ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jurys

JH UH1 R IY0   
269 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jurys-, *jurys*, jury
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jurys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jurys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jury[N] คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน, Syn. panel
jury[N] คณะลูกขุน, Syn. panel, jury panel
jury[VT] ตัดสินโดยคณะลูกขุน
injury[N] การทำให้เสียหาย (กฎหมาย), Syn. wrong, offense, damage
injury[N] อันตราย, See also: ความเสียหาย, Syn. harm, damage
injury[N] อาการบาดเจ็บ, See also: แผล, Syn. wound, pain, cut
juryman[N] คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย, Syn. juror
perjury[N] การให้การเป็นพยานเท็จ, See also: การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, Syn. untruthfulness, misrepresentation, Ant. truthfulness
grand jury[N] คณะลูกขุนซึ่งมีลูกขุน 12-33 คน
add insult to injury[IDM] ทำให้เลวร้ายขึ้น (โดยเฉพาะทำให้เศร้าเสียใจ, ทำให้อันตรายมากขึ้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm,hurt
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
jury-rig(จัว'รีริก) n. สายระโยงระยางชั่วคราว.
juryman(จัวร์'เมิน) n. =juror (ดู) pl. jurymen
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
injury(n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว
jury(n) คณะตุลาการ,คณะลูกขุน
juryman(n) ตุลาการ,ลูกขุน
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent injuryความพิการตลอดไป, ความเสียหายตลอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physical injuryการทำให้เสียหายแก่ร่างกาย, การได้รับทางร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perjury๑. การเบิกความเท็จ๒. ความผิดฐานเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal injuryการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal injuryการละเมิดสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real injuryความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden injuryความเสียหายฉับพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subornation of perjuryการสร้างพยานเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avert the injuryปัดป้องความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juryคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juryคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bodily injuryการบาดเจ็บทางร่างกาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily injuryการทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย, การทำร้ายร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious injuryการทำร้ายร่างกายโดยเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential damage; consequential injuryผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consequential injury; consequential damageผลเสียหายที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cause injuryทำให้เกิดความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direction to a juryคำสั่งศาลต่อคณะลูกขุน (ในข้อกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finding of a juryคำวินิจฉัยของคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatal injuryการกระทำที่เป็นเหตุให้ถึงตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injuryการบาดเจ็บ, การเสียหาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injuryความเสียหาย, การทำให้เกิดความเสียหาย, การทำให้เกิดอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury due to operations of warการบาดเจ็บจากการทำสงคราม, การเสียหายจากการทำสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injury, traumaticแผลบาดเจ็บ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury; trauma; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
violent injuryความเสียหายรุนแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verbal injuryการดูหมิ่นซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traumatic injuryแผลบาดเจ็บ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma; injury; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hung juryคณะลูกขุนที่มีความเห็นขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wound; injury; trauma๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
war injuryการบาดเจ็บจากสงคราม, การเสียหายจากสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
wilful and malicious injuryการจงใจทำให้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful and wanton injuryการทำร้ายร่างกายโดยจงใจและขาดการยับยั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juryคณะลูกขุน [TU Subject Heading]
