Search result for

israel

(71 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -israel-, *israel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Israel[N] ประเทศอิสราเอล
Israel[N] อิสราเอล, See also: ยิว
Israeli[ADJ] เกี่ยวกับอิสราเอล, See also: เกี่ยวกับยิว
Israeli[N] ชาวอิสราเอล, See also: คนยิว, Syn. Hebrew or Jewish people
Israeli[N] ภาษาอิสราเอล, See also: ภาษายิว, Syn. Hebrew, Jewish
Israelite[ADJ] เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิวโบราณ
Israelite[N] ชนชาติยิว, See also: ชาวอิสราเอล, ชาวยิวโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
israel(อิส'ซะระเอล) n. ประเทศอิสราเอล
israeli(อิซ'เร'ลี) n. ชาวอิสราเอล. adj. เกี่ยวกับอิสราเอล (ประเทศ,ผู้คน,ภาษาหรืออื่น ๆ) -pl. Israelis,Israeli
israelite(อิซรีอะไลทฺ) n. ชาวยิว,ชาวอิสราเอล,ชาวยิวโบราณ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) . adj. เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิว, See also: israelitish adj.
children of israeln. ชาวยิว,ชาวฮิบรู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Israelอิสราเอล [TU Subject Heading]
Israel Association for Sex Educationสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศอิสราเอล [การแพทย์]
Israel-Arab War, 1948-1949สงครามอิสราเอล-อาหรับ, ค.ศ. 1948-1949 [TU Subject Heading]
Israel-Arab War, 1967สงครามอิสราเอล-อาหรับ, ค.ศ. 1967 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Israel. israel.อิสเรลฮะ อิสเรลค่ะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
My mother died in Israel a good many years ago.แม่ฉันเสียที่อิสราเอลหลายปีแล้ว The Reader (2008)
Oh, man. You think Israel's ready for all this Jew fire?โอ คุณคิดว่าอิสราเอลจะพร้อมรับความร้อนแรงของยิวนี่แล้วหรอ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Israel turned the desert into arable land.ประเทศอิสราเอลเปลี่ยนทะเลทราย สู่แผ่นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก Home (2009)
The state of Israel must continue.นั่นสำคัญมาก รู้ค่ะ เราเคยคุยกันแล้วไง รัฐแห่งอิสราเอล The Girlfriend Experience (2009)
Let me tell you what I learn in the Israeli army.ผมจะเล่าให้คุณฟังว่าผมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกองทัพอิสราเอลบ้าง Mama Spent Money When She Had None (2009)
Israeli. - Whatever.อิสราเอล นั่นแหละ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Artie keeps ramming himself into the wall, And I'm pretty sure Ben Israel wet himself. I knew it!อาร์ตี้ ได้แต่เอาหัวโขกฝา และฉันว่าเจค็อบฉี่ราด Sectionals (2009)
And really, really, specifically, surprisingly, and gratuitously critical of Israel.แล้วก็โคตรๆๆ โคตรที่จะวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเลย Spanish 101 (2009)
The Israeli government is his biggest customer.รัฐบาลอิสราเอลเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขา The International (2009)
Why would he agree to help us provide missiles to the Iranians and the Syrians that have a first-strike capability against the Israelis?แล้วเขาจะยอม... ...ช่วยเหลือเราขายจรวดให้พวกอิหร่านกับซีเรีย ซึ่งเล็งเป้าแรกไปที่อิสราเอลเนี่ยนะ The International (2009)
I believe he has every intention of selling you the guidance systems because he's already provided the Israelis with the countermeasures to defeat them....ขายระบบนำวิถีให้คุณ เพราะว่าเขาเพิ่งจัดส่งระบบ... ต่อต้านจรวดของเราให้พวกอิสราเอล The International (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
israelBut the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.
israelHere is a true Israelite, in whom there is nothing false.
israelRabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel.
israelThe makeup of Mideast peace talks may change due to a change of heart on the part of Israel.
israel"You are Israel's teacher," said Jesus.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิสราเอล[n. prop.] (Isarāēn = Isarāēl) EN: Israel   FR: Israël [f]
ประเทศอิสราเอล[n. prop.] (Prathēt Isarāēn = Prathēt Isarāēl) EN: Israel   FR: Israël [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISRAEL    IH1 Z R IY0 AH0 L
ISRAEL    IH1 Z R EY0 L
ISRAELI    IH2 Z R EY1 L IY0
ISRAEL'S    IH1 Z R EY0 L Z
ISRAEL'S    IH1 Z R IY0 AH0 L Z
ISRAELIS    IH2 Z R EY1 L IY0 Z
ISRAELSON    IH1 S R EH0 L S AH0 N
ISRAELITE    IH1 Z R AH0 L AY2 T
ISRAELIS'    IH2 Z R EY1 L IY0 Z
ISRAELI'S    IH2 Z R EY1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Israel    (n) (i1 z r ei l)
Israeli    (n) (i1 z r ei1 l ii)
Israelis    (n) (i1 z r ei1 l i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Israel {m} [geogr.]Israel (il) [Add to Longdo]
Israeli {m,f}Israeli [Add to Longdo]
israelisch {adj}Israeli [Add to Longdo]
Israelit {m}Israelite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリーヤー;アリヤー[, ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel [Add to Longdo]
イスラエル[, isuraeru] (n,adj-no) Israel; (P) [Add to Longdo]
イスラエルロビー[, isuraerurobi-] (n) Israel lobby [Add to Longdo]
カディマ;カーディーマー[, kadeima ; ka-dei-ma-] (n) Kadima (Israeli political party) [Add to Longdo]
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
モサド[, mosado] (n) Mossad (Israeli secret service); (P) [Add to Longdo]
リクード[, riku-do] (n) Likud (Israeli political party); (P) [Add to Longdo]
士師[しし, shishi] (n) (1) judge (of ancient China); (2) (See 士師記) judge (leader of ancient Israel) [Add to Longdo]
中東戦争[ちゅうとうせんそう, chuutousensou] (n) Arab-Israeli Wars (1948, 1956, 1967, 1973) [Add to Longdo]
日イ親善[にちイしんぜん, nichi i shinzen] (n) friendly relations between Japan and Israel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以埃[Yǐ Āi, ㄧˇ ㄞ, ] Israel-Egypt [Add to Longdo]
以叙[Yǐ Xù, ㄧˇ ㄒㄩˋ, / ] Israel-Syria [Add to Longdo]
以色列[Yǐ sè liè, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, ] Israel [Add to Longdo]
以色列人[Yǐ sè liè rén, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, ] Israelite; Israeli [Add to Longdo]
以军[yǐ jūn, ㄧˇ ㄐㄩㄣ, / ] Israeli soldiers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jacob \Ja"cob\, n. [Cf. F. Jacob. See 2d {Jack}.]
   A Hebrew patriarch (son of Isaac, and ancestor of the Jews),
   who in a vision saw a ladder reaching up to heaven (--Gen.
   xxviii. 12); -- also called {Israel}.
   [1913 Webster]
 
