Search result for

inventars

(57 entries)
(2.525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inventars-, *inventars*, inventar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inventars มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inventars*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lou bookman, A fixture of the summer.Lou Bookman, ein Inventar des Sommers. One for the Angels (1959)
Formally, a fixture Of the summer,Formal betrachtet, ein Inventar des Sommers. One for the Angels (1959)
(male narrator) SHOULD IT NOT BE OBVIOUS BY NOW, JAMES B.W. BEVIS IS A FIXTURE IN HIS OWN PRIVATE,Sollte es noch nicht klargeworden sein, James B.W. Bevis gehört zum Inventar seiner eigenen, optimistischen und hoffnungsvollen, kleinen Welt. Mr. Bevis (1960)
I'm not a fixture in this place.Ich gehöre schließlich nicht zum InventarCarry on Regardless (1961)
On Wednesday last, your husband sold the entire contents of the apartment at public auction.Letzten Mittwoch verkaufte er das gesamte WohnungsinventarCharade (1963)
Well, from the supplies around here I think we can safely say it pays to be on Arnold's client list.Sieht man sich das Inventar an, kann man wohl sagen, es zahlt sich aus, auf Arnolds Klientenliste zu stehen. Revenge of the Leopard (1966)
The job is fine. I'm part of the decor.Dort gefällts mir, ich gehöre zum InventarLa lune avec les dents (1967)
( chuckling ):Ja, der gehört hier praktisch zum InventarThe Tower (1967)
Well, that's one of our little surprises.Zum InventarThe Tower (1967)
Is the inventory in order?Ach ja? - Ist das Inventar in Ordnung? - Darauf wette ich. Dance of the Dead (1967)
He's become a permanent fixture here.Er gehört zum ständigen Inventar. Er hat keine Eltern mehr. The Green Berets (1968)
All the contents therein are listed by number on the inventory sheet distributed among you.Das Inventar finden Sie auf der Bestandsliste, die unter Ihnen allen verteilt wurde. Once Upon a Time in the West (1968)
We'll even take your finger prints.Inventar, Protokoll, Unterschrift, Fingerabdrücke. The Diamond Arm (1969)
I'll give you the inventory.Die Inventarliste. Auf Wiedersehen. Mississippi Mermaid (1969)
That's provided that they buy my inventory separately.Und wenn sie das Inventar extra kaufen. McCabe & Mrs. Miller (1971)
According to the inventory, we're low on everything.Laut Inventar haben wir von allem wenig. Soylent Green (1973)
Insurance companies, coverage and inventory.Ihre Versicherungen, ihre Policen und InventarInferno (1974)
Check our inventory.Unser InventarInferno (1974)
Well, you're not supposed to get friendly with the inventory.Man soll zum Inventar nicht zu freundlich sein. The Boondoggle (1975)
- The inventory.- Zum InventarThe Boondoggle (1975)
Everything he has to sell is inventory.Alles, was er verkauft, ist InventarThe Boondoggle (1975)
- This is my inventory.- Das ist mein InventarThe Boondoggle (1975)
When I add up all the orders I took today, almost all my inventory is spoken for.Bei all meinen Bestellungen von heute ist fast mein ganzes Inventar reserviert. The Boondoggle (1975)
I said, almost all my inventory is spoken for.Ich sagte, fast mein ganzes Inventar ist reserviert. The Boondoggle (1975)
Not me.Seht euch als Teil des InventarEdgar Bergen (1977)
Get acquainted with our time and inventory methods.Sie enthalten die Arbeitszeiten und unser InventarJohn's Crossroad (1977)
Thanks a lot. 'Bye!Ich schicke Ihnen die Inventarliste. Les bronzés font du ski (1979)
- l keep inventory.- Ich mache das InventarEscape from Alcatraz (1979)
I gotta tell my insurance company what my inventory is.Die Versicherung will mein Inventar wissen. Brubaker (1980)
- Yes. Now here's the inventory.Hier ist die Inventarliste. Hopscotch (1980)
This is a printout of the artillery inventory.Das ist ein Ausdruck des Artillerie-Inventars. Deadly Maneuvers (1982)
As soon as we clear out this inventory, I'm gonna send you to Acapulco, all expenses paid.Sobald das Inventar weg ist, schicke ich Sie nach Acapulco, auf Geschäftskosten. The Final Verdict (1982)
The Rosenblum family?Er gehört zum Inventar eines Deutschen! Wo sind die Rosenblums? Ace of Aces (1982)
Then again, if one could stomach taking inventory.Aber wenn jemand es aushält, eine Inventarliste zu machen... A Good Night's Steele (1983)
I am supposed to inventory all the drugs every night.Ich muss jede Nacht alle Medikamente inventarisieren. A Good Night's Steele (1983)
Pentagon lnventory Section.Inventarabteilung des Pentagons. Say It with Bullets (1984)
Pentagon lnventory Section.Inventarabteilung des Pentagons. Say It with Bullets (1984)
Yeah, so I hear. What's been going on?Wir dürfen nicht mal aufräumen, bis die Versicherung alles Inventar überprüft hat. White-Line Warriors (1984)
Moving on to the balance sheet, as far as I can see... the Courtney Doll Company has inventory worth approximately $800.Kommen wir zur Bilanz. Soweit ich das beurteilen kann, ist das Inventar der Firma etwa 800 Dollar wert. Have I Got a Steele for You (1985)
We'll keep a computer inventory going.Wir erstellen ein Computer-InventarTail of the Dancing Weasel (1985)
You expect me to pay for your faulty equipment?Soll ich Ihr defektes Inventar bezahlen? Steele Spawning (1986)
- Hmm? What do you remember about that Cupid in Uncle Lewis' manifest?Erinnerst du dich an Amor aus Onkel Lewis' Inventarliste? Cupid's Quiver (1987)
Misplaced inventory and various other odds and ends.Es geht um fehlendes Inventar. Um Unerfreuliches. Root of All Evil (1987)
That didn't strike me as too big a problem because the Phoenix Foundation has an inventory file so detailed it can tell you how many paper clips are in the eighth-floor supply room.Das war kein allzu großes Problem. Die Foundation hat ein so genaues Inventarverzeichnis, dass man sogar weiß, wie viele Büroklammern im Umlauf sind. Phoenix Under Siege (1987)
He takes the shop with the whole inventory.Er übernimmt es mit dem gesamten Inventar Leere Welt (1987)
Effective inventory management will increase our load factor by 5-20%.Effektives Inventar-Management steigert unseren Beladungsfaktor um 5-20%. Wall Street (1987)
You checked the inventory?Haben Sie das Inventar überprüft? The Presidio (1988)
I'm changing the inventory records in the computer for him.Ich habe die Inventarlisten im Computer gefälscht. Johnny Handsome (1989)
I want an inventory of everything in that apartment.Ich will ein Inventar ihrer Wohnung. Presumed Innocent (1990)
My familiarity with the inventory finds me leaning towards an R.Bewandert, wie ich mit dem Inventar bin, neige ich zu R. Episode #2.3 (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einrichtungsgegenstand {m}; Inventar {n}fixtures [Add to Longdo]
Inventar {n}inventory; stock [Add to Longdo]
Inventarisierung {f}inventory [Add to Longdo]
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour [Add to Longdo]
inventarisieren; Bestand aufnehmento take stock [Add to Longdo]
inventarisierendinventorying [Add to Longdo]
inventarisierteinventoried [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top