Perjuryความผิดฐานให้การเท็จ [TU Subject Heading]
Anti-Egg White Injury Factorsสารต่อต้านอาการแพ้ไข่ขาว [การแพทย์]
Foreign Body Injuryอันตรายจากสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Minor injury[けいしょう] (n ) บาดเจ็บเล็กน้อย
penalty of perjuryบทลงโทษการให้การเท็จ
To add insult to injury (slang ) ทำให้บางคนรู้สึกแย่กว่าเดิมหลังจากที่คุณได้ทำให้เขาเจ็บใจหรือเสียใจไปแล้ว ex. After Adam broke up with me, he added insult to injury by telling me that his new girlfriend is my best friend.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought we'd sit in order, by jury numbers.ผมคิดว่าเราจะนั่งในการสั่งซื้อโดยตัวเลขที่คณะลูกขุน 12 Angry Men (1957)
The jury will now retire.คณะลูกขุนในขณะนี้จะเกษียณ 12 Angry Men (1957)
- I mean, I've never been on a jury before.- ฉันหมายความว่าฉันไม่เคยอยู่ในคณะลูกขุนก่อน 12 Angry Men (1957)
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน 12 Angry Men (1957)
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)
What do you mean? There are no secrets in a jury room. I know who it was.สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร มีความลับไม่มีในห้องคณะลูกขุนมี ฉันรู้ว่าที่มันเป็น 12 Angry Men (1957)
If you wanna hang this jury, go ahead.ถ้าคุณอยากจะแขวนลูกขุนนี้ไปข้างหน้า 12 Angry Men (1957)
OK. I'll call off your jury numbers. One?ตกลง ผมจะโทรออกหมายเลขคณะลูกขุนของคุณ หนึ่ง? 12 Angry Men (1957)
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
This kid wouldn't stand a chance with another jury, and you know it.เด็กคนนี้จะไม่ยืนโอกาสกับคณะลูกขุนอื่นและคุณจะรู้ว่า 12 Angry Men (1957)
No jury can declare a man guilty unless it's sure.No jury can declare a man guilty unless it's sure. 12 Angry Men (1957)
I say we're a hung jury.I say we're a hung jury12 Angry Men (1957)
You expect this jury to believe that decorated police officers... would risk their career and their reputation... by threatening your father?คุณคาดหวังว่าคณะลูกขุนนี้จะเชื่อ ที่ตกแต่งเจ้าหน้า? อาชีพของพวกเขาจะมีความเสี่ยง และชื่อเสียงของพวกเขา โดยขู่พ่อของคุณหรือไม่ In the Name of the Father (1993)
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not. 12 Angry Men (1957)
The Count ordered me to bring you without injury.ท่านเคานท์สั่ง ไม่ให้เธอบาดเจ็บ Vampire Hunter D (1985)
It took the jury six hours to bring us in guilty..ใช้เวลาหกชั่วโมงในการไต่สวน ว่าพวกเราผิด Goodfellas (1990)
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Say that after a major injury accident.เอาเป็นว่า หลังจากประสบอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง Mannequin: On the Move (1991)
He's already wasted the jury's time, not to mention yours.หน้านวลของแกไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งของ DAESE Daily หรอก อะไรนะ Hero (1992)
The jury found you guilty.Hero ~ Episode 2 Hero (1992)
Did it occur to the jury that anybody could have stuck some of my clothes up the furnace ?I'm a real light sleeper, Childs. The Thing (1982)
Self-inflicted injury.ตัวเองบาดเจ็บบาดแผล How I Won the War (1967)
But that can only be achieved by injury to others.เพียงแค่ให้สำเร็จได้ โดยการทำร้ายผู้อื่น Suspiria (1977)
You were found guilty by a jury of your peers. The cops didn't follow the correct procedure with the evidence.อ่า ต้องขอโทษด้วยนะครับ Hero (1992)
This morning you told the jury about your background.เมื่อเช้าคุณบอกคณะลูกขุน เกี่ยวกับประวัติของคุณ Goodfellas (1990)
- Yes. Will you please point him out for the jury?กรุณาชี้ตัวเขาต่อหน้าคณะลูกขุนด้วย Goodfellas (1990)
- Yes. Can you point him out for the jury?กรุณาชี้ตัวเขาต่อหน้าคณะลูกขุนด้วย Goodfellas (1990)
Grand jury said that Nick Curran's girlfriend did it.คณะลูกขุนบอกว่า แฟนของ นิค เคอแรน เป็นคนทำ Basic Instinct (1992)
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง Gandhi (1982)
What about perjury, intimidation, falsifying evidence. Is that true?แล้วเรื่อง ให้ความเท็จ ขู่ หลักฐานปลอม เรื่องจริงรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
But you should know that sudden, serious brain injury causes the victim to bite down hard.แต่คุณควรรู้ว่าฉับพลันบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงทำให้เหยื่อที่จะกัดลงอย่างหนัก The Shawshank Redemption (1994)
They should be fuckin' killed, man. No trial, no jury, straight to execution.พวกเขาควรจะไอ้ฆ่าคน ไม่มีการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนไม่ตรงไปดำเนินการ Pulp Fiction (1994)
