Search result for

jed

(53 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jed-, *jed*, j, je
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jedi.เจได Legacy of Terror (2009)
That a single Jedi equals 100 battle droids.เจไดคนเดียวก็ล้มดรอยด์ได้เป็นร้อยแล้ว Ambush (2008)
Jedi Master Yoda travels to secret negotiations on a remote neutral moonปรมาจารย์เจได โยดาจึงเดินทาง มาเจรจาอย่างลับๆที่ดาวไกลโพ้นแห่งหนึ่ง Ambush (2008)
It is not like the Jedi to be late.ไม่ใช่ปกติวิสัยของเจไดเลยนะ มาช้าอย่างนี้น่ะ Ambush (2008)
I am aware Master Yoda hopes you will allow the Jedi to build a Republic base in your system.ทราบมาว่าอาจารย์โยดา จะทูลขอพระองค์ให้เจได สร้างฐานที่มั่นในระบบดวงดาวนี้ Ambush (2008)
I ask, How can the Jedi protect you, if they cannot protect themselves?ขอกราบทูลถามหน่อยเถอะว่า เจไดจะคุ้มครองพระองค์ได้อย่างไร ในเมื่อพวกนั้นยังไม่มีน้ำยาคุ้มครองตัวเอง? Ambush (2008)
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?ฝ่าบาทยังต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เกี่ยวกับความอ่อนแอของเจได? Ambush (2008)
Master Yoda, of the Jedi Council this is.กระหม่อม อาจารย์โยดา แห่งสภาเจไดพะย่ะค่ะ Ambush (2008)
Master Jedi,ท่านเจได Ambush (2008)
He assures me that in this time of war, his droids can offer me greater security than your Jedi.เขาให้คำมั่นว่า ในภาวะสงครามอย่างนี้ ทัพดรอยด์ของเขาสามารถคุ้มครองข้า ได้ดีกว่าเจได Ambush (2008)
If Yoda is indeed the Jedi warrior you believe he is, let him prove it.หากแม้นว่าท่านโยดาเป็นยอดนักรบเจได อย่างที่ฝ่าบาทเชื่อว่าจริงแล้วล่ะก็ ก็คงต้องให้เขาพิสูจน์ Ambush (2008)
I will see the Jedi gets his "fair" fight.ข้าจะให้ให้รู้ว่า สู้แบบ "ยุติธรรม" เป็นยังไง Ambush (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
JED    JH EH1 D
JEDLICKA    Y AH0 D L IH1 S K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jedburgh    (n) (jh e1 d b r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
jedeแต่ละ
jede|+ คำนามเพศหญิง หรือ เป็นคำแทนนามเพศหญิง รูปประธานและกรรม| ทุกๆ เช่น Fast jede Frau mag Blumen. ผู้หญิงเกือบทุกคนชอบดอกไม้
jedem, See also: jede
jeden, See also: jede
jeden|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปกรรม| ทุกๆ เช่น Jeden Tag lernt er Französisch. เขาเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกวัน
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
jeder, See also: jede
jeder|+ คำนามเพศชาย หรือ เป็นคำแทนนามเพศชาย รูปประธาน| ทุกๆ เช่น Jeder in meiner Familie ist groß. ทุกคนในครอบครัวของผมสูงใหญ่ (jeder = jeder Mann), Jeder Film ist auf Deutsch. ภาพยนตร์ทุกเรื่องเล่นเป็นภาษาเยอรมัน
jederzeit(adv) ทุกเวลา, เสมอ เช่น Du kannst mich jederzeit besuchen. เธอสามารถมาหาฉันได้ตลอดเวลานะจ๊ะ, See also: S. immer,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jede Mengeall sorts of [Add to Longdo]
jede; jedereach [Add to Longdo]
jede Mengeaplenty [Add to Longdo]
jeden Augenblickat a moment's notice [Add to Longdo]
jedenfallsat all events [Add to Longdo]
jedenfallsanyway [Add to Longdo]
jederall [Add to Longdo]
jedereachone [Add to Longdo]
jederevery [Add to Longdo]
jedereverybody [Add to Longdo]
jeder derwhoso [Add to Longdo]
jeder Zweiteevery other [Add to Longdo]
jeder; alleevery [Add to Longdo]
jedermanneveryone [Add to Longdo]
jedermannall and sundry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉达[Jí dá, ㄐㄧˊ ㄉㄚˊ, / ] Jeddah (Saudi city, on Red Sea) [Add to Longdo]
绝地[jué dì, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧˋ, / ] Jedi [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
各々[おのおの, onoono] jeder, jedes [Add to Longdo]
各国[かっこく, kakkoku] jedes_Land, alle_Laender [Add to Longdo]
各地[かくち, kakuchi] jeder_Ort, jede_Gegend, verschiedene_Gegenden [Add to Longdo]
各種[かくしゅ, kakushu] jede_Art, verschiedene_Sorten [Add to Longdo]
[まい, mai] JEDER, JEDES [Add to Longdo]
[まい, mai] jeder, jedes [Add to Longdo]
毎年[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]
毎年[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jacksnipe \Jack"snipe`\, n. (Zool.)
   (a) A small European snipe ({Limnocryptes gallinula}); --
     called also {judcock}, {jedcock}, {juddock}, {jed}, and
     {half snipe}.
   (b) A small American sandpiper ({Tringa maculata}); -- called
     also {pectoral sandpiper}, and {grass snipe}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top