Search result for

kc

(40 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kc-, *kc*
English-Thai: Longdo Dictionary
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backcountryn. เขตทุรกันดาร,เขตที่อยู่ห่างไกล
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
cockcrown. เวลาที่ไก่ขัน,รุ่งอรุณ
ekcabbr. epidermic keratoconjunctivitis

English-Thai: Nontri Dictionary
backcountry(n) เขตทุรกันดาร
bookcase(n) ตู้หนังสือ
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A lot of my responsibilities from KC's office would translate to this job. - Event planning, writing press releases...ฉันมีงานมากมายที่ตจะต้องรับผิดชอบ จากออฟฟิศ เค.ซี. They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
KC5 Fox Delta Oscar, go ahead.เคซีไฟว์ ฟ็อกซ์ เดลต้า ออสการ์ ว่ามาเลย Abandon All Hope (2009)
- KC.- KCThe Social Network (2010)
When white people try to be funky, you end up with KC and the Sunshine Band.เหมือน เคซี และวงซันไชน์ ทุกที Funk (2010)
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง.. The Lawnmower Man (1992)
KC-135 supertankers had left the area...รุ่น เคซี หนึ่งสามห้า จำนวนสี่ลำ ที่เคลื่อนออกจากพื้นที่ The Lawnmower Man (1992)
Kch-i-ka-chow!ชี คะเชา Cars (2006)
This is KCEl Channel 9 news Reporting on a house fire,นี่คือข่าว KCEI ช่อง 9 รายงานจากบ้านไฟไหม้ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นหนังสือ[n.] (chan nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f] (meuble) ; tablette [f]
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow   FR: au chant du coq
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnāmchā) EN: bribe ; kickback ; slush fund   FR: bakchich [m]
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[org.] (Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt) EN: National Peace Keeping Council (NPKC)   
ผ้ากระสอบ[n. exp.] (phā krasøp) EN: sackcloth   FR: toile de jute [f]
สินบน[n.] (sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m] ; bakchich [m] (fam.) ; dessous de table [mpl]
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[n. exp.] (Sūn Khwāmrū Witthayāsāt Lae Thēknōlōyī) EN: Science and Technology Knowledge Center (STKC)   FR: Centre des sciences et technologies (STKC)
ตู้หนังสือ[n.] (tū nangseū) EN: bookcase   FR: bibliothèque [f]
รสช. (คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[] (Røsøchø. (Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt)) EN: NPKC (National Peace Keeping Council)   

CMU English Pronouncing Dictionary
KCAL    K EY1 K AA0 L
KCOP    K EY1 K AO0 P

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
GroßoffizierKC : Knight Commander [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クランクケース[, kurankuke-su] (n) crankcase [Add to Longdo]
ブックケース[, bukkuke-su] (n) bookcase [Add to Longdo]
一番鶏[いちばんどり, ichibandori] (n) first cockcrowing [Add to Longdo]
黒雷鳥[くろらいちょう;クロライチョウ, kuroraichou ; kuroraichou] (n) (uk) black grouse (Tetrao tetrix); blackcock (male black grouse); greyhen (female black grouse) [Add to Longdo]
三番鶏;三番鳥[さんばんどり, sanbandori] (n) third cockcrowing [Add to Longdo]
初鶏[はつとり;はとり, hatsutori ; hatori] (n) first cockcrowing of the year [Add to Longdo]
書架[しょか, shoka] (n) bookshelf; bookcase; (P) [Add to Longdo]
書箱[しょそう, shosou] (n) (obsc) bookcase [Add to Longdo]
大阪白菜;大阪しろ菜[おおさかしろな, oosakashirona] (n) bok choy hybrid (Brassica campestris var. amplexicaulis) (pak choi, bokchoy) [Add to Longdo]
乳茸[ちちたけ;チチタケ, chichitake ; chichitake] (n) (uk) tawny milkcap mushroom (Lactarius volemus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝中社[cháo zhōng shè, ㄔㄠˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] KCNA; (North) Korean Central News Agency, #52,600 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kc
      n 1: one thousand periods per second [syn: {kilohertz}, {kHz},
           {kilocycle per second}, {kilocycle}, {kc}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top