Search result for

ingo

(60 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingo-, *ingo*
Possible hiragana form: いんご
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingot[VT] ทำเป็นแท่งโลหะ, See also: ทำเป็นแท่ง
ingot[N] แท่งโลหะ, See also: พิมพ์โลหะ, Syn. metal, bar, block
ingoing[ADJ] ซึ่งกำลังเข้ามา, Syn. inward, inbound, incoming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingoing(อิน'โกอิง) adj. ที่กำลังเข้ามา,ที่เข้ามาใหม่
ingot(อิง'เกิท) n. ก้อนโลหะ,ลิ่มโลหะ. vt. ทำให้เป็นก้อนโลหะ,ทำให้เป็นลิ่มโลหะ
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
dingo(ดิง'โก) n. หมาป่า -pl. dinggoes
flamingo(ฟละมิง'โก) n. นกกระเรียน,นกกดเพลิง
gringo(กริง'โก) n. ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างด้าว
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
jingoism(จิง'โกอิสซึม) n. การแสดงความรักชาติที่รุนแรงและโวยวาย,การแสดงความรักชาติแบบรุกราน., See also: jingoist n.,adj. ดูjingoism jingoistic adj. ดูjingoism

English-Thai: Nontri Dictionary
ingot(n) ลิ่ม,แท่งเหล็ก,ก้อนโลหะ
bingo(n) เกมบิงโก
flamingo(n) นกกระเรียน,นกฟลามิงโก
jingo(n) คนบ้าสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
INGO (International Non-Governmental Organization)องค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am bringing Pierce back into the room, because while soaring above the forest of Ingold, you spot his body in an elven cloak in a clearing below.ผมกำลังพาเพียร์ซกลับเข้ามา เพราะขณะที่พวกคุณกำลังบินเหนือป่า Ingold Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Then the universe exploded into existence, and the remnants of these systems were forged into concentrated ingots.จากนั้นจักรวาลจึงระเบิดเกิดอุบัติ เศษสะเก็ดจากแต่ละเอกภาวะ หลอมอัดกันเป็นก้อนสสารหนาแน่นสูง Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขว[X] (khwē) FR: de travers ; de guingois
เหล็กแท่ง[n. exp.] (lek thaeng) EN: iron bar ; iron lingot ; steel lingot   
ลิ่ม[n.] (lim) EN: ingot   FR: lingot [m]
เงินลิ่ม[n. exp.] (ngoen lim) EN: silver lingot   FR: lingot d'argent [m]
นกเด้าดิน[n. exp.] (nok daodin) EN: Common Sandpaper   FR: Chevalier guignette [m] ; Guignette vulgaire [f] ; Petit Cul-blanc [m] ; Tringoïde [m]
นกฟลามิงโก้[n. exp.] (nok flāmingkō ) EN: flamingo   FR: flamant rose [m]
นกเพนกวิน[n.] (nok phenkwin) EN: penguin   FR: pingouin [m]
ภาษา[n.] (phāsā) EN: language ; speech ; tongue ; lingo   FR: langue [f] ; langage [m] ; idiome [m] ; jargon [m] ; parler [m] ; ramage [m] (fig.)
ศัพท์แสง[n.] (sapsaēng) EN: vocabulary ; words ; jargon ; lingo ; terms   
แท่ง[n.] (thaeng) EN: bar ; ingot ; piece   FR: barre [f] ; lingot [m] ; bloc [m] ; bâton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INGO    IH1 NG G OW0
INGOT    IH1 NG G AH0 T
INGOLD    IH1 NG G OW0 L D
INGOTS    IH1 NG G AH0 T S
INGOGLIA    IH0 NG G OW1 G L IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingot    (n) (i1 ng g @ t)
ingots    (n) (i1 ng g @ t s)
ingoing    (j) (i1 n g ou i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
りんご飴;林檎飴[りんごあめ;りんごアメ, ringoame ; ringo ame] (n) candied apple; toffee apple [Add to Longdo]
りんご園;林檎園[りんごえん, ringoen] (n) apple orchard [Add to Longdo]
りんご狩り;リンゴ狩り;林檎狩り[りんごがり(りんご狩り;林檎狩り);リンゴがり(リンゴ狩り);リンゴガリ, ringogari ( ringo kari ; ringo kari ); ringo gari ( ringo kari ); ringogari] (n) apple picking [Add to Longdo]
りんご摘み;林檎摘み[りんごつみ, ringotsumi] (n) (obsc) picking apples; harvesting apples [Add to Longdo]
アクセス要求信号[アクセスようきゅうしんごう, akusesu youkyuushingou] (n) {comp} access request signal [Add to Longdo]
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] (n) {comp} analog signal [Add to Longdo]
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing [Add to Longdo]
アナログ信号生成器[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator [Add to Longdo]
イネーブル信号[イネーブルしんごう, ine-buru shingou] (n) {comp} enable signal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, / ] ingot [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, / ] ingot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ信号[アナログしんごう, anarogu shingou] analog signal [Add to Longdo]
クロック信号[くろっくしんごう, kurokkushingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
ジャム信号[じゃむしんごう, jamushingou] jam signal [Add to Longdo]
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal [Add to Longdo]
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal [Add to Longdo]
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
データ信号速度[データしんごうそくど, de-ta shingousokudo] data signaling rate [Add to Longdo]
ディジタル信号[ディジタルしんごう, deijitaru shingou] digital signal [Add to Longdo]
デジタル信号[デジタルしんごう, dejitaru shingou] digital signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
隠語[いんご, ingo] Geheimsprache, Gaunersprache [Add to Longdo]
韻語[いんご, ingo] Reimwort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top