Search result for

jo

(227 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jo-, *jo*
Possible hiragana form: じょ
English-Thai: Longdo Dictionary
johore(name) รัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy
the john(n slang) ห้องน้ำ, S. toilet, restroom, WC
blow job(slang) โอฐกาม, S. oral sex,
keeping up with the joneses(phrase ) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
job[N] การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง), Syn. theft, crime
job[N] ความรับผิดชอบ, See also: หน้าที่, Syn. duty, responsibility
job[N] งาน, See also: อาชีพ, การทำมาหากิน, Syn. occupation, profession, career
job[N] งาน, See also: ชิ้นงาน, Syn. task, assignment
job[VT] มอบหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
jog[VT] กระตุกเบาๆ, See also: กระทุ้งเบาๆ, เขย่าเบาๆ, Syn. nudge, shake, prod
jog[N] การกระทุ้งเบาๆ, See also: การกระตุกเบาๆ, การเขย่าเบาๆ, การสะกิดเบาๆ, Syn. nudge, push, shake
jog[N] การวิ่งเหยาะๆ, See also: การวิ่งช้าๆ
jog[VI] วิ่งเหยาะๆ, See also: วิ่งช้าๆ, Syn. trot, lope
jog[N] พื้นผิวที่ไม่เรียบหรือไม่สม่ำเสมอ, See also: รอยบากหรือสิ่งที่นูนออกมา, Syn. projection, notch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jo(โจ) n. คนรัก ที่รัก
joan of arc(โจน'อัฟอาร์ค) วีรสตรีและผู้รับทุกข์เพื่อคนอื่นของฝรั่งเศส
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
job casen. กล่องใส่ตัวพิมพ์,ที่ใส่ตัวพิมพ์
job control languageภาษาควบคุมงานใช้ตัวย่อว่า JCL หมายถึง คำสั่งที่จะกำหนดระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยติดต่อผ่านทางระบบปฏิบัติการ (operating system) ว่า จะทำงานต่าง ๆ อย่างไร ใช้รหัสใดเพื่อสื่อสารให้ระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานให้ อาจจะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกหาแฟ้มข้อมูลบางแฟ้ม รวมทั้งการใช้อุปกรณ์รับข้อมูลหรืออุปกรณ์แสดงผลชนิดใด
job control programชุดคำสั่งควบคุมงานหมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมชุดหนึ่ง ที่มีหน้าที่ควบคุมสายงานในการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่อ่านข้อมูลเข้าไปเก็บ กำหนดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์หรือชุดคำสั่งใดบ้าง (เช่น ตัวแปลภาษาใด) กำหนดการเริ่มกระทำการ (execute) และการส่งผลที่คำนวณแล้วไปยังเครื่องพิมพ์ ฯมีความหมายเหมือน job control language
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
job holdern. ผู้มีงานทำ,ผู้มีอาชีพ,ข้าราชการ
job hoppingn. การเปลี่ยนอาชีพ,การเปลี่ยนงาน
job huntern. ผู้หางานทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
job(n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่
job(vt) ขายส่ง,ให้เช่า,เหมาให้ทำ,มอบงาน
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง,จ๊อกกี้,คนนำร่อง,คนนำทาง
jocose(adj) ขบขัน,ร่าเริง,ตลกคะนอง,ขี้เล่น
jocular(adj) ขบขัน,ตลก,ชวนหัว
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
jog(vt) วิ่งเหยาะๆ,เขย่า,กระตุก,กระทุ้ง,ทิ่ม,ผลัก
JOHN John Bull(n) ชาวอังกฤษ,ชาติอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jobงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jobงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job control languageภาษาควบคุมงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job control language (JCL)ภาษาควบคุมงาน (เจซีแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job descriptionคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
job evaluationการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
job managementการจัดการงาน [ใช้ในโอเอส] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job mobilityการเปลี่ยนงาน, การเคลื่อนที่ทางงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
job queueคิวงาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
job scheduler๑. โปรแกรมจัดลำดับงาน๒. ผู้จัดลำดับงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Job งาน [คอมพิวเตอร์]
Jobงาน [การบัญชี]
Job analysisการวิเคราะห์งาน [TU Subject Heading]
Job cardใบสั่งงาน [การบัญชี]
Job costต้นทุนงานสั่งทำ [การบัญชี]
Job costingวิธีต้นทุนงานสั่งทำ [การบัญชี]
Job creationการสร้างงาน [TU Subject Heading]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]
Job descriptionsรายละเอียดของงาน [TU Subject Heading]
Job dislocationการเปลี่ยนงาน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
job[จอบ] จอบ (Stang ฟันจอบ)
joe job (n slang ) งานที่น่าเบื่อ, งานที่ต่ำต้อย, งานที่ได้เงินน้อย, งานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถ
See also: S. menial task,
joie de vivre (n ) ความสุขของการใช้ชีวิต