      And Jacob said . . . with my staff I passed over this
      Jordan, and now I am become two bands.  --Gen. xxxii.
                          9, 10.
   [1913 Webster]
 
      Thy name shall be called no more Jacob, but Israel.
                          --Gen. xxxii.
                          28.
   [1913 Webster]
 
   {Jacob's ladder}.
   (a) (Bot.) A perennial herb of the genus {Polemonium}
     ({Polemonium c[oe]ruleum), having corymbs of drooping
     flowers, usually blue. Gray}.
   (b) (Naut.) A rope ladder, with wooden steps, for going
     aloft. --R. H. Dana, Jr.
   (c) (Naut.) A succession of short cracks in a defective spar.
     
 
   {Jacob's membrane}. See {Retina}.
 
   {Jacob's staff}.
   (a) A name given to many forms of staff or weapon, especially
     in the Middle Ages; a pilgrim's staff. [Obs.] --Spenser.
   (b) (Surveying) See under {Staff}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Israel
   n 1: Jewish republic in southwestern Asia at eastern end of
      Mediterranean; formerly part of Palestine [syn: {Israel},
      {State of Israel}, {Yisrael}, {Zion}, {Sion}]
   2: an ancient kingdom of the Hebrew tribes at the southeastern
     end of the Mediterranean Sea; founded by Saul around 1025 BC
     and destroyed by the Assyrians in 721 BC

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Israel
   Israel
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Israel [israel]
   Israel
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Israel [israeːl] (n) , s.(m )
   Israel (il)
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top