Search result for

jacht

(36 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jacht-, *jacht*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jacht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jacht*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
And what was I, Mike O'Hara, doing on a luxury yacht pleasure cruising in the sunny Caribbean Sea?Was tat ich, Mike O'Hara, auf einer Luxusjacht... auf einer Vergnügungsfahrt in der sonnigen Karibik? The Lady from Shanghai (1947)
Because he wasn't yet yacht-broken.- Weil er noch nicht jachtrein ist. Pal Joey (1957)
We're going over on Father's private yacht.Wir fahren mit Vaters Privatjacht hinüber. Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
That is a private yacht of the notorious Baron Bomburst.Das ist die Privatjacht des berüchtigten Baron Bomburst. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Aerial and ocean survey teams as yet have found no survivors and no bodies from the mysterious explosion which ripped apart the pleasure boat Leonora at 8:05 this morning.Aus ungeklärter Ursache explodierte heute früh die Privatjacht "Leonora". Die Polizei steht vor einem Rätsel. Man fand weder Überlebende noch Tote. Underwater (1971)
-No, I told you...- Pferd! - Segeljachten? The Troubles of Alfred (1972)
He was driving a 60-foot yacht at the time.- Snider raste mit 'ner Motorjacht rum. Deathwatch (1973)
And that's why I have to get rid of the Celeste.Außerdem bekam ich die MotorjachtLegion of the Lost (1973)
Roth got out on a private boat.Roth ist mit einer Privatjacht geflohen. The Godfather: Part II (1974)
The Coast Guard permitted the motorboat to pass by.Die Küstenwache ließ die Motorjacht passieren. Teil 2 (1984)
A big pleasure cruiser.Eine VergnügungsjachtPuzzled Steele (1984)
A countdown to the world's ten best luxury yachts.Die zehn besten Luxusjachten der Welt. Overboard (1987)
Yes, all right. Hello there and welcome aboard our millionaire's yacht.Herzlich willkommen auf unserer MillionärsjachtShallow Grave (1994)
It's life on the Riviera, a private yacht.Ein Leben an der Riviera, PrivatjachtThe Rundown (2003)
With blair's boyfriend nate helping to close up the family yacht for the season, blair is free to focus on the most important event of the fall-- her annual sleepover, a tradition since the year 2000,Da Blairs Freund Nate hilft, die Familienjacht winterfest zu machen, kann Blair sich auf das Großereignis des Herbstes konzentrieren: ihre jährliche Pyjama-Party. Dare Devil (2007)
Occasionally they take an outsider Tom, who didn't go to yell or choate who don't summer at mount desert, but who show such great promise that they are invited in, as you were, Tom.Gelegentlich nehmen sie einen Außenstehenden, Tom, der nicht auf eine Eliteuni ging, der seinen Sommerurlaub nicht auf einer Luxusjacht verbringt, aber der so vielversprechend ist, dass er eingeladen wird, so wie du, Tom. Pandemonium: Part 1 (2007)
A luxury yacht or a summer camp. It's 4:00, sir.Ist das eine Luxusjacht oder ein Ferienlager? Mr. Monk Is at Your Service (2007)
Two boats, each approximately 40 feet in length, anchored in Gotham Harbor.2 Motorjachten, jede hat eine Länge von etwa 12 Metern, liegen in Gothams Hafen vor Anker. Batman: Gotham Knight (2008)
I not floating around...in a blow up raft in the middle of the ocean where I can be pick up by a luxury yacht.Ich werde nicht auf einem aufblasbaren Floß auf dem Meer rumeiern, wenn ich mit einer Luxusjacht abgeholt werden kann. The Forgotten Ones (2009)
Family yacht.FamilienjachtThe Art of Getting By (2011)
Cruise the Greek Isles on a private yacht.Die griechischen Inseln in einer Privatjacht umsegeln. Baggage Claim (2013)
He, too, has all his fortune Into the oil optimizer And therefore makes its luxury yacht Available for transport.Auch er hat sein gesamtes Vermögen in den Öl-Optimator investiert und stellt deswegen seine Luxusjacht für den Transport zur Verfügung. The Olsen Gang in Deep Trouble (2013)
One year for his birthday, I had a model yacht made for him.Einmal ließ ich eine Modelljacht zu seinem Geburtstag bauen. Absolute Deception (2013)
Traced it back to a cruiser yacht who reported it scuttled in rough seas last week.Es wurde zu einer Ausflugsjacht zurückverfolgt, die es letzte Woche in rauer See als verloren meldete. Oil and Water (2013)
It's a goddamn luxury yacht and we're all on it together.Es ist eine Luxusjacht, mit uns allen an Bord. Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
"of buying his mistress a handgun and welcoming her aboard the honeymoon yacht.""kaufte seiner Geliebten eine Waffe" "und lädt sie an Bord der Flitterwochenjacht ein." Hatred (2014)
Okay, well, let's just say I was a billionaire, and we were out on my giant yacht in the middle of the Mediterranean, sipping champagne, and I went in to kiss you.Sagen wir, ich wäre Milliardär und würde auf meiner Riesenjacht im Mittelmeer Champagner schlürfen und würde Sie küssen wollen. Pixels (2015)
He has a fleet of special-edition yachts.Er hat lauter Sondereditionsjachten. Chains of Command (2015)
Last night, after the other two had gone to bed, I arranged for our company yacht to be waiting for me in the harbour.Letzte Nacht, als die beiden anderen im Bett waren, habe ich unsere Firmenjacht zum Hafen beordert. Italian Lessons (2017)
Let's get to the point which is, James may, you lost and you broke the company yacht.Kommen wir zur Sache: James, du hast verloren und die Firmenjacht geschrottet. Italian Lessons (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jacht {f}; Yacht {f} | Jachten {pl}; Yachten {pl}yacht | yachts [Add to Longdo]
Rennjacht {f}racing yacht [Add to Longdo]
Segeljacht {f} [naut.]sailing yacht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  jacht [jɑxt]
     yacht
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Jacht [jaxt] (n) , s.(f )
     yacht
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top