journal (n ) ส่วนของแกนและเพลาที่วางอยู่บนฝาประดับเพลา
journal bearing (n ) ฝาประกบเพลา
joust (vt) การต่อสู้ระหว่างอัศวินบนหลังม้า (ภาษาโบราณ)
jovian (adj) เกี่ยวกับโจฟ หรือเทพจูปีเตอร์ หรือดาวพฤหัส
joy ride (คำแสลง) การขับรถเพื่อการสนุกสนานโดยขาดความระมัดระวัง,การขับรถที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ(มักเป็นรถที่ขโมยมา)
joyride (n ) การขับรถเรื่อยเปื่อย
joyriding (n ) การขโมยรถคนอื่นไปขับเล่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you like old joe?งั้นคุณก็ชอบตาแก่โจ? Chuck in Real Life (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
Hi. Somehow my job got mixed up with Jenny's, and I want to make sure there's no more confusion.โทษนะคะ ดูเหมือนว่างานของฉันจะซ้อนกับงานของเจนนี่ The Serena Also Rises (2008)
- My job, no thanks to you. - Don't you have socks to darn?นี่มันงานฉัน // อ่าว ไม่ใช่ถักถุงเท้าหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Great job ruining my seating chart.เธอทำได้เยี่ยมมาก เปลี่ยนผังของฉันซะเละไปหมด The Serena Also Rises (2008)
Watching you fail spectacularly gives me so much joy.เวลามองเธอร่วงจากตำแหน่งเนี่ยมันทำให้ฉันสนุกจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
I-I can't wait for you to join us at markworthfor the holidays--ผมแทบรอให้คุณไปเที่ยวกับเรา\ ที่มาร์คเวิร์ธไม่ไหวแล้ว The Ex-Files (2008)
This is Amanda. She'll be joining us for lunch.นี่อแมนด้า เธอจะมากินข้าวกับพวกเรา The Ex-Files (2008)
- Do you mind if I join you? - I do, yes. Uh, I'm dining with Blair.เป็นไรไหมผมจะร่วมโต๊ะกับคุณ\เป็นละ อ่า ผมกำลังกินข้าวกับแบร์ Never Been Marcused (2008)
A much better job than I could've ever done.เธอทำงานได้ดีมากกว่าที่ฉันเคยทำมา Never Been Marcused (2008)
"Tip number one-- don't fall asleep on the job.เคล็ดลับอันดับแรก อย่าเผลอหลับในงาน Never Been Marcused (2008)
Serena's at breakfast, and eric's out with jonathan.เซรีน่าออกไปทานอาหารเช้า ส่วนเอริคก็ออกไปกับโจนาธาน O Brother, Where Bart Thou? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joAbility to operate a computer is critical for this job.
joA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
joAccording to John, the bank closes at 3 p.m.
joA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
joA farewell meeting was held in honor of Mr Jones.
joA farewell party was held in honor of Mr Jones yesterday.
joA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
joAfter her maternity leave, she resumed her old job.
joAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
joAfter I had finished the job, I went to bed.
joAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
joAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมวง[V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
สมทบทุน[V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
แก๊ก[N] joke, Syn. มุข, Example: นักเขียนการ์ตูนคนใดไม่มีแก๊กก็เขียนการ์ตูนไม่ได้, Count unit: แก๊ก, Notes: (อังกฤษ)
ตำแหน่งงาน[N] vacancy, See also: job, position, work, Example: บริษัทนี้มีตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ฐานะทางการงาน
เป็นหนึ่งเดียว[V] unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai definition: สามัคคีกลมเกลียว
ไร่นาสวนผสม[N] joint plantation, Count unit: ไร่
ศาลเจ้า[N] joss house, Count unit: ศาล
ศาลพระภูมิ[N] joss house, Syn. ศาล, Count unit: ศาล, หลัง
สนธิ[V] join
สมทบ[V] join, See also: associate, Syn. รวมเข้าด้วยกัน, ร่วมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūphim) EN: read a newspaper   FR: lire un journal
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อัพเดท[v.] (apdēt ) EN: update   FR: mettre à jour
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
แบนโจ[n.] (baēnjō) EN: banjo   FR: banjo [m]
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JO    JH OW1
JON    JH AA1 N
JOH    JH OW1
JOB    JH AA1 B
JOG    JH AA1 G
JOE    JH OW1
JOT    JH AA1 T
JOO    JH UW1
JOB    JH OW1 B
JOS    JH OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jo    (n) (jh ou1)
Job    (n) (jh ou1 b)
Joe    (n) (jh ou1)
Joy    (n) (jh oi1)
job    (v) (jh o1 b)
jog    (v) (jh o1 g)
jot    (v) (jh o1 t)
joy    (v) (jh oi1)
Jose    (n) (h ou1 z ei)
Jong    (n) (y o1 ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
助言[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา
女王[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)
女性[じょせい, josei] (n) เพศหญิง
上部[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj な) แข็งแรง ทนทาน
