ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jacken

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacken-, *jacken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jacken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jacken*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know a wonderful psychiatrist with a divine straitjacket... just your size.Ich kenne einen wunderbaren Psychiater der traumhafte Zwangsjacken besitzt, genau in deiner Größe. The Tingler (1959)
Off with your coats.Schnell, die Jacken aus. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
Come on, here are your coats.Los, beeil dich. Hier sind die Jacken. Rocco, zieh dich an. Rocco and His Brothers (1960)
Let me hold your coat.- Ich halte eure JackenTwo Rode Together (1961)
18 for sweaters.18 Knöpfe für Strickjacken, 12 Schnallen für Gürtel! War of the Buttons (1962)
The keys are in my jacket.Ich hab die Schlüssel in der Jackentasche. Le Doulos (1962)
Shh. Put on your coat.Zieht eure Jacken an. The Birds (1963)
There's some paper in my coat pocket.In meiner Jackentasche findest du Papier. First Men in the Moon (1964)
If you have a barney, can I hold your coat?-Ich halte solange eure JackenA Hard Day's Night (1964)
-We found this stub in the pocket.Sie haben einen Zettel in der Jackentasche vergessen. The Soft Skin (1964)
Looks like the Union jackets you gave us didn't quite fit, Major.Ihre Unionisten-Jacken haben uns wohl nicht gut gepasst, Major. Major Dundee (1965)
-Forgive me, straitjackets.- Zwangsjacken, meinen Sie. The Sound of Music (1965)
Will there... be much noise when it happens?Ist das so laut, dass die Nachtjacken umfallen? Möglich. The Safecracker Suite (1966)
We need quilted pants like airmen.Thermojacken müsste man haben, wie die Flieger. Spur der Steine (1966)
Go and get your coats quickly, then.Dann holt schnell eure JackenA Man and a Woman (1966)
Just hand your coats to old sourpuss here.Und bitte die Jacken dem Miesepeter übergeben. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
It's short for "Firm, Impartial Nazi Kommandant." Fink.Kurz für "feindberührungsscheue, ideenpissende Nachtjackenkausalflöte." A Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
Everything in here belongs to me.Mir gehört alles in diesem Raum. Wo sind meine Jacken und Hosen? The War Wagon (1967)
Check their vests and coats out good.Prüfe ihre Westen und JackenWaterhole #3 (1967)
Put one in each pocket of your jacket.Steck je eine in deine Jackentasche. The Devil Rides Out (1968)
We found some money in your husband's suit.Wir haben in der Jackentasche Ihres Mannes Geld gefunden. Hot Millions (1968)
What about your top button?Was ist mit Ihrem oberen Jackenknopf? Battle of Britain (1969)
We'd stop about 20 paces. We'd get out, we'd shake hands... then we'd button up and do battle, just the two of us.Wir gingen 20 Schritte, dann gäben wir uns die Hand... würden die Jacken zuknöpfen und gegeneinander kämpfen. Patton (1970)
Uh, of course, if you'd like to throw in new overcoats, new jackets, new woolen pants...Wenn Sie natürlich ein paar neue Mäntel und Jacken und warme Unterwäsche... Look at the Pretty Snowflakes (1971)
- I'd like to see some jackets.- Ich suche nach JackenBorn to Win (1971)
-Six hundred field jacket.- 600 Feldjacken$ (1971)
Their cloth caps and their cardigans And their transistor radios And their sunday mirrorsMit ihren komischen Mützen, Strickjacken und Transistorradios... The All-England Summarise Proust Competition (1972)
They used to tie them up like little lunatics in straitjackets and they stuffed socks in their bras.Eingeschnürt haben sie sie seinerzeit, wie kleine Verrückte in Zwangsjacken. Und sie haben ihre BHs mit Socken ausgestopft. The Last House on the Left (1972)