Her father broke some ribs, but Lucy suffered a serious head injury.พ่อของเธอกระดูกซี่โครงหัก แต่สมองลูซี่ถูกกระทบกระเทือนอย่างหนัก 50 First Dates (2004)
I never would've wished that injury on you.ฉันก็ไม่เคยต้องการให้คุณบาดเจ็บ Unbreakable (2000)
Maybe you should sleep with the jury, too.บางที เธอน่าจะไปนอนกับคณะลูกขุนด้วยนะ Legally Blonde (2001)
Five weeks of testimony led to a jury verdict of $425,000 in which the jury determined that the story they pressured us to broadcast the story we resisted telling was in fact false distorted or slanted.จนทำให้เราได้ค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์ คณะลูกขุนตัดสินว่า สารคดีที่สถานีกดดันให้เรานำออกอากาศ The Corporation (2003)
Uh, he suffered a head injury a few months ago.เขาได้รับบาดเจ็บทางสมอง เมื่อ 2-3 เดือนก่อนค่ะ Jumanji (1995)
Katherine Brewster, have you sustained injury?แคทรีน บรูเซอร์ บาดเจ็บตรงไหนบ้าง Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
When you conceal a serious injury and put my life at risk...คุณปิดเรื่องแผลหนักไว้แบบนี้ ทำให้ผมเสี่ยงชีวิตนะ Seven Years in Tibet (1997)
The next time you lie about an injury, Heinrich... you're off the team.คราวหน้าถ้าคุณโกหกเรื่องแผลอีกนะ ไฮน์ริช ผมเอาคุณออกจากทีมแน่ Seven Years in Tibet (1997)
The worst of the injury, however, was sustained to the right leg... in the form of a spiral fracture.จุดที่ร้ายแรงที่สุดคือ ขาขวากระดูกแตกเป็นรูปเกลียว Unbreakable (2000)
- And jury people.- และคณะลูกขุน Legally Blonde (2001)
The jury is out we see a lot of conflicting evidence about potential health risk.ยังไม่มีการตัดสินขั้นเด็ดขาด เราเห็นหลักฐานที่ขัดแย้งกันจำนวนมาก เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น The Corporation (2003)
Callahan Institute is the leading brain-injury clinic in the Pacific Rim.สถาบันคาราฮานเป็นคลินิครักษาผู้ป่วยทางสมองชั้นนำในแปซิฟิกนี้ 50 First Dates (2004)
Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the Good Book and taken an oath before Almighty God himself?คุณจะยินดีที่จะสาบานก่อนที่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ที่มีอยู่ในมือของคุณในหนังสือดี และนำคำสาบานก่อนที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจตัวเอง? The Shawshank Redemption (1994)
- Save it for the jury.- หาคนช่วยใหม่เถอะ Toy Story (1995)
How's the leg? My father has an old football injury.วิธีที่ขาหรือไม่ พ่อของฉันมีอาการบาดเจ็บฟุตบอลเก่า The Birdcage (1996)
That doesn't look so good to a jury.มันดูไม่ค่อยดีนักในสายตาของพวกลูกขุน Legally Blonde (2001)
Brooke, I believe you... but a jury is going to want an alibi.บรู๊ค ผมเชื่อคุณนะ แต่พวกลูกขุนต้องการพยานหลักฐาน Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juryThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
juryThere's no denying his ability as a pitcher, but he is rather injury-prone.
juryI was aching from the injury.
juryNone of the passengers escaped injury.
juryGrandpa fell down the stairs and got a serious injury.
juryThe long trip aggravated her injury.
juryIn an experiment I got hurt, and the injury was pretty serious.
juryShe stood in the court before judge and jury.
juryThey enrolled him as a jury member.
juryI'll take care that you don't meet with any injury.
juryThe loss of his sense of smell was due to a head injury.
juryIt's a very dangerous sport, where a slight mistake can lead to serious injury.
juryIt took Rei 20 days to get over her injury.
juryThe jury is hung.
juryHe walks with an awkward gait because of an injury.
juryAn injury is much sooner forgotten than an insult.
juryIt appears that her injury was pretty bad.
juryYou should not inflict any injury on others on any account.
juryI was called in for jury this morning, and I actually have to serve on a case.
juryI escaped injury, happily.
juryIn the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.
juryThe jury were asked to allow for the age of the accused.
juryHe added insult to injury.
juryAn injury put the shortstop out of action.
juryHe received a large sum of money in for his injury.
juryHis injury incapacitated him for work.
juryAn injury occurred during the physical education lesson.
juryThe jury has returned a verdict of guilty.
juryThe jury acquitted him of the crime.
juryNot all of the passengers escaped injury.
juryThe doctor treated her for her injury.
juryI had a whiplash injury two months ago.
