Search result for

inna

(69 entries)
(0.063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inna-, *inna*
Possible hiragana form: いんな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innate[ADJ] โดยกำเนิด, Syn. inborn, natural, inherent, Ant. learned
innards[N] กลไกภายในเครื่องยนต์, See also: อุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์
innards[N] เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อวัยวะภายใน, Syn. insides, entrails, guts, intestines, bowels
innately[ADV] โดยกำเนิด, See also: แต่กำเนิด, Syn. naturally, inherently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
innate(อิน'เนท,อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,แต่ดั้งเดิม,ในตัว,โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
cinnamonn. อบเชย,เปลือกต้นอบเชย,สีเหลืองน้ำตาลหรือแดงน้ำตาล,สีอบเชย,ดูcassia, See also: cinnamonic adj. ดูcinnamon
paripinnateadj. คล้ายขนนก,ซึ่งแผ่ออกด้านข้างเท่ากัน
pinnacle(พิน'นะเคิล) n. ยอด,จุดสุดยอด,ขีดสุด,ยอดเจดีย์,ภูเขา ตึก หอและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม
binnacle(n) กล่องใส่เข็มทิศในเรือ
cinnamon(n) อบเชย
pinnace(n) เรือเล็ก
pinnacle(n) ยอดเจดีย์,ยอดภูเขา,ยอดตึก,จุดสุดยอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innate๑. -สืบทอด (ทางกรรมพันธุ์)๒. -สันดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innate๑. ติดที่ปลาย [ก้านชูอับเรณู]๒. ฝัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
innateสชาติกะ, แต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate ideaสชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate immunity; immunity, inheritedภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innateเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want to see the innards of the subway system.ไม่อยากจะเห็นกลไกของระบบรถไฟใต้ดินเลย New York, I Love You (2008)
Your innards are of no consequence to me. It's what you represent.ตัวตนของคุณไม่มีผลอะไรกับฉัน สิ่งที่คุณพูดต่างหาก The Ugly Truth (2009)
So confident of her innate royalty, she is completely unafraid to handle whatever disgusting creature...และเธอยังมีความมั่นใจอย่างธรรมชาติ เธอไม่เคยกลัวอะไรเลยสักนิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หน้าขยะแขยง Princess Protection Program (2009)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)
Shall I call it my innate instinct?เรียกว่าสัญชาติญาณแต่เกิดของฉันดีกว่า My Fair Lady (2009)
Everything you think and feel, Chuck, even your innate reflexes have to change.ทุกอย่างที่เธอคิด รู้สึก ชัค แม้แต่ปฏิกิริยาตอบสนอง ก็ต้องไม่เหมือนเดิม Chuck Versus the Fake Name (2010)
Innatron.อินนาทรอน The X in the File (2010)
Innatron has a plant located smack-dab in the middle of the last remaining flannelbush population-- here in Juarez-- and they use manganese and sodium borohydride.อินนาทรอน ตั้งอยู่ตรงกลาง ในพื้นที่ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ใน จูวาเลซ The X in the File (2010)
Yes. She's an Innatron executive, in charge of waste management.เธอเป็นฝ่ายงานบริหารของอินนาทรอน ที่ดูเเลการกำจัดของเสีย The X in the File (2010)
It says that Innatron contracts its waste disposal to an independent contractor.มันเขียนไว้ว่า อินนาทรอน ทำสัญญาเพื่อกำจัดของเสียกับบริษัทเอกชน The X in the File (2010)
Innatron pays the shell company hundreds and thousands of dollars to get rid of the waste, and Rachel and her crew-- they just dump it in the desert and they pocket the money.อินนาทรอน จ่ายให้บริษัทข้ามชาติ หลายแสนดอลล่่าร์ เพื่อกำจัดของเสีย เรเชลกับลูกทีมของเธอ The X in the File (2010)
Could you trace them to Innatron?ได้ มีอะไรเกี่ยวกับพวกมันหรือ คุณพบร่องรอย The X in the File (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innaSeen close-up, things have a way of showing their defects, their innate ugliness.
innaGenerosity is innate in some people.
innaHe has an innate love of adventure.
innaGauss had an innate talent for mathematical problems.
innaShe has an innate love of adventure.
innaThat habit is acquired, not innate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องใน[N] entrails, See also: innards, viscera, gut, internal organs, offal, insides, Example: พ่อตื่นตีสี่ไปซื้อเครื่องในหมูในตลาดมาทำลู่เป็นอาหารมื้อพิเศษ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อวัยวะภายในของสัตว์บางชนิด เช่น ตับ ไต ไส้ ของวัวและควายเป็นต้น
แต่กำเนิด[ADV] congenially, See also: innately, by birth, Syn. โดยกำเนิด, Example: เด็กเหล่านี้หูหนวกแต่กำเนิด, Thai definition: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด, เป็นมาตั้งแต่เกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon   
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
กินนร[n.] (kinnøn) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head   
นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok khun phaēn taphōk sī nāmtān) EN: Cinnamon-rumped Trogon   FR: Trogon cannelle [m] ; Couroucou cannelle [m] ; Couroucou à croupion brun [m]
นกเปล้าแดง[n. exp.] (nok plao daēng) EN: Cinnamon-headed Green Pigeon   FR: Colombar à cou roux [m]
นกยางไฟธรรมดา[n. exp.] (nok yāng fai thammadā) EN: Cinnamon Bittern   FR: Blongios cannelle [m]
อบเชย[n.] (opchoēi) EN: cinnamon   FR: cannelle [f]
ไส้[n.] (sai) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails   FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]
ไส้ไก่[n.] (saikai) EN: chicken intestine ; chicken innards   
สายการบินฟินน์แอร์[TM] (Sāikānbin Finaē) EN: Finnair   FR: Finnair

CMU English Pronouncing Dictionary
INNARD    IH1 N ER0 D
INNATE    IH2 N EY1 T
INNARDS    IH1 N ER0 D Z
INNATELY    IH2 N EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innate    (j) (i1 n ei1 t)
innards    (n) (i1 n @ jh)
innately    (a) (i1 n ei1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
みんなの党[みんなのとう, minnanotou] (n) Your Party (a Japanese political party) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
インナー[, inna-] (adj-f) (1) inner; (n) (2) underwear; innerwear [Add to Longdo]
インナーキャビネット[, inna-kyabinetto] (n) inner cabinet [Add to Longdo]
インナーシティー;インナーシティ[, inna-shitei-; inna-shitei] (n) inner city [Add to Longdo]
インナースペース[, inna-supe-su] (n) inner space [Add to Longdo]
インナートリップ[, inna-torippu] (n) inner trip [Add to Longdo]
インナーベンチャー[, inna-bencha-] (n) inner venture [Add to Longdo]
インナーライフ[, inna-raifu] (n) inner life [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天生[tiān shēng, ㄊㄧㄢ ㄕㄥ, ] innate; natural, #6,193 [Add to Longdo]
秉性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, ] innate character; natural disposition; attitude, #45,621 [Add to Longdo]
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, / ] innate talent; gift; flair; native resource; dowry, #46,313 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top