Are you suggesting Latunski, ...that yours dollars are also fake?Dann wären auch die amerikanischen Dollars falsch, die der Kritiker Latunski in seiner linken Jackentasche hat. The Master and Margaret (1972)
I stood on those stairs, looking down, and realising that my coat sleeve button, the banister, the nail on my fourth finger were absolutely the last things I was gonna see. Ever.Ich stand da oben, schaute nach unten und mir war bewusst, dass mein Knopf am Jackenärmel das Treppengeländer, der Nagel an meinem Zeigefinger die letzten Dinge sein würden, die ich jemals sehe! Sleuth (1972)
Tell 'em to bring straitjackets.- Er soll Zwangsjacken mitbringen! What's Up, Doc? (1972)
- You're losing the grain on the jerseys!- Die Jacken werden schlechter! Save the Tiger (1973)
(Yiddish accent) You want jackets, we got jackets.(Jiddischer Akzent) Wollen Sie Jacken oder Hosen? Sleeper (1973)
Has one of those red and black jackets, you know, like a lumberjack.Einer mit diesen schwarz-roten Jacken, Sie wissen schon, die Holzfäller tragen. The Runaways (1973)
That's right. Guys in black jackets, maybe?- Jungs in schwarzen JackenTrail of the Serpent (1973)
Black jackets with cobras on the back.Schwarze Jacken mit Kobras hinten? Trail of the Serpent (1973)
Black jackets, yeah.- Schwarze Jacken, ja. Trail of the Serpent (1973)
Those jackets are underground.Alle Lederjacken sind weg. Trail of the Serpent (1973)
- What kind of jackets they wearing? - What?Was für Jacken hatten die Jungs? Trail of the Serpent (1973)
Oh, those club jackets, you know.Es waren die üblichen RockerjackenTrail of the Serpent (1973)
- You saw the back of their jackets?- Dann also auch die JackenTrail of the Serpent (1973)
I didn't notice. But you noticed they were wearing jackets.- Aber sie hatten Jacken an? Trail of the Serpent (1973)
- Yeah. What was so special about the jackets?- War etwas Besonderes an den JackenTrail of the Serpent (1973)
They like to be seen.Auf den Jacken ist eine Schlange. Trail of the Serpent (1973)
In my jacket pocket.In meiner Jackentasche. A Pain in the Ass (1973)
One day I found pills in her jacket pocket.Eines Tages fand ich Pillen in ihrer Jackentasche. What Have They Done to Your Daughters? (1974)
Tell the tyrant queen her cardies are safe forever.So. Sag der Tyrannenkönigin dass ihre Jacken jetzt ewig sicher sind. The Germans (1975)
Two men, black leather jackets, both injured.Zwei Männer, schwarze Lederjacken, beide verletzt. Texas Longhorn (1975)
Where are my seven suits, three sport coats and five pair of slacks?Wo sind meine 7 Anzüge, 3 Sportjacken und 5 Paar Sporthosen? The Prisoner of Second Avenue (1975)
All his jackets were too big for him.Alle seine Jacken waren ihm zu groß. Emmanuelle II (1975)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jacke {f} | Jacken {pl}jacket | jackets [Add to Longdo]
Mantel {m}; Jacke {f}; Jackett {n} | Mäntel {pl}; Jacken {pl}coat | coats [Add to Longdo]
Sportjacke {f} | Sportjacken {pl}sports jacket | sports jackets [Add to Longdo]
Strickjacke {f} | Strickjacken {pl}cardigan; knit jacket | cardigans; knit jackets [Add to Longdo]
Unterjacke {f} | Unterjacken {pl}undervest | undervests [Add to Longdo]
Windjacke {f} | Windjacken {pl}windcheater | windcheaters [Add to Longdo]
Wolljacke {f} | Wolljacken {pl}woollen cardigan | woollen cardigans [Add to Longdo]
Zwangsjacke {f} | Zwangsjacken {pl}strait jacket; straitjacket | strait jackets; straitjackets [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Jacken /jakən/ 
   coats; jackets

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top