Search result for

iris

(101 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iris-, *iris*, iri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iris[N] ดอกไอริซ
iris[N] ม่านตา
Irish[ADJ] เกี่ยวกับชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไอร์แลนด์
Irish[N] ชาวไอร์แลนด์, See also: ชาวไอริช
Irish[N] ภาษาไอร์แลนด์, See also: ภาษาไอริช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iris(ไอ'ริส) n. ม่านตา,พืชไม้ดอกชนิดหนึ่ง,ผู้ส่งข่าวเทพเจ้า -pl. irises,irides
irish(ไอ'ริช) adj. เกี่ยวกับไอร์แลนด์. n. ชาวไอร์แลนด์,ภาษาไอร์แลนด์., See also: Irishly adv.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง

English-Thai: Nontri Dictionary
iris(n) รุ้งกินน้ำ,ม่านตา,ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
Irish(adj) เกี่ยวกับเกาะไอร์แลนด์
Irish(n) ชาวไอริช,ภาษาไอริช
satirist(n) ผู้เหน็บแนม,นักแต่งเรื่องเสียดสี,ผู้ถากถาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iris (of eye)ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iris (of eye)ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iris angleมุมม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iris contraction reflex; reflex, pupillaryรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Irisไอริส, ม่านตา [การแพทย์]
Iris Anomalies, Congenitalความผิดปกติของม่านตาตั้งแต่กำเนิด [การแพทย์]
Iris Diseasesม่านตา, โรค [การแพทย์]
Iris Musclesกล้ามเนื้อม่านตา [การแพทย์]
Iris, Peripheralม่านตาส่วนขอบ [การแพทย์]
Iris, Tumors of Peripheralเนื้องอกของม่านตาส่วนขอบ [การแพทย์]
Iris-Prolapseการยื่นแลบออกมาของม่านตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Iris.ไอริส Would You Rather (2012)
Iris!ไอริส Would You Rather (2012)
That's the Irish in us.นั่นคือความเป็นชาวไอริชของพวกเรา Pilot (2008)
This little fat bastard, "tug Irish" they call him.ไอ้อ้วนน้อยคนนี้ ใคร ๆ ก็เรียกเขาว่า "นักลากไอริช" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Ah, the luck of the Irish.-อ้า โชคสวรรค์ของชาวไอริช Marley & Me (2008)
This parish serves Irish and Italian families.นี่เป็นเขตของไอริชกับอิตาเลี่ยน Doubt (2008)
Iris!ไอริส... . Loyal and True (2008)
Well, Mr. Irish Craig Ferguson I had a sales job where I was driving around a lot, listening to talk radio.คืองี้คุณไอริช เครก เฟอกิวสัน.. .ผมทำงานเป็นเซลล์.. ..ในขณะที่กำลังขับรถไปทั่ว ผมฟังรายการวิทยุ The Ugly Truth (2009)
Mayhew. Is that Irish or English?เมย์ฮิวส์ นั่นชื่อคนไอริชหรืออังกฤษ Better Call Saul (2009)
Irish.คนไอริช Better Call Saul (2009)
JAX: Gogetthe Irish.รับข้อเสนอพวกไอร์ริชกันเถอะ Albification (2009)
Irish.กับพวกไอริช Albification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irisHe is an Irishman by origin.
irisMany Japanese irises were flowering prettily on the lake's edge.
irisI hear you Irish are a bunch of drinkin' fools?
irisIris, what do you usually eat for breakfast?
irisHe is good at imitating her Irish accent.
irisThe garden is famous for its irises.
irisThe iris deeply associated with the Boys' Festival does not have a beautiful flower.
irisThe Irishman replies.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่านตา[N] iris, Example: เขาหรี่ตาให้เล็กลงเพื่อปรับม่านตาของตัวเอง ให้เข้ากับระดับแสงในห้อง, Thai definition: เยื่อผิวลูกตาสำหรับบังคับแสงให้เข้าตามากหรือน้อย
ตาดำ[N] pupil, See also: iris, black square pattern, black check, Example: คนเผือกจะมีตาดำเป็นสีขาวทำให้เกิดอันตรายจากแสงแดดต่อประสาทตา, Thai definition: ส่วนสีดำของนัยน์ตา อยู่ตรงกลางดวงตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม่านตา[n.] (māntā) EN: iris   FR: iris [m]
โอสิริส[n. prop.] (Ōsiris) EN: Osiris   FR: Osiris
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (pet dam hūa sī nāmtān) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard   FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
ผู้บันทึก[n.] (phūbantheuk) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist   
ผู้จดบันทึก[n. exp.] (phū jot bantheuk) EN: memoirist ; recorder (of a meeting)   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRIS    AY1 R AH0 S
IRISH    AY1 R IH2 SH
IRISES    AY1 R AH0 S AH0 Z
IRISHMAN    AY1 R IH2 SH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Iris    (n) (ai1 r i s)
