Search result for

irritation

(43 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritation-, *irritation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritation[N] การระคายเคือง
irritation[N] ความขุ่นเคือง, See also: ความหงุดหงิด, โมโห, Syn. annoyance, anger, indignation, Ant. pleasure
irritation[N] สิ่งที่สร้างความรำคาญ, Syn. nuisance, drag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
Irritation Freeสารปลอดความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Chemicalสารระคายต่อผิว [การแพทย์]
Irritation, Directการระคายเคือง [การแพทย์]
Irritation, Localระคายเคือง, การระคายที่ผิวสัมผัส [การแพทย์]
Irritation, Primaryการระคายเคืองเบื้องต้น, การแพ้แบบปฐมภูมิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How do you explain her constant irritation with you?คิดว่าทำไม เธอโวยใส่นายทั้งวัน? Ballad (2009)
Because of constant irritation-- that's Pierce.ไปตามปัจจัยจุกๆจิกๆที่เกิดได้ตลอดเวลา... เพียร์ซคือคนนั้น Pascal's Triangle Revisited (2010)
I can't do anything about Deb, but there's one irritation I can get rid of.ผมทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องเด็บ แต่มีสิ่งหนึ่งที่กวนใจ ผมกำจัดมันได้ Buck the System (2012)
In this infection, the level of irritation in the anterior chamber appears to be from direct contact.ในการติดเชื้อครั้งนี้ อาการคัน ในช่องหน้าม่านตา ดูเหมือนจะเป็น การติดเชื้อโดยตรง Mr. Sandman (2013)
Labs indicate oxidative stress, vitamin D deficiency, upper-respiratory irritation.ผลแล็บบอกว่าค่าออกซิเดชั่นเพิ่มขึ้น ขาดวิตามินดี เกิดการระคายเคืองในปอดชั้นบน A Wanted (Inhu)Man (2015)
I am aware that I must have given you much cause for irritation Your Excellency.ผมรู้ตัวว่าได้ทำความขุ่นเคืองอย่างมาก แก่พณ. ท่าน Gandhi (1982)
The memory I lost... was something that pulled me out of anger and irritation.ความทรงจำที่ฉันสูญเสียไป ต้องมีบางอย่างที่ดึงฉันออกจากความโกรธ และความสับสน Boys Over Flowers (2005)
Well, it's just a little irritation.เอ่อก็ อาการแพ้นิดหน่อย Goal II: Living the Dream (2007)
Possible kidney or bladder irritation.เป็นไปได้ที่ไต และกระเพาะปัสสาวะทำงานลดลง Cancer Man (2008)
It's called onychosis-- it's a skin irritation.มันเรียกว่าโรคผิดปกติของเล็บ มันทำให้ผิวหนังระคายเคือง Won't Get Fueled Again (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritationHer mood graduated to irritation.
irritationThere was no irritation on his part.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหงุดหงิด[N] moodiness, See also: irritation, sullenness, Ant. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ, Example: ความเติบใหญ่ของกองทัพแดงสร้างความหงุดหงิดแก่เจียงไคเช็กเป็นที่สุด, Thai definition: การมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่าย
การระคายเคือง[N] irritation, Example: การสูดแอมโมเนียมฟอร์มาลินเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองและการอักเสบของระบบทางเดินหายใจ
ความรำคาญ[N] annoyance, See also: irritation, bother, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คุณแม่บ่นมากจนทำให้ลูกๆ เกิดความรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury   FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkhān) EN: annoyance ; irritation ; bother   FR: ennui [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATION    IH2 R AH0 T EY1 SH AH0 N
IRRITATIONS    IH2 R AH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritation    (n) (i2 r i t ei1 sh @ n)
irritations    (n) (i2 r i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reizung {f}; Irritation {f} | Reizungen {pl}irritation | irritations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
炎症[えんしょう, enshou] (n) inflammation; irritation; (P) [Add to Longdo]
苛々(P);苛苛;刺々(oK);刺刺(oK)[いらいら, iraira] (adv,n,vs,adv-to) (uk) getting nervous; irritation; (P) [Add to Longdo]
苛立ち;いら立ち[いらだち, iradachi] (n) irritation [Add to Longdo]
焦燥[しょうそう, shousou] (n,vs) impatience; uneasiness; irritation; (P) [Add to Longdo]
中っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage [Add to Longdo]
憤悶[ふんもん, funmon] (n,vs) (arch) (See 憤懣) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
憤懣;忿懣[ふんまん, funman] (n,vs) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritation \Ir`ri*ta"tion\, n. [L. irritatio: cf. F.
   irritation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of irritating, or exciting, or the state of being
    irritated; excitement; stimulation, usually of an undue
    and uncomfortable kind; especially, excitement of anger or
    passion; provocation; annoyance; anger.
    [1913 Webster]
 
       The whole body of the arts and sciences composes one
       vast machinery for the irritation and development of
       the human intellect.         --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The act of exciting, or the condition of being
    excited to action, by stimulation; -- as, the condition of
    an organ of sense, when its nerve is affected by some
    external body; esp., the act of exciting muscle fibers to
    contraction, by artificial stimulation; as, the irritation
    of a motor nerve by electricity; also, the condition of a
    muscle and nerve, under such stimulation.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A condition of morbid excitability or
    oversensitiveness of an organ or part of the body; a state
    in which the application of ordinary stimuli produces pain
    or excessive or vitiated action.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritation
   n 1: the psychological state of being irritated or annoyed [syn:
      {irritation}, {annoyance}, {vexation}, {botheration}]
   2: a sudden outburst of anger; "his temper sparked like damp
     firewood" [syn: {pique}, {temper}, {irritation}]
   3: (pathology) abnormal sensitivity to stimulation; "any food
     produced irritation of the stomach"
   4: the neural or electrical arousal of an organ or muscle or
     gland [syn: {excitation}, {innervation}, {irritation}]
   5: an uncomfortable feeling of mental painfulness or distress
     [syn: {discomfort}, {soreness}, {irritation}]
   6: unfriendly behavior that causes anger or resentment [syn:
     {aggravation}, {irritation}, {provocation}]
   7: the act of troubling or annoying someone [syn: {annoyance},
     {annoying}, {irritation}, {vexation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top