juryMy brother may have to be operated on for the knee injury.
juryHe sustained an injury which will take a month to heal completely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน, Example: เขาถูกคณะลูกขุนลงมติชี้ขาดว่าผิดจริงตามฟ้อง, Thai definition: กลุ่มผู้พิจารณาผิดชอบในอรรถคดี ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน มีในสมัยก่อนและต่างประเทศ
ลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน ณ ศาลหลวง, คณะลูกขุน, Example: กฎหมายรัฐอิลลินอยส์บัญญัติให้ลูกขุนชุดใหญ่พิเศษนี้มีอายุหนึ่งเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาผิดชอบในอรรถคดีก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน
บาดแผล[N] wound, See also: cut, injury, Syn. รอยแผล, Example: หมอสั่งว่าอย่าให้บาดแผลถูกน้ำเป็นอันขาด, Thai definition: เนื้อหนังที่แยกออกเพราะถูกกระแทกโดยแรงหรือของมีคมบาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut   FR: blessure [f]
การบาดเจ็บ[n.] (kān bātjep) EN: injury   FR: blessure [f]
การบาดเจ็บภายใน[n. exp.] (kān bātjep phāinai) EN: intrinsic injury   
การบาดเจ็บที่หัวเข่า [n. exp.] (kān bātjep thī hūakhao) EN: knee injury   
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep thī khao) EN: knee injury   FR: blessure au genou [f]
การบาดเจ็บที่คอ[n. exp.] (kān bātjep thī khø) EN: neck injury   
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep thī sīsa) EN: head injury   FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   
การบาดเจ็บที่ตับ[n. exp.] (kān bātjep thī tap) EN: liver injury   
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep tø sīsa) EN: head injury   FR: blessure à la tête [f]
การให้การเท็จ[n. exp.] (kān hai kān thet) EN: perjury   FR: faux témoignage [m]
การละเมิดสิทธิ[n. exp.] (kān lamoēt sitthi) EN: legal injury ; infringement   
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammakān khatleūak) EN: selection committee ; jury   FR: comité de sélection [m]
คณะลูกขุน[n. exp.] (khana lūkkhun) EN: jury   
คอกลูกขุน[n. exp.] (khøk lūkkhun) EN: jury box   FR: banc des jurés [m]
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[n. exp.] (khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt) EN: negligent bodily injury   
ลูกขุน[n.] (lūkkhun) EN: jury ; juror   FR: juré [m] ; membre d'un jury [m]
ทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thamrāi rāngkāi) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury   

CMU English Pronouncing Dictionary
JURY    JH UH1 R IY0
INJURY    IH1 N JH ER0 IY0
JURY'S    JH UH1 R IY0 Z
PERJURY    P ER1 JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jury    (n) ʤˈuəʴriː (jh u@1 r ii)
injury    (n) ˈɪnʤəriː (i1 n jh @ r ii)
juryman    (n) ʤˈuəʴrɪmən (jh u@1 r i m @ n)
jurymen    (n) ʤˈuəʴrɪmən (jh u@1 r i m @ n)
perjury    (n) pˈɜːʴʤəriː (p @@1 jh @ r ii)
jury-box    (n) ʤˈuəʴrɪ-bɒks (jh u@1 r i - b o k s)
jury-mast    (n) ʤˈuəʴrɪ-maːst (jh u@1 r i - m aa s t)
jury-boxes    (n) ʤˈuəʴrɪ-bɒksɪz (jh u@1 r i - b o k s i z)
jury-masts    (n) ʤˈuəʴrɪ-maːsts (jh u@1 r i - m aa s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāng, ㄕㄤ, / ] injure; injury; wound, #750 [Add to Longdo]
[chuāng, ㄔㄨㄤ, / ] a wound; cut; injury; trauma, #1,605 [Add to Longdo]
重伤[zhòng shāng, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, / ] seriously hurt; serious injury, #7,857 [Add to Longdo]
受害者[shòu hài zhě, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ ㄓㄜˇ, ] person who suffers damage, injury etc; a casualty; a victim; those injured and wounded, #8,049 [Add to Longdo]
伤势[shāng shì, ㄕㄤ ㄕˋ, / ] condition of an injury, #8,337 [Add to Longdo]
创伤[chuāng shāng, ㄔㄨㄤ ㄕㄤ, / ] wound; injury; trauma, #9,209 [Add to Longdo]
烧伤[shāo shāng, ㄕㄠ ㄕㄤ, / ] burn (injury), #9,331 [Add to Longdo]
工伤[gōng shāng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] industrial injury, #11,443 [Add to Longdo]
