Search result for

iris

(81 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iris-, *iris*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
iris    [N] ดอกไอริซ
iris    [N] ม่านตา
Irish    [ADJ] เกี่ยวกับชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไอร์แลนด์
Irish    [N] ชาวไอร์แลนด์, See also: ชาวไอริช
Irish    [N] ภาษาไอร์แลนด์, See also: ภาษาไอริช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iris (of eye)ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iris (of eye)ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iris angleมุมม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iris contraction reflex; reflex, pupillaryรีเฟล็กซ์ม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Irisไอริส, ม่านตา [การแพทย์]
Iris Anomalies, Congenitalความผิดปกติของม่านตาตั้งแต่กำเนิด [การแพทย์]
Iris Diseasesม่านตา, โรค [การแพทย์]
Iris Musclesกล้ามเนื้อม่านตา [การแพทย์]
Iris, Peripheralม่านตาส่วนขอบ [การแพทย์]
Iris, Tumors of Peripheralเนื้องอกของม่านตาส่วนขอบ [การแพทย์]
Iris-Prolapseการยื่นแลบออกมาของม่านตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irisThe garden is famous for its irises.
irisThe iris deeply associated with the Boys' Festival does not have a beautiful flower.
irisMany Japanese irises were flowering prettily on the lake's edge.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iris(ไอ'ริส) n. ม่านตา,พืชไม้ดอกชนิดหนึ่ง,ผู้ส่งข่าวเทพเจ้า -pl. irises,irides
irish(ไอ'ริช) adj. เกี่ยวกับไอร์แลนด์. n. ชาวไอร์แลนด์,ภาษาไอร์แลนด์., See also: Irishly adv.
satirise(แซท'ทะไรซ) vt. เหน็บแนม,เสียดสี,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: satirisation n. satirization n. satiriser n. satirizer n., Syn. lampoon
satirist(แซท'เทอริสทฺ) n. ผู้เหน็บแนม,ผู้เสียดสี,ผู้เย้ยหยัน,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง

English-Thai: Nontri Dictionary
iris(n) รุ้งกินน้ำ,ม่านตา,ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
Irish(adj) เกี่ยวกับเกาะไอร์แลนด์
Irish(n) ชาวไอริช,ภาษาไอริช
satirist(n) ผู้เหน็บแนม,นักแต่งเรื่องเสียดสี,ผู้ถากถาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม่านตา    [N] iris, Example: เขาหรี่ตาให้เล็กลงเพื่อปรับม่านตาของตัวเอง ให้เข้ากับระดับแสงในห้อง, Thai definition: เยื่อผิวลูกตาสำหรับบังคับแสงให้เข้าตามากหรือน้อย
ตาดำ    [N] pupil, See also: iris, black square pattern, black check, Example: คนเผือกจะมีตาดำเป็นสีขาวทำให้เกิดอันตรายจากแสงแดดต่อประสาทตา, Thai definition: ส่วนสีดำของนัยน์ตา อยู่ตรงกลางดวงตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม่านตา[n.] (māntā) EN: iris   FR: iris [m]
โอสิริส[n. prop.] (Ōsiris) EN: Osiris   FR: Osiris
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (pet dam hūa sī nāmtān) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard   FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
ผู้บันทึก[n.] (phūbantheuk) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist   
ผู้จดบันทึก[n. exp.] (phū jot bantheuk) EN: memoirist ; recorder (of a meeting)   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRIS    AY1 R AH0 S
IRISH    AY1 R IH2 SH
IRISES    AY1 R AH0 S AH0 Z
IRISHMAN    AY1 R IH2 SH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Iris    (n) (ai1 r i s)
iris    (n) (ai1 @ r i s)
Irish    (n) (ai1 r i sh)
irises    (n) (ai1 @ r i s i z)
Irishman    (n) (ai1 r i sh m @ n)
Irishmen    (n) (ai1 r i sh m @ n)
Irishwoman    (n) (ai1 r i sh w u m @ n)
Irishwomen    (n) (ai1 r i sh w i m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Irislori {m} [ornith.]Iris Lorikeet [Add to Longdo]
Schillerglanzstar {m} [ornith.]Iris Glossy Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist [Add to Longdo]
アイリス[, airisu] (n) iris; (P) [Add to Longdo]
アイリスアウト[, airisuauto] (n) iris-out [Add to Longdo]
アイリスイン[, airisuin] (n) iris-in [Add to Longdo]
アイリッシュ[, airisshu] (n,adj-no) Irish [Add to Longdo]
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アイリッシュコーヒー[, airisshuko-hi-] (n) Irish coffee [Add to Longdo]
アイリッシュハープ[, airisshuha-pu] (n) Irish harp [Add to Longdo]
アイルランド語[アイルランドご, airurando go] (n) Irish (language); Erse [Add to Longdo]
アイルランド人[アイルランドじん, airurando jin] (n) Irish (person) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张纯如[Zhāng Chún rú, ㄓㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄖㄨˊ, / ] Iris Chang (1968-2004), Chinese American historian and author of the Rape of Nanjing [Add to Longdo]
爱尔兰人[Ài ěr lán rén, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] Irish person [Add to Longdo]
爱尔兰共和军[Ài ěr lán Gòng hé Jūn, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣ, / ] Irish Republican Army [Add to Longdo]
虹膜[hóng mó, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄛˊ, ] iris [Add to Longdo]
鸢尾花[yuān wěi huā, ㄩㄢ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ, / ] iris (flower) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
セキュリティリスク[せきゅりていりすく, sekyuriteirisuku] security risk [Add to Longdo]
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iris \I"ris\, n.; pl. E. {Irises}, L. {Irides}. [L. iris,
   iridis, the goddess, Gr. ?, ?, the rainbow, iris of the eye,
   the plant Iris. Cf. {Orris}.]
   1. (Class. Myth.) The goddess of the rainbow, and
    swift-footed messenger of the gods. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The rainbow. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. An appearance resembling the rainbow; a prismatic play of
    colors. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.) The contractile membrane perforated by the pupil,
    and forming the colored portion of the eye. See {Eye}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) A genus of plants having showy flowers and bulbous
    or tuberous roots, of which the flower-de-luce
    (fleur-de-lis), orris, and other species of flag are
    examples. See Illust. of {Flower-de-luce}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) See {Fleur-de-lis}, 2.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) the inner circle of an oscillated color spot.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. same as {iris diaphragm}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 iris
   n 1: plants with sword-shaped leaves and erect stalks bearing
      bright-colored flowers composed of three petals and three
      drooping sepals [syn: {iris}, {flag}, {fleur-de-lis},
      {sword lily}]
   2: muscular diaphragm that controls the size of the pupil which
     in turn controls the amount of light that enters the eye; it
     forms the colored portion of the eye
   3: diaphragm consisting of thin overlapping plates that can be
     adjusted to change the diameter of a central opening [syn:
     {iris}, {iris diaphragm}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IRIS
     Institute for Robotics and Intelligent Systems (org., Canada)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IRIS
     Internet Registry Information Service (XML, Internet)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 iris [iri]
   iris
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 iris [irəs]
   iris
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Iris [irəs]
   Iris
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top