Search result for

jacht

(56 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacht-, *jacht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jacht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jacht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We talked out on his yacht.Draußen auf seiner JachtDon't Go Near the Park (1979)
I'm having a party at the Yacht Club this Sunday.Sonntag gebe ich eine Party im Jachtclub. Caddyshack (1980)
And when you're finished why don't you drop by the Yacht Club?Und danach... komm doch im Jachtclub vorbei. Caddyshack (1980)
- Ever been on a yacht? - No.- Warst du mal auf einer JachtArthur (1981)
Remember all those jewel robberies down at the marina?Sag nicht... Erinnerst du dich an den Juwelenraub im Jachthafen? A Plush Ride (1982)
He said if I cared anything about George or this company... I'd meet him at the end of Valley Way at the marina in an hour.Ich soll ihn in einer Stunde allein am Bali Way am Jachthafen treffen. Steele Waters Run Deep (1982)
He's on his yacht, the Jolly Roger, in the south of France.Er ist auf seiner Jacht in Südfrankreich. Evil Under the Sun (1982)
That's a fine boat!- Was für eine prächtige JachtEvil Under the Sun (1982)
I was coming in on the boat and I saw Arlena on one of them pedal things going into a beach along there.Von meiner Jacht aus sah ich Arlena in ihrem Tretboot. Evil Under the Sun (1982)
I gotta move this guy's yacht within 24 hours anyway.Ich muss die Jacht dieses Typen sowieso verlegen. Bad Time on the Border (1983)
Bumpy Holcomb would be on the yacht. Halfway through his soup course.Da ist Bumpy Holcomb schon auf der Jacht und mit dem Abendessen fertig. There Goes the Neighborhood (1983)
Goose! P.J.! Come and help me!Goose, PJ, ich bin am Ende des Jachthafens. BMX Bandits (1983)
If another yacht bothers you while you're fishing, don't sink it.Wenn Sie noch mal eine Jacht beim Fischen belästigen sollte, versenken Sie sie nicht. Go for It (1983)
You belong to the yacht club, golf club, tennis club, country club, sex club, Playboy club.Master Card und Visa. Sie sind Mitglied im Jachtklub, Golfklub, Tennisklub, Countryklub, Go for It (1983)
If he's got the bombs, do you think he'd have them on his yacht?Wenn er die Bomben hat, meinst du, er hat sie auf der JachtNever Say Never Again (1983)
I'm going to Spain on a yacht.Ich fahre auf einer Jacht nach Spanien. Pauline at the Beach (1983)
The Coast Guard permitted the motorboat to pass by.Die Küstenwache ließ die Motorjacht passieren. Teil 2 (1984)
Why don't we ditch what's his name and go spend a week on my yacht?Wollen wir nicht eine Woche auf meine JachtBlood Is Thicker Than Steele (1984)
Why don't we ditch what's his name and go spend a week on my yacht?Wollen wir nicht eine Woche auf meine JachtBlood Is Thicker Than Steele (1984)
- Your yacht?- Deine JachtBlood Is Thicker Than Steele (1984)
You wouldn't say that, Laura, if you were on board that yacht. [ Groans ]So toll war die Jacht nicht, Laura. Dreams of Steele (1984)
The full resources of my yacht would, of course, be at your disposal. Oh.Die Möglichkeiten meiner Jacht stünden Ihnen zur Verfügung. Puzzled Steele (1984)
A big pleasure cruiser.Eine VergnügungsjachtPuzzled Steele (1984)
But I've stashed enough money away on that yacht to get me back to London.Aber ich habe auf der Jacht genug Geld, um nach London zu kommen. Puzzled Steele (1984)
That yacht - It's called the Beau Geste.Die Jacht dort heißt "Beau Geste". Steele at It (1984)
And he just happens to own a yacht, which just happens to be named-Er besitzt zufällig eine Jacht, zufällig mit dem Namen... Steele at It (1984)
He called it a yacht.Eine Jacht, hieß es. Brunettes Are In (1984)
They're on a yacht.Auf einer JachtBrunettes Are In (1984)
There's this yacht. Wherever this yacht is, that's where the purse is and the microdot.Die Handtasche und der Mikrofilm befinden sich auf irgendeiner JachtBrunettes Are In (1984)
Find that yacht.Sucht diese JachtBrunettes Are In (1984)
-lt still might be a yacht.- Oder der JachtBrunettes Are In (1984)
Yacht, ship.Jacht, Schiff. Brunettes Are In (1984)
I shall never be able to show my face at the yacht club again.Ich werde mich nie wieder im Jachtklub blicken lassen können. Non c'è due senza quattro (1984)
He takes me to the water, a huge yacht like a castle.Er bringt mich zum Wasser, eine Jacht, groß wie ein Schloss. Thief of Hearts (1984)
[Clattering] Oh, Stanley.- Jachthafen South Beach. Made for Each Other (1985)
- Man, I needed the money. But Sangres is in over his head, man. He'll give Luna back.Morgen um sechs Uhr früh direkt am Wasser am alten Jachthafen. Better Living Through Chemistry (1986)
A million dollars and sweet revenge all in one night.Am alten Jachthafen. Better Living Through Chemistry (1986)
July 4, 1955, on Mickey Cohen's yacht.4. Juli 1955, auf Mickey Cohens JachtTough Guys (1986)
People don't love you and need you because you have a big house or cars or boats or whatever.Man wird nicht geliebt und gebraucht wegen eines großen Hauses, Autos, einer Jacht oder was auch immer. The Gift of Life (1987)
He owns a boatyard. That's all he would say.Ihm gehört eine Jachtwerft. Pirates (1987)
Walk back to the marina with 80 grand in my pockets?Was soll ich dann machen? Mit 80 Riesen in der Tasche zum Jachthafen wandern? Cuba Libre (1987)
We`re gonna go skeet shooting, we`re gonna go yachting.Wir werden Tontaubenschießen und auf der Jacht fahren. Disorderlies (1987)
You can stow away with the rich and famous to exotic ports of call...Spielen Sie blinder Passagier auf den Jachten der Reichen und Schönen... Overboard (1987)
I want to see who's in the top ten yachts.Ich will die Top-10-Jachten sehen. Overboard (1987)
A countdown to the world's ten best luxury yachts.Die zehn besten Luxusjachten der Welt. Overboard (1987)
- The Stayton yacht.- Hier die Stayton-JachtOverboard (1987)
No fishing boat's gonna catch a yacht, especially at that price.Fischerboote holen keine Jacht ein, schon gar keine teure. Overboard (1987)
The boat, the money, everything.Die Jacht, das Geld, alles. Overboard (1987)
I thinc your company's first priority is to get your marina built.Oberste Priorität Ihrer Firma ist, Ihren Jachthafen zu bauen. The Negotiator (1988)
We want to build a marina.Wir wollen einen Jachthafen bauen. The Negotiator (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jacht {f}; Yacht {f} | Jachten {pl}; Yachten {pl}yacht | yachts [Add to Longdo]
Rennjacht {f}racing yacht [Add to Longdo]
Segeljacht {f} [naut.]sailing yacht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  jacht [jɑxt]
     yacht
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Jacht [jaxt] (n) , s.(f )
     yacht
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top