受害[shòu hài, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] to suffer damage, injury etc; damaged; injured; killed; robbed, #13,305 [Add to Longdo]
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, / ] inflamed from infection or injury; inflamation, #18,480 [Add to Longdo]
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, / ] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure, #24,059 [Add to Longdo]
陪审团[péi shěn tuán, ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] jury, #27,527 [Add to Longdo]
误伤[wù shāng, ˋ ㄕㄤ, / ] to injure accidentally; accidental injury, #33,449 [Add to Longdo]
伪证[wěi zhèng, ㄨㄟˇ ㄓㄥˋ, / ] perjury, #50,473 [Add to Longdo]
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc, #72,377 [Add to Longdo]
暗伤[àn shāng, ㄢˋ ㄕㄤ, / ] internal (invisible) injury (damage), #91,649 [Add to Longdo]
鼻青眼肿[bí qīng yǎn zhǒng, ㄅㄧˊ ㄑㄧㄥ ㄧㄢˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] a black eye (成语 saw); serious injury to the face; fig. a setback; a defeat, #148,972 [Add to Longdo]
个人伤害[gè rén shāng hài, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] personal injury [Add to Longdo]
大陪审团[dà péi shěn tuán, ㄉㄚˋ ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] grand jury [Add to Longdo]
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, / ] bump; bruise; child's injury from falling [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschädigung {f}injury [Add to Longdo]
Eidbruch {m}; Meineid {m}perjury [Add to Longdo]
Geschworene {m,f}; Geschworener; Vereidigte {m,f}; Vereidigter | Geschworenen {pl} | die Geschworenenjuror | jurors | the jury [Add to Longdo]
Geschworene {m} | Geschworenen {pl}juryman | jurymen [Add to Longdo]
Jury {m}; Preisrichterausschuss {m}jury [Add to Longdo]
Jury {m}selection committee; panel of judges [Add to Longdo]
Körperverletzung {f} | fahrlässige Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | vorsätzliche Körperverletzungphysical injury; bodily injury | physical injury resulting from negligence | grievous bodily harm | mayhem [Am.] | malicious wounding [Add to Longdo]
Meineid {m} | Meineide {pl} | einen Meineid leisten | einen Meineid leistendperjury | perjuries | to perjure | perjuring [Add to Longdo]
Notsegel {n} [naut.]jury rig [Add to Longdo]
Personenschaden {m}personal injury; harm to persons [Add to Longdo]
Preisrichter {m}jury [Add to Longdo]
Schwurgericht {n}jury court [Add to Longdo]
Verbalinjurie {f}verbal injury [Add to Longdo]
Verletzung {f} | Verletzungen {pl}injury | injuries [Add to Longdo]
Verletzung {f} durch wiederholte Belastungrepetitive strain injury [Add to Longdo]
sterben (an) | sterbend | gestorben | du stirbst | er/sie stirbt | ich/er/sie starb | er/sie ist/war gestorben | ich/er/sie stürbe | stirb! | jung sterben | eines natürlichen Todes sterben | eines gewaltsamen Todes sterben | an einer Krankheit (einer Wunde) sterben | an einer Verletzung sterben | vor Hunger (Durst) sterben | ins Gras beißen; daran glauben müssen [ugs.]; sterben | ohne direkte Nachkommen sterben | tausend Tode sterbento die {died; died} (of; from) | dying | died | you die | he/she dies | I/he/she died | he/she has/had died | I/he/she would die | die! | to die young | to die a natural death | to die a violent death | die of an illness (from a wound) | to die from an injury | to die of hunger (thirst) | to bite the dust [coll.] | to die without issue | to die a thousand deaths [Add to Longdo]
einer Jury vorspielento perform in front of a jury [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
インジャリータイム;インジュリータイム[, injari-taimu ; injuri-taimu] (n) injury time [Add to Longdo]
ジュリー[, juri-] (n) (See 陪審) jury; (P) [Add to Longdo]
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
怪我[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P) [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P) [Add to Longdo]
害悪[がいあく, gaiaku] (n) harm; injury; evil (influence) [Add to Longdo]
