Search result for

inna

(57 entries)
(0.6634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inna-, *inna*. Possible hiragana form: いんな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innate    [ADJ] โดยกำเนิด, Syn. inborn, natural, inherent, Ant. learned
innards    [N] กลไกภายในเครื่องยนต์, See also: อุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์
innards    [N] เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อวัยวะภายใน, Syn. insides, entrails, guts, intestines, bowels
innately    [ADV] โดยกำเนิด, See also: แต่กำเนิด, Syn. naturally, inherently

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innate๑. -สืบทอด (ทางกรรมพันธุ์)๒. -สันดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innate๑. ติดที่ปลาย [ก้านชูอับเรณู]๒. ฝัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
innateสชาติกะ, แต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate ideaสชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate immunity; immunity, inheritedภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innateเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innaGauss had an innate talent for mathematical problems.
innaThat habit is acquired, not innate.
innaGenerosity is innate in some people.
innaSeen close-up, things have a way of showing their defects, their innate ugliness.
innaHe has an innate love of adventure.
innaShe has an innate love of adventure.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innate(อิน'เนท,อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,แต่ดั้งเดิม,ในตัว,โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
cinnamonn. อบเชย,เปลือกต้นอบเชย,สีเหลืองน้ำตาลหรือแดงน้ำตาล,สีอบเชย,ดูcassia, See also: cinnamonic adj. ดูcinnamon
paripinnateadj. คล้ายขนนก,ซึ่งแผ่ออกด้านข้างเท่ากัน
pinnacle(พิน'นะเคิล) n. ยอด,จุดสุดยอด,ขีดสุด,ยอดเจดีย์,ภูเขา ตึก หอและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม
binnacle(n) กล่องใส่เข็มทิศในเรือ
cinnamon(n) อบเชย
pinnace(n) เรือเล็ก
pinnacle(n) ยอดเจดีย์,ยอดภูเขา,ยอดตึก,จุดสุดยอด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องใน    [N] entrails, See also: innards, viscera, gut, internal organs, offal, insides, Example: พ่อตื่นตีสี่ไปซื้อเครื่องในหมูในตลาดมาทำลู่เป็นอาหารมื้อพิเศษ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อวัยวะภายในของสัตว์บางชนิด เช่น ตับ ไต ไส้ ของวัวและควายเป็นต้น
แต่กำเนิด [ADV] congenially, See also: innately, by birth, Syn. โดยกำเนิด, Example: เด็กเหล่านี้หูหนวกแต่กำเนิด, Thai definition: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด, เป็นมาตั้งแต่เกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon   
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head   
นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khun phaēn taphōk sī nāmtān) EN: Cinnamon-rumped Trogon   FR: Trogon cannelle [m] ; Couroucou cannelle [m] ; Couroucou à croupion brun [m]
นกเปล้าแดง[n. exp.] (nok plao daēng) EN: Cinnamon-headed Green Pigeon   FR: Colombar à cou roux [m]
นกยางไฟธรรมดา[n. exp.] (nok yāng fai thammadā) EN: Cinnamon Bittern   FR: Blongios cannelle [m]
อบเชย[n.] (opchoēi) EN: cinnamon   FR: cannelle [f]
ไส้[n.] (sai) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails   FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]
ไส้ไก่[n.] (saikai) EN: chicken intestine ; chicken innards   
สายการบินฟินน์แอร์[TM] (Sāikānbin Finaē) EN: Finnair   FR: Finnair

CMU English Pronouncing Dictionary
INNARD    IH1 N ER0 D
INNATE    IH2 N EY1 T
INNARDS    IH1 N ER0 D Z
INNATELY    IH2 N EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innate    (j) (i1 n ei1 t)
innards    (n) (i1 n @ jh)
innately    (a) (i1 n ei1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
インナー[, inna-] (adj-f) (1) inner; (n) (2) underwear; innerwear [Add to Longdo]
インナーキャビネット[, inna-kyabinetto] (n) inner cabinet [Add to Longdo]
インナーシティー;インナーシティ[, inna-shitei-; inna-shitei] (n) inner city [Add to Longdo]
インナースペース[, inna-supe-su] (n) inner space [Add to Longdo]
インナートリップ[, inna-torippu] (n) inner trip [Add to Longdo]
インナーベンチャー[, inna-bencha-] (n) inner venture [Add to Longdo]
インナーライフ[, inna-raifu] (n) inner life [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天生[tiān shēng, ㄊㄧㄢ ㄕㄥ, ] innate; natural [Add to Longdo]
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, / ] innate talent; gift; flair; native resource; dowry [Add to Longdo]
秉性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, ] innate character; natural disposition; attitude [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top