Search result for

june

(63 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -june-, *june*
Possible hiragana form: じゅね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
June[N] เดือนมิถุนายน
June[N] มิถุนายน
Juneau[N] ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐอลาสกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
june(จูน) n. มิถุนายน
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.

English-Thai: Nontri Dictionary
June(n) เดือนมิถุนายน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
June?จูน Walk the Line (2005)
June.จูน Walk the Line (2005)
They're normal april, june, and august.มันปกติ เมษา.. มิถุนา.. สิงหา.. Adverse Events (2008)
*That sweetly played in June*...*That sweetly played in JuneMade of Honor (2008)
Sometime before June 23, but I never knew the exact date, so I couldn't find the transcript.บางทีก่อนวันที่ 23 มิถุนา แต่ผมก็ไม่เีคยรู้วันที่แน่ชัด คือผมไม่เคยเจอใบเอกสารสำคัญ Frost/Nixon (2008)
The Watergate break-in of June 17th and the subsequent cover-up and investigation.คดีวอเตอร์เกทที่เกิดขึ้น ในวันที่ 17 มิถุนา และส่วนที่เกี่ยวข้อง และการสืบสวนสอบสวน Frost/Nixon (2008)
Well, the reason there is no evidence is because 18 and a half minutes of the conversation with Bob Haldeman from this June period have mysteriously been erased.ครับ เหตุผลคือมันไม่มีหลักฐาน แต่เรามี 18.30 นาที ของคำสนทนากับบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมน ในช่วงเดือนถุนายน Frost/Nixon (2008)
Now, you've always claimed you first learned of the break-in on June 23.เอาล่ะ ท่านมักพูดอยู่เสมอว่าท่านรู้เรื่อง การลักลอบเข้าไป เอาในที่ 23 มิถุนายน Frost/Nixon (2008)
I just want to say though, it's just till June.แค่ฉันต้องการจะบอก มันจะเป็นไปจนถึงมิถุนายน Doubt (2008)
Whatever the problem is, Donald just has to make it till June.ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรก็ตาม โดนัลด์จะต้องอยู่กับมันจนถึงเดือนมิถุนายน Doubt (2008)
It's just till June.มันก็แค่ให้ถึงเดือนมิถุนายน Doubt (2008)
- It's just till June.-มันก็แค่รอให้ถึงเดือนมิถุนายน Doubt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juneJanet and Bill are going to get hitched in June.
juneYour subscription expires with the June issue.
juneWe have a lot of rain in June.
juneAs a rule we have much rain in June in Japan.
juneWe'll meet next time at ten o'clock, June the first, next year.
juneCherries are ripe in June or July.
juneIf you are to finish the work before June, you will have to work much better.
juneShe is going to marry Mr Johnson on June 4.
juneThe hydrangea blooms in June.
juneGenerally speaking, there is little rain here in June.
juneThey are leaving in three days, that is to say June 10th.
juneThey are to be married in June.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิถุนายน[N] June, Syn. เดือนมิถุนายน, Example: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967, Thai definition: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม
มิถุนายน[N] June, Syn. เดือนมิถุนายน, Example: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967, Thai definition: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนมิถุนายน[n. exp.] (deūoen mithunāyon) EN: June   FR: mois de juin [m] ; juin [m]
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīwitchiwā) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune   
มิถุนา[n.] (mithunā) EN: June   FR: juin [m]
มิถุนายน[n.] (mithunāyon) EN: June   FR: juin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNE    JH UW1 N
JUNEK    JH UW1 N IH0 K
JUNES    JH UW1 N Z
JUNE'S    JH UW1 N Z
JUNEAU    JH UW1 N OW0
JUNEJO    JH UW0 N EY1 HH OW0
JUNELLA    JH UW2 N EH1 L AH0
JUNETTE    JH UW2 N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
June    (n) (jh uu1 n)
Junes    (n) (jh uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
オリンピックデー[, orinpikkude-] (n) Olympic Day (June 23rd) [Add to Longdo]
ジューン[, ju-n] (n) June [Add to Longdo]
ジューンブライド[, ju-nburaido] (n) June bride; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ[, june-bu] (n) Geneva; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
ジュネーブ条約[ジュネーブじょうやく, june-bu jouyaku] (n) Geneva Convention [Add to Longdo]
ジュネット[, junetto] (n) {comp} JUNET [Add to Longdo]
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六月[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month [Add to Longdo]
朱诺[Zhū nuò, ㄓㄨ ㄋㄨㄛˋ, / ] Juneau, capital of Alaska [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジュネット[じゅねっと, junetto] JUNET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 June \June\, n. [L. Junius: cf. F. Juin. So called either from
   Junius, the name of a Roman gens, or from Juno, the goddess.]
   The sixth month of the year, containing thirty days.
   [1913 Webster]
 
      And what is so rare as a day in June?
      Then, if ever, come perfect days.    --Lowell.
   [1913 Webster]
 
   {June beetle}, {June bug} (Zool.), any one of several species
    of large brown beetles of the genus {Lachnosterna} and
    related genera; -- so called because they begin to fly, in
    the northern United States, about the first of June. The
    larv[ae] of the June beetles live under ground, and feed
    upon the roots of grasses and other plants. Called also
    {May bug} or {May beetle}.
 
   {June grass} (Bot.), a New England name for Kentucky blue
    grass. See {Blue glass}, and Illustration in Appendix.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 June
   n 1: the month following May and preceding July

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 jun.
 
 1. (kıs.) Junior, June.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top