害毒[がいどく, gaidoku] (n) harm; injury; mischief; poison; virus [Add to Longdo]
[ぜき, zeki] (suf) (hon) (abbr) (See 関取) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers [Add to Longdo]
関取[せきとり, sekitori] (n) ranking sumo wrestler in the makuuchi (senior-grade) or juryo (junior-grade) divisions; (P) [Add to Longdo]
危害[きがい, kigai] (n) injury; harm; danger; (P) [Add to Longdo]
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
偽証罪[ぎしょうざい, gishouzai] (n) crime of perjury [Add to Longdo]
偽誓[ぎせい, gisei] (n,adj-no) perjury; false oath [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]
業務上過失致死傷[ぎょうむじょうかしつちししょう, gyoumujoukashitsuchishishou] (n) professional negligence resulting in injury or death [Add to Longdo]
軽傷[けいしょう, keishou] (n) minor injury; (P) [Add to Longdo]
公傷[こうしょう, koushou] (n) occupational injury; (sumo) injury at official tournament [Add to Longdo]
挫滅[ざめつ, zametsu] (n,vs) crushing (injury) [Add to Longdo]
再十両[さいじゅうりょう, saijuuryou] (n) sumo wrestler re-promoted to juryo division [Add to Longdo]
裁判員制度[さいばんいんせいど, saiban'inseido] (n) citizen judge system; lay judge system; quasi-jury system [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]
自傷[じしょう, jishou] (n) self-mutilation; self-injury [Add to Longdo]
自傷癖[じしょうくせ, jishoukuse] (n) (practice of) self-injury; (habit of) self-harm [Add to Longdo]
自損事故[じそんじこ, jisonjiko] (n) self-inflicted accident; traffic accident where injury is caused by one's own negligence; one-car accident [Add to Longdo]
取り的;取的[とりてき, toriteki] (n) low-ranking unsalaried sumo wrestler (ranked below juryo) [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1,vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) {ling} (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1,vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) [Add to Longdo]
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] (n) {comp} receiving system [Add to Longdo]
受領者[じゅりょうしゃ, juryousha] (n) recipient [Add to Longdo]
受領書[じゅりょうしょ, juryousho] (n) receipt [Add to Longdo]
受領証[じゅりょうしょう, juryoushou] (n) receipt [Add to Longdo]
呪力[じゅりょく, juryoku] (n) magical power; mystical force [Add to Longdo]
十両筆頭[じゅうりょうひっとう, juuryouhittou] (n) two highest ranked wrestlers in juryo division (sumo) [Add to Longdo]
重傷(P);重手[じゅうしょう(重傷)(P);おもで, juushou ( juushou )(P); omode] (n) serious wound or injury; (P) [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) [Add to Longdo]
傷害[しょうがい, shougai] (n,vs,adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P) [Add to Longdo]
傷害罪[しょうがいざい, shougaizai] (n) (crime of) inflicting bodily injury [Add to Longdo]
傷害事件[しょうがいじけん, shougaijiken] (n) incident resulting in injury [Add to Longdo]
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death [Add to Longdo]
傷創[しょうそう, shousou] (n) wound; injury [Add to Longdo]
傷痍[しょうい, shoui] (n) wound; injury [Add to Longdo]
新十両[しんじゅうりょう, shinjuuryou] (n) sumo wrestler newly promoted to juryo division [Add to Longdo]
人身事故[じんしんじこ, jinshinjiko] (n) traffic accident resulting in personal injury or death [Add to Longdo]
損害[そんがい, songai] (n,vs) damage; injury; loss; (P) [Add to Longdo]
損傷[そんしょう, sonshou] (n,vs) damage; injury; (P) [Add to Longdo]
大怪我[おおけが, ookega] (n) serious injury [Add to Longdo]
大銀杏;大イチョウ[おおいちょう(大銀杏);おおイチョウ(大イチョウ), ooichou ( dai ichou ); oo ichou ( dai ichou )] (n) (1) large ginkgo tree; (2) ginkgo-leaf top-knot worn by makuuchi and juryo division sumo wrestlers [Add to Longdo]
大銀杏髷[おおいちょうまげ, ooichoumage] (n) ginkgo-leaf top-knot worn by makuuchi and juryo division sumo wrestlers [Add to Longdo]
大打撃[だいだげき, daidageki] (n) serious damage; injury or loss; heavy blow [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] receiving system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陪審[ばいしん, baishin] Jury, Schwurgericht, Geschworener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top