iris    (n) (ai1 @ r i s)
Irish    (n) (ai1 r i sh)
irises    (n) (ai1 @ r i s i z)
Irishman    (n) (ai1 r i sh m @ n)
Irishmen    (n) (ai1 r i sh m @ n)
Irishwoman    (n) (ai1 r i sh w u m @ n)
Irishwomen    (n) (ai1 r i sh w i m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
irischer Banditrapparee [Add to Longdo]
irisierend; schillernd {adj}iridescent [Add to Longdo]
Irislori {m} [ornith.]Iris Lorikeet [Add to Longdo]
Schillerglanzstar {m} [ornith.]Iris Glossy Starling [Add to Longdo]
irisch {adj}Irish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist [Add to Longdo]
アイリス[, airisu] (n) iris; (P) [Add to Longdo]
アイリスアウト[, airisuauto] (n) iris-out [Add to Longdo]
アイリスイン[, airisuin] (n) iris-in [Add to Longdo]
アイリッシュ[, airisshu] (n,adj-no) Irish [Add to Longdo]
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アイリッシュコーヒー[, airisshuko-hi-] (n) Irish coffee [Add to Longdo]
アイリッシュハープ[, airisshuha-pu] (n) Irish harp [Add to Longdo]
アイルランド語[アイルランドご, airurando go] (n) Irish (language); Erse [Add to Longdo]
アイルランド人[アイルランドじん, airurando jin] (n) Irish (person) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虹膜[hóng mó, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄛˊ, ] iris, #22,826 [Add to Longdo]
张纯如[Zhāng Chún rú, ㄓㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄖㄨˊ, / ] Iris Chang (1968-2004), Chinese American historian and author of the Rape of Nanjing, #55,227 [Add to Longdo]
爱尔兰共和军[Ài ěr lán Gòng hé Jūn, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣ, / ] Irish Republican Army, #59,986 [Add to Longdo]
爱尔兰人[Ài ěr lán rén, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] Irish person [Add to Longdo]
鸢尾花[yuān wěi huā, ㄩㄢ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ, / ] iris (flower) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iris \I"ris\, n.; pl. E. {Irises}, L. {Irides}. [L. iris,
   iridis, the goddess, Gr. ?, ?, the rainbow, iris of the eye,
   the plant Iris. Cf. {Orris}.]
   1. (Class. Myth.) The goddess of the rainbow, and
    swift-footed messenger of the gods. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The rainbow. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. An appearance resembling the rainbow; a prismatic play of
    colors. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.) The contractile membrane perforated by the pupil,
    and forming the colored portion of the eye. See {Eye}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) A genus of plants having showy flowers and bulbous
    or tuberous roots, of which the flower-de-luce
    (fleur-de-lis), orris, and other species of flag are
    examples. See Illust. of {Flower-de-luce}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) See {Fleur-de-lis}, 2.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) the inner circle of an oscillated color spot.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. same as {iris diaphragm}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iris
   n 1: plants with sword-shaped leaves and erect stalks bearing
      bright-colored flowers composed of three petals and three
      drooping sepals [syn: {iris}, {flag}, {fleur-de-lis},
      {sword lily}]
   2: muscular diaphragm that controls the size of the pupil which
     in turn controls the amount of light that enters the eye; it
     forms the colored portion of the eye
   3: diaphragm consisting of thin overlapping plates that can be
     adjusted to change the diameter of a central opening [syn:
     {iris}, {iris diaphragm}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IRIS
     Institute for Robotics and Intelligent Systems (org., Canada)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IRIS
     Internet Registry Information Service (XML, Internet)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 iris [iri]
   iris
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 iris [irəs]
   iris
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Iris [irəs]
   Iris
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top