ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intentionen

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intentionen-, *intentionen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา intentionen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *intentionen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could stop you, inform him of your intentions.Ich könnte Euch aufhalten, ihn über Eure Intentionen in Kenntnis setzen. The Agony and the Ecstasy (1965)
But, Hogan, that would make it look as if I had romantic intentions.Aber, Hogan, das sähe ja so aus, als hätte ich romantische IntentionenCasanova Klink (1967)
Don't confuse style with intent.Verwechseln Sie nicht Äußerlichkeiten mit IntentionenPeak Performance (1989)
I have to weigh the good of the many against the needs of the individual, and try to balance them as realistically as possible.Ich muss das Wohl der Mehrheit gegen die Intentionen eines Einzelnen abwägen und zwischen beiden Extremen einen Kompromiss finden. The Enemy (1989)
I cannot deny that.Jedes Land hat geheime IntentionenGodzilla vs. Megaguirus (2000)
Your intentions were admirable, captain.Lhre Intentionen waren bewundernswert, Captain. Fight or Flight (2001)
I suppose I was never certain what his intentions were.Ich glaube, ich war mir über seine Intentionen nie sicher. The Seventh (2002)
But what puzzled many on that day was not the virtue of her intentions.Aber was vielen an dem Tag Kopfzerbrechen machte, war nicht Teil ihrer IntentionenSmiley Face (2007)
But let me remind you that my brother is not of that kind. Captain Musko! Calm down!Bei der Gelegenheit erinnere ich Sie daran, dass mein Bruder diese Intentionen nicht hat. Sauna (2008)
Abandon all intentions and thoughtsVerbannt alle Intentionen und Gedanken. Zen (2009)
"Alright, the film may be released in Australia but it'll be necessary to insert a title card at the beginning of the movie with a resume of your speech, explaining its intentions.""Gut, der Film darf in Australien gezeigt werden aber Sie müssen eine Tafel vor dem Film einfügen mit einer Zusammenfassung Ihrer Rede, die ihre Intentionen erklärt." Of Pigs and Men (2009)
And seal the intentions and say less then necessaryVersiegele deine wahren Intentionen solange du kannst. A Day in the Life (2009)
Now that I've decapitated the leadership of the Fifth Column our plans can finally continue without interruption.Da ich die Fünfte Säule ihres Kopfes beraubt habe, dürfte unseren Intentionen nichts mehr in die Quere kommen. Uneasy Lies the Head (2011)
He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders.Er protestierte ein ums andere Mal, im Gegensatz zu den Anschuldigungen des Staatsanwalts, dass er zu keiner Zeit irgendetwas aus Eigeninitiative getan habe. Er habe auch keinerlei "Intentionen" gehabt, egal, welche, weder gute noch böse. Er sagte, er hätte ausschließlich Befehle befolgt. Hannah Arendt (2012)
The truth is you continue to lie to the good people of this city about their intentions.Und Sie belügen die anständigen Bürger dieser Stadt über deren IntentionenBroken City (2013)
I think you're an idealist, Justine, and you have good intentions.- Ich glaube, du bist eine Idealistin. Und deine Intentionen sind gut. The Green Inferno (2013)
So, you doubt my intentions.Du zweifelst also meine Intentionen an. Bloodletting (2013)
Elijah made some very offensive accusations about my intentions towards my child.Elijah hat ein paar unschöne Beschuldigungen geäußert, über meine Intentionen hinsichtlich meines Kindes. The River in Reverse (2013)
Out of some misbegotten respect for intentions that you don't even have.Aus falschem Respekt vor Intentionen, die du nicht hattest. The Big Uneasy (2014)
You can question my intentions all day long, Cami.Zweifel meine Intentionen ruhig an, Cami. A Closer Walk with Thee (2014)
Who can say? But was it mere accident that saw neither of your shots hit their mark?Denn ich weiß, dass Ihre Intentionen trotz der Zugeständnisse, die Sie machten, um in dieser Welt zu überleben, dass sie zum Wohle aller waren. The Peace of Edmund Reid (2014)
The witness cannot speak For the intentions of senator trucco.Die Zeugin kann nicht für die Intentionen von Senator Trucco sprechen. Freakin' Whack-a-Mole (2014)
Are you taking into consideration my beliefs about your intentions?Würden Sie bitte... meine Ansichten betreffs Ihrer Intentionen bei dem allem mit in Betracht ziehen? Antipasto (2015)
My intentions?Meine IntentionenAntipasto (2015)
Using Hayley's best intentions for your own self-serving power grab.Du nutzt Hayleys beste Intentionen für deinen eigenen selbstsüchtigen Griff nach der Macht. Sanctuary (2015)
If we keep track of incoming and outgoing intentions, Will Graham is en route to kill you while you lie in wait to kill him.Wenn wir darauf achten, was eingehende und ausgehende Intentionen sind, dann möchte Will Graham Sie umbringen, während Sie vorgeben, darauf zu warten, um ihn umzubringen. Contorno (2015)
I'm Detective Inspector Jack Robinson, Miss Lombard.Hoffentlich sind Ihre Intentionen weniger ehrenwert. Game, Set & Murder (2015)
Aikido teaches the significance of reaction, reading an opponent's intentions through physical response.Aikido lehrt uns die große Bedeutung von Reaktionen, damit wir die Intentionen des Gegners an seinem Gebaren erkennen. Three Monkeys (2015)
It's "Intents and purposes."Es geht um IntentionenMee-Maw (2015)
Hmm, that could be interesting.Klingt interessant. Ich habe viele IntentionenMan on the Land (2015)
His intentions were good.Seine Intentionen waren gut gemeint. Wrath of the Villains: Pinewood (2016)
Say yes to your will, your intentions.Begrüßt euren Willen, eure IntentionenCan You Be Cool? (2016)
You made mistakes... it's true... but your intentions were pure.Du hast Fehler gemacht, das ist wahr, aber deine Intentionen waren rein. The Four Horsemen (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top