冗談[じょうだん, joudan] (n) ล้อเล่น, มุขตลก, ขำขัน
条件[じょうけん, jouken] (n) เงื่อนไข
蒸気[じょうき, jouki] (n) ไอน้ำ
蒸気圧[じょうきあつ, joukiatsu] (n) ความดันไอน้ำ
乗客[じょうきゃく, joukyaku] (n) ผู้โดยสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
常温[じょうおん, jouon] (n ) อุณหภูมิปกติ
上記[じょうき, jouki] การเขียนมาแล้วข้างต้น
上京[じょうきょう, joukyou] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง
条項[じょうこう, joukou] ข้อกำหนด
漏斗 [じょうご, jougo] (n ) กรวย
錠剤[じょうざい, jouzai] (n) ยาเม็ด , See also: S. 丸薬,
乗算[じょうざん, jouzan] การคูณ , See also: S. 乗ずる,
乗車券[じょうしゃけん, joushaken] (n) ตั๋วโดยสารรถ หรือรถไฟ
常習犯[じょうしゅうはん, joushuuhan] ความไม่เข็ดหลาบ ทำความผิดจนเป็นเรื่องปกติ
縦軸[じょうじく, joujiku] (n ) แกนแนวตั้ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
情報[じょうほう, jouhou] Thai: ข้อมูล
女性[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman
常分数[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สภาพการณ์ English: circumstances
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation

German-Thai: Longdo Dictionary
joggen(vt) |joggte, hat gejoggt| วิ่งจ๊อกกิ้ง
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Job {m}job [Add to Longdo]
Job {m}racket [Add to Longdo]
Jobbearbeitung {f}; Auftragsbearbeitung {f}job processing [Add to Longdo]
Joch {n} | das Joch abschüttelnyoke | to shake off the yoke; to throw off the yoke [Add to Longdo]
Jochbein {n}; Jochbogen {m} [anat.]cheek-bone; malar bone; zygoma [Add to Longdo]
Jochbrücke {f}trestle bridge [Add to Longdo]
Jockey {m}; Jockei {m}jockey [Add to Longdo]
Jockeymütze {f}jockey cap [Add to Longdo]
Jod {n}iodine [Add to Longdo]
Jodsalbe {f}iodine ointment [Add to Longdo]
Jodsalz {n}iodized salt [Add to Longdo]
Jodtinktur {f}mercurochrome [Add to Longdo]
Joga {n}; Yoga {n}yoga [Add to Longdo]
Jogging {n} [sport]jogging [Add to Longdo]
Jodler {m} | Jodler {pl}yodeler | yodelers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
joconde(n) |f| ชื่อในภาษาฝรั่งเศสของภาพวาดเหมือนสตรีคนหนึ่ง ที่คนทั่วไปเรียกภาพนี้ว่า Mona Lisa ผลงานของ Leonardo Da Vinci จิตรกรชื่อก้องชาวอิตาลี ปัจจุบันภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Louvre กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
jouer au basket(phrase) เล่นบาสเก็ตบอล
Image:
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, See also: S. faire du foot,
Image:
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
journal(n) |m, pl. journaux| หนังสือพิมพ์
Image:
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV [Add to Longdo]
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
S状結腸[エスじょうけっちょう, esu joukecchou] (n) sigmoid colon [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三联书店[sān lián shū diàn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] Joint Publishing Co.,, Hong Kong [Add to Longdo]
交接[jiāo jiē, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ, ] join; connect [Add to Longdo]
先睹为快[xiān dǔ wèi kuài, ㄒㄧㄢ ㄉㄨˇ ㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] joy of first experience (成语 saw); the pleasure of reading sth for the first time [Add to Longdo]
公私合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ˊ, / ] joint public private operation [Add to Longdo]
共襄善举[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, / ] joint charity project; communal philantrophic undertaking [Add to Longdo]
共赴[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, ] joint participation; to go together [Add to Longdo]
汇演[huì yǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄢˇ, / ] joint performance [Add to Longdo]
卓越网[Zhuó yuè wǎng, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄨㄤˇ, / ] Joyo.com [Add to Longdo]
博尔赫斯[Bó ěr hè sī, ㄅㄛˊ ㄦˇ ㄏㄜˋ ㄙ, / ] Jorge Luis Borges [Add to Longdo]
原子科学家通报[yuán zǐ kē xué jiā tōng bào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Journal of Atomic Scientists [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
上下[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
上京[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
上位[じょうい, joui] Vorrang [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
上品[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上唇[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
上巻[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Jo \Jo\, n.; pl. {Joes}. [Etymol. uncertain.]
     A sweetheart; a darling. [Scot.] --Burns.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top