurückdenken. The Sect (1991)
It was never more than just a little knockabout place. But now that I look back on it, when that cafe closed... the heart of the town just stopped beating.Es war nie mehr als eine Bruchbude, aber wenn ich so zurückdenke, als das Café zumachte, hörte das Herz der Stadt zu schlagen auf. Fried Green Tomatoes (1991)
Daddy, I am gonna get you a car with door handles and a gas cap.Daddy, dir kaufe ich ein Auto mit Türgriffen und einem Tankdeckel. Kelly Does Hollywood: Part 2 (1991)
If I did, I'd say that the Hornes have managed to take care of themselves just fine for more years than you can count.Dann würde ich sagen, dass die Hornes es bisher geschafft haben, selbst zurechtzukommen, länger, als Sie zurückdenken können. Episode #2.16 (1991)
As far as I'm concerned, you and I shared something that we will treasure forever.Was mich betrifft, haben wir beide etwas erlebt, an das ich immer gerne zurückdenken werde. Conundrum (1992)
...This cutting edge project by researchers in particle physics has been shut down by Goverment order.DasAvantgardeprojektderWissenschasftler überderPhysikder Elementarteilchen wurdenachAnordnung der Regierung abgebrochen. 12:01 (1993)
This cutting edge project by researchers in particle physics has been shut down by Goverment order. Hosea?DasAvantgardeprojekt der Wissenschasftler überderPhysikder Elementarteilchen wurdeabgebrochennachAnordnung der Regierung. 12:01 (1993)
You know, I look back at that time as sort of paying dues.Wenn ich an die Zeit zurückdenke, war das wie eine Art Lehrjahre. CB4 (1993)
We use bait.Wir benutzen Kder. Short Cuts (1993)
Actually, the bait is spread over our city at night, like a glaze. This is very discriminate bait,Genauer gesagt berzieht man die Stadt nachts mit diesem Kder wie mit Glasur. Short Cuts (1993)
The bait attracts the hungry, newly hatched medflies and poisons only them.Der Kder lockt die frischgeschlpften Fruchtfliegen an und vergiftet ausschlielich sie. Short Cuts (1993)
But when I think back on the incident, I realize that I was also experiencing another sensation.Aber wenn ich daran zurückdenke, wird mir klar, dass ich noch eine Empfindung hatte. Descent (1993)
I'm sure that every person on the bridge could offer testimony about personal experiences with the Tal Shiar, but I doubt many could recall those encounters as tender and caring.Ich bin sicher, dass jeder auf der Brücke mehr als einen Bericht über persönliche Erfahrungen mit dem Tal Shiar hätte, aber ich bezweifle, dass viele an die Begegnung liebevoll zurückdenken. Face of the Enemy (1993)
It's a multipurpose deck.Es ist eine Art Mehrzweckdeck. Liaisons (1993)
A little louder, some of the crack dealers didn't hear you. Thank you.Etwas lauter, einige Crackdealer haben es noch nicht gehört. City Slickers II: The Legend of Curly's Gold (1994)
My mind keeps going back to the Borg.Ich muss immer an die Borg zurückdenken. Playing God (1994)
Most people will remember my grandmother as a healer, but her abilities went beyond that.Die meisten werden an meine Großmutter als Heilerin zurückdenken, aber sie hatte noch mehr Fähigkeiten. Sub Rosa (1994)
With pain, sorrow and joy, we shall remember our country, as we tell our children stories that start like fairytales:In Trauer und Freude werden wir an unser Land zurückdenken, wenn wir unseren Kindern Geschichten erzählen, die so beginnen: Underground (1995)
Think back.Zurückdenken. The Usual Suspects (1995)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mukden    (n) (m u1 k d @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchvernichter {m}bookdestroyer [Add to Longdo]
Druckdezimalpunkt {m}actual decimal point [Add to Longdo]
Stockdegen {m}swordcane [Add to Longdo]
zurückdenken | zurückdenkend | zurückgedachtto think back | thinking back | thought back [Add to Longdo]
Fleckendelfin {m}; Pantropischer Fleckendelfin {m}; Schlankdelfin {m} [zool.]pantropical spotted dolphin; white-spotted dolphin; slender-beaked dolphin; bridled dolphin; spotter; spotted porpoise (Stenella attenuata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沈阳[Shěn yáng, ㄕㄣˇ ㄧㄤˊ, / ] Shenyang prefecture level city and capital of Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; old names include Fengtian 奉天, Shengjing 盛京 and Mukden, #3,237 [Add to Longdo]
沈阳市[Shěn yáng shì, ㄕㄣˇ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Shenyang prefecture level city and capital of Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; old names include Fengtian 奉天, Shengjing 盛京 and Mukden, #9,378 [Add to Longdo]
国耻[guó chǐ, ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, / ] national humiliation, refers to Japanese incursions into China in the 1930s and 40s, and more especially to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria, #31,066 [Add to Longdo]
九一八事变[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝事變|柳条沟事变, #75,216 [Add to Longdo]
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, / ] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria [Add to Longdo]
柳条沟事变[liǔ tiáo gōu shì biàn, ㄌㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄍㄡ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as 9-18 incident 九一八事变 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  KDE
         K Destop Environment (Linux, KDE, GUI)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top