Search result for

jackett

(53 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jackett-, *jackett*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jackett มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jackett*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Couple of inches off the sleeves, a little off the skirt... and you'll look just fine.Die Ärmel müssen ein wenig kürzer... Das Jackett auch, dann siehst du toll aus. Atlantic City (1980)
I took the blue one.Ich hab 'n blaues Jackett genommen, wegen der Augen. The Umbrella Coup (1980)
That guy, Suniak or whatever his name is he's carrying a pistol under his jacket.Dieser Typ, Suniak oder wie er heißen mag er trägt eine Pistole unter seinem JackettPatrick Still Lives (1980)
- Rozzers with guns. Unforgettable!Diese romantischen Jungs mit Smith Wessons unter ihrem JackettThe Death List (1981)
Madam, perhaps you'd like to eat your luggage.Madam, wie wär's, wenn sie an Ihren Jackettkronen ersticken würden? Stripes (1981)
I'm returning his jacket.Ich bringe ihm sein JackettGodard's Passion (1982)
I'm returning your jacket.Ich bringe dir dein JackettGodard's Passion (1982)
I think it has to do with those guys with the plaid sports coats.Das hat, glaube ich, was mit diesen Kerlen - in den Jacketts zu tun. Sudden Death (1983)
The men that I told you about in the plaid sports jackets.Die Männer in den Jacketts, von denen ich dir erzählt habe. Sudden Death (1983)
And, uh, you're in desperate need of about three or four more sports jackets... to fill out the back rack.Und Sie suchen verzweifelt nach drei oder vier neuen Sportjacketts, um die Garderobe aufzufüllen. The Great McCarthy (1984)
These guys waited outside and the only reason they came in was because they saw two men with bulges in their jackets going in.Diese Jungs warteten also. Der einzige Grund, warum sie reinkamen, war, weil sie Verdächtige mit Beulen in ihren Jacketts reingehen sahen. Beverly Hills Cop (1984)
Sir, it's $147.50 for the robe and $30 for the windbreaker.Sir, das Jackett kostet 147,50 $... und die Windjacke 30 $. Moscow on the Hudson (1984)
I have it right here, but we require a jacket and tie for the dining room.Hier steht es, aber im Speisesaal benötigen Sie Jackett und Schlips. Top Secret! (1984)
Came in with a cardigan. They wanted him to put on one of their jackets. - Okay, Michael?Er trug eine wunderschöne Strickjacke und sollte ein Jackett anziehen. The Woman in Red (1984)
It's supposed to fit like a jacket.Passen sollte es wie ein JackettCustom Made Killer (1985)
A solid marketing approach. Comfort, style, luxury, and at prices you can afford.Wie soll ich als Geschäftsmann auftreten, wenn ihr meinen Stil mit diesem billigen Jackett ruiniert, Jackson? Made for Each Other (1985)
-Jacket on.Jackett an. Burn Out (1985)
My jacket is caught here.Mein Jackett hängt fest. National Lampoon's European Vacation (1985)
- Blix will have jackets we could use.- Blix hat bestimmt Jacketts für uns. Out of Africa (1985)
- So I need a white jacket and a black tie.- Legen Sie das weiße Jackett raus. A View to a Kill (1985)
Hey, that's a rad jacket, I like that, I like that.Hey, krasses Jackett, gefällt mir, gefällt mir. Keep Smiling (1986)
And bring a jacket, will you?Und bring ein Jackett mit. Steele in the Running (1986)
- I'm just gonna get my jacket. I won't be a minute.- Ich hol nur noch schnell mein JackettSteele in the Spotlight (1986)
What about a lightish jacket with a darkish waistcoat?Wie wäre es mit einem helleren Jackett und einer dunkleren Weste? The Ministerial Broadcast (1986)
Maybe you better put your coat on.Vielleicht ziehen Sie besser Ihr Jackett über. Crossroads (1986)
I took a bath ... put on fresh underwear, a new jacket, even a tie. Then I sat down in the chair to see what I'd made, through her eyes, as it were.zog mir frische Wäsche an, ein neues Jackett, sogar einen Schlips, und dann setzte ich mich in ihren Sessel, blickte hinaus, The Sacrifice (1986)
You know that old jacket you were going to throw out ?Du hast doch so ein Jackett, das du wegwerfen wolltest. - Ja. Some Enchanted Evening (1987)
- Wait! Take your coat!- Wollen Sie ohne Jackett los? D. O. A.: MacGyver (1987)
Beige Jacket... Jeans... Tennis Shoes.Ein beiges Jackett, Jeans und Tennisschuhe. The Bedroom Window (1987)
Beige jacket, blue jeans, tennis shoes.- Beiges Jackett, Jeans, Tennisschuhe. The Bedroom Window (1987)
The buttons popped off his jacket...- Die Knöpfe platzten von seinem Jackett... The Belly of an Architect (1987)
- Jacket?- JackettThe Belly of an Architect (1987)
The only clues were three small buttons from a man's blazer."Die einzigen Indizien "sind 3 Knöpfe von einem Herrenjackett." The Cry of the Owl (1987)
Damon, were you down in wardrobe yet? They've got your new jackets.Deine neuen Jacketts sind fertig. The Running Man (1987)
- Got a coat and tie?- Hast du Jackett und Krawatte? Some Kind of Wonderful (1987)
Roberto, the jacket.Roberto, das JackettThe Big Blue (1988)
This jacket is a Ralph Lauren!Dieses Jackett ist von Ralph Lauren! My Stepmother Is an Alien (1988)
See what did it? Ronnie put his jacket on the chair and it had brass buttons.Ron hat sein Jackett über der Stuhllehne und es hatte Metallknöpfe. My Stepmother Is an Alien (1988)
I'm taking her.- In dem JackettTorn Between Two Lovers (1989)
I'm taking her.Was stimmt mit dem Jackett nicht? Torn Between Two Lovers (1989)
Nothing, if you happen to sell buicks.Und was ist mit deinem Jackett? Was ist damit? Torn Between Two Lovers (1989)
Hey, this jacket comes off.Warum nicht? Hast du Angst um dein JackettTorn Between Two Lovers (1989)
Yeah? We'll see if you head does, too.Hey, das Jackett kann man ausziehen. Torn Between Two Lovers (1989)
They're hanging up their jackets.Sie hängen ihre Jacketts auf. Torn Between Two Lovers (1989)
All right. 11:30.Oh, und sag Randy, dass es mir leidtut, dass ich sein Jackett beleidigt hab. Torn Between Two Lovers (1989)
He just gave me that jacket.Er gab mir dieses JackettFraternity of Thieves (1989)
Was Mike ever alone with this jacket?War Mike alleine mit diesem JackettFraternity of Thieves (1989)
Just your jacket.Nur das JackettLast Exit to Brooklyn (1989)
This jacket's too tight.Das Jackett ist zu eng. Who's Harry Crumb? (1989)
The State offers as evidence from the defendant's suitcoat a hair identified by the Police Crime Lab as that of the deceased.MOLTO: Der Staat hat folgende Beweise: Vom Jackett im Schrank des Angeklagten, ein vom Polizeilabor identifizierten Haar der Toten. Presumed Innocent (1990)

CMU English Pronouncing Dictionary
JACKETT    JH AE1 K AH0 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mantel {m}; Jacke {f}; Jackett {n} | Mäntel {pl}; Jacken {pl}coat | coats [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top