ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jim

JH IH1 M   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jim-, *jim*
Possible hiragana form: じん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jimmy[VT] งัดด้วยชะแลง, Syn. jemmy
jimmy[N] เหล็กงัดขนาดสั้น, See also: ชะแลงขนาดสั้น, Syn. crowbar, jemmy
jimjams[N] ความรู้สึกวิตกกังวลมาก (คำสแลง), Syn. jitters
jimjams[N] อาการที่เกิดจากการดื่มสุรามากเกินไป (คำสแลง), Syn. delirium tremens
Jim Crow[N] นโยบายการแบ่งแยกคนผิวดำ, See also: การเหยียดชนผิวดำ, Syn. Jim Crowism
Jim Crow[N] นิโกร (คำหยาบ)
jim-dandy[N] สิ่งที่ยอดเยี่ยม, See also: สิ่งที่ดีเลิศ
jimsonweed[N] ต้นลำโพง, Syn. Datura stramonium
Jimmy Riddle[SL] ฉี่, See also: ปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jim crow(จิม'โคร) n. การเหยียดคนผิวดำ, See also: jim-crow adj. ดูJim Crow Jim-crow adj. ดูJim Crow, Syn. Jim-Crowism.
jim-dandy(จิม'แดน'ดี) adj. ดีกว่า,ดีเลิศ
jimberjawed(จิม'เบอจอด) adj. ซึ่งมีคางล่างยื่นออก
jiminyคำอุทานแสดงความประหลาดใจ
jimminy injerj.คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
jimmy(จิม'มี) n. เหล็กงัดขนาดสั้น,ชะแลงขนาดสั้น. vt. วัดด้วยชะแลง., Syn. jemmy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jimson Weedลำโพง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You men start working on the dummies. Jim and Mongo, come with me.พวกคุณเริ่มทำตัวปลอมไป จิมกับมองโกมากับผม Blazing Saddles (1974)
Anyway, my name is Jim Goose.อย่างไรก็ตามชื่อของฉันคือ จิม กูส Mad Max (1979)
My name's Jim Goose, and everything's gonna be all right.ฉันชื่อ จิม กูส และทุกอย่างจะโอเค Mad Max (1979)
- I will, but Jim won't.- ฉันจะรับ แต่จิมไม่รับค่ะ Airplane! (1980)
Jim never has a second cup of coffee at home.อยู่ที่บ้านจิมไม่เคยดื่มกาแฟ 2 ถ้วย Airplane! (1980)
Jim never vomits at home.อยู่บ้าน จิมไม่เคยอาเจียน Airplane! (1980)
Big Jim was my friend. I'm handling this case personally.บิ๊กจิม ก็เป็นเพื่อนผม ผมถือว่านี่ เป็นเรื่องส่วนตัว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Big Jim had lots of friends.บิ๊กจิม มีเพื่อนเยอะมาก. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Where were you when my Jim needed you?แกอยู่ไหนตอนที่ จิม ต้องการให้แกช่วย ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Where were you when my Jim needed you?แกอยู่ไหนตอนที่ จิม ต้องการให้แกช่วย ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Cristo Lemonade Company was scheduled to deliver some refreshments to Big Jim that afternoon.บริษัท น้ำมะนาว คริสโท้ มีกำหนดการส่งเครื่องดื่ม ให้ บิ๊กจิม ในบ่ายวันนั้น The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I had nothing to do with taking a pop at Big Jim and I don't know who did, so unfortunately I have no clues to give you.ผมไม่มีสาเหตุที่จะยิง บิ๊กจิม และไม่รู้ว่าใครทำ และน่าเสียดาย ที่ผมไม่มีเบาะแสจะให้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jimAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.
jimAll but Jim came.
jimAs soon as Jim got home, he made a beeline for the rest room.
jimBill replaced Jim as captain.
jimDid anybody other than Jim see her?
jimDon't speak ill of Jim in his absence.
jimDo you know where Jim and Nancy are?
jimEither Jim or I have to tell her about it.
jimFirst of all I have to call on Jim.
jimHang on a minute .I'll call Jimmy.
jimHe is named Jim after his uncle.
jimHow does Jim come to school.

CMU English Pronouncing Dictionary
JIM JH IH1 M
JIMA JH IY1 M AH0
JIMI JH IH1 M IY0
JIM'S JH IH1 M Z
JIMMY JH IH1 M IY0
JIMMIE JH IH1 M IY0
JIMENA JH IH1 M AH0 N AH0
JIMBO'S JH IH1 M B OW0 Z
JIMMY'S JH IH1 M IY0 Z
JIMISON JH IH1 M IH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jim (n) ʤˈɪm (jh i1 m)
Jimmy (n) ʤˈɪmiː (jh i1 m ii)
jimmy (n) ʤˈɪmiː (jh i1 m ii)
jiminy (uh) ʤˈɪməniː (jh i1 m @ n ii)
jimmies (n) ʤˈɪmɪz (jh i1 m i z)
Jim Crow (n) ʤˌɪm-krˈou (jh i2 m - k r ou1)
jim-jams (n) ʤˈɪm-ʤæmz (jh i1 m - jh a m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即墨[Jí mò, ㄐㄧˊ ㄇㄛˋ, ] Jimo county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong, #48,379 [Add to Longdo]
即墨市[Jí mò shì, ㄐㄧˊ ㄇㄛˋ ㄕˋ, ] Jimo county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong, #62,902 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地元[じもと, jimoto] (n) ท้องถิ่น
事務所[じむしょ, jimusho] (n) สำนักงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じん, jin] (n ) ชาว คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่าสัญชาติ)
[じん, jin] (n ) ชาว, คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่าสัญชาติ)
[じん, jin, jin , jin] (n ) ชาว, คน (เขียนต่อท้ายชื่อประเทศ มีความหมายว่า "สัญชาติ")
腎炎[じんえん, jin'en] ไตอักเสบ
人工池[じんこういけ, jinkouike] ่บ่อน้ำที่มนุษย์ทำขึ้น,เป็นผู้สร้าง
人口甘味料[じんこうかんみりょう, jinkoukanmiryou] (n) น้ำตาลเทียม, น้ำตาลสังเคราะห์
人工降雨[じんこうこうう, jinkoukouu] (n) ฝนเทียม
人工呼吸を施す[じんこうこきゅうをほどこす, jinkoukokyuuwohodokosu] (modal verb) ผายปอด
人口稠密地[じんこうちゅうみつち, jinkouchuumitsuchi] (n) ที่ชุมนุมชน
腎臓[じんぞう, jinzou] (n ) ไต (อวัยวะ)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
事務[じむ, jimu] Thai: ธุรการ
地面[じめん, jimen] Thai: ผิวหน้าดิน
地面[じめん, jimen] Thai: พื้นดิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
いじましい[, ijimashii] (adj-i) piddling; paltry [Add to Longdo]
いじめられっ子;苛められっ子[いじめられっこ, ijimerarekko] (n) bullied child [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start [Add to Longdo]
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P) [Add to Longdo]
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
トラフィックマネジメント[とらふぃっくまねじめんと, torafikkumanejimento] traffic management [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
事務机[じむづくえ, jimudukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
地元[じもと, jimoto] lokal, Orts- [Add to Longdo]
地味[じみ, jimi] schlicht, einfach [Add to Longdo]
耳目[じもく, jimoku] Auge_und_Ohr, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
自慢[じまん, jiman] Prahlerei, Eigenlob, Duenkel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top