Search result for

jock

(53 entries)
(0.0908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jock-, *jock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jockey[VT] โกง, See also: หลอกลวง, Syn. cheat, trick
jockey[VI] ขี่ม้าแข่ง
jockey[N] นักขี่ม้าแข่งอาชีพ
jockey[N] ผู้ขับขี่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้นำทาง, ผู้ขับ
jockstrap[N] กระจับป้องกันอวัยวะเพศของนักกีฬาชาย
jockey for[PHRV] ผลักหรือเบียดผู้อื่นเข้าข้างทางเพื่อชนะการแข่งขัน (การแข่งม้า)
jockey for[PHRV] แข่งขันหรือแย่งชิงเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jock(จอค) n. หนุ่มบ้านนอก,หนุ่มผู้ไร้เดียงสา
jockey(จอค'คี) n. นักขี่ม้าแข่งอาชีพ,คนขี่ม้าแข่ง,คนนำทาง vt. ขี่ม้าแข่ง,นำร่อง,จัดการ,โกง,หลอกลวง,โยกย้ายพลิกแพลง vi. หาผลประโยชน์ด้วยการพลิกแพลงหลอกลวง,โกง, Syn. plot,scheme
jocko(จอค'โค) n. ลิงซิมแพนซี,ลิง
jockstrap(โจค'สแทรพ) n. กระจับหุ้มบังอวัยวะสืบพันธุ์ของชายในการแข่งกีฬา
disc jockeyn. ดูdisk jockey
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ

English-Thai: Nontri Dictionary
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jockey wheelล้อปรับสายพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I kinda hit that last night, so now she's all on my jock.เมื่อคืนฉันเหมือนถูกตี ดังนั้นตอนนี้เธอทำให้ฉันคลั่ง The Itch (2008)
So she's all on my jock.ดังนั้นเธอเลยทำให้ฉันคลั่งไคล้ The Itch (2008)
- Look, you got your jocks...ตรงโน้นอะ.. Superhero Movie (2008)
What's your jock size, Melissa?ไม่รู้สิ ขนาดของ หนุ่มเธอ หล่ะเท่าไหร่ เมลิสา Made of Honor (2008)
Where a jock can cook up a mean crème brûlée.ที่ที่นักกีฬาอบครีมบูเล่ได้ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Look, I've tried a stop route, a jock program,เอาล่ะ, ฉันพยามทำทุกวิถีทางแล้ว Shut Down (2008)
I didn't know you were such a jock.ฉันไม่เคยรู้เลยว่าคุณเคยเป็นนักกีฬาได้ขนาดนั้น Up in the Air (2009)
You, you jocks... you popular kids... you always thought you were better than everybody else.นายมันพวกนักกีฬา ใครๆ ก็อยากรู้จักนาย นายคิดอยู่เสมอว่านายน่ะมันดีกว่าคนอื่นๆ After School Special (2009)
Just make sure your fucking taco jockeys don't fuck it up.ก็แค่อยากแน่ใจว่าคนขายทาโก้ของนายจะไม่ทำพัง Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
And you leave the detective work to the desk jockeys.แล้วปล่อยให้งานนักสืบ เป็นของพวกนั่งโต๊ะทำเถอะ Bulletproof (2009)
Your jocks, your popular kids, up in the penthouse.พวกเด่นๆ ดังๆ เชิญที่เพ้นท์เฮ้าส์ Pilot (2009)
I've been a jock, student leader, professional ballplayer, an educator.ผมเคยได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำนักเรียน นักกีฬาเล่นบอลมืออาชีพ การศึกษา The Pickle Jar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jockBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
jockHe is out and away the best jockey.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขี่ม้าแข่ง[n. exp.] (khon khī mā khaēng) EN: jockey   FR: jockey [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOCK    JH AA1 K
JOCKS    JH AA1 K S
JOCKEY    JH AA1 K IY0
JOCKEYS    JH AA1 K IY0 Z
JOCKEYING    JH AA1 K IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jockey    (v) (jh o1 k ii)
jockeys    (v) (jh o1 k i z)
jockeyed    (v) (jh o1 k i d)
jockeying    (v) (jh o1 k i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jockey {m}; Jockei {m}jockey [Add to Longdo]
Jockeymütze {f}jockey cap [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P) [Add to Longdo]
リーディングジョッキー[, ri-deingujokki-] (n) leading jockey [Add to Longdo]
陰金[いんきん, inkin] (n) (abbr) (See 陰金田虫) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
陰金田虫[いんきんたむし, inkintamushi] (n) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
頑癬[がんせん, gansen] (n) (See 白癬) ringworm (of the groin); jock itch; tinea cruris [Add to Longdo]
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jockstrap \jock"strap`\ (j[o^]k"str[a^]p), n.
   1. A supporting undergarment for the external genitals worn
    by men engaging in vigorous athletic sports or strenuous
    exercise; called also {athletic supporter} and {jock}.
 
   Syn: jock; athletic supporter.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jock \jock\ n.
   1. a person trained to compete in sports; an athlete.
    [WordNet sense 1]
 
   Syn: athlete.
     [WordNet 1.5]
 
   2. A jockstrap.
    [PJC]
 
   3. A {disk jockey}.
    [PJC]
 
   {shock jock} a radio talk-show host who is notorious for
    voicing unpopular, controversial, or shocking opinions
    guaranteed to offend many people.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jock
   n 1: a person trained to compete in sports [syn: {athlete},
      {jock}]
   2: a support for the genitals worn by men engaging in strenuous
     exercise [syn: {athletic supporter}, {supporter},
     {suspensor}, {jockstrap}, {jock}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 jock
  n.
 
   1. A programmer who is characterized by large and somewhat brute-force
   programs. See {brute force}.
 
   2. When modified by another noun, describes a specialist in some particular
   computing area. The compounds compiler jock and systems jock seem to be the
   